Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü
Program DirektörüNevra Ertürk
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin (ÖSYM) yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’tır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıKültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, ülke genelinde gereksinim duyulan; taşınır ve taşınmaz kültür varlıklarını, sanat eserlerini, tarihi yapı malzemeleri ve süsleme öğelerini tehdit eden mevcut ve muhtemel yıpratıcı etmenleri ve bozulmaları teşhis edebilen, bunların belgelenmesi, korunması ve onarımı (konservasyonu ve restorasyonu) için uygun yöntemleri belirleyen, uygulama gereken projeleri hazırlama bilgi ve becerisine sahip, disiplinler arası bilimsel ve teknik bilgiyle donatılmış meslek etiğine sahip meslek elemanları yetiştirir. Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım lisans programının eğitim amaçları kültür varlıklarının korunması alanında ulusal ve uluslararası ilkeler ve temel yaklaşımların yaygınlaşmasını sağlamaya yönelik olarak, ülke genelinde ihtiyaç duyulan faaliyetlerin (bilimsel araştırma ve uygulama projeleri, yayın, toplantı, danışmanlık hizmetleri vb.) gerçekleştirilmesi, eğitim-öğretimin yanı sıra yukarıda adı geçen faaliyetlerle birlikte kültür varlıklarımızı koruyarak, gelecek kuşaklara aktarmak böylelikle kültürel mirasımızın sürdürülebilirliğine katkıda bulunmaktır.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, ülkemizde veya yabancı ülkelerde çeşitli kamu ve özel kurum-kuruluşlarda Konservatör-Restoratör olarak görev alabilirler. Örnek olarak çalışılabilecek iş alanları; koruma-onarım laboratuvarları/atölyeleri, müzeler, kütüphaneler, arşivler, arkeolojik kazılar, enstitüler, üniversitelerdeki uygulama ve araştırma merkezleri, mimari koruma ve restorasyon şantiyeleri, koruma ve restorasyonla ilgili mimarlık büroları ile müteahhitlik firmaları gibi özel ya da kamu kurum ve kuruluşları; bilimsel araştırma projeleri ile koleksiyoncu belgesine sahip kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere ait koleksiyonların koruma-onarım çalışmaları şeklinde sıralanabilir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve NotlandırmaBaşarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.
b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’tır.

Başarı notu

1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.
3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.
4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.
5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.
6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Mazeret sınavları, “Yıldız Teknik Üniversitesi Yarıyıl İçi Sınavları İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları”na uygun olarak yapılır. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Yarıyıl sonu sınavına girmeyen öğrenci ilgili dersin bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz ve AGNO hesabına katılmaz.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Kültür varlıklarını koruma ve onarım alanı ile bu alanı destekleyen arkeoloji, müzecilik, sanat tarihi ve mimarlık tarihi alanlarında kuramsal/kavramsal, teknoloji ve uygulamaya dair bilgiye sahip olmak.
 2. Alanı ile ilgili araştırma ve uygulama çalışmalarını yürütebilmek için bilimsel ilkelere ve meslek etiği değerlerine sahip olmak.
 3. Kültür varlıklarının korunmasına dair ulusal ve uluslararası ölçekte yürürlükte olan mevzuat ve mesleki standartlarla ilgili bilgi sahibi olmak.
 4. Alanında edindiği bilgi ve becerileri kullanarak kültür varlıklarının sorunlarını tespit edebilmek, yorumlayabilmek, çözüm önerileri geliştirebilmek ve bu doğrultuda projeler hazırlayabilmek.
 5. Kültür varlıklarını koruma ve onarım alanında edindiği kuramsal/kavramsal ve uygulamaya dayalı bilgi ve becerileri bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak alanında uygulayabilmek.
 6. Kültür varlıklarının korunması ve onarımı ile ilgili faaliyetleri hem bireysel olarak hem de fen bilimleri, sosyal bilimler ve sanat alanındaki ilgili disiplinlerle işbirliği içinde gerçekleştirebilmek.
 7. Alanındaki belgeleme, koruma-onarım, analiz çalışmalarını geleneksel ve çağdaş yöntemleri araştırarak, karşılaştırma yaparak ve sorgulayarak gerçekleştirebilmek.
 8. Ulusal ve küresel ölçekte alanındaki bilimsel, teknolojik gelişmeler ile yasal düzenlemeleri takip ederek, uygulama çalışmaları yapabilmek.
 9. Genel ve alanı ile ilgili güncel sorunların farkında olarak mesleki sorumluluklarını yerine getirebilmek.
 10. Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilmek, alanında sürekli öğrenimi kişisel olarak yönlendirebilmek.
 11. Kültür varlıklarının koruma ve onarımına dair kuramsal bilgileri; araştırma ve uygulama projelerini uzman olan ve olmayan kişilere görsel, yazılı ve sözlü olarak aktarabilmek.
 12. Bir yabancı dili kullanarak, alanın terminolojisini anlayabilmek, alandaki küresel gelişmeleri, yayınları takip edebilmek, yabancı meslek elemanları ve uzmanlar ile iletişim kurabilmek.
 13. Kültür varlıklarını koruma ve onarım alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve bilgisayar tabanlı bilişim teknolojilerini kullanabilmek.
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1051 İngilizce I30033
MAT1821 Matematik22034
KVK1011 Koruma ve Onarıma Giriş 20023
KVK1021 Teknik Resim24046
KVK1031 Arkeolojiye Giriş20023
KVK1041 Bezeme Teknikleri 130035
KVK1051 İş Sağlığı ve Güvenliği 120024
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1032 Türkçe 220002
MDB1052 İngilizce II30033
KVK1012 Bilgisayar Destekli Çizim14034
KVK1022 Koruma Kuramları ve Mevzuatı20023
KVK1032 Sanat Tarihine Giriş20023
KVK1042 Bezeme Teknikleri 2 30035
KVK1052 İş Sağlığı ve Güvenliği 220024
KVK1062 Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri 20023
KVK1072 Müzecilik ve Önleyici Koruma20023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK2011 aa Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 122035
KVK2021 Koruma Kimyası 120023
KVK2031 Mimarlık Tarihine Giriş20023
KVK2041 Alçı Bezeme Koruma ve Onarım14034
KVK2051 Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 130035
KVK2061 Fotoğrafla Belgeleme 20023
SEC0001 Sosyal Seçmeli 130033
SEC0002 Mesleki Seçmeli 1-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK2012 aa Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 224046
KVK2022 aa Koruma Kimyası 220023
KVK2032 Taş Koruma ve Onarım14034
KVK2042 Pişmiş Toprak-Cam Koruma Ve Onarım14034
KVK2052 Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 230035
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-220024
SEC0004 Mesleki Seçmeli 1-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK3011 aa Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 324046
KVK3021 Keşif Ve Metraj20023
KVK3031 Metal Koruma ve Onarım14034
KVK3041 Kalemişi Koruma ve Onarım14034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 2-120024
SEC0006 Sosyal Seçmeli 230033
SEC0007 Sosyal Seçmeli 330033
SEC0008 Sosyal Seçmeli 430033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK3012 aa Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 424046
KVK3022 aa Malzeme Bilgisi20023
KVK3032 Duvar Resmi-Mozaik Koruma ve Onarım14034
KVK3002 Staj 100003
SEC0009 Mesleki Seçmeli 2-220024
SEC0010 Mesleki Seçmeli 2-320024
SEC0011 Mesleki Seçmeli 3-112023
SEC0012 Mesleki Seçmeli 3-212023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I20002
KVK4011 Kültür Mirası Yönetimi30035
KVK4021 Ahşap Koruma ve Onarım14034
KVK4031 Kağıt-Deri Koruma Ve Onarım14034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 2-420024
SEC0014 Mesleki Seçmeli 2-520024
SEC0015 Mesleki Seçmeli 2-620024
SEC0016 Sosyal Seçmeli 530033
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi II 20002
KVK4000 aa Bitirme Çalışması08048
KVK4012 Koruma Laboratuvarı00847
KVK4002 Staj 200003
SEC0017 Mesleki Seçmeli 2-720024
SEC0018 Mesleki Seçmeli 3-312023
SEC0019 Sosyal Seçmeli 630033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK2111 Geleneksel Yapı Türleri20024
KVK2121 Koruma ve Fizik20024
KVK2131 Müzelerde Risk Yönetimi20024
KVK2141 Mobilya Tarihi20024
KVK2112 Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Yönetim20024
KVK2122 Osmanlı Mimarlığı ve Koruma20024
KVK2132 Mobilya Döşeme Teknikleri20024
KVK2142 Mesleki Etik20024
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK3211 Arkeometriye Giriş20024
KVK3221 Kırsal Mimari20024
KVK3231 Ahşap Yapı Uygulamaları20024
MIM3321 Kent Arkeolojisi 20024
MIM3331 Mimar Sinan ve Dönemi20024
MIM3451 Türk sanatları20024
KVK3212 Ahşap Üst Yüzey İşlemleri20024
KVK3222 Geleneksel El Sanatları20024
KVK3232 İstanbul'da Bizans Mimarisi ve Koruma20024
MIM3172 Tarihi Bahçeler20024
MIM3322 Türk evi ve koruması20024
MİM3342 Ören yerleri çözümlemesi20024
MIM3282 Aydınlatma20024
SBP4390 Kentsel Sit Alanlarında Planlama20024
KVK4211 Koruma Araştırmaları Semineri20024
KVK4221 Somut Olmayan Kültürel Miras ve Koruma20024
MIM4101 Modern Mimarlık Mirası 20024
MIM4181 Kültürel Mirası Koruma Alanında Güncel Yaklaşımlar20024
MIM4331 Tarihsel Mekanlara Belgelerle Yolculuk20024
SBP3330 Kentsel Koruma Kavramının Evrimi20024
KVK4212 Unesco Dünya Mirası Alanlarında Koruma ve Yönetim Yaklaşımları20024
MIM4302 Koruma ve Turizm20024
MIM4322 Batılılaşma Dönemi İstanbul20024
MIM4332 19 yy. Yapılarının İç Dekorasyonu20024
MIM4342 İstanbul'da 19.yy. Yapıları / Mimarları20024
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KVK3312 Geleneksel Desen Teknikleri12023
KVK3322 Geleneksel Ahşap Süsleme Teknikleri12023
KVK3332 Kalıp Alma Teknikleri12023
KVK3342 Tarihi Bahçelerde Koruma12023
KVK4312 Resim Koruma ve Onarım12023
KVK4322 Ahşap Yapım Teknikleri12023
KVK4332 Sualtı Buluntularının Korunması12023
KVK4342 Kerpiç Koruma ve Onarım12023
KVK4352 Tekstil Koruma ve Onarım12023
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
KVK1011Koruma ve Onarıma Giriş 2331121222111
KVK1021Teknik Resim3335543334554
KVK1031Arkeolojiye Giriş5441121142111
KVK1041Bezeme Teknikleri 15113134115243
KVK1051İş Sağlığı ve Güvenliği 12411151231221
KVK1012Bilgisayar Destekli Çizim3335543334555
KVK1022Koruma Kuramları ve Mevzuatı1551211222111
KVK1032Sanat Tarihine Giriş4334343334441
KVK1042Bezeme Teknikleri 2 5113134115243
KVK1052İş Sağlığı ve Güvenliği 22411151231221
KVK1062Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri 1551541415521
KVK1072Müzecilik ve Önleyici Koruma4124521211121
KVK2011Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 15115435134545
KVK2021Koruma Kimyası 11214354232111
KVK2031Mimarlık Tarihine Giriş4334343334441
KVK2041Alçı Bezeme Koruma ve Onarım5534534343521
KVK2051Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 15114125114243
KVK2061Fotoğrafla Belgeleme 2113212311111
KVK2012Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 24535535433525
KVK2022Koruma Kimyası 21214354232111
KVK2032Taş Koruma ve Onarım5535534343521
KVK2042Pişmiş Toprak-Cam Koruma Ve Onarım5535534343521
KVK2052Geleneksel Yapı Teknolojisi ve Elemanları 25114125114243
KVK3011Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 35115435134245
KVK3021Keşif Ve Metraj1111115211212
KVK3031Metal Koruma ve Onarım5535534343521
KVK3041Kalemişi Koruma ve Onarım5114115434244
KVK3012Kültür Varlıklarını Belgeleme ve Koruma 45115435134245
KVK3022Malzeme Bilgisi2113335111111
KVK3032Duvar Resmi-Mozaik Koruma ve Onarım5535534343521
KVK3002Staj 15555555454535
KVK4011Kültür Mirası Yönetimi5553431553331
KVK4021Ahşap Koruma ve Onarım5234334424311
KVK4031Kağıt-Deri Koruma Ve Onarım5535534343521
KVK4000Bitirme Çalışması5555535525535
KVK4012Koruma Laboratuvarı1115445211112
KVK4002Staj 25555555454535
KVK2111Geleneksel Yapı Türleri5113114114244
KVK2121Koruma ve Fizik1213354232111
KVK2131Müzelerde Risk Yönetimi5545441355511
KVK2141Mobilya Tarihi5123211114111
KVK2112Arkeolojik Alanlarda Koruma ve Yönetim5553443554311
KVK2122Osmanlı Mimarlığı ve Koruma5555445455451
KVK2132Mobilya Döşeme Teknikleri5123211114111
KVK2142Mesleki Etik5511111152342
KVK3211Arkeometriye Giriş4435555543323
KVK3221Kırsal Mimari5112113113242
KVK3231Ahşap Yapı Uygulamaları5123212114111
KVK3212Ahşap Üst Yüzey İşlemleri5123211114111
KVK3222Geleneksel El Sanatları5113114113252
KVK3232İstanbul'da Bizans Mimarisi ve Koruma5555445455451
KVK4211Koruma Araştırmaları Semineri3434224525431
KVK4221Somut Olmayan Kültürel Miras ve Koruma5151541553111
KVK4212Unesco Dünya Mirası Alanlarında Koruma ve Yönetim Yaklaşımları5551511555411
KVK3312Geleneksel Desen Teknikleri5113112112243
KVK3322Geleneksel Ahşap Süsleme Teknikleri5123211214111
KVK3332Kalıp Alma Teknikleri2521121111111
KVK3342Tarihi Bahçelerde Koruma5555554455512
KVK4312Resim Koruma ve Onarım5535534343521
KVK4322Ahşap Yapım Teknikleri5123211214111
KVK4332Sualtı Buluntularının Korunması5535534343521
KVK4342Kerpiç Koruma ve Onarım5535534343521
KVK4352Tekstil Koruma ve Onarım5535534343521

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXXX