Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Program DirektörüHalit Keskin
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin üç bölümünden birisi olan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü, 1999 yılında kurulmuş olup, eğitim-öğretim faaliyetlerini 2000 yılından bu yana sürdürmektedir. Sürekli gelişen altyapısı, öğretim üye ve yardımcıları ile ÖSYM üzerinden 60 öğrenciye yüksek öğrenim olanağı tanımaktadır. Bölümün amacı, uluslararası ilişkiler alanında uzmanlar yetiştirmek üzere öğrencilere temel ve güncel bilgilerin kazandırılmasını, uluslararası sistemin tarihini ve 16. yüzyıldan itibaren geçirdiği evreleri, uluslararası sistemin işleyişini, hukuksal çerçevesini, olayların ve olguların irdelenmesini, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmayı hedeflemektedir. Uluslararası sistem içinde Türkiye'nin yerine ve dış ilişkilerine ağırlıklı olarak yer verilmektedir. İzlenecek olan bu programda geniş bir ders yelpazesi yer almaktadır. Temel derslerin yanı sıra İngilizce yazışma ve diplomatik yazışma derslerine yer verilerek, düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, insan ilişkilerinde başarılı, temsil niteliğine ve genel kültüre sahip ve en az bir yabancı dili çok iyi konuşabilen bireyler yetiştirmektir. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan öğrencilerin istihdam alanı geniştir. Bölümün mezunları, Uluslararası İlişkilerin giderek artan önemine paralel olarak değişik sektörlerde, edindikleri formasyonu kullanabilme olanağını bulabilirler. Uluslararası kuruluşlarda, diplomaside, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında, basın sektöründe, finansal kurumlarda, yerli ve yabancı çok uluslu işletmelerde, sivil örgütlerde (NGOs) çalışabilecekleri gibi araştırmacı, danışmanlık ve akademik kariyer gibi meslek dallarına da yönelme şansına sahiptirler.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olacak öğrenciler, aldıkları eğitime koşut olarak, gerek kamu gerekse özel sektörde iş bulabilmekteler. Dışişleri Bakanlığı bürokrasisi içerisinde görev alabilecekleri gibi diğer bakanlıkların da dış ilişkilerle ilgili birimlerinde görev alabilmekteler. Diğer yandan, eğitimleri sırasında ilgi alanları ve beklentileri doğrultusunda yetişmeleri için bölüm / fakülte / üniversite seçimlik ders olanaklarının bulunması, öğrencilerin iş başvurusunda bulunacakları sektörlere ilişkin bilgilenmelerini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca İngilizce destekli bir eğitimin verilmekte oluşu, yabancı dilde okuma yazma becerisi edinmiş mezunların özel sektörde de (basın-yayın kuruluşları, finans şirketleri, ulusal/uluslararası şirketler, sivil toplum örgütleri vb) istihdam edilmeleri şansını arttırmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında mesleki formasyona sahip uzmanlar yetiştirmek;
 2. Başta bu alanlarda olmak üzere, bilgiyi yenileme becerisini kazandırmak;
 3. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında bilimsel araştırmalar yapabilme becerisini kazandırmak;
 4. Öğrencileri hem bilgi hem fikir sahibi yaparak, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmak;
 5. Demokratik katılıma yatkın, yurttaş bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler yetiştirmek;
 6. Ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin artmasına katkıda bulunmak;
 7. Düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, araştırma yetileriyle donanmış ve genel kültür sahibi bireyler yetiştirmek;
 8. Mezunların Türkçe ve İngilizce’yi mesleki yaşamlarında etkin olarak kullanabilmelerini sağlamak;
 9. Öğrencileri Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanındaki uluslararası ve ulusal hukuki çerçeve konusunda bilgilendirmek ve eğitmek;
 10. Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkilerde yer alan yapılar, aktörler ve diğer etkenler arasındaki ilişkileri karşılaştırmalı bir şekilde analiz edebilmek;
 11. Küresel, bölgesel ve ulusal düzeydeki güncel konuları ve sorunları tanımlamak, analiz edebilmek ve tartışabilmek;

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
IKT1101 İktisada Giriş 130036
SBU1401 Siyaset Bilimine Giriş 30035
SBU1031 Sosyoloji30036
SBU1701 Hukuka Giriş30036
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
MDB1031 İleri İngilizce 130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
IKT1102 İktisada Giriş 230035
MDB1032 İleri İngilizce 230033
SBU1032 Türkiye'nin Toplumsal Yapısı30034
SBU1612 Anayasa Hukuku30035
SBU1702 Uluslararası İlişkilere Giriş30036
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT2272 Kamu Ekonomisi30035
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SBU2211 Kamu Yönetimine Giriş30035
SBU2311 Siyasi Tarih 130035
SBU2501 Siyaset Kuramı 130035
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-130034
SEC0002 Mesleki Seçmeli 1-230034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22035
ISL2742 Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları30034
SBU2132 Mesleki İngilizce I20023
SBU2142 Türkiye'nin Yönetim Yapısı30035
SBU2152 Siyasi Tarih 230035
SBU2502 Siyaset Kuramı 230035
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-330034
31 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU3011 Devletler Hukuku I30034
SBU3101 Uluslararası İlişkiler I30035
SBU3111 Türkiye Siyaseti I30034
SBU3201 Karşılaştırmalı Devlet Sistemleri30036
SBU3301 Mesleki İngilizce II20023
SBU3401 Araştırma Yöntemleri30034
SEC0004 Seçmeli 1-114034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SBU3102 Uluslararası İlişkiler II30035
SBU3202 Karşılaştırmalı Siyaset30034
SBU3302 Türkiye Siyaseti II30034
SBU3402 Devletler Hukuku II 30034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 1-430034
SEC0006 Seçmeli 1-214034
SEC0005 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU4111 Türkiye'nin Dış Politikası I30035
SBU4121 Uluslararası İlişkiler Kuramları30035
SBU4221 Sosyal Politika ve Sosyal Ekonomi30035
SEC0009 Mesleki Seçmeli 1-530034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 1-630034
SEC0011 Mesleki Seçmeli 1-730034
SEC0008 Sosyal Seçmeli 1-330033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU4000 Bitirme Çalışması0120612
SBU4122 Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular30035
SBU4222 Türkiye'nin Dış Politikası II30035
SEC0012 Mesleki Seçmeli 1-830034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1-930034
30 Toplam:
241 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3371 Kültürel Antropoloji - 1 30034
FVP3402 İletişim Kuramları Ve Etik 30034
SBU3502 Toplumsal Duyarlılık Projesi I14034
SBU3561 Toplumsal Duyarlılık Projesi 214034
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
MEM4501 Seramikler30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
MDB1005 Temel Macarca 130033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2411 Arkeoloji30033
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3360 Dijital Platformda Marka Yönetimi 30034
ISL3650 Dijitalleşme ve İnsan Davranışı30034
SBU4632 Diplomasi Simulasyonları30034
SBU2252 Siyaset Sosyolojisi30034
SBU3126 Siyasal İletişim ve Lobicilik30034
SBU3125 Devlet ve Sistem30034
SBU3123 Türk Dünyası: Kimlik, Ekonomi, Siyaset30034
SBU3124 Propaganda ve Sosyal Medya30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL2442 Ticaret Hukuku 30034
ISL3862 İş Hukuku30034
ISL4710 Üretim Stratejileri30034
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
SBU2011 Tarihsel Açıdan Ortadoğu’da Azınlıklar I 30034
SBU2022 Tarihsel Açıdan Ortadoğu'da Azınlıklar II30034
SBU2551 Ortadoğu’da Toplumsal ve Siyasal Konular30034
SBU2572 Sanat ve Siyaset30034
SBU2602 Siyaset ve Sinema30034
SBU2612 Siyasi Partiler 30034
SBU2631 Sözlü Tarih ve Tartışmalar30034
SBU2641 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları I30034
SBU2642 Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II30034
SBU2652 Amerikan Dış Politikası30034
SBU2711 Çağdaş Siyasi Kültür30034
SBU3112 Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Militarizm 30034
SBU3122 Medya ve Politika30034
SBU3812 Uluslararası Örgütler30034
SBU3912 Milliyetçilik ve Azınlıklar30034
SBU3922 Türkiye Ekonomisi30034
SBU4011 Dış Politika Kuramları30034
SBU4012 Milliyetçilik Kuramları30034
SBU4101 Avrupa Birliği ve Türkiye30034
SBU4201 Avrupa Atlantik Güvenliği ve Yeni Tartışmalar30034
SBU4301 Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma30034
SBU4401 Diplomatik Yazışma 30034
SBU4502 Türkiye Siyasetinde Güncel Konular30034
SBU4521 Türk Yunan İlişkileri: Tarihsel Sorunlar30034
SBU4562 Uygulamalı Araştırma30034
SBU4572 Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları30034
SBU4611 Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye30034
SBU4621 Siyasi Rejim Dönüşümleri30034
SBU4641 Emperyalizm Kuramları30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
SBU1401Siyaset Bilimine Giriş 111111-----
SBU1031Sosyoloji11111111-11
SBU1701Hukuka Giriş11111111111
IKT1101İktisada Giriş 111111-11111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1---11------
MDB1031İleri İngilizce 1-------1---
TDB1031Türkçe 1-1-1--11---
SBU2501Siyaset Kuramı 111111111111
SBU2211Kamu Yönetimine Giriş11111111111
SBU2311Siyasi Tarih 111111111111
IKT2272Kamu Ekonomisi11111111-11
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-------1---
SBU1032Türkiye'nin Toplumsal Yapısı11111111111
SBU1612Anayasa Hukuku11111111111
IKT1102İktisada Giriş 211-11111111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---11------
MDB1032İleri İngilizce 2-------1---
SBU1702Uluslararası İlişkilere Giriş11111111111
TDB1032Türkçe 2-1-1--11---
SBU2132Mesleki İngilizce I1-1---11111
SBU2502Siyaset Kuramı 211111111111
SBU2142Türkiye'nin Yönetim Yapısı11111111111
SBU2152Siyasi Tarih 211111111111
ISL2742Sosyal Bilimlerde İstatistik Uygulamaları-111-11----
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri--1---1----
SBU3101Uluslararası İlişkiler I11111111111
SBU3201Karşılaştırmalı Devlet Sistemleri11111111111
SBU3301Mesleki İngilizce II1-1---11111
SBU3401Araştırma Yöntemleri11111111111
SBU3111Türkiye Siyaseti I11111111-11
SBU3011Devletler Hukuku I11111111-11
SBU3102Uluslararası İlişkiler II11111111111
SBU3202Karşılaştırmalı Siyaset11111111111
SBU3302Türkiye Siyaseti II1111111--11
SBU3402Devletler Hukuku II 1111111-111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce-------1---
SBU4111Türkiye'nin Dış Politikası I11111111111
SBU4221Sosyal Politika ve Sosyal Ekonomi11111111111
SBU4121Uluslararası İlişkiler Kuramları11111111111
SBU4222Türkiye'nin Dış Politikası II11111111111
SBU4122Uluslararası İlişkilerde Güncel Konular11111111111
SBU4000Bitirme Çalışması11111111111
SBU3502Toplumsal Duyarlılık Projesi I----1----11
SBU3561Toplumsal Duyarlılık Projesi 2----11-----
BSP3371Kültürel Antropoloji - 1 ----------1
FVP3402İletişim Kuramları Ve Etik ----------1
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler-1-111---1-
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 11-11111---
MIM2411Arkeoloji-1-1-1-----
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111111----
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın-1-1111----
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın -1-1111----
ITB3550İnsan Hakları -111111----
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu-1-1111----
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ----------1
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ----------1
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ----------1
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ----------1
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ----------1
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ----------1
ISL2560Halkla İlişkiler----------1
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme---1-1-----
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ----------1
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ----------1
ISL2901Doğrudan Pazarlama----------1
ITB2020Bilim Tarihi----------1
ITB2030Bilim Felsefesi----------1
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları----------1
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları----------1
ITB3020Felsefeye Giriş----------1
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler----------1
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ----------1
ITB3150Tarih ve Sinema----------1
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim----------1
ITB3250Psikolojiye Giriş----------1
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik----------1
ITB3330Çevre ve Ekoloji ----------1
ITB3360Sanat Tarihi----------1
ITB3390Uygarlık Tarihi----------1
ITB3560Siyaset Felsefesi----------1
ITB3570Eğitim Felsefesi----------1
ITB4930Mimarlık Tarihi----------1
PDR2021Özel Eğitim ----------1
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler----------1
TRO2281Türk Dili Tarihi----------1
EGT1022Sosyal Antropoloji----------1
EGT4041Eğitim Yönetimi----------1
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi----------1
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ----------1
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ----------1
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ----------1
MEM4501Seramikler----------1
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler----------1
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı----------1
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği----------1
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri----------1
SBP2031Şehir Ekonomisi----------1
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ----------1
ISL2170Muhasebe Organizasyonu----------1
ITB3010Sosyoloji----------1
ITB3610Yazarlık Teknikleri----------1
ITB3320İktisadi Suçlar ----------1
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ----------1
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı----------1
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ----------1
SBP2082Şehir Sosyolojisi----------1
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2----------1
SYP3241Halkla İlişkiler ----------1
MIM2421Mimarlık Tarihi----------1
MIM1412Uygarlık tarihi----------1
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi----------1
MDB1052İngilizce 2----------1
INS2462Trafik Güvenliği----------1
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş----------1
MDB4021Almanca Dil Becerileri----------1
MDB4031İleri Almanca ----------1
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ----------1
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri----------1
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1----------1
FEL2270Batı Felsefesi 1----------1
FEL2280Batı Felsefesi 2----------1
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1----------1
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2----------1
FEL3330Felsefe Okumaları 1----------1
FEL3340Felsefe Okumaları 2----------1
FEL3350Antikçağ Felsefesi----------1
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri----------1
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans----------1
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri----------1
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet----------1
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon----------1
TDB4041Türk Öykü ve Romanı----------1
GRA4120Deneysel Tipografi----------1
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş----------1
TDB4051Akademik Türkçe----------1
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri----------1
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş----------1
DNS1240Yoga ve Anatomi----------1
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik----------1
TDB4061Yeditepe İstanbul----------1
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş----------1
FEL4251Bilim Felsefesi----------1
BED1013Pilates Temel Eğitimi----------1
BED1014Yoga Temel Eğitimi----------1
EUT2022NFT'ye Giriş----------1
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)----------1
MDB1001Temel Fransızca 1----------1
MDB1003Temel İspanyolca 1----------1
MDB1004Temel İspanyolca 2----------1
MDB1005Temel Macarca 1----------1
MDB1007Temel İtalyanca 1----------1
MDB1009Temel Yunanca 1----------1
MDB1011 Temel Çince 1----------1
MDB1013Temel Japonca 1----------1
MDB1015 Temel Arapça 1----------1
MDB1016Temel Arapça 2----------1
MDB1017Temel Farsça 1----------1
MDB1019Temel Rusça 1----------1
MDB1101Temel Bulgarca 1----------1
MDB1201Temel Romence 1----------1
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş----------1
MDB2003Toplum Önünde Konuşma----------1
SBU4101Avrupa Birliği ve Türkiye11---1-----
SBU4301Uluslararası İlişkilerde Savaş ve Çatışma11111111111
SBU3922Türkiye Ekonomisi11111111-11
SBU4641Emperyalizm Kuramları11111111-11
SBU2631Sözlü Tarih ve Tartışmalar1111111-111
SBU2011Tarihsel Açıdan Ortadoğu’da Azınlıklar I 11111111111
SBU2022 Tarihsel Açıdan Ortadoğu'da Azınlıklar II11111111-11
SBU2551Ortadoğu’da Toplumsal ve Siyasal Konular11111111111
SBU2641Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları I11111111111
SBU2711Çağdaş Siyasi Kültür11111111111
SBU4012Milliyetçilik Kuramları11111111111
SBU4521Türk Yunan İlişkileri: Tarihsel Sorunlar11111111111
SBU3912Milliyetçilik ve Azınlıklar1111111--11
SBU3122Medya ve Politika11111111111
SBU4502Türkiye Siyasetinde Güncel Konular11111111111
SBU3112Karşılaştırmalı Perspektiften Türkiye’de Militarizm 11111111-11
SBU2572Sanat ve Siyaset11-1--1--1-
SBU4611Balkanlarda Uluslaşma Hareketleri ve Türkiye11111111111
SBU4562Uygulamalı Araştırma11111111111
ISL2442Ticaret Hukuku ---1-11---1
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi-----------
ISL3862İş Hukuku-1-1111----
ISL4710Üretim Stratejileri111111111--
SBU2652Amerikan Dış Politikası11111111111
SBU2642Türk Dış Politikasında Yeni Bakış Açıları II11111111-11
SBU2612Siyasi Partiler 1111-11--11
SBU4572Devlet, Toplum ve Kalkınma Kuramları11111111111
SBU4011Dış Politika Kuramları11111111111
SBU4201Avrupa Atlantik Güvenliği ve Yeni Tartışmalar11111111111
SBU3812Uluslararası Örgütler11111111111
SBU4401Diplomatik Yazışma 111111-1111
SBU2602Siyaset ve Sinema11111111111
SBU4621Siyasi Rejim Dönüşümleri11111111111
IKT3562Türk İdare Tarihi----------1
SBU3123Türk Dünyası: Kimlik, Ekonomi, Siyaset----------1
SBU3124Propaganda ve Sosyal Medya----------1
SBU3125Devlet ve Sistem----------1
SBU3126Siyasal İletişim ve Lobicilik----------1
SBU2252Siyaset Sosyolojisi1111-11---1
ISL3360Dijital Platformda Marka Yönetimi ----------1
ISL3650Dijitalleşme ve İnsan Davranışı----------1
----------1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXXXXX