Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBiyomedikal Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüMihrigül Altan
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomedikal Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)'nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yüksek öğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurt dışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBiyomedikal Mühendisliği; tıp ve biyoloji alanındaki problemleri mühendislik metotları kullanarak çözmeyi hedefleyen, biyoloji-tıp dünyası ile mühendislik arasında köprü vazifesini gören disipliler arası bir bölümdür. Hastalıklar için teşhis ve tedaviye yönelik yeni cihazların tasarlanması, yapay organların geliştirilmesi, biyomalzeme araştırmalarının yapılması, fizyolojik sinyallerin algılanması için çeşitli hesaplama ve modellemeler kullanarak klinik bulguların doğru bir şekilde yorumlanıp vücut fonksiyonlarının daha iyi anlaşılmasına olanak sağlanması vb. konularıyla ilgilenen bir mühendislik alanıdır. Bu doğrultuda BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAMININ EĞİTİM AMAÇLARI A-Biyomedikal Mühendisliği teorik bilgi birikimi ve pratik beceri kazanımını kullanarak, profesyonel anlamda ulusal ve uluslararası kuruluşlarda görev yapabilecek nitelikte gerek AR-GE ve tasarım gerekse uygulama mühendisleri yetiştirmek B-Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ederek tıp ve biyoloji alanındaki problemlere sürdürülebilir çözümler sunabilen girişimci ve sorumluluk duygusu gelişmiş mühendisler yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıEA1 Ulusal ve/veya uluslararası özel sektörde ve/veya kamuda, biyomedikal mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması 1 (PÇ14, PÇ15, PÇ16, PÇ17, PÇ18, PÇ18, PÇ19,PÇ20, PÇ21, PÇ22, PÇ23, PÇ24, PÇ25, PÇ26, PÇ27, PÇ28, PÇ29, PÇ30)
EA2 Biyomedikal Mühendisliği ile ilgili olarak kamuda ve/veya özel sektörde, AR-GE, ÜR-GE, veya teknolojik hizmet sunan birimlerde görev alması (PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ12, PÇ13, PÇ14, PÇ15, PÇ16, PÇ17, PÇ18, PÇ19, PÇ20, PÇ21, PÇ 22)
EA3 Ulusal ve/veya uluslararası araştırma kurumlarında lisansüstü eğitime devam eden mühendis ve/veya akademisyen olarak görev alması (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ10, PÇ11, PÇ12, PÇ13, PÇ14, PÇ17, PÇ18, PÇ20, PÇ22, PÇ23)
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız tıbbi cihaz üretimi yapan işletmelerde tasarım, üretim, ar&ge, uygulama,satış ve teknik servisle ilgili alanlarda; hastanelerde biyomedikal kalibrasyon birimlerinde,satın alma ve teknik şartname komisyonlarında, teknik uzman ve klinik mühendisi olarak; T.C. Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurumlarında kanun, yönetmelik, piyasa, gözetim ve denetim, tıbbi yazılım, biyoenformatik alanlarında görev alabileceklerdir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve NotlandırmaBaşarı değerlendirmesi
a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.
b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu
(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.
Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.
Başarı Notu Katsayı Açıklama
AA 4.00 Mükemmel
BA 3.50 Pekiyi
BB 3.00 İyi
CB 2.50 Orta
CC 2.00 Yeterli
DC 1.50 Koşullu Başarılı
DD 1.00 Başarısız
FD 0.50 Başarısız
FF 0.00 Başarısız
F0 0.00 Devamsız

G:Geçer
K:Kalır
İ:İzinli
M:Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.
3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.
4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.
5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.
6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları
(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.
c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları

 1. Ulusal ve/veya uluslararası özel sektörde ve/veya kamuda, biyomedikal mühendisliği eğitimi gerektiren birimlerde çalışması
 2. Biyomedikal Mühendisliği ile ilgili olarak kamuda ve/veya özel sektörde, AR-GE, ÜR-GE, veya teknolojik hizmet sunan birimlerde görev alması
 3. Ulusal ve/veya uluslararası araştırma kurumlarında lisansüstü eğitime devam eden mühendis ve/veya akademisyen olarak görev alması

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1071 Matematik 132046
FIZ1001 Fizik 130245
KIM1170 Genel Kimya30245
BME1101 Biyomedikal Mühendisliğine Giriş30035
BME1901 Temel Bilgisayar Bilimleri20234
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1072 Matematik 232046
FIZ1002 Fizik 230245
BME1132 Olasılık ve Biyoistatistik30035
BME1532 Hücre Biyolojisi30035
BME1902 Bilgisayar Destekli Tasarım20234
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT1320 Lineer Cebir20023
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
BME2911 İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş30034
BME2901 Biyokimya30245
BME2301 Devre Teorisi40256
BME2011 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
SEC0002 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME2122 İşaretler ve Sistemler30035
BME2912 Biyomedikal Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler30035
BME2312 Analog Elektronik30246
BME2322 Lojik Tasarım20235
BME2002 Genel Staj00003
BME2012 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
SEC0003 Sosyal Seçmeli 2-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME3321 Mikrodenetleyici Programlamaya Giriş30245
BME3921 Biyomekanik 130035
BME3161 Biyosinyal İşleme30034
BME3711 Biyotermodinamik30034
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
SEC0004 Mesleki Seçmeli 1-130035
SEC0005 Mesleki Seçmeli 2-130035
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME3142 Biyomedikal Modelleme ve Simülasyon30034
BME3402 Medikal Cihazlar 30246
BME3522 Biyomalzemeler30035
BME3922 Biyomekanik 230035
BME3002 Mesleki Staj00003
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
SEC0006 Mesleki Seçmeli 1-230035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME4901 Mühendislik Tasarımı22033
BME4911 Medikal Görüntüleme30245
SEC0007 Mesleki Seçmeli 1-330035
SEC0008 Mesleki Seçmeli 1-430035
SEC0009 Mesleki Seçmeli 2-230035
SEC0010 Sosyal Seçmeli 2-230034
SEC0011 Seçmeli 2-102013
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME4000 aa Bitirme Tezi08048
BME4352 Tedavi ve Protez Cihazları30034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 1-530035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 2-330035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 2-430035
SEC0015 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EHM4130 Telekomünikasyon Devreleri30035
EHM4140 Elektronik Tasarım Otomasyonu30035
EHM4210 Algılayıcılar ve Dönüştürücüler30035
EHM4220 Uydu Haberleşmesi30035
EHM4240 Sayısal Elektromagnetik30035
EHM4260 Veri Haberleşmesi30035
EHM4270 Hücresel Haberleşme Sistemleri 130035
EHM4280 Hücresel Haberleşme Sistemleri 230035
EHM4290 Kuantik Alan Teorisi30035
BME4992 İşletmede Mesleki Eğitim 130035
EHM4300 Fiber Optiğe Giriş30035
EHM4310 Mikrodalga Elektroniği30035
EHM4320 Optoelektroniğe Giriş30035
EHM4330 Optik Haberleşme Sistemleri30035
EHM4340 Analog Tümdevreler30035
EHM4350 Sayısal Elektronik Devreleri30035
EHM4360 Endüstriyel Elektronik30035
EHM4380 Tümdevre Tasarımı30035
EHM4390 Güç Elektroniği30035
EHM4800 Yarı iletken Elektroniği30035
BME4530 Biofluid Mechanics and Mass Transport30035
EHM4810 Tıp Elektroniği30035
BME3330 Biolectromagnetism30035
EHM4830 Programlanabilir Lojik Devre Tasarımı30035
BME4120 Biomedical Image Processing30035
EHM4850 Haberleşme Teorisi30035
BME3341 Biomedical Sensors & Actuators30035
EHM4860 Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri30035
EHM4870 Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi30035
EHM4880 Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş30035
BME3511 Instrumental Analysis30035
EHM4890 Sayısal Görüntü İletimi ve Yayıncılığı30035
BME3170 Medical Informatics30035
BME4142 Physiological Control Systems30035
BME3380 Robotics for Healthcare30035
BME3700 Analog Elektronik Uygulamaları30035
IKT3650 Sürdürülebilir Kalkınma30035
BYM3802 Yapay Organlar30035
BME4600 Akışkanlar Mekaniği30035
BME3310 Sistem Tanıma30035
BME2132 Discrete Mathematics30035
BME3120 Digital Signal Processing30035
BME4141 Biomedical System Estimation30035
BME4110 Mühendisler için Kuantum Fiziği30035
BLM3110 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular30035
BLM3120 Bilgiye Erişim Ve Arama Motorları30035
BLM3130 Oyun Geliştirmeye Giriş30035
BLM3580 Sistem Programlama 30035
BLM3620 Sayısal İşaret İşleme30035
BLM3720 Bilgisayar Grafiğine Giriş30035
BLM3740 Yöneylem Araştırması30035
BLM3760 Uzman Sistemlere Giriş30035
BLM3810 Biyoenformatiğe Giriş30035
BLM4110 Örün Servisleri ve Servis Odaklı Mimari30035
BLM4120 Büyük Veri İşleme Ve Analizi30035
BLM4520 Yapay Sinir Ağlarına Giriş30035
BLM4530 Bulanık Mantık30035
BLM4540 Görüntü İşleme30035
BLM4580 Doğal Dil İşlemeye Giriş 30035
BLM4760 Dağıtık Sistemler 30035
BLM4830 Robot Teknolojisine Giriş30035
BLM4860 Derleyici Tasarımı30035
BLM4920 Gerçek Zamanlı Bilgisayar Sistemleri30035
BME3210 Kardiyovasküler Mekanik30035
BME3360 BiyoMEMS30035
BME3500 Sinir Mühendisliğine Giriş30035
BME2112 İleri Mühendislik Matematiği30035
BME3180 Biyomedikal Mühendisliğinde Makine Öğrenmesi30035
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
BME4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
BME4995 İşletmede Mesleki Eğitim 430033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
ITB2110 Osmanlıca Gramer ve Metin 130033
ITB2120 Osmanlıca Gramer ve Metin 230033
ISL1150 Kariyer Planlama 30033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
MDB1013 Temel Japonca 130033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
MDB1016 Temel Arapça 230033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
MDB1011 Temel Çince 130033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
MDB1015 Temel Arapça 130033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
MDB1017 Temel Farsça 130033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
ITB4040 Gönüllülük Çalışmaları22033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3531 Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4640 Girişimcilik30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME4993 İşletmede Mesleki Eğitim 230035
BME4994 İşletmede Mesleki Eğitim 330035
BME4370 Artificial Organs & Life Support Systems30035
BME4570 Biomedical Optics & Lasers30035
BME3150 Clinical Engineering30035
BME4730 Medical Device Development Guidelines & Regulation30035
BME4550 Nanotechnology & Nanomaterials30035
BME4220 Neurophysiologv & Applications30035
BME4500 Nükleer Tıbba Giriş30035
BME3600 Biyomedikal Mühendisliğinde Özel Konular30035
BME4360 Teuraupethic Devices30035
BME4720 Medical Instrumentation Safety30035
BME3540 Hücre ve Doku Mühendisliği30035
BME4580 Genetik Mühendisliği30035
BME3570 Biyosensörler30035
BME3160 Biyoinformatik30035

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
BME1101Biyomedikal Mühendisliğine Giriş1-----------------1----1-1111-
BME1901Temel Bilgisayar Bilimleri---1---11---------------------
FIZ1001Fizik 11-----------------------------
KIM1170Genel Kimya1-----------------------------
MAT1071Matematik 11-----------------------------
MDB1031İleri İngilizce 1-----------------1---1--------
TDB1031Türkçe 1----------------1-1-11-1------
BME1132Olasılık ve Biyoistatistik1--11-------------------------
BME1532Hücre Biyolojisi111----1----------------------
BME1902Bilgisayar Destekli Tasarım------1-1---------------------
FIZ1002Fizik 21-----------------------------
MAT1072Matematik 21-----------------------------
MDB1032İleri İngilizce 2-----------------1---1--------
TDB1032Türkçe 2----------------1-1-11-1------
BME2011İş Sağlığı ve Güvenliği 1----------------------------11
BME2301Devre Teorisi---11--1--1-1-------1---------
BME2911İnsan Anatomisi ve Fizyolojisine Giriş-1---1------------------------
MAT1320Lineer Cebir111---------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler11111-------------------------
BME2901Biyokimya111----111111-----------------
BME2122İşaretler ve Sistemler--111--1----------------------
BME2002Genel Staj---------------------1111---1-
BME2012İş Sağlığı ve Güvenliği 2----------------------------11
BME2312Analog Elektronik-1-----1--1-1-1-----1---------
BME2322Lojik Tasarım---11--1--1-1-------1---------
BME2912Biyomedikal Mühendisliğinde Sayısal Yöntemler1--11-------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1---------------------1--------
BME3321Mikrodenetleyici Programlamaya Giriş-1-----1--1-11----------------
BME3921Biyomekanik 11--1--------------------------
BME3161Biyosinyal İşleme-1-----1----------------------
BME3711Biyotermodinamik11111-------------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------------------1--------
BME3002Mesleki Staj---------------------1111---1-
BME3522Biyomalzemeler-1-----1----------------------
BME3402Medikal Cihazlar -------1--11--------1---------
BME3142Biyomedikal Modelleme ve Simülasyon---11--11---------------------
BME3922Biyomekanik 2---1-1------------------------
BME4901Mühendislik Tasarımı---1111----1-11-1-11-11-------
BME4911Medikal Görüntüleme1------1----------------------
BME4000Bitirme Tezi---11111-111111-1111--11----1-
BME4352Tedavi ve Protez Cihazları-------1----------------------
BME2112İleri Mühendislik Matematiği11-11-------------------------
BME3180Biyomedikal Mühendisliğinde Makine Öğrenmesi-11----11---------------------
BME3210Kardiyovasküler Mekanik---11111-1--------------------
BME3360BiyoMEMS-------11---------------------
BME3500Sinir Mühendisliğine Giriş---11-------------------------
BME3310Sistem Tanıma---11111---1------------------
BME4600Akışkanlar Mekaniği1--1--------------------------
BME4992İşletmede Mesleki Eğitim 1---------------------1111---1-
BME3700Analog Elektronik Uygulamaları-1-----1----------------------
BLM3110Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular------------------1-----------
BLM3120Bilgiye Erişim Ve Arama Motorları---1-1---11-11----------------
BLM3130Oyun Geliştirmeye Giriş------1-------1-1--1----------
BLM3580Sistem Programlama ---1-1--------1-1-------1-----
BLM3620Sayısal İşaret İşleme---11----11-11----------------
BLM3720 Bilgisayar Grafiğine Giriş1-1--1-11---------------------
BLM3740Yöneylem Araştırması1--11------1-1----------------
BLM3760Uzman Sistemlere Giriş------1-1----11-1---1---------
BLM3810Biyoenformatiğe Giriş---1-1---11-11----------------
BLM4110Örün Servisleri ve Servis Odaklı Mimari----11---1----1----1----------
BLM4120Büyük Veri İşleme Ve Analizi---1-1---11-11----------------
BLM4520Yapay Sinir Ağlarına Giriş---1---1-1111-----------------
BLM4530Bulanık Mantık-------11---11-----11---------
BLM4540Görüntü İşleme---11-------11----------------
BLM4580Doğal Dil İşlemeye Giriş -------11-------1-1-----------
BLM4760Dağıtık Sistemler -11-----------1---------------
BLM4830Robot Teknolojisine Giriş1-11--1----11-----------------
BLM4860Derleyici Tasarımı-11-1--11---------------------
BLM4920Gerçek Zamanlı Bilgisayar Sistemleri--1--11------1----------------
EHM4130Telekomünikasyon Devreleri-1----------------------1-----
EHM4140Elektronik Tasarım Otomasyonu---11-------------------------
EHM4210Algılayıcılar ve Dönüştürücüler-1----------------------1-----
EHM4220Uydu Haberleşmesi-1-1--------------------------
EHM4240Sayısal Elektromagnetik--111--------1----------------
EHM4260Veri Haberleşmesi-1------1--------1------------
EHM4270Hücresel Haberleşme Sistemleri 1-11---------------------------
EHM4280Hücresel Haberleşme Sistemleri 2-11---------------------------
EHM4290Kuantik Alan Teorisi--111-------------------------
EHM4300Fiber Optiğe Giriş-1-----------1----------------
EHM4310Mikrodalga Elektroniği-11----1----------------------
EHM4320Optoelektroniğe Giriş-------11---------------------
EHM4330Optik Haberleşme Sistemleri-11-------------1-1---------1-
EHM4340Analog Tümdevreler--111--11----1----------------
EHM4350Sayısal Elektronik Devreleri-11----1-----1--1-1-----------
EHM4360Endüstriyel Elektronik---1---1-----1----------------
EHM4380Tümdevre Tasarımı-11----11----1----------------
EHM4390Güç Elektroniği-11----------1----------------
EHM4800Yarı iletken Elektroniği-11----------1-------11-------
EHM4810Tıp Elektroniği-----------------------11---1-
EHM4830Programlanabilir Lojik Devre Tasarımı-----11------------1----------
EHM4850Haberleşme Teorisi-11----------1--1-1-----------
EHM4860Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri-11-----------1-1-1-----------
EHM4870Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi-1111--1----------------------
EHM4880Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş--1----11----1----------------
EHM4890Sayısal Görüntü İletimi ve Yayıncılığı-1----------------------1-----
BME4530Biofluid Mechanics and Mass Transport1--1--------------------------
BME3330Biolectromagnetism-1-1--------------------------
BME4120Biomedical Image Processing--1-1-------------------------
BME3341Biomedical Sensors & Actuators-----11-----------------------
BME3511Instrumental Analysis-------1----------------------
BME3170Medical Informatics---1---11---------------------
BME4142Physiological Control Systems-1111--1----------------------
BME3380Robotics for Healthcare---1---1----------------------
IKT3650Sürdürülebilir Kalkınma---------------------1-----1--
BYM3802Yapay Organlar-----------------1------------
BME2132Discrete Mathematics1-----------------------------
BME3120Digital Signal Processing-1-----1----------------------
BME4141Biomedical System Estimation---11111---1------------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----------------1---1--------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce---------------------1--------
BLM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----
BME4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----
EHM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----
ELM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi -----1111------1--11-11--1----
KOM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----
ITB2020Bilim Tarihi---------------------1--------
ITB2030Bilim Felsefesi---------------------1--------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları---------------------1--------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ---------------------1--------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------------------1--------
ITB3010Sosyoloji---------------------1--------
ITB3020Felsefeye Giriş---------------------1--------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---------------------1--------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---------------------1--------
ITB3150Tarih ve Sinema---------------------1--------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---------------------1--------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---------------------1--------
ITB3250Psikolojiye Giriş---------------------1--------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------------------1--------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---------------------1--------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------------------1--------
ITB3360Sanat Tarihi---------------------1--------
ITB3390Uygarlık Tarihi---------------------1--------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---------------------1--------
ITB3550İnsan Hakları ---------------------1--------
ITB3560Siyaset Felsefesi---------------------1--------
ITB3570Eğitim Felsefesi---------------------1--------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler---------------------1--------
ITB4930Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş-----------------1---1--------
MDB4021Almanca Dil Becerileri-----------------1---1--------
ITB4040Gönüllülük Çalışmaları---------------------1--------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş---------------------1--------
ITB2110Osmanlıca Gramer ve Metin 1---------------------1--------
ITB2120Osmanlıca Gramer ve Metin 2---------------------1--------
ISL1150Kariyer Planlama ---------------------1--------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik---------------------1--------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri---------------------1--------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş---------------------1--------
DNS1240Yoga ve Anatomi---------------------1--------
TDB4051Akademik Türkçe---------------------1--------
TDB4061Yeditepe İstanbul---------------------1--------
BME4995İşletmede Mesleki Eğitim 4------------------------------
PDR2021Özel Eğitim ---------------------1--------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler---------------------1--------
TRO2281Türk Dili Tarihi---------------------1--------
EGT1022Sosyal Antropoloji---------------------1--------
EGT4041Eğitim Yönetimi---------------------1--------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi---------------------1--------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------------------1--------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------------------1--------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------------------1--------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------------------1--------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------------------1--------
MEM4501Seramikler---------------------1--------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------------------1--------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı---------------------1--------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği---------------------1--------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri---------------------1--------
ISL2560Halkla İlişkiler---------------------1--------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ---------------------1--------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme---------------------1--------
ISL2901Doğrudan Pazarlama---------------------1--------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ---------------------1--------
SBP2031Şehir Ekonomisi---------------------1--------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------------------1--------
---------------------1--------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ---------------------1--------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu---------------------1--------
ITB3610Yazarlık Teknikleri---------------------1--------
ITB3320İktisadi Suçlar ---------------------1--------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---------------------1--------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı---------------------1--------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ---------------------1--------
SBP2082Şehir Sosyolojisi---------------------1--------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2---------------------1--------
SYP3241Halkla İlişkiler ---------------------1--------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ---------------------1--------
MIM2421Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MIM2411Arkeoloji---------------------1--------
MIM1412Uygarlık tarihi---------------------1--------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi---------------------1--------
MDB1052İngilizce 2-----------------1---1--------
INS2462Trafik Güvenliği---------------------1--------
MDB4031İleri Almanca -----------------1---1--------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma -----------------1---1--------
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri---------------------1--------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1---------------------1--------
FEL2270Batı Felsefesi 1---------------------1--------
FEL2280Batı Felsefesi 2---------------------1--------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3330Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3340Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3350Antikçağ Felsefesi---------------------1--------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri---------------------1--------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans---------------11----1--------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri---------------------1--------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet---------------------1--------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon---------------------1--------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı---------------------1--------
GRA4120Deneysel Tipografi------1------11------1--------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş---------------------1--------
FEL4251Bilim Felsefesi---------------------1--------
MDB1009Temel Yunanca 1-----------------1---1--------
MDB1013Temel Japonca 1-----------------1---1--------
MDB1016Temel Arapça 2-----------------1---1--------
MDB1011 Temel Çince 1-----------------1---1--------
MDB1015 Temel Arapça 1-----------------1---1--------
MDB1017Temel Farsça 1-----------------1---1--------
BED1013Pilates Temel Eğitimi---------------------1--------
BED1014Yoga Temel Eğitimi---------------------1--------
EUT2022NFT'ye Giriş---------------------1--------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)---------------------1--------
MDB1001Temel Fransızca 1-----------------1---1--------
MDB1003Temel İspanyolca 1-----------------1---1--------
MDB1004Temel İspanyolca 2-----------------1---1--------
MDB1005Temel Macarca 1-----------------1---1--------
MDB1007Temel İtalyanca 1-----------------1---1--------
MDB1019Temel Rusça 1-----------------1---1--------
MDB1101Temel Bulgarca 1-----------------1---1--------
MDB1201Temel Romence 1-----------------1---1--------
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB2003Toplum Önünde Konuşma---------------------1--------
IKT3322Ekonomi Politikaları---------------------1--------
IKT3562Türk İdare Tarihi---------------------1--------
ISL1611İşletme Bilimine Giriş---------------------1--------
ISL1622Davranış Bilimi---------------------1--------
ISL1711Hukukun Genel Kavramları ---------------------1--------
ISL3040Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme---------------------1--------
ISL3411Pazarlama---------------------1--------
ISL3522Uluslararası Pazarlama---------------------1--------
ISL3531Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik---------------------1--------
ISL3621Üretim Yönetimi ---------------------1--------
ISL3631Kariyer ve Çalışma Psikolojisi---------------------1--------
ISL3660İşletmelerde İletişim---------------------1--------
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)---------------------1--------
ISL3930Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar---------------------1--------
ISL3972İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku---------------------1--------
ISL4420Satış Yönetimi---------------------1--------
ISL4551Nicel Karar Verme Teknikleri 1---------------------1--------
ISL4611Örgütsel Etik ---------------------1--------
ISL4640Girişimcilik---------------------1--------
ISL4760Finansal ve Maliyet Muhasebesi---------------------1--------
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi---------------------1--------
ISL4860Tüketici Davranışı---------------------1--------
BME3160Biyoinformatik-1-----1----------------------
BME3540Hücre ve Doku Mühendisliği---11--11---------------------
BME3570Biyosensörler-1---1------------------------
BME4580Genetik Mühendisliği---11--11---------------------
BME3600Biyomedikal Mühendisliğinde Özel Konular-------11---------------------
BME4500Nükleer Tıbba Giriş1------1----------------------
BME4993İşletmede Mesleki Eğitim 2---------------------1111---1-
BME4994İşletmede Mesleki Eğitim 3---------------------1111---1-
BME4370Artificial Organs & Life Support Systems-----1-1----------------------
BME4570Biomedical Optics & Lasers-------1----------------------
BME3150Clinical Engineering-------1---------------11---1-
BME4730Medical Device Development Guidelines & Regulation-------1----------------------
BME4550Nanotechnology & Nanomaterials--1-1-------------------------
BME4220Neurophysiologv & Applications-11----1----------------------
BME4360Teuraupethic Devices-------1----------------------
BME4720Medical Instrumentation Safety---1-1-1----------------------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XX
PÇ-8XX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXXXX
PÇ-14XXXX
PÇ-15XXXXX
PÇ-16XXXX
PÇ-17XXX
PÇ-18XX
PÇ-19XXX
PÇ-20XX
PÇ-21XX
PÇ-22XXX
PÇ-23XXXX
PÇ-24X
PÇ-25XX
PÇ-26XXX
PÇ-27
PÇ-28X
PÇ-29XXX
PÇ-30XX

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29
PÇ-30