Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Yabancılara Türkçe Öğretimi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Program DirektörüAli Fuat Arıcı
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkçe Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıTürkçe Eğitimi Programı, Türkçe Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Türkçe öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Türkçe Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi Türkçe Eğitimi bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Türkçenin temel kavramları, tarihi, işlevleri hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Dinleme becerisi ve eğitimi hakkında bilgi sahibi olur; bu bilgi ve beceriyi ortaokul öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarır.
 3. Yazma becerisi ve eğitimi hakkında bilgi sahibi olur; bu bilgi ve beceriyi ortaokul öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarır.
 4. Okuma becerisi ve eğitimi hakkında bilgi sahibi olur; bu bilgi ve beceriyi ortaokul öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarır.
 5. Konuşma becerisi ve eğitimi hakkında bilgi sahibi olur; bu bilgi ve beceriyi ortaokul öğrencilerinin düzeyine uygun biçimde aktarır.
 6. Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde gerekli temel bilgi ve becerileri kazanır.
 7. Türkçe öğretimine ilişkin yapacağı ölçme ve değerlendirme uygulamalarının amaçlarını belirleme, araç ve yöntemlerini kullanma yeteneğine sahip olur.
 8. Alanıyla ilgili literatürü tanır ve bu kaynaklara ulaşabilir.
 9. Türkçe öğretmenliği ile ilgili sorunları tanır ve bunları analiz edebilir.
 10. Türkçe öğretmenliği ile ilgili güncel gelişmeleri takip edebilir.
 11. Farklı yazınsal türleri tanır ve analiz edebilir. Bunları ortaokul öğrencilerinin seviyesine uygun bir biçimde aktarır ve örneklendirir.
 12. Türkçe eğitimiyle ilgili konuları ve yenilikleri takip eder; bilgi toplar ve yorumlar. Böylece toplumuna ve kültürüne etik değerler çerçevesinde hizmet eder.
 13. Türkçe eğitiminin temel kavramları hakkında bilgi sahibi olur.
 14. Alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edebilir ve teknolojiyi ortaokul öğrencilerinin seviyesine uygun bir şekilde kullanabilir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1041 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
BTO1911 Bilişim Teknolojileri30035
EGT1020 Eğitim Felsefesi20023
EGT1051 Eğitime Giriş20023
MDB1091 İngilizce 120023
TRO1901 Türk Dili 130035
TRO1911 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 120023
TRO1921 Osmanlı Türkçesi 120023
TRO1931 Türk Dil Bilgisi 120022
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
EGT1010 Eğitim Sosyolojisi20023
EGT1030 Eğitim Psikolojisi20023
TRO1902 Türk Dili 230035
TRO1912 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 220023
MDB1092 İngilizce 220023
TRO1922 Osmanlı Türkçesi 220023
TRO1932 Türk Dil Bilgisi 220023
TRO1942 Dil Eğitiminin Temel Kavramları20024
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1810 Öğretim Teknolojileri20023
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
TRO2901 Çocuk Edebiyatı20022
TRO2911 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları20023
TRO2921 Türk Halk Edebiyatı 120023
TRO2931 Yeni Türk Edebiyatı 120023
TRO2941 Türk Dil Bilgisi 320023
TRO2951 Eski Türk Edebiyatı 120023
SEC0001 Seçmeli Ders 1-120024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-120023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2902 Türkçe Öğretim Programları20023
EGT2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
EGT2030 Türk Eğitim Tarihi20023
TRO2912 Türk Halk Edebiyatı 220022
TRO2922 Yeni Türk Edebiyatı 220023
TRO2932 Türk Dil Bilgisi 420023
TRO2942 Eski Türk Edebiyatı 220022
SEC0001 Seçmeli Ders 1-220024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-220023
SEC0003 Seçmeli Ders 3-220024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3010 Sınıf Yönetimi20023
EGT3020 Eğitimde Ahlak ve Etik20023
SBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
TRO3901 Dinleme Egitimi30034
TRO3911 Okuma Eğitimi30034
TRO3921 Dilbilim20032
SEC0001 Seçmeli Ders 1-320024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-320023
SEC0003 Seçmeli Ders 3-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
TRO3902 Yazma Eğitimi30035
TRO3912 Konuşma Eğitimi30035
TRO3922 Metindilbilim20023
SEC0001 Seçmeli Ders 1-420024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-420023
SEC0003 Seçmeli Ders 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4020 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
TRO4301 Öğretmenlik Uygulaması 1260510
TRO4901 Dil Bilgisi Öğretimi20022
TRO4911 Tiyatro Ve Drama Uygulamaları20023
SEC0001 Seçmeli Ders 1-520024
SEC0003 Seçmeli Ders 3-520024
SEC0003 Seçmeli Ders 3-520024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4010 Okullarda Rehberlik20023
TRO4302 Öğretmenlik Uygulaması 2260510
TRO4902 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi30035
TRO4912 Dünya Edebiyatı20034
SEC0001 Seçmeli Ders 1-620024
SEC0003 Seçmeli Ders 3-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 - Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2050 Çocuk Psikolojisi20024
EGT2210 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2220 Eğitim Hukuku20024
EGT2060 Eğitim Antropolojisi20024
EGT2070 Eğitimde Drama20024
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2200 Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT2160 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
EGT2250 Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2090 Karakter ve Değer Eğitimi20024
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2170 Mikro Öğretim20024
EGT2110 Müze Eğitimi20024
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2190 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT2260 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
EGT2130 Açık ve Uzaktan Eğitim20024
Seçmeli 2 - Genel Kültür Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2270 Osmanlı Türkçesine Giriş20023
SBO2930 Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı20023
SBO2920 Zeka ve Akıl Oyunları20023
EGT2270 Bilim ve Araştırma Etiği20023
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20023
OKL2250 Beslenme ve Sağlık20023
FBO2010 Bilim Tarihi ve Felsefesi20023
SBO2010 Ekonomi ve Girişimcilik20023
SNF2070 Geleneksel Türk El Sanatları20023
SBO2110 İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi20023
TRO2840 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme20023
TRO2850 Kültür Ve Dil20023
ING2170 Mesleki İngilizce20023
SNF2050 Sanat ve Estetik20023
SNF2080 Türk Halk Oyunları20023
TRO2860 Türk İşaret Dili20023
SNF2090 Türk Musikisi20023
SBO2310 Türk Sanatı Tarihi20023
Seçmeli 3 - Alan Eğitimi Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2800 Türkçe Öğretimi Tarihi20024
TRO2910 Dil Edinimi20024
TRO2920 Eleştirel Okuma20024
TRO2810 Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı20024
TRO2820 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama Ve Değerlendirme20024
TRO2830 Yaratıcı Yazma20024
TRO2930 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi20024
TRO2940 İlk Okuma Yazma Öğretimi20024
TRO2950 Kelime Öğretimi20024
TRO2960 Medya Okuryazarlığı20024
TRO2970 Ses Eğitimi Ve Diksiyon20024
TRO2980 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024
TRO2990 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri20024
TRO2900 Anlambilim20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314
TRO1911Edebiyat Bilgi ve Kuramları 132222134123222
TRO1931Türk Dil Bilgisi 122222222222222
TRO1921Osmanlı Türkçesi 131333113323111
EGT1051Eğitime Giriş55555555555555
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 111111111111111
BTO1911Bilişim Teknolojileri11111144341415
EGT1020Eğitim Felsefesi21112211212121
TRO1901Türk Dili 155354354553454
MDB1091İngilizce 111111111111111
TRO1932Türk Dil Bilgisi 231311222321131
TRO1912Edebiyat Bilgi ve Kuramları 232222113324122
TRO1942Dil Eğitiminin Temel Kavramları33333333333353
TRO1922Osmanlı Türkçesi 222432124122312
EGT1030Eğitim Psikolojisi11111111211111
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 211111111111111
EGT1010Eğitim Sosyolojisi11112231121311
TRO1902Türk Dili 223234343323433
MDB1092İngilizce 211111111111111
TRO2921Türk Halk Edebiyatı 143333111124441
TRO2931Yeni Türk Edebiyatı 143333122234441
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri22222224244322
TRO2941Türk Dil Bilgisi 352222123321221
TRO2901Çocuk Edebiyatı33333333333333
BTO1810Öğretim Teknolojileri11111131111114
TRO2911Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları55555555555555
TRO2951Eski Türk Edebiyatı 142222124134131
SEC0001Seçmeli Ders 1-111111111111111
SEC0002Seçmeli Ders 2-111111111111111
TRO2912Türk Halk Edebiyatı 221221232231111
TRO2942Eski Türk Edebiyatı 251111113215111
TRO2922Yeni Türk Edebiyatı 232222113233231
TRO2932Türk Dil Bilgisi 441313112321121
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri33333333333333
EGT2030Türk Eğitim Tarihi11111111111111
SEC0001Seçmeli Ders 1-211111111111111
SEC0003Seçmeli Ders 3-233333333333333
SEC0002Seçmeli Ders 2-211111111111111
TRO2902Türkçe Öğretim Programları55555455254252
TRO3911Okuma Eğitimi55555555555555
TRO3901Dinleme Egitimi55555555555555
EGT3010Sınıf Yönetimi11111111121221
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları11111111111111
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik11111112121112
TRO3921Dilbilim52552424222232
SEC0001Seçmeli Ders 1-311111111111111
SEC0003Seçmeli Ders 3-333333333333333
SEC0002Seçmeli Ders 2-311111111111111
TRO3912Konuşma Eğitimi55555555555555
TRO3902Yazma Eğitimi55555555555555
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme23333354334335
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi12112212131121
TRO3922Metindilbilim52252124225333
SEC0001Seçmeli Ders 1-411111111111111
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma11111111111111
TRO4911Tiyatro Ve Drama Uygulamaları55555233333333
TRO4301Öğretmenlik Uygulaması 155555255555555
TRO4901Dil Bilgisi Öğretimi55555533333432
SEC0003Seçmeli Ders 3-533333333333333
SEC0003Seçmeli Ders 3-533333333333333
TRO4302Öğretmenlik Uygulaması 255555255555555
EGT4010Okullarda Rehberlik22222222222222
TRO4902Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi55555555554555
TRO4912Dünya Edebiyatı32222113233231
SEC0001Seçmeli Ders 1-611111111111111
SEC0003Seçmeli Ders 3-633333333333333

Eğitim Amaçları & Program Çıktıları İlişkisi

Amaçlar

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXXXXX
PÇ-13XXXXX
PÇ-14XXXX