İstatistik Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİstatistik Bölümü
Program DirektörüFiliz Karaman
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İstatistik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan
• 40 Zorunlu Ders ve 17 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1-2-3-4-5-6-10 kategorilerindeki derslerin her birinden 1 ders, Mesleki Seçimlik 7-8-9-11 kategorilerindeki derslerin her birinden 2 ders, ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders) olmak üzere toplam 57 dersten (toplam 145 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları,
• 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları
gerekmektedir.
Program TanımıYTÜ Senatosu’nun 2.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelik değişikliği (ÖİDB, http://www.ogi.yildiz.edu.tr) gereğince ÖSS sınavını kazanmış ve başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı olmamak şartıyla lisans programına öğrenci alınmaktadır.
Program Eğitim Amaçları EA1. İstatistiksel teknikleri kullanarak uygulama alanındaki problemleri tanımlar, analiz eder ve çözüm üretir.
(PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ12)
EA2. İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları yazılı, sözlü veya görsel olarak sunar.
(PÇ5, PÇ7, PÇ9)
EA3. İstatistik alanında bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.
(PÇ1, PÇ2, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ12, PÇ13)
EA4. Ulusal / Uluslararası özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetim ve uygulama kadrosunda çalışır.
(PÇ10, PÇ11, PÇ12)
EA5. Eğitimlerini istatistik bölümü içerisinde bölüm dersleri ve farklı alan derslerini tamamlayarak yurtiçi /yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde sürdürür.
(PÇ16, PÇ17, PÇ18, PÇ19)
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlar için D.İ.E. , D.P.T, kamuoyu araştırma şirketlerinde, Bankacılık ve Sigorta Sektöründe, I.M.K.B.'de, çeşitli kuruluşların planlama departmanlarında istihdamı söz konusudur.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan 40 Zorunlu Ders ve 17 Seçmeli Ders (Mesleki Seçimlik 1-2-3-4-5-6-10 kategorilerindeki derslerin her birinden 1 ders, Mesleki Seçimlik 7-8-9-11 kategorilerindeki derslerin her birinden 2 ders, ve Sosyal Seçmeli 1 kategorisinden 2 ders) olmak üzere toplam 57 dersten (toplam 145 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Başarı değerlendirmesi ve başarı notu "Sınav Değerlendirme ve Notlandırma" kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları

 1. İstatistiksel teknikleri kullanarak uygulama alanındaki problemleri tanımlar, analiz eder ve çözüm üretir.
 2. İstatistiksel yöntemleri kullanarak elde edilen sonuçları yazılı, sözlü veya görsel olarak sunar.
 3. İstatistik alanında bilişim teknolojilerini etkin bir biçimde kullanır.
 4. Ulusal / Uluslararası özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetim ve uygulama kadrosunda çalışır.
 5. Eğitimlerini yurtiçi /yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde sürdürür.

Program Çıktıları

 1. 1.a) İstatistik alanının gerektirdiği yeterli bilgi birikimine sahip olma.
 2. 1.b) İstatistik alanının gerektirdiği teorik ve uygulamalı bilgileri alanında kullanabilme becerisi.
 3. 2.a) İstatistik alanındaki problemleri saptama, tanımlama, uygun şekilde veri toplama, veriyi düzenleme, yorumlama, formüle etme becerisi.
 4. 2.b) İstatistik alanındaki problemleri çözebilmek için uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçebilme ve uygulayabilme becerisi.
 5. 3.a) Herhangi bir süreci, olayı, olguyu, donanımı veya ürünü anlama, yorumlayabilme.
 6. 3.b) Karşılaştığı sorunları modern istatistiksel yöntemlerle çözme becerisi.
 7. 4.a) Uygulamada karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan istatistiksel yöntemleri seçme, kullanma, geliştirme.
 8. 4.b) Uygun bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 9. 5) Karmaşık istatistiksel problemlerin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama, veri toplama, veriyi düzenleme, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
 10. 6.a) Takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 11. 6.b) Bireysel çalışma becerisi.
 12. 7.a) Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.
 13. 7.b) En az bir yabancı dilde yazılı ve sözlü iletişim kurabilme becerisi.
 14. 7.c) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama, etkin sunum yapabilme becerisi.
 15. 8.a) İstatistik alanındaki bilgisini geliştirmek ve yenilemek için yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci.
 16. 8.b) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 17. 9) İstatistiksel yöntemleri uygularken etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 18. 10) İstatistiksel uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlarda eğitim, sağlık, ekonomi üzerindeki etkileri konusunda farkındalık.
 19. 11) Kişisel ve mesleki gelişim için İstatistik alanı dışında farklı disiplinlere ilgi gösterebilme.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST1131 Olasılığa Giriş20024
IST1141 İstatistiğe Giriş20025
TDB1031 Türkçe 120002
MAT1001 Matematik 142057
MDB1031 İleri İngilizce 130033
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
IST1081 Bilgisayar Programlamaya Giriş30033
MAT1811 Lineer Cebir 130034
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1032 Türkçe 220002
IST1132 Olasılık22037
MAT1002 Matematik 242057
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22035
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
MDB1032 İleri İngilizce 230033
IST1142 İstatistik30035
31 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST2161 Mesleki İngilizce 120022
IST2131 Bilgisayar Programlama30033
IST2041 İstatistikçiler için Ana İşletmecilik Bilgileri20022
IST2081 Örnekleme 130033
MAT2001 Matematik Analiz 342057
IKT1101 İktisada Giriş 130036
IST2121 Matematiksel İstatistiğe Giriş22037
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT2412 Diferansiyel Denklemler40045
IST2162 Mesleki İngilizce 220022
IST2022 Matematiksel İstatistik22036
IST2252 Veri Analizi20023
IST2142 Veri Tabanı30035
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-130035
SEC0002 Mesleki Seçmeli 2-120024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3121 Regresyon Analizi 130035
IST3131 Araştırma Teknikleri20023
IST3141 Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler30034
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
IST3011 Optimizasyon22036
SEC0003 Mesleki Seçmeli 3-120024
SEC0004 Mesleki Seçmeli 4-120023
SEC0005 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3012 Yöneylem Araştırması 122035
IST3142 Deneysel Tasarım22033
IST3002 Mesleki Staj00005
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0006 Mesleki Seçmeli 5-120024
SEC0007 Mesleki Seçmeli 6-130035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 7-120023
SEC0009 Mesleki Seçmeli 7-220023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4131 Ekonometri30036
IST4111 Çok Değişkenli İstatistik 122036
SEC0010 Mesleki Seçmeli 8-120025
SEC0011 Mesleki Seçmeli 8-220025
SEC0012 Mesleki Seçmeli 9-120024
SEC0013 Mesleki Seçmeli 9-220024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4122 Zaman Serileri30035
IST4000 Bitirme Çalışması012068
SEC0014 Mesleki Seçmeli 10-130034
SEC0015 Mesleki Seçmeli 11-120025
SEC0016 Mesleki Seçmeli 11-220025
SEC0017 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
241 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
MDB1052 İngilizce 230033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
MDB1013 Temel Japonca 130033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
MDB1016 Temel Arapça 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
MDB1017 Temel Farsça 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
MDB1019 Temel Rusça 130033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3610 Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi30035
IST2152 Örnekleme 230035
IKT1102 İktisada Giriş 230035
ISL1171 Genel Muhasebe I (İşletme) 30035
IST1172 Bilimsel Düşünme ve İstatistik30035
MAT1812 Lineer Cebir 230035
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST2092 İstatistiksel Simülasyon20024
IST2122 Python ile İstatistik Uygulamalar20024
IST2082 Biyoistatistik20024
IST2172 Demografi20024
IST2170 Güncel İstatistik Uygulamaları20024
IST2072 Matlab ile İstatistiksel Analiz20024
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3060 Bayesgil İstatistik20024
IST3160 Aktüeryaya Giriş20024
IST3190 Krizde İşletme Yönetimi 20024
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3130 Karar Teorisi20023
IST3230 Planlama Teknikleri20023
IST3330 Mali Cebir ve Ticari Hesap20023
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3162 Büyük Veri Analizine Giriş20024
IST3132 Stokastik Süreçler20024
IST3252 Nümerik Analiz20024
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3830 Finansal Ekonometriye Giriş30035
ISL2211 Mali Tablolar Analizi30035
IST3122 Regresyon Analizi 230035
IST3152 İstatistik Paket Programları Kullanımı30035
IST3170 Algoritma Teknikleri30035
Mesleki Seçimlik 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST3150 Görsel Programlama20023
IST3210 SAS Programı ile İstatistik20023
IST3082 İstatistikte Parametre Tahmini ve Hipotez Testi20023
IST3092 Lineer Modeller 20023
IST3050 Anket Düzenleme20023
IST3110 R ile İstatistik Uygulamaları20023
Mesleki Seçimlik 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4220 İstatistiksel Kalite Kontrol20025
IST4140 Bulanık Mantık20025
IST4240 İstatistikçiler için Matematiksel Programlama20025
IST4241 Deneysel Tasarım 2 20025
IST4221 İstatistikte GIS Uygulamaları20025
Mesleki Seçimlik 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4160 Yönetsel Karar Verme Teknikleri 20024
IST4120 Pazar Araştırma Teknikleri20024
IST4130 WEB Programlama20024
IST4141 Türkiye Ekonomisinin Kantitatif Analizi20024
IST4171 Veri Sınıflandırma Yöntemleri20024
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4132 Çok Değişkenli İstatistik 230034
IST4232 Yöneylem Araştırması 230034
IST4152 İleri Programlama30034
Mesleki Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST4242 Kategorik Veri Analizine Giriş20025
IST4322 Uygulamalı Panel Veri Analizi20025
IST4412 Veri Madenciliğine Giriş20025
IST4422 Uygulamalı Optimizasyon20025
IST4512 Robust Tahmin Yöntemleri ve R Uygulamaları20025
Koop Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST9901 İşletmede Mesleki Eğitim 130034
IST9902 İşletmede Mesleki Eğitim 220025
IST9903 İşletmede Mesleki Eğitim 320025
IST9904 İşletmede Mesleki Eğitim 430033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516171819
IST1081Bilgisayar Programlamaya Giriş----1--1------1----
IST1131Olasılığa Giriş-111---------------
IST1141İstatistiğe Giriş---1---11------1111
MAT1001Matematik 111-----------------
MDB1031İleri İngilizce 1------------11----1
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1--------------11---
TDB1031Türkçe 1--------------11---
MAT1811Lineer Cebir 1----1-----1----1--1
IST1132Olasılık-111---------------
MAT1002Matematik 211-----------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2--------------11---
MDB1032İleri İngilizce 2------------11----1
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri-------1-1-----1---
TDB1032Türkçe 2--------------11---
IST1142İstatistik--11---1-----------
IST2121Matematiksel İstatistiğe Giriş11-----------------
IST2131Bilgisayar Programlama-------1-1---------
IST2041İstatistikçiler için Ana İşletmecilik Bilgileri1---1--------------
IST2081Örnekleme 111-----------------
IST2161Mesleki İngilizce 11-----------1------
IKT1101İktisada Giriş 1----1-----1----1---
MAT2001Matematik Analiz 311-----------------
IST2142Veri Tabanı-------1-1-----1--1
IST2022Matematiksel İstatistik11-----------------
IST2252Veri Analizi1111--1----1-------
IST2162Mesleki İngilizce 21-----------1------
MAT2412Diferansiyel Denklemler----1-----1-------1
IST3011Optimizasyon-1--1-1------------
IST3141Parametrik Olmayan İstatistiksel Yöntemler11----1------------
IST3121Regresyon Analizi 111-1---------------
IST3131Araştırma Teknikleri-----------1-11-1--
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma------------11----1
IST3012Yöneylem Araştırması 1-1-11--------------
IST3142Deneysel Tasarım-1------1----------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce------------11----1
IST3002Mesleki Staj---------11--------
IST4111Çok Değişkenli İstatistik 111--1--------------
IST4131Ekonometri111---1--1---------
IST4000Bitirme Çalışması--11-------11------
IST4122Zaman Serileri111---1----1-------
ITB3010Sosyoloji----------111------
ITB3020Felsefeye Giriş----------111------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler----------111------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ----------111------
ITB3150Tarih ve Sinema----------111------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim----------111------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu----------111------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik----------111------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın----------111------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ----------111------
ITB3390Uygarlık Tarihi----------111------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı----------111------
ITB3550İnsan Hakları ----------111------
ITB3560Siyaset Felsefesi----------111------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi --------------11---
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi --------------11---
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi --------------11---
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi --------------11---
MDB4021Almanca Dil Becerileri----------111------
ITB2030Bilim Felsefesi----------111------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları----------111------
ITB3570Eğitim Felsefesi----------111------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları----------111------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ----------111------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi --------------11---
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık --------------11---
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------11-------1
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi --------------11---
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi --------------11---
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci ----------1-------1
ITB2020Bilim Tarihi----------111------
ITB3250Psikolojiye Giriş----------111------
ITB3360Sanat Tarihi----------111------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler----------111------
ITB4930Mimarlık Tarihi----------111------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş----------111------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans----------111------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri----------1-------1
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş----------1-------1
DNS1240Yoga ve Anatomi----------1-------1
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik----------1-------1
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş----------111------
TDB4051Akademik Türkçe--------------11---
PDR2021Özel Eğitim ----------1-------1
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler----------1-------1
TRO2281Türk Dili Tarihi----------1-------1
EGT1022Sosyal Antropoloji----------1-------1
EGT4041Eğitim Yönetimi----------1-------1
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi---------1--------1
MEM4501Seramikler--------------11---
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------1--------1
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı----------1-------1
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği----------1-------1
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri----------1-------1
ISL2560Halkla İlişkiler----------1-------1
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ----------1-------1
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme---------11-------1
ISL2901Doğrudan Pazarlama----------1-------1
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ----------1-------1
SBP2031Şehir Ekonomisi----------1-------1
----------1-------1
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ----------1-------1
ISL2170Muhasebe Organizasyonu----------1-------1
ITB3610Yazarlık Teknikleri----------111------
ITB3320İktisadi Suçlar ----------111------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ----------111------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı----------1-------1
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ----------1-------1
SBP2082Şehir Sosyolojisi----------1-------1
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2----------1-------1
SYP3241Halkla İlişkiler ----------1-------1
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ----------1-------1
MIM2421Mimarlık Tarihi----------1-------1
MIM2411Arkeoloji----------1-------1
MIM1412Uygarlık tarihi----------1-------1
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi----------1-------1
MDB1052İngilizce 2--------------11---
INS2462Trafik Güvenliği----------1-------1
MDB4031İleri Almanca --------------11---
MDB4041Almanca Okuma Konuşma --------------11---
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri----------1-------1
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1----------1-------1
FEL2270Batı Felsefesi 1----------1-------1
FEL2280Batı Felsefesi 2----------1-------1
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1----------1-------1
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2----------1-------1
FEL3330Felsefe Okumaları 1----------1-------1
FEL3340Felsefe Okumaları 2----------1-------1
FEL3350Antikçağ Felsefesi----------1-------1
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri----------1-------1
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri--------------11---
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet--------------11---
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon--------------11---
TDB4041Türk Öykü ve Romanı--------------11---
GRA4120Deneysel Tipografi---------11--------
TDB4061Yeditepe İstanbul--------------11---
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş----------1-------1
FEL4251Bilim Felsefesi----------1-------1
BED1013Pilates Temel Eğitimi--------------11---
BED1014Yoga Temel Eğitimi--------------11---
EUT2022NFT'ye Giriş----------1-------1
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)----------1-------1
MDB1001Temel Fransızca 1--------------11---
MDB1003Temel İspanyolca 1--------------11---
MDB1004Temel İspanyolca 2--------------11---
MDB1005Temel Macarca 1--------------11---
MDB1007Temel İtalyanca 1--------------11---
MDB1009Temel Yunanca 1--------------11---
MDB1011 Temel Çince 1--------------11---
MDB1013Temel Japonca 1--------------11---
MDB1015 Temel Arapça 1--------------11---
MDB1016Temel Arapça 2--------------11---
MDB1017Temel Farsça 1--------------11---
MDB1019Temel Rusça 1--------------11---
MDB1101Temel Bulgarca 1--------------11---
MDB1201Temel Romence 1--------------11---
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş--------------11---
MDB2003Toplum Önünde Konuşma--------------11---
IST2152Örnekleme 211-----------------
IKT1102İktisada Giriş 2----1-----1----1--1
MAT1812Lineer Cebir 2----1-----1----1--1
ISL1171Genel Muhasebe I (İşletme) ----1--1------1---1
IST1172Bilimsel Düşünme ve İstatistik--------------1--11
IKT3610Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi----------1-------1
IST2170Güncel İstatistik Uygulamaları111----------------
IST2082Biyoistatistik-1---------------1-
IST2172Demografi---------1-------1-
IST2092İstatistiksel Simülasyon11-----------------
IST2122Python ile İstatistik Uygulamalar1--1--1------------
IST2072Matlab ile İstatistiksel Analiz1--1--1------------
IST3190Krizde İşletme Yönetimi ---------11-------1
IST3060Bayesgil İstatistik11-1---------------
IST3160Aktüeryaya Giriş1--1---------------
IST3130Karar Teorisi------1-1----------
IST3230Planlama Teknikleri---1----1-1--------
IST3330Mali Cebir ve Ticari Hesap----1---1----------
IST3252Nümerik Analiz1---1-----1-------1
IST3132Stokastik Süreçler-1-11--------------
IST3162Büyük Veri Analizine Giriş1--1--1------------
IST3122Regresyon Analizi 2111----------1-----
IST3152İstatistik Paket Programları Kullanımı1---1111-----------
IST3170Algoritma Teknikleri----1--11----------
IKT3830 Finansal Ekonometriye Giriş-11--111--1---1----
ISL2211Mali Tablolar Analizi----------1-------1
IST3150Görsel Programlama----1--11----------
IST3210SAS Programı ile İstatistik--1-1--1-----------
IST3082İstatistikte Parametre Tahmini ve Hipotez Testi--11---------------
IST3092Lineer Modeller 11-----------------
IST3050Anket Düzenleme------1-1---------1
IST3110R ile İstatistik Uygulamaları----1--1-----------
IST4220İstatistiksel Kalite Kontrol-111---------------
IST4140Bulanık Mantık------------------1
IST4240İstatistikçiler için Matematiksel Programlama1-----1-1----------
IST4241Deneysel Tasarım 2 -1--1--------------
IST4221İstatistikte GIS Uygulamaları1--1--1------------
IST4160Yönetsel Karar Verme Teknikleri ---------11-------1
IST4120Pazar Araştırma Teknikleri------11---1-------
IST4130WEB Programlama----1--1--1----1--1
IST4141Türkiye Ekonomisinin Kantitatif Analizi--111--1---------11
IST4171Veri Sınıflandırma Yöntemleri-----1--1----------
IST4132Çok Değişkenli İstatistik 2--1---1-1----------
IST4232Yöneylem Araştırması 2-1-11--------------
IST4152İleri Programlama----1--11----------
IST4242Kategorik Veri Analizine Giriş-1-1---------------
IST4412Veri Madenciliğine Giriş1--1--1------------
IST4422Uygulamalı Optimizasyon1---1--1-1---------
IST4322Uygulamalı Panel Veri Analizi----1-11-----------
IST4512Robust Tahmin Yöntemleri ve R Uygulamaları--11-11------------
IST9901İşletmede Mesleki Eğitim 1-1-1---------------
IST9902İşletmede Mesleki Eğitim 2-1-1---------------
IST9903İşletmede Mesleki Eğitim 3-1-1---------------
IST9904İşletmede Mesleki Eğitim 4-1-1---------------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXXX
PÇ-12XXXXX
PÇ-13XXXXX
PÇ-14XXXXX
PÇ-15XXXXXX
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3EA-4EA-5
PÇ-1XXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11XX
PÇ-12X
PÇ-13X
PÇ-14X
PÇ-15X
PÇ-16X
PÇ-17X
PÇ-18XX
PÇ-19X