Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBiyomedikal Mühendisliği
Program DirektörüNurettin UMURKAN
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yüksek öğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBiyomedikal Mühendisliği; tıp ve biyoloji alanındaki problemleri mühendislik metotları kullanarak çözmeyi hedefleyen, biyoloji-tıp dünyası ile mühendislik arasında köprü vazifesini gören disipliler arası bir bölümdür. Hastalıklar için teşhis ve tedaviye yönelik yeni cihazların tasarlanması, yapay organların geliştirilmesi, biyomalzeme araştırmalarının yapılması, fizyolojik sinyallerin algılanması için çeşitli hesaplama ve modellemeler kullanarak klinik bulguların doğru bir şekilde yorumlanıp vücut fonksiyonlarının daha iyi anlaşılmasına olanak sağlanması vb. konularıyla ilgilenen bir mühendislik alanıdır. Bu doğrultuda BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ EĞİTİM AMAÇLARI A-Biyomedikal Mühendisliği teorik bilgi birikimi ve pratik beceri kazanımını kullanarak, profesyonel anlamda ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapabilecek nitelikte gerek AR-GE ve tasarım gerekse uygulama mühendisleri yetiştirmek B-Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek tıp ve biyoloji alanındaki problemlere sürdürülebilir çözümler sunabilen girişimci ve sorumluluk duygusu gelişmiş mühendisler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız tıbbi cihaz üretimi yapan işletmelerde tasarım, üretim, ar&ge, uygulama,satış ve teknik servisle ilgili alanlarda; hastanelerde biyomedikal kalibrasyon birimlerinde,satın alma ve teknik şartname komisyonlarında, teknik uzman ve klinik mühendisi olarak; T.C. Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurumlarında kanun, yönetmelik, piyasa, gözetim ve denetim, tıbbi yazılım, biyoenformatik alanlarında görev alabileceklerdir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve NotlandırmaBaşarı değerlendirmesi
a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.
b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu
(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.
Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
Başarı Notu Katsayı Açıklama
AA 4.00 Mükemmel
BA 3.50 Pekiyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 Orta
CC 2.00 Yeterli
DC 1.50 Koşullu Başarılı
DD 1.00 Başarısız
FD 0.50 Başarısız
FF 0.00 Başarısız
F0 0.00 Devamsız

G:Geçer
K:Kalır
İ:İzinli
M:Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.
3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.
4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.
5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.
6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları
(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.
c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Temel bilimleri Biyomedikal Mühendisliği alanında kullanabilme
 2. İstenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilme
 3. Tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme
 4. Bireysel, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma
 5. Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme
 6. Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme
 7. Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 8. Mühendislik uygulamalarının küresel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik gibi öncelikli konular üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 9. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamak ve kendi kendine öğrenme becerisi
 10. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamak ve kendi kendine öğrenme becerisi
 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1071 Matematik 132046
FIZ1001 Fizik 130245
KIM1170 Genel Kimya30245
BME1101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş30035
BME1901 Temel Bilgisayar Bilimleri20234
MDB1031 İleri İngilizce I30033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1072 Matematik 232046
FIZ1002 Fizik 230245
BME1132 Olasılık ve Biyoistatistik30035
BME1532 Hücre Biyolojisi30035
BME1902 Bilgisayar Destekli Tasarım20234
MDB1032 İleri İngilizce II30033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1320 Lineer Cebir20023
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
BME2911 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş30034
BME2901 aa Biyokimya30245
BME2301 Devre Teorisi40256
BME2011 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
SEC0002 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME2122 aa İşaretler ve Sistemler30035
BME2912 aa Biyomedikal Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler30035
BME2312 aa Analog Elektronik30246
BME2322 Lojik Tasarım20235
BME2002 Genel Staj00003
BME2012 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
SEC0003 Sosyal Seçmeli 2-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME3321 aa Mikrodenetleyici Programlamaya Giriş30245
BME3921 Biyomekanik 130035
BME3161 aa Biyosinyal İşleme30034
BME3711 Biyotermodinamik30035
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
SEC0004 Mesleki Seçmeli 1-130035
SEC0005 Mesleki Seçmeli 2-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME3142 Biyomedikal Modelleme ve Simülasyon30034
BME3402 aa Medikal Cihazlar 30246
BME3522 Biyomalzemeler30035
BME3922 aa Biyomekanik 230035
BME3002 Mesleki Staj00003
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
SEC0006 Mesleki Seçmeli 1-230035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME4901 Mühendislik Tasarımı22033
BME4911 aa Medikal Görüntüleme30246
SEC0007 Mesleki Seçmeli 1-330035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 1-430035
SEC0009 Mesleki Seçmeli 2-230034
SEC0010 Sosyal Seçmeli 2-230034
SEC0011 Seçmeli 2-102013
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME4000 aa Bitirme Tezi08049
BME4352 Tedavi ve Protez Cihazları30034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 1-530035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1-630035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 2-330034
SEC0015 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME3600 Biyomedikal Mühendisliğinde Özel Konular30035
BME3540 aa Hücre ve Doku Mühendisliği30035
BME4580 aa Genetik Mühendisliği30035
BME3570 Biyosensörler30035
BME3210 Kardiyovasküler Mekanik30035
BME3360 BiyoMEMS30035
BME3500 Sinir Mühendisliğine Giriş30035
BME3160 Biyoinformatik30035
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
BME4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
ITB2110 Osmanlıca Gramer ve Metin 130033
ITB2120 Osmanlıca Gramer ve Metin 230033
ISL1150 Kariyer Planlama 30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
ITB4040 Gönüllülük Çalışmaları22033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30024
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3531 Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4640 aa Girişimcilik30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4851 aa İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME3310 Sistem Tanıma30034
BME2112 İleri Mühendislik Matematiği30034
BME2132 Ayrık Matematik30034
BME3180 Biyomedikal Mühendisliğinde Makine Öğrenmesi30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
-----------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11