İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimYabancı Diller Eğitimi Bölümü
Program DirektörüHatice Gülru Yüksel
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İngilizce Öğretmenliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYabancı Diller Eğitimi Bölümü, İngilizce Öğretmenliği programı alanında öğretmen, öğretim elemanı, akademisyen yetiştirmek amacıyla yürütülen bir programdır. Program, öğretmenlik mesleği, yabancı dil öğretimi yöntemleri, dilbilim, edebiyat ve genel kültür ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. İngilizce Öğretmenliği Bölümü, gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla yabancı dil öğretimini ve problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek, teknolojiyi etkili kullanabilen, akademik araştırma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektedir.
Program Eğitim AmaçlarıBölümde verilen dersler ilk iki yıl öğrencilere İngiliz dilinin genel işleyişine yönelik temel oluşturmakta ve üçüncü ve dördüncü yıllarda değerlendirme, materyal geliştirme, çocuklara yabancı dil öğretimi gibi derslerle mesleki becerileri öğretmen adaylarına kazandırmayı hedeflemektedir. Öğrenciler 7. ve 8. dönemlerde ise bölüm öğretim elemanları tarafından belirlenen Milli Eğitim Bakanlığına bağlı çeşitli okullarda, eğitimleri süresince kazandıkları teorik ve uygulamaya dönük bilgilerini gerçek eğitim ortamında uygulayarak gelecekteki mesleklerine hazırlanırlar. Öğrenciler, zorunlu ikinci yabancı dil (Almanca/Fransızca) dersleri dışında, programda yer alan seçmeli dersler aracılığıyla da ilgi alanları doğrultusunda kendilerini profesyonel anlamda geliştirme olanağına sahiptirler.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları KPSS'den gereken puanı almaları durumunda MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) tarafından İngilizce öğretmeni olarak atanmaktadır. Bunun yanı sıra mezunların üniversitelerde İngilizce okutmanı ya da akademisyen veya özel okullar ve dershanelerde İngilizce öğretmeni olma seçenekleri vardır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Eğitimin temelleri; öğrencilerin gelişim ve öğrenme özellikleri ve alan öğretim bilgisine hakimdir.
  2. Dersin kazanımlarına, öğrencilerin bireysel farklılıklarına, ihtiyaçlarına, özelliklerine dayalı olarak anlamlı öğrenmeyi sağlamaya yönelik öğretim ilkelerine ve alan öğretimine uygun öğretim strateji, yöntem ve teknikleri belirler ve ders etkinliği tasarlar.
  3. Kazanımlara dönük kalıcı ve anlamlı öğrenmeyi sağlayıcı öğretim teknolojilerinden yararlanarak ders materyalleri geliştirir, hazır materyalleri uyarlar, öğrenme ortamını düzenleyerek uygular ve değerlendirir.
  4. Öğrencilerin öğrenmelerini izlemek amacıyla ölçme değerlendirme araçları geliştirir, uygular, analiz eder ve sonuçlarına dayalı olarak öğrenci gelişimini desteklemeye ve etkili öğretim sağlamaya dönük geribildirimler verir.
  5. Öğretimi etkileyen tüm değişkenleri analiz ederek öğrenmeyi sağlayıcı öğretim planı hazırlar ve uygular; eğitim-öğretim süreçlerini etkili bir şekilde yönetir.
  6. Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak eğitim ve kendi alanındaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisine sahiptir.
  7. Atatürk ilke ve inkılaplarını bilir; yazılı ve sözlü iletişimde Türkçeyi etkin kullanır; sosyal, kültürel, sanatsal, sportif, teknolojik ve mesleki yönden kendini geliştirir; kendini geliştirmeye yönelik faaliyetlere katılır.
  8. Klasik ve modern İngiliz Edebiyatı ürünlerini inceleme için gerekli temel kavram ve kuramları bilir; edebi eserleri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; bu bilgi ve becerileri dil öğretiminde etkin biçimde kullanır.
  9. Yabancı dili, bilgiye ulaşma, yazılı - sözlü olarak paylaşma ve üretmede yetkin düzeyde kullanır; Ulusal ve uluslararası kültürleri tanır; değerlendirir.
  10. Teorik ve uygulamalı dilbilim kavram, kuram ve ilkelerini bilir, analiz eder ve değerlendirir; eğitim-öğretim süreçlerini planlama ve öğrenme ortamları oluşturmada etkin bir şekilde kullanır.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1041 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
BTO1911 Bilişim Teknolojileri30035
EGT1010 Eğitim Sosyolojisi20023
EGT1051 Eğitime Giriş20023
ING1311 Okuma Becerileri 120022
ING1321 Yazma Becerileri 120022
ING1331 Dinleme ve Sesletim 120022
ING1341 Sözlü İletişim Becerileri 120022
MDB1401 Yabancı Dil 120023
TRO1901 Türk Dili 130035
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
EGT1020 Eğitim Felsefesi20023
EGT1030 Eğitim Psikolojisi20023
ING1312 Okuma Becerileri 220022
ING1322 Yazma Becerileri 220023
ING1332 Dinleme ve Sesletim 220023
ING1342 Sözlü İletişim Becerileri 220023
ING1362 İngilizcenin Yapısı20022
MDB1402 Yabancı Dil 220023
TRO1902 Türk Dili 230035
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1810 Öğretim Teknolojileri20023
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
ING2311 İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları20023
ING2321 İngiliz Edebiyatı 120024
ING2331 Dilbilim 120023
ING2341 Eleştirel Okuma ve Yazma20023
SEC001 Seçmeli 1-120024
SEC002 Seçmeli 2-120023
SEC003 Seçmeli 3-100024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
EGT2030 Türk Eğitim Tarihi20023
ING2312 İngilizce Öğretim Programları20023
ING2322 İngiliz Edebiyatı 220024
ING2332 Dilbilim 220023
ING2342 Dil Edinimi20023
SEC004 Seçmeli 1-220024
SEC005 Seçmeli 2-220023
SEC006 Seçmeli 3-220024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3010 Sınıf Yönetimi20023
EGT3020 Eğitimde Ahlak ve Etik20023
ING3311 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 130035
ING3321 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 130035
ING3331 Dil ve Edebiyat Öğretimi 120023
SEC007 Seçmeli 1-320024
SEC008 Seçmeli 2-320023
SEC009 Seçmeli 3-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
ING3312 Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 230035
ING3322 İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 230035
ING3332 Dil ve Edebiyat Öğretimi 220023
SEC010 Seçmeli 1-420024
SEC011 Seçmeli 2-420023
SEC012 Seçmeli 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4020 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
ING4301 Öğretmenlik Uygulaması 1260510
ING4311 İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme30033
ING4321 Çeviri 30033
SBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
SEC013 Seçmeli 1-520024
SEC014 Seçmeli 3-520024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4010 Okullarda Rehberlik20023
ING4302 aa Öğretmenlik Uygulaması 2260515
ING4312 İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme30034
SEC015 Seçmeli 1-620024
SEC016 Seçmeli 3-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2050 Çocuk Psikolojisi20024
EGT2060 Eğitim Antropolojisi20024
EGT2070 Eğitimde Drama20024
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2090 Karakter ve Değer Eğitimi20024
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2110 Müze Eğitimi20024
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT2130 Açık ve Uzaktan Eğitim20024
EGT2140 Eğitim Tarihi20024
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT2160 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
EGT2170 Mikro Öğretim20024
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2190 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT2200 Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT2210 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2220 Eğitim Hukuku20024
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT2250 Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2260 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2270 Osmanlı Türkçesine Giriş20023
SBO2930 Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı20023
SBO2920 Zeka ve Akıl Oyunları20023
BTO2910 Medya Okuryazarlığı20023
EGT2270 Bilim ve Araştırma Etiği20023
FBO2010 Bilim Tarihi ve Felsefesi20023
OKL2250 Beslenme ve Sağlık20023
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20023
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme20023
SBO2010 Ekonomi ve Girişimcilik20023
SBO2110 İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi20023
SBO2210 Türk Kültür Coğrafyası20023
SBO2310 Türk Sanatı Tarihi20023
SNF2050 Sanat ve Estetik20023
SNF2070 Geleneksel Türk El Sanatları20023
SNF2080 Türk Halk Oyunları20023
SNF2090 Türk Musikisi20023
TRO2840 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
TRO2850 Kültür Ve Dil20023
TRO2860 Türk İşaret Dili20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF4361 Uluslararası Kurumlarda Kurumsal Çeviri20024
MTF3372 Sosyal Medya Ağları ve Çeviri Hareketleri20024
ING2010 Dil ve Toplum20024
ING2020 Dünya İngilizceleri ve Kültür20024
ING2030 Edimbilimi ve Dil Öğretimi20024
ING2040 İngilizce Ders Kitabı İncelemesi20024
ING2050 İngilizce Öğretiminde Drama20024
ING2060 İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı20024
ING2070 İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar20024
ING2110 İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi20024
ING2120 Kitle İletişiminde İngilizce20024
ING2130 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024
ING2140 Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi20024
ING2150 Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi20024
ING2160 Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
1111111111
ING1341Sözlü İletişim Becerileri 11111111111
EGT1051Eğitime Giriş1111111111
ING1331Dinleme ve Sesletim 11111111111
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 11111111111
BTO1911Bilişim Teknolojileri1111111111
EGT1010Eğitim Sosyolojisi1111111111
TRO1901Türk Dili 11111111111
ING1311Okuma Becerileri 11111111111
ING1321Yazma Becerileri 11111111111
MDB1401Yabancı Dil 11111111111
ING1342Sözlü İletişim Becerileri 21111111111
ING1332Dinleme ve Sesletim 21111111111
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 21111111111
EGT1020Eğitim Felsefesi1111111111
ING1312Okuma Becerileri 21111111111
ING1322Yazma Becerileri 21111111111
ING1362İngilizcenin Yapısı1111111111
TRO1902Türk Dili 21111111111
EGT1030Eğitim Psikolojisi1111111111
MDB1402Yabancı Dil 21111111111
ING2321İngiliz Edebiyatı 11111111111
ING2311İngilizce Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları1111111111
ING2331Dilbilim 11111111111
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri1111111111
BTO1810Öğretim Teknolojileri1111111111
ING2341Eleştirel Okuma ve Yazma1111111111
ING2322İngiliz Edebiyatı 21111111111
ING2342Dil Edinimi1111111111
ING2332Dilbilim 21111111111
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri1111111111
EGT2030Türk Eğitim Tarihi1111111111
ING2312İngilizce Öğretim Programları1111111111
ING3311Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 11111111111
ING3321İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 11111111111
ING3331Dil ve Edebiyat Öğretimi 11111111111
EGT3010Sınıf Yönetimi1111111111
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik1111111111
ING3312Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi 21111111111
ING3332Dil ve Edebiyat Öğretimi 21111111111
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme1111111111
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi1111111111
ING3322İngilizce Dil Becerilerinin Öğretimi 21111111111
ING4311İngilizce Öğretiminde Ders İçeriği Geliştirme1111111111
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma1111111111
ING4321Çeviri 1111111111
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları1111111111
ING4301Öğretmenlik Uygulaması 11111111111
ING4312İngilizce Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Değerlendirme1111111111
ING4302Öğretmenlik Uygulaması 21111111111
EGT4010Okullarda Rehberlik1111111111
EGT2050Çocuk Psikolojisi1111111111
EGT2060Eğitim Antropolojisi1111111111
EGT2070Eğitimde Drama1111111111
EGT2080Eğitimde Program Geliştirme1111111111
EGT2100Karşılaştırmalı Eğitim1111111111
EGT2110Müze Eğitimi1111111111
EGT2120Okul Dışı Öğrenme Ortamları1111111111
EGT2130Açık ve Uzaktan Eğitim1111111111
EGT2140Eğitim Tarihi1111111111
EGT2150Eleştirel ve Analitik Düşünme1111111111
EGT2160Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi1111111111
EGT2170Mikro Öğretim1111111111
EGT2180Öğrenme Güçlüğü1111111111
EGT2190Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama1111111111
EGT2200Eğitimde Proje Hazırlama1111111111
EGT2210Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu1111111111
EGT2220Eğitim Hukuku1111111111
EGT2230Eğitimde Program Dışı Etkinlikler1111111111
EGT2240Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim1111111111
EGT2250Kapsayıcı Eğitim1111111111
EGT2260Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme1111111111
EGT2090Karakter ve Değer Eğitimi1111111111
BTO2910Medya Okuryazarlığı1111111111
EGT2270Bilim ve Araştırma Etiği1111111111
FBO2010Bilim Tarihi ve Felsefesi1111111111
OKL2250Beslenme ve Sağlık1111111111
PDR2260Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele1111111111
PDR2270Kariyer Planlama ve Geliştirme1111111111
SBO2010Ekonomi ve Girişimcilik1111111111
SBO2110İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi1111111111
SBO2210Türk Kültür Coğrafyası1111111111
SBO2310Türk Sanatı Tarihi1111111111
SNF2050Sanat ve Estetik1111111111
SNF2070Geleneksel Türk El Sanatları1111111111
SNF2080Türk Halk Oyunları1111111111
SNF2090Türk Musikisi1111111111
TRO2840İnsan İlişkileri ve İletişim1111111111
TRO2850Kültür Ve Dil1111111111
TRO2860Türk İşaret Dili1111111111
SBO2270Osmanlı Türkçesine Giriş--------11
SBO2930Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı-11-----1-
SBO2920Zeka ve Akıl Oyunları-111-----1
ING2010Dil ve Toplum1111111111
ING2020Dünya İngilizceleri ve Kültür1111111111
ING2030Edimbilimi ve Dil Öğretimi1111111111
ING2040İngilizce Ders Kitabı İncelemesi1111111111
ING2050İngilizce Öğretiminde Drama1111111111
ING2060İngilizce Öğretiminde Materyal Tasarımı1111111111
ING2070İngilizce Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar1111111111
ING2110İngilizce Sözcük Bilgisi Öğretimi1111111111
ING2120Kitle İletişiminde İngilizce1111111111
ING2130Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi1111111111
ING2140Sosyodilbilim ve Dil Öğretimi1111111111
ING2150Söylem Çözümlemesi ve Dil Öğretimi1111111111
ING2160Tümleşik Dil Becerilerinin Öğretimi1111111111
MTF4361Uluslararası Kurumlarda Kurumsal Çeviri--------1-
MTF3372Sosyal Medya Ağları ve Çeviri Hareketleri--1-----1-

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXXXX