İşletme Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Program DirektörüEmel Esen
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıÖğrencilere, İşletme Bilimi çerçevesinde teorik ve pratik donanım sağlamayı amaçlayan program, ulusal ve uluslararası düzeyde bir vizyon ve rekabet gücü kazandırmayı amaçlamaktadır. Lisans programı eğitimini tamamlayan öğrencilerin, işletme biliminin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donanmış, kuvvetli iletişim yeteneği, analiz ve sentez becerileri olan, çağdaş, girişimci ve liderlik niteliklerine sahip bireyler olarak yetişmeleri için çaba harcanır. Program aracılığıyla, iş yaşamının çağdaş gereklerine uygun işletmecilik, girişimcilik ve yöneticilik bilgi ve becerileriyle donatılmış insan kaynağı hazırlamak ve yetiştirmek amaçlanır. Bu doğrultuda yapılandırılan İşletme Bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. Her dönem alınması gereken zorunlu derslerin yanı sıra, öğrenciler ilgi duydukları alanlarla ilgili seçmeli dersleri alabilirler. Bölüm ders programı, özellikle seçimlik dersler yardımıyla esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapı kazanmıştır. 2010 ve sonrası üniversiteye girmiş öğrenciler derslerinin %30’unu İngilizce olarak almaları gerekmektedir. Böylece öğrencilerin en az bir dili çok iyi derecede anlayabilme, okuyup yazabilme ve uluslar arası işletme yazınını takip edebilme becerilerini kazanması amaçlanmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profiliİşletme Bölümü mezunlarımız aldıkları eğitim programının çerçevesi gereği ulusal/uluslar arası her türlü işletmenin muhasebe-finans, pazarlama, üretim ve insan kaynakları gibi alanlarında iş bulma olanağına sahiptirler. Mezunlarımız, özel sektörde faaliyet gösteren sanayi ve ticaret kuruluşları, bankalar, aracı kurumlar, bağımsız denetim kuruluşları, derecelendirme kuruluşları, sigorta şirketleri, dış ticaret şirketleri, reklam, lojistik, turizm ve danışmanlık şirketleri gibi işletme ve kuruluşların yanı sıra Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Devlet Planlama Teşkilatı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Semaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul Altın Borsası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası gibi kamu kuruluşlarının çeşitli kademelerinde de görev yapabilirler. Bunun yanı sıra, bölümümüz tarafından sunulan işletme öğretimi programı; kendi işini kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Ayrıca, programı başarılı bir şekilde tamamlayan araştırmacı ruha sahip öğrencilerimiz İşletme bilimi alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları

 1. Ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren işletmelerin ve kamu kurumlarının çeşitli departmanlarında görev alabilecek ve yönetici olabilecek donanıma sahip
 2. İşletmenin bir ya da birden daha fazla fonksiyonlarını yöneten, takım çalışmasına yatkın, karmaşık problemleri çözebilen, dijital gelişmeleri takip eden ve uygulayan
 3. Girişimci, risk alabilen, ulusal veya uluslararası işletme kurma yetkinliğine sahip
 4. Lisansüstü düzeyde yaptıkları çalışmalarla akademik ve profesyonel kariyerlerinde ilerleme gösteren
 5. Etik sorumluluk bilinciyle mesleki veya sosyal örgütlerde aktif role sahip mezunlar yetiştirmektir.

Program Çıktıları

 1. Temel işletmecilik alanında kuramsal ve uygulamalı bilgiler edinme ve kullanabilme
 2. İşletme Fonksiyonlarına ilişkin kapsamlı bilgilere sahip olma
 3. Güncel işletmecilik konularında bilgi sahibi olma
 4. İşletmecilik alanında modern bilgi teknolojilerini kullanabilme
 5. Mesleğin toplumsal ve global etkilerinin bilincinde olma
 6. Problem çözebilme, analitik düşünebilme ve karar verme
 7. Yenilikçi ve yaratıcı düşünebilme
 8. Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilme
 9. Takım çalışması yapabilme ve etkin iletişim kurabilme
 10. Yaşam boyu öğrenme ve gelişimin bilincinde olma
 11. Etik sorumluluğa sahip, topluma, kurumuna ve çevreye duyarlı bir işletmeci olma

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
IKT1101 İktisada Giriş 130036
ISL1171 Genel Muhasebe I (İşletme) 30035
ISL1181 İşletme Matematiği I20024
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe I20002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
IKT1102 İktisada Giriş 230035
ISL1182 Genel Muhasebe 230034
ISL1552 İşletme Matematiği II20022
ISL1622 Davranış Bilimi30034
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe II20002
SEC0001 Seçmeli 1-130035
SEC0002 Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL2211 Mali Tablolar Analizi30035
ISL2441 İşletmeciler için İstatistik I30035
ISL2481 Temel İşletme Yönetimi 30035
ISL2731 Araştırma Yöntemleri30035
ISL2851 Borçlar Hukuku30035
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SEC0003 Seçmeli 2-230033
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
ISL2122 Mesleki İngilizce I20024
ISL2132 Maliyet Muhasebesi30035
ISL2442 Ticaret Hukuku 30034
ISL2452 İşletmeciler için İstatistik II30035
ISL2642 Örgütsel Davranış 30035
SEC0004 Seçmeli 2-330033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3051 Mesleki İngilizce II20024
ISL3221 Finansal Yönetim I 30035
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
SEC0005 Seçmeli 3-130034
SEC0006 Seçmeli 3-230034
SEC0007 Seçmeli 4-130035
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL3152 İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri I40045
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30034
ISL3562 Türk Vergi Sisteminin Esasları 30033
ISL3662 Finansal Yönetim II 30034
ISL3862 İş Hukuku30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0008 Seçmeli 3-330034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL4051 İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri II30035
ISL4251 Yönetim Muhasebesi30035
ISL4421 Pazarlama Araştırması20024
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
SEC0009 Seçmeli 3-430034
SEC0010 Seçmeli 3-530034
SEC0011 Seçmeli 3-630034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4402 Türkiye Ekonomisi30036
ISL4000 Bitirme Çalışması0120610
ISL4582 Nicel Karar Verme Teknikleri 2 30035
ISL4692 Stratejik İşletme Yönetimi 30035
SEC0012 Seçmeli 3-730034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MKT4838 Endüstriyel Tasarım30034
ISL4150 Sürdürülebilir Pazarlama30034
ISL3940 Temel Aktüerya Matematiği 30034
ISL4820 İşletmeciler için Oyun Teorisi30034
ISL3990 Şehir Pazarlaması 30034
ISL4560 İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular30034
ISL3360 Dijital Platformda Marka Yönetimi 30034
ISL3450 Sosyal Medya Pazarlama30034
ISL3650 Dijitalleşme ve İnsan Davranışı30034
ISL3460 Mobil Pazarlama30034
ISL4450 Pazarlama Analitiği30034
ISL3740 Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe30034
ISL3770 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 30034
ISL3810 İşletme Simülasyonu30034
ISL3030 İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu30034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3160 Şirketler Muhasebesi 30034
ISL3182 Muhasebe Denetimi30034
ISL3190 SPSS Kullanımı ve Uygulaması30034
ISL3530 Reklam Hukuku30034
ISL3531 Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik30034
ISL3540 Rekabet Hukuku30034
ISL3541 Faizsiz Finans30034
ISL3620 Örgüt Geliştirme30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3641 İşbirliği İş Modeli30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3722 Tüketici Hukuku30034
ISL3730 Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
ISL3982 Kıymetli Evrak Hukuku30034
ISL4722 Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk30034
ISL4140 Hizmet Pazarlaması30034
ISL4240 Finansal Piyasalar ve Kurumlar 30034
ISL4250 Sermaye Piyasası ve Analizleri 30034
ISL4260 Uluslararası Finans Yönetimi 30034
ISL4330 Finansal Raporlama Standartları 30034
ISL4340 İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi 30034
ISL4350 Yönetimde Karar Verme Teknikleri30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4431 Elektronik Ticaret30034
ISL4440 Perakendeci Mağaza Yönetimi30034
ISL4470 Finansal Matematik30034
ISL4480 Yatırım Projeleri Analizi 30034
ISL4591 Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4631 Yönetim Oyunları 30034
ISL4632 Değer Yönetimi 30034
ISL4640 Girişimcilik30034
ISL4650 Uluslararası Yönetim 30034
ISL4681 Entelektüel Sermaye 30034
ISL4682 İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol30034
ISL4690 Çağdaş Yönetim Teknikleri30034
ISL4710 Üretim Stratejileri30034
ISL4740 Uluslararası İşletmecilik 30034
ISL4750 İşletmelerde Birleşmeler 30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4780 Proje Yönetimi ve Organizasyon 30034
ISL4790 Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 30034
ISL4810 Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi30034
ISL4830 Zaman Serisi Analizleri30034
ISL4841 Stratejik Maliyet Yönetimi 30034
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
ISL4870 Marka Yönetimi30034
ISL4891 Müşteri İlişkileri Yönetimi30034
ISL4910 Reklam Yönetimi30034
ISL4921 Kurumlarda Entegre Raporlama ve Sürdürülebilir Değer Yaratma30034
ISL4922 İşletmelerde İç Denetim30034
ISL4931 Maliyet Sistemleri30034
ISL4550 İstatistik Analiz Teknikleri30034
ISL4570 Sistem Analizi30034
ISL3670 KOBİ Yönetiminin İlkeleri30034
ISL4941 Finansta Özel Konular30034
ISL4942 Finansal Risk Yönetimi30034
ISL4612 Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri 30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3702 Fotoğraf ve Sanat30034
FVP3742 Konu ve Işık30035
FVP4702 İletişim ve Tanıtım 30035
IKT2281 Genel İktisat Tarihi30035
IKT2902 Türkiye İktisat Tarihi30035
IKT3770 Kamu Maliyesi30035
IKT3610 Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi30035
IKT3620 Çevre Ekonomisine Giriş30035
IKT3630 Uluslararası Entegrasyon30035
IKT3680 AB Ekonomisi30035
IKT3720 Sosyal Tarih30035
SBU1612 Anayasa Hukuku30035
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
EGT2131 Düşünme ve Problem Çözme30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ISL2650 Yaratıcı Düşünce Teknikleri30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT4790 İslam İktisat Tarihi30035
IKT3810 Gelir Dağılımı İktisadı30035
IKT3820 Sosyal Politikalar İktisadı30035
IKT3830 Finansal Ekonometriye Giriş30035
IKT3840 İktisatta Makine Öğrenmesi30035
IKT1121 Sosyoloji30035
IKT3650 Sürdürülebilir Kalkınma30035
IKT3660 Tarım Ekonomisi30035
IKT3670 İktisadi Planlama30035
IKT3690 Çalışma Ekonomisi30035
IKT3700 Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi30035
IKT3710 Enformasyon İktisadı30035
IKT3730 Finans Tarihi30035
IKT4411 İktisadi Düşünce Tarihi30035
IKT4610 Teknoloji ve Ekonomi30035
IKT4740 İslam Ekonomisi30035
SBU1401 Siyaset Bilimine Giriş 30035
SBU2142 Türkiye'nin Yönetim Yapısı30035
SBU2211 Kamu Yönetimine Giriş30035
SBU3101 Uluslararası İlişkiler I30035
SBU3102 Uluslararası İlişkiler II30035

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
1--11----11
11111------
--11111----
11111------
ISL1171Genel Muhasebe I (İşletme) 1--11-1--1-
ISL1181İşletme Matematiği I---1-1--111
ISL1611İşletme Bilimine Giriş1---1----11
ISL1711Hukukun Genel Kavramları ---111-11--
IKT1101İktisada Giriş 11--1--1-111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1-------1---
MDB1031İleri İngilizce 1-----1-1--1
TDB1031Türkçe I-----1-11--
ISL1182Genel Muhasebe 21--11-1-1--
ISL1552İşletme Matematiği II---1-1--111
ISL1622Davranış Bilimi11-1--1-1-1
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2-------1---
MDB1032İleri İngilizce 2-----1-1--1
TDB1032Türkçe II----11-11--
IKT1102İktisada Giriş 21--1--1-111
ISL2211Mali Tablolar Analizi-1-11-1--1-
ISL2441İşletmeciler için İstatistik I-1-1-1--11-
ISL2481Temel İşletme Yönetimi 1--11----11
ISL2731Araştırma Yöntemleri-1-11--1111
ISL2851Borçlar Hukuku---111-11--
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----1-11--
ISL2132Maliyet Muhasebesi1--11--11--
ISL2452İşletmeciler için İstatistik II-1-1-1--11-
ISL2442Ticaret Hukuku ---111-11--
ISL2122Mesleki İngilizce I1--1-1--11-
ISL2642Örgütsel Davranış 1--1--1-11-
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri1--1---11--
ISL3221Finansal Yönetim I -1-11--1-1-
ISL3411Pazarlama1--1--1-11-
ISL3621Üretim Yönetimi 1--1--1--11
ISL3051Mesleki İngilizce II1--1-1--11-
SEC0005 Seçmeli 3-11-1-1-1----
ISL3662Finansal Yönetim II -1-1---111-
ISL3522Uluslararası Pazarlama1-----1-111
ISL3562Türk Vergi Sisteminin Esasları ---111-11--
ISL3862İş Hukuku---111-11--
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)1-1111----1
ISL3152İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri I1-----1-111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce1-----11-1-
ISL4421Pazarlama Araştırması11-1-----11
ISL4551Nicel Karar Verme Teknikleri 1-1-1-1--11-
ISL4051İşletmelerde Güncel Sorunlara Çözüm Seminerleri II---1--1--11
ISL4251Yönetim Muhasebesi11-11-1-111
ISL4000Bitirme Çalışması11-11----1-
ISL4582Nicel Karar Verme Teknikleri 2 -1-1-1--11-
ISL4692Stratejik İşletme Yönetimi 1--1--1-11-
IKT4402Türkiye Ekonomisi1--11-1-111
ISL3182Muhasebe Denetimi11-11-1-111
ISL4922İşletmelerde İç Denetim1--1--1--1-
ISL4931Maliyet Sistemleri11-11---111
ISL4250Sermaye Piyasası ve Analizleri 11-11-1-111
ISL3190SPSS Kullanımı ve Uygulaması-1-1-1--11-
ISL4682İşletmelerde İstatistiksel Kalite Kontrol-1-1-1--11-
ISL4830Zaman Serisi Analizleri-1-1-1--11-
ISL4330Finansal Raporlama Standartları 11-11-1-111
ISL3620Örgüt Geliştirme1-11---1--1
ISL4350Yönetimde Karar Verme Teknikleri-1-1-1--11-
ISL4611Örgütsel Etik 1--11-1-1-1
ISL4240Finansal Piyasalar ve Kurumlar 11-11---111
ISL4260Uluslararası Finans Yönetimi -1-1--1-11-
ISL3930Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar11-1-----11
ISL4431Elektronik Ticaret1-----1-111
ISL4470Finansal Matematik11-1--11---
ISL4480Yatırım Projeleri Analizi 11-------11
ISL4612Çok Kriterli Optimizasyon Teknikleri -1-1-1--11-
ISL4810Türev Piyasalar ve Risk Yönetimi11--1----11
ISL4891Müşteri İlişkileri Yönetimi-111-------
ISL3160Şirketler Muhasebesi 11-11-1-111
ISL4631Yönetim Oyunları 1-11-----1-
ISL4650Uluslararası Yönetim 1-----111-1
ISL4632Değer Yönetimi 11----1-11-
ISL4790Teknoloji ve Yenilik Yönetimi 111----11--
ISL4740Uluslararası İşletmecilik 1-11--1-1--
ISL4841Stratejik Maliyet Yönetimi 11-------1-
ISL4640Girişimcilik1--11-1-1--
ISL4591Muhasebede Dönem Sonu İşlemleri11-11---111
ISL4910Reklam Yönetimi1----11-11-
ISL4870Marka Yönetimi1--111---1-
ISL4340İşbirliği Ekonomisi ve Yönetimi 11111111111
ISL4140Hizmet Pazarlaması1--1--1--11
ISL3730Toplam Kalite Yönetiminin İlkeleri1-----1-11-
ISL3040Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme1-111---11-
ISL3030İşletmelerde Muhasebe Organizasyonu11-11-1-111
ISL4760Finansal ve Maliyet Muhasebesi11-11---111
ISL4440Perakendeci Mağaza Yönetimi1--1--1-1-1
ISL4570Sistem Analizi---1-1-111-
ISL4681Entelektüel Sermaye -------11--
ISL4690Çağdaş Yönetim Teknikleri1--1--1-1--
ISL4420Satış Yönetimi1--111---1-
ISL4780Proje Yönetimi ve Organizasyon -1-1-----1-
ISL4750İşletmelerde Birleşmeler 1--1--1-1--
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi1-11----111
ISL4710Üretim Stratejileri1-11----111
ISL3670KOBİ Yönetiminin İlkeleri1--1--1-1-1
ISL4550İstatistik Analiz Teknikleri-1-1---1-1-
ISL3660İşletmelerde İletişim1--1-1--11-
ISL4860Tüketici Davranışı---1--1--11
ISL3530Reklam Hukuku11-1111-111
ISL3531Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik11-11111111
ISL3540Rekabet Hukuku11-1111-111
ISL3541Faizsiz Finans11-11-1-111
ISL3631Kariyer ve Çalışma Psikolojisi11-11111111
ISL3641İşbirliği İş Modeli11111111111
ISL3722Tüketici Hukuku11-1111-111
ISL3972İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku11-11-1-111
ISL3982Kıymetli Evrak Hukuku11-111--111
ISL4722Kurumsal Yönetim ve Sosyal Sorumluluk11111111111
ISL4921Kurumlarda Entegre Raporlama ve Sürdürülebilir Değer Yaratma111111--111
ISL4941Finansta Özel Konular11-11-1-111
ISL4942Finansal Risk Yönetimi11-11-1-111
ISL3740Bilgisayar Destekli Finansal Muhasebe11-11---111
ISL3770Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 11-11-1-111
ISL3810İşletme Simülasyonu1111111-111
ISL3360Dijital Platformda Marka Yönetimi 11-1111-111
ISL3450Sosyal Medya Pazarlama11-11111111
ISL3650Dijitalleşme ve İnsan Davranışı11111111111
ISL3460Mobil Pazarlama11-11111111
ISL4450Pazarlama Analitiği11-11111111
ISL3990Şehir Pazarlaması 11111111111
ISL4150Sürdürülebilir Pazarlama11111111111
ISL3940Temel Aktüerya Matematiği 11-11---111
ISL4820İşletmeciler için Oyun Teorisi11-11---111
ISL4560İnsan Kaynakları Yönetiminde Güncel Konular11111111111
MKT4838Endüstriyel Tasarım---------1-
SBU1612Anayasa Hukuku---------1-
IKT3770Kamu Maliyesi---------1-
FVP3702Fotoğraf ve Sanat---------1-
FVP3742Konu ve Işık---------1-
FVP4702İletişim ve Tanıtım ---------1-
IKT2281Genel İktisat Tarihi---------1-
IKT2902Türkiye İktisat Tarihi---------1-
IKT3610Enerji ve Doğal Kaynaklar Ekonomisi---------1-
IKT3620Çevre Ekonomisine Giriş---------1-
IKT3630Uluslararası Entegrasyon---------1-
IKT3680AB Ekonomisi---------1-
IKT3720Sosyal Tarih---------1-
ISL2560Halkla İlişkiler11-1-1---11
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler---------1-
ISL2901Doğrudan Pazarlama1111-------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme1-1--1--1--
ISL2170Muhasebe Organizasyonu1-1-1-1----
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri 1-1-1-1----
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 1--1-1-1---
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---------1-
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------1-
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------1-
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------1-
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------1-
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------1-
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------1-
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------1-
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------1-
ITB2020Bilim Tarihi---------1-
ITB2030Bilim Felsefesi---------1-
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları---------1-
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ---------1-
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------1-
ITB3020Felsefeye Giriş---------1-
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---------1-
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---------1-
ITB3150Tarih ve Sinema---------1-
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---------1-
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---------1-
ITB3250Psikolojiye Giriş---------1-
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------1-
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---------1-
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------1-
ITB3360Sanat Tarihi---------1-
ITB3390Uygarlık Tarihi---------1-
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---------1-
ITB3550İnsan Hakları ---------1-
ITB3560Siyaset Felsefesi---------1-
ITB3570Eğitim Felsefesi---------1-
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş---------1-
MDB4021Almanca Dil Becerileri---------1-
ISL2650Yaratıcı Düşünce Teknikleri-----11--1-
PDR2021Özel Eğitim ---------1-
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler---------1-
TRO2281Türk Dili Tarihi---------1-
EGT1022Sosyal Antropoloji---------1-
EGT4041Eğitim Yönetimi---------1-
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi111------1-
MEM4501Seramikler---------1-
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------1-
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı---------1-
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği---------1-
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri---------1-
SBP2031Şehir Ekonomisi---------1-
---------1-
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ---------1-
ITB3010Sosyoloji---------1-
ITB3610Yazarlık Teknikleri---------1-
ITB3320İktisadi Suçlar ---------1-
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---------1-
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı---------1-
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ---------1-
SBP2082Şehir Sosyolojisi---------1-
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2---------1-
SYP3241Halkla İlişkiler ---------1-
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ---------1-
MIM2421Mimarlık Tarihi---------1-
MIM2411Arkeoloji---------1-
MIM1412Uygarlık tarihi---------1-
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi---------1-
MDB1052İngilizce 2---------1-
INS2462Trafik Güvenliği---------1-
MDB4031İleri Almanca ---------1-
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ---------1-
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri---------1-
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1---------1-
FEL2270Batı Felsefesi 1---------1-
FEL2280Batı Felsefesi 2---------1-
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1---------1-
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2---------1-
FEL3330Felsefe Okumaları 1---------1-
FEL3340Felsefe Okumaları 2---------1-
FEL3350Antikçağ Felsefesi---------1-
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri---------1-
ITB4930Mimarlık Tarihi---------1-
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans---------1-
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri---------1-
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet---------1-
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon---------1-
TDB4041Türk Öykü ve Romanı---------1-
GRA4120Deneysel Tipografi---------1-
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş---------1-
TDB4051Akademik Türkçe---------1-
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri---------1-
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş---------1-
DNS1240Yoga ve Anatomi---------1-
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik---------1-
TDB4061Yeditepe İstanbul---------1-
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş---------1-
FEL4251Bilim Felsefesi---------1-
BED1013Pilates Temel Eğitimi---------1-
BED1014Yoga Temel Eğitimi---------1-
EUT2022NFT'ye Giriş---------1-
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)---------1-
MDB1001Temel Fransızca 1---------1-
MDB1003Temel İspanyolca 1---------1-
MDB1004Temel İspanyolca 2---------1-
MDB1005Temel Macarca 1---------1-
MDB1007Temel İtalyanca 1---------1-
MDB1009Temel Yunanca 1---------1-
MDB1011 Temel Çince 1---------1-
MDB1013Temel Japonca 1---------1-
MDB1015 Temel Arapça 1---------1-
MDB1016Temel Arapça 2---------1-
MDB1017Temel Farsça 1---------1-
MDB1019Temel Rusça 1---------1-
MDB1101Temel Bulgarca 1---------1-
MDB1201Temel Romence 1---------1-
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş---------1-
MDB2003Toplum Önünde Konuşma---------1-
EGT2131Düşünme ve Problem Çözme---------1-
IKT3690Çalışma Ekonomisi---------1-
IKT1121Sosyoloji---------1-
SBU1401Siyaset Bilimine Giriş ---------1-
SBU2211Kamu Yönetimine Giriş---------1-
SBU2142Türkiye'nin Yönetim Yapısı---------1-
SBU3101Uluslararası İlişkiler I---------1-
SBU3102Uluslararası İlişkiler II---------1-
IKT3650Sürdürülebilir Kalkınma---------1-
IKT3660Tarım Ekonomisi---------1-
IKT3670İktisadi Planlama---------1-
IKT3700Regülasyon ve Rekabet Ekonomisi---------1-
IKT3710Enformasyon İktisadı---------1-
IKT3730Finans Tarihi---------1-
IKT4411İktisadi Düşünce Tarihi---------1-
IKT4610Teknoloji ve Ekonomi---1-----1-
IKT4740İslam Ekonomisi---------1-
IKT3810Gelir Dağılımı İktisadı---------1-
IKT3820Sosyal Politikalar İktisadı---------1-
IKT3830 Finansal Ekonometriye Giriş1-1--111-1-
IKT3840İktisatta Makine Öğrenmesi-111-111-1-
IKT4790İslam İktisat Tarihi-----1-1-11

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXXX

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3EA-4EA-5
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11