Grafik Tasarımı Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Program DirektörüKader SÜRMELİ
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Grafik Tasarımı Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıÖzel yetenek sınavı ile öğrenci alan, 4 yıllık bir lisans programı olan Grafik Tasarımı Anasanat Dalı, öğrencilerimizin yaratıcı niteliklerini geliştirerek, grafik tasarımın basılı medya ve dijital tasarım alanlarında uzmanlaşmalarını sağlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmacımız; Yıldız Teknik Üniversitesi’nin köklü ve nitelikli eğitim anlayışından hareketle, çağın dinamiklerine uyabilen, kuram ve uygulama alanında yetkin, araştırıcı, yenilikçi düşünce yapısına sahip, görsel dili doğru ve etkin bir şekilde kullanabilen, genel kültürü sağlam grafik tasarımcılar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliEstetik ve işlevsel tasarımları ile ülkemizdeki mevcut grafik tasarım standartlarının yükselmesine katkı sağlayacak mezunlarımız, reklamcılık sektöründe, tasarım ofislerinde, çeşitli kamu ve özel sektör kurumlarında grafik tasarımcı, tasarım sorumlusu, tasarım danışmanı olarak istihdam olanaklarına sahip olabilecek veya serbest sanat ve tasarım ortamlarında üretim yapabileceklerdir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Temel sanat ve tasarım bilgisinin kullanımı
  2. Analiz ve yorumlama yapabilme
  3. Problem belirleme ve çözebilme
  4. Tasarım yapma yeteneği
  5. Yaratıcı fikir üretebilme
  6. Takım çalışması yapabilme
  7. İş dünyasında uygulama yapma becerisi
  8. Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
  9. Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerini bilebilme
  10. Çağdaş konuların bilincinde olma

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA1011 Temel Tasarım 126058
GRA1021 Fotoğraf 122034
MDB1051 İngilizce 130033
GRA1031 Desen 124046
GRA1041 Bilgisayar Destekli Tasarım 122034
SYP1041 Sanat Tarihine Giriş 20023
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA1012 aa Temel Tasarım 226058
GRA1022 aa Fotoğraf 222034
MDB1052 İngilizce 230033
GRA1032 aa Desen 224046
GRA1042 aa Bilgisayar Destekli Tasarım 222034
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı 20023
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA2011 aa Grafik Tasarımı 1440612
GRA2021 Arayüz Tasarımı 122034
GRA2031 Tipografi 122033
GRA2041 Grafik Tasarımı Tarihi 120022
GRA2051 aa İllüstrasyon 122034
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-130033
SEC0002 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA2012 aa Grafik Tasarımı 2 440612
GRA2022 aa Arayüz Tasarımı 222034
GRA2032 aa Tipografi 222033
GRA2042 aa Grafik Tasarımı Tarihi 220022
GRA2052 aa İllüstrasyon 2 22034
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-230033
SEC0004 Seçmeli 1-220022
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA3011 aa Grafik Tasarımı 3440612
GRA3021 Editoryal Tasarım22034
GRA3031 Üç Boyutlu Tasarım22034
GRA3041 Türk Sanatları Tasarımı Analizi 120022
SEC0005 Mesleki Seçmeli 2-130033
SEC0006 Mesleki Seçmeli 2-230033
SEC0007 Seçmeli 2-120022
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA3012 aa Grafik Tasarımı 4440612
GRA3022 Veri Görselleştirme22034
GRA3032 Çevresel Grafik Tasarım22034
GRA3042 aa Türk Sanatları Tasarımı Analizi 220022
SEC0008 Mesleki Seçmeli 2-330033
SEC0009 Mesleki Seçmeli 2-430033
SEC0010 Seçmeli 2-220022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA4011 aa Grafik Tasarımı 5440612
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
GRA4021 Portfolyo Tasarımı12022
GRA4031 Hareketli Grafik Tasarım 122036
SEC0011 Mesleki Seçmeli 3-130033
SEC0012 Mesleki Seçmeli 3-230033
SEC0013 Seçmeli 3-120022
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA4000 aa Bitirme Projesi0120612
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
GRA4032 Hareketli Grafik Tasarım 222036
GRA4022 Tasarım Etiği20022
SEC0014 Mesleki Seçmeli 3-330033
SEC0015 Mesleki Seçmeli 3-430033
SEC0016 Seçmeli 3-220022
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri (2.sınıf)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA2100 Reklam Fotoğrafçılığı30033
GRA2110 Ambalaj Tasarımı 30033
GRA2120 Özgün Baskı Teknikleri30033
GRA2130 Ses Tasarımı30033
GRA2140 Video Prodüksiyon30033
GRA2150 Sergileme ve Fuar Grafiği30033
GRA2160 Yönlendirme Tasarımı30033
Seçmeli 1 Dersleri (2.sınıf)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA2170 Mitoloji ve İkonografi20022
GRA2180 Tasarımda Araştırma Yöntemleri20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
GRA2190 Temel Kodlama20022
GRA2200 Algoritmanın Temelleri 20022
GRA2210 Sosyal Medya ve Tasarım 20022
BSP2561 Sinema ve Anlatım30034
GRA2220 Göstergebilim20022
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri (3.sınıf)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA3100 Kaligrafi30033
GRA3110 Yazı Karakteri Tasarımı30033
GRA3120 Karakter Tasarımı30033
GRA3130 Animasyon Temelleri30033
GRA3140 2B Animasyon30033
GRA3150 İleri Baskı Teknikleri30033
GRA3160 Görüntü İşleme Teknikleri30033
GRA3170 Dijital İllüstrasyon30033
GRA3180 Medikal İllüstrasyon30033
GRA3190 Görsel Algı30033
GRA3200 2B Oyun Tasarımı30033
GRA3210 Çizgi Roman Tasarımı30033
GRA3220 Karikatür30033
GRA3230 Yeni Medya ve Güncel İletişim Teknolojileri30033
GRA3240 Mekan Tasarımı30033
Seçmeli 2 Dersler (3.sınıf)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA3250 Marka Stratejileri20022
GRA3260 Reklam Analizi 20022
GRA3270 Sanat Sosyolojisi20022
BSP2262 Mesleki İngilizce 1 20023
GRA3280 Kullanıcı Araştırmaları20022
GRA3290 Seramik20022
GRA3300 Heykel20022
GRA3310 Tasarım Odaklı Düşünme20022
GRA3320 Animasyon Tarihi20022
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri (4.sınıf)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GRA4100 Hareketli Tipografi30033
GRA4110 Görsel Efekt Tasarımı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
GRA4130 Açık Hava Grafiği30033
GRA4140 Sosyal Sorumluluk ve Tasarım30033
GRA4150 Deneysel Tasarım30033
GRA4160 Deneysel Fotoğraf30033
GRA4170 3B Oyun Tasarımı30033
GRA4180 Sanal Gerçekliğin Temelleri30033
GRA4190 Çocuk Kitabı İllüstrasyonu30033
GRA4200 Yaratıcı Kodlama30033
GRA4210 Endüstriyel Tasarım30033
GRA4220 Görsel Tasarımda Işık30033
GRA4230 Servis Tasarımı30033
Seçmeli 3 Dersleri (4.sınıf)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3261 Mesleki İngilizce 2 20023
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
GRA4240 Estetik ve Sanat Felsefesi20022
GRA4250 Tasarım ve Girişimcilik20022
GRA4260 Sinema Tarihi20022
GRA4270 Etkileşimli Sanat20022
GRA4280 Çağdaş Sanat Kuramları20022
GRA4290 Yaratıcı Yazım Teknikleri20022
GRA4300 Sanat Yönetimi20022
GRA4310 Kültürel Antropoloji20022
GRA4320 Reklam Stratejileri20022
GRA4330 Tasarım Kuramları 20022
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
GRA1021Fotoğraf 111111-1111
GRA1041Bilgisayar Destekli Tasarım 111111-1-11
GRA1042Bilgisayar Destekli Tasarım 211111-11-1
GRA2031Tipografi 11--11-1---
GRA2041Grafik Tasarımı Tarihi 1111111--11
GRA2051İllüstrasyon 111111-1---
GRA2032Tipografi 2111111----
GRA2052İllüstrasyon 2 11111-----
GRA3041Türk Sanatları Tasarımı Analizi 11111111111
GRA3042Türk Sanatları Tasarımı Analizi 21111111111
GRA4031Hareketli Grafik Tasarım 11-111-1111
GRA2100Reklam Fotoğrafçılığı-11---111-
GRA2130Ses Tasarımı11111-----
GRA2140Video Prodüksiyon11111111--
GRA2150Sergileme ve Fuar Grafiği1111111111
GRA2160Yönlendirme Tasarımı11111-----
GRA2180Tasarımda Araştırma Yöntemleri11111-1111
GRA2190Temel Kodlama11111-11-1
GRA2200Algoritmanın Temelleri 11111-----
GRA2210Sosyal Medya ve Tasarım 11111-11--
BSP2561Sinema ve Anlatım1111111111
GRA3100Kaligrafi1111111111
GRA3110Yazı Karakteri Tasarımı1111111111
GRA3120Karakter Tasarımı111111----
GRA3130Animasyon Temelleri11111-1111
GRA31402B Animasyon1111111111
GRA3170Dijital İllüstrasyon1111111111
GRA3180Medikal İllüstrasyon1111111---
GRA3190Görsel Algı11111-1111
GRA32002B Oyun Tasarımı1111111111
GRA3210Çizgi Roman Tasarımı1111111111
GRA3220Karikatür111111----
GRA3230Yeni Medya ve Güncel İletişim Teknolojileri1111111111
GRA3240Mekan Tasarımı1111111---
GRA3250Marka Stratejileri-11-1-11--
GRA3260Reklam Analizi -11-1111-1
GRA3280Kullanıcı Araştırmaları-1---1----
GRA3290Seramik111111-1-1
GRA3300Heykel11-111----
GRA3310Tasarım Odaklı Düşünme111111----
GRA3320Animasyon Tarihi111111--11
GRA4100Hareketli Tipografi1--1111--1
GRA4110Görsel Efekt Tasarımı1--1111--1
GRA4120Deneysel Tipografi1--1111--1
GRA4130Açık Hava Grafiği------1111
GRA4140Sosyal Sorumluluk ve Tasarım-11-11-111
GRA4150Deneysel Tasarım1-11111--1
GRA4160Deneysel Fotoğraf1--11-1--1
GRA4200Yaratıcı Kodlama1--11-11-1
GRA4220Görsel Tasarımda Işık1--1--1---
GRA4230Servis Tasarımı11111111-1
GRA4250Tasarım ve Girişimcilik111-111111
GRA4260Sinema Tarihi111-1---11
GRA4270Etkileşimli Sanat1111111111
GRA4280Çağdaş Sanat Kuramları111-11-111
GRA4290Yaratıcı Yazım Teknikleri1111111111
GRA4300Sanat Yönetimi111--11111
GRA4310Kültürel Antropoloji11------11
GRA4320Reklam Stratejileri1111111111
GRA4330Tasarım Kuramları 111-1-1111
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-----1----
GRA4120Deneysel Tipografi1--1111--1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10