Harita Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimHarita Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüCÜNEYT AYDIN
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Harita Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıMisyon, evrensel değerleri ilke edinerek, bilim ve teknolojiden yararlanarak, kendi alanında temel mesleki formasyona sahip, problemleri bilimsel ve mühendislik bakış açısıyla çözebilen, bilgi üretip bunu paylaşan ve kuruluşundan bugüne dek ülke çapında benimsenmiş uygulayıcı niteliği taşıyan bireyleri; yaratıcı, sorgulayıcı, ortak çalışmaya yatkın, girişimci, liderlik ve etik değerlere saygılı olma özellikleri de kazandırarak yetiştirmek, ülke kalkınmasına yönelik eğitim ve öğretim, bilimsel araştırma, proje ve danışmanlık hizmetlerine öncelik vermek, bilimsel araştırma, eğitim ve hizmet alanlarındaki birikimini ve üretimini toplum yararına sunmayı başlıca görev edinmek, ulusal ve uluslararası düzeyde her alanda işbirliği ve dayanışma anlayışını geliştirmektir. Vizyon, lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretimi, araştırma ve proje çalışmaları ile uluslararası düzeyde yarışabilen, ülke kalkınmasına katkıda bulunan, Türkiye'de lider, uluslararası alanda saygın konuma sahip olmaktır.
Program Eğitim Amaçları1-) Mesleki organizasyonlara ve etkinliklere katılır (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ8, PÇ10, PÇ11). 2-) Eğitimlerini yurt içi/yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde çalışmalarla sürdürür (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ10). 3-) Nitelikli bir uygulamacı mühendis olarak profesyonel kariyerinde hem saha hem de ofis çalışmalarında yetkinlik gösterir (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11). 4-) Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alır (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11).
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız mesleki faaliyetlere altlık oluşturacak yatay ve düşey kontrol ağlarının oluşturulması, yeryüzü hareketlerinin izlenmesi ve mühendislik yapılarının kontrolü için deformasyon ölçmeleri ve değerlendirilmesi, karayolu, demiryolu, köprü, baraj, metro, tünel projeleri ve araziye uygulanması,uydulardan yararlanarak konum belirleme ve araç takip sistemleri, hava fotoğrafları ve uydu görüntüleri yardımıyla veri toplama ve işleme, yersel fotoğraflarla restorasyon faaliyetlerine altlık oluşturacak planların çizimi, çeşitli çalışmalara altlık oluşturacak büyük, orta ve küçük ölçekli sayısal(dijital) ve basılı topografik ve tematik haritaların üretimi,mekansal verilere ve haritalara ilişkin çeşitli multimedya ,görselleştirme çalışmaları ve internet tabanlı sunumları, çeşitli konulara ilişkin mekansal veri tabanlarının ve coğrafi bilgi sistemlerinin oluşturulması, kentsel ve kırsal alan düzenlemeleri ve ilgili hukuki çalışmalar,imar uygulamaları,kadastro çalışmaları,kamulaştırma, taşınmaz (gayrimenkul) değerlemesi üzerine faaliyet gösteren resmi ve özel kurumlarda çalışmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) Harita Mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi, sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130246
HRT1011 Harita Mühendisliğine Giriş20022
HRT1021 Teknik Resim ve Tasarı Geometri22034
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
31 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230246
HRT1052 İstatistik30033
HRT1112 Mühendislik Hesaplamaları20023
HRT1172 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
HRT1312 Ölçme Bilgisi 130034
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
31 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
HRT2111 Geometrik Jeodezi30034
HRT2121 Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi 30034
HRT2331 aa Ölçme Bilgisi 230034
HRT2341 Ölçme Uygulaması22035
HRT2411 Kartografya 130034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
HRT2002 Mesleki Staj 100003
HRT2132 Uydu Jeodezisi 30035
HRT2142 aa Dengeleme Hesabı 30035
HRT2252 Sayısal Görüntü İşleme 20024
HRT2322 aa Ölçme Bilgisi 330034
HRT2442 Topografik Harita Üretimi30035
SEC0002 Mesleki Seçmeli 2-120022
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3191 Fiziksel Jeodezi 20024
HRT3211 Fotogrametrinin Temelleri 20023
HRT3221 Bilimsel Araştırmaya Giriş02012
HRT3331 aa Mühendislik Ölçmeleri30034
HRT3431 Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 30035
HRT3571 Taşınmaz Hukuku ve Kadastro 30035
SEC0003 Mesleki Seçmeli 3-130034
SEC0004 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3002 Mesleki Staj 200003
HRT3012 Arazi Çalışması22036
HRT3422 Kartografya 220023
HRT3432 Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 30033
HRT3512 aa Kırsal Toprak Düzenlemesi 20023
HRT3822 Fotogrametri30033
SEC0005 Mesleki Seçmeli 4-130036
SEC0006 Mesleki Seçmeli 5-120023
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4201 Uzaktan Algılama20022
HRT4311 Taşınmaz Değerlemesi 20022
HRT4391 aa Tasarım 1 - Yol Projesi22035
HRT4521 aa Kentsel Toprak Düzenlemesi 30034
INS4901 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
SEC0007 Mesleki Seçmeli 6-120023
SEC0008 Mesleki Seçmeli 6-220023
SEC0009 Mesleki Seçmeli 6-320023
SEC0010 Mesleki Seçmeli 6-420023
SEC0011 Mesleki Seçmeli 7-120023
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4392 aa Tasarım 2 - İmar Uygulaması12025
HRT9000 Bitirme Çalışması08048
INS4902 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
SEC0012 Mesleki Seçmeli 8-120023
SEC0013 Mesleki Seçmeli 8-220023
SEC0014 Mesleki Seçmeli 8-320023
SEC0015 Mesleki Seçmeli 8-420023
SEC0016 Mesleki Seçmeli 9-112023
30 Toplam:
242 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT2911 Mesleki İngilizce 120022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT2912 Mesleki İngilizce 220022
HRT2932 Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
HRT2934 Mesleki Standartlar ve Organizasyonlar20022
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KMM4711 Elektrokimyasal Prosesler30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30035
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
HRT3252 Mekansal Veri Madenciliğine Giriş30034
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30035
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT3151 Diferansiyel Geometri 130036
MAT4260 Veri Yapıları30036
MAT4360 Dönüşümler ve Geometriler 30036
MAT4520 Bilgisayar Programlama 130036
MTM2602 Yapay Zekaya Giriş30036
MTM2582 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30036
MTM3612 Zaman Serileri Analizi30036
HRT3272 Sayısal Analiz30036
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3462 CBS’de Programlama20023
HRT3472 Mobil CBS ve Kartografya20023
HRT3262 Jeodezik Metroloji20023
HRT3372 Hidrografik Ölçmeler20023
HRT3152 Jeodezik Astronomi 20023
HRT3132 Jeodezik Ödevlerin Programlanması 20023
HRT3242 Görüntü İşleme Algoritmalarının Programlanması 20023
HRT3142 GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi 20023
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4361 Madencilik Ölçmeleri20023
HRT4441 Web CBS ve Kartografya20023
HRT4531 Arazi Yönetimi 120023
HRT4331 Özel Ölçmeler20023
HRT4171 Koordinat Sistemleri20023
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4751 Mesleki Almanca20023
HRT4351 Deformasyon Ölçmeleri20023
HRT4641 Teknik Altyapı Ölçmeleri20023
HRT4651 Jeodezide Özel Konular 20023
HRT4271 Yersel Fotogrametri 20023
HRT4281 Karar Destek Sistemleri20023
HRT4121 Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri 20023
HRT4131 Görüntü Analizi20023
HRT4511 Arazi Yönetimi 220023
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4901 İşletmede Mesleki Eğitim 120023
HRT4902 İşletmede Mesleki Eğitim 220023
HRT4904 İşletmede Mesleki Eğitim 420023
HRT4903 İşletmede Mesleki Eğitim 320023
HRT4242 Web Tabanlı GPS Veri Analizi20023
HRT4262 Uzaktan Algılama Sistemleri 20023
HRT4492 Arazi Bilgi Yönetim Sistemleri20023
HRT4332 Navigasyon ve Kinematik Konumlama20023
HRT4552 CBS ve Coğrafi Hesaplama 20023
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT4905 İşletmede Mesleki Eğitim 520023
HRT4172 Jeodezi Uygulaması12023
HRT4212 Uzaktan Algılama Uygulaması 12023
HRT4372 Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması12023
HRT4482 Kartografya ve Jeoenformatik Uygulaması 12023
HRT4642 Taşınmaz Geliştirme Uygulaması12023
Sosyal Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
EGT2131 Düşünme ve Problem Çözme30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
HRT4201Uzaktan Algılama-1-----1----------------------
HRT4521Kentsel Toprak Düzenlemesi --1--------------------------1
HRT4391Tasarım 1 - Yol Projesi--1--1-------------1----1---1-
HRT4311Taşınmaz Değerlemesi -1--------------------------1-
INS4901İş Sağlığı ve Güvenliği 1----------------1-------11--11
HRT1011Harita Mühendisliğine Giriş-----------------------1--1---
MAT1320Lineer Cebir11----------------------------
MAT1071Matematik 11-----------------------------
FIZ1001Fizik 11-----------------------------
KIM1170Genel Kimya1-----------------------------
TDB1031Türkçe 1----------------1-1-11-1------
HRT1021Teknik Resim ve Tasarı Geometri-1----1-1---------------------
MDB1031İleri İngilizce 1-----------------1---1--------
HRT1312Ölçme Bilgisi 1-1---1-------------1----1-----
HRT1112Mühendislik Hesaplamaları-1----------------------------
FIZ1002Fizik 21-----------------------------
MAT1072Matematik 21-----------------------------
TDB1032Türkçe 2----------------1-1-11-1------
HRT1052İstatistik1-----------------------------
MDB1032İleri İngilizce 2-----------------1---1--------
HRT1172Temel Bilgisayar Bilimleri-------11---------------------
HRT2331Ölçme Bilgisi 2-1---1-------------1----1-----
HRT2411Kartografya 1-1----------------------------
HRT2111Geometrik Jeodezi-111--------------------------
HRT2341Ölçme Uygulaması----------1111----------------
HRT2121Hata Kuramı ve Parametre Kestirimi --111-------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler11111-------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1---------------------1--------
HRT2252Sayısal Görüntü İşleme ------1--11-1-----------------
HRT2442Topografik Harita Üretimi-1---1-1----------------------
HRT2132Uydu Jeodezisi -1--------1-------------------
HRT2142Dengeleme Hesabı --111-------------------------
HRT2322Ölçme Bilgisi 3-1---1-------------1----1-----
HRT2002Mesleki Staj 1-------------111--1-1--111----
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------------------1--------
HRT3331Mühendislik Ölçmeleri-1-1--------------------------
HRT3571Taşınmaz Hukuku ve Kadastro -1---------------------------1
HRT3211Fotogrametrinin Temelleri -1----------------------------
HRT3191Fiziksel Jeodezi 1--11-------------------------
HRT3431Coğrafi Bilgi Sistemleri 1 ----1--------------1----------
HRT3221Bilimsel Araştırmaya Giriş---------------------111------
HRT3422Kartografya 2-1---------1------------------
HRT3822Fotogrametri-1----------1-----------------
HRT3432Coğrafi Bilgi Sistemleri 2 -----------1--1-1-------------
HRT3512Kırsal Toprak Düzenlemesi -1-1-------------------------1
HRT3002Mesleki Staj 2-------------111--1-1--111----
HRT3012Arazi Çalışması-------1-111111---111---1-----
HRT9000Bitirme Çalışması-------------1-11-1--111--111-
HRT4392Tasarım 2 - İmar Uygulaması-----1-------------1---------1
INS4902İş Sağlığı ve Güvenliği 2---------------11-------11--11
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----------------1---1--------
HRT2911Mesleki İngilizce 1-1---------------1------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce-----------------1---1--------
HRT2912Mesleki İngilizce 2-1---------------1---1--------
HRT2932Harita Mühendisliğinde Proje Yönetimi-----1----------1----1---1----
HRT2934Mesleki Standartlar ve Organizasyonlar-1----------------------1-----
HRT3252Mekansal Veri Madenciliğine Giriş----1111----------------------
MTM4501Yöneylem Araştırması1-----------------------------
ISL1611İşletme Bilimine Giriş---------------------1--------
ISL1622Davranış Bilimi---------------------1--------
ISL1711Hukukun Genel Kavramları ---------------------1--------
ISL3621Üretim Yönetimi ---------------------1--------
ISL3631Kariyer ve Çalışma Psikolojisi---------------------1--------
ISL3660İşletmelerde İletişim---------------------1--------
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)---------------------1--------
KMM4711Elektrokimyasal Prosesler---------------------1--------
MTM3612Zaman Serileri Analizi1-----------------------------
MTM2582Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş1-----------------------------
HRT3272Sayısal Analiz1-----------------------------
MAT3151Diferansiyel Geometri 11-----------------------------
MAT4260Veri Yapıları--------1---------------------
MAT4360Dönüşümler ve Geometriler 1-----------------------------
MAT4520Bilgisayar Programlama 1--------1-------1----11-------
MTM2602Yapay Zekaya Giriş---1---11-------1-------------
HRT3132Jeodezik Ödevlerin Programlanması ---1---1----------------------
HRT3462CBS’de Programlama--------1---------------------
HRT3472Mobil CBS ve Kartografya----------------1-------------
HRT3242Görüntü İşleme Algoritmalarının Programlanması --------1-------1-1-----------
HRT3152Jeodezik Astronomi --11--------------------------
HRT3372Hidrografik Ölçmeler-1--1-------------------1-----
HRT3142GNSS Verilerinin Değerlendirilmesi ---11-------1-----------------
HRT3262Jeodezik Metroloji-------11----------1--1-------
HRT4531Arazi Yönetimi 1-1----------------------------
HRT4171Koordinat Sistemleri----------------------1-1-----
HRT4331Özel Ölçmeler---1---1----------------------
HRT4361Madencilik Ölçmeleri--11--------------------------
HRT4441Web CBS ve Kartografya--------------1-1-------------
HRT4271Yersel Fotogrametri ---------1-1------------------
HRT4281Karar Destek Sistemleri------1-----------------------
HRT4121Web Tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemleri -1----------------1-----------
HRT4131Görüntü Analizi---1------------1-------------
HRT4511Arazi Yönetimi 2----------------1----1-------1
HRT4651Jeodezide Özel Konular ---11-----------1-------------
HRT4641Teknik Altyapı Ölçmeleri-1--------------1-------------
HRT4351Deformasyon Ölçmeleri-1-----1----1-----------------
HRT4751Mesleki Almanca------------------1-----------
HRT4492Arazi Bilgi Yönetim Sistemleri---1--------------------------
HRT4552CBS ve Coğrafi Hesaplama -1------1---------------------
HRT4262Uzaktan Algılama Sistemleri -1--------------1-------------
HRT4332Navigasyon ve Kinematik Konumlama----------------------1-1-----
HRT4242Web Tabanlı GPS Veri Analizi------------1-----------------
HRT4901İşletmede Mesleki Eğitim 1---1-----------1---1--------1-
HRT4902İşletmede Mesleki Eğitim 2---1-----------1---1--------1-
HRT4904İşletmede Mesleki Eğitim 4---1-----------1---1--------1-
HRT4903İşletmede Mesleki Eğitim 3---1-----------1---1--------1-
HRT4172Jeodezi Uygulaması--1---------------------------
HRT4482Kartografya ve Jeoenformatik Uygulaması ------1-------1---------------
HRT4372Mühendislik Ölçmeleri Uygulaması--1----111-1------------------
HRT4212Uzaktan Algılama Uygulaması ------1----1------------------
HRT4642Taşınmaz Geliştirme Uygulaması-----1-------1-----1----------
HRT4905İşletmede Mesleki Eğitim 5---1-----------1---1--------1-
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi---------------------1--------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi -------------111-----1---1----
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------------------1--------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------------------1--------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------------------1--------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ---------------------1--------
ITB3010Sosyoloji---------------------1--------
ITB3020Felsefeye Giriş---------------------1--------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---------------------1--------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---------------------1--------
ITB3150Tarih ve Sinema---------------------1--------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---------------------1--------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------------------1--------
ITB3390Uygarlık Tarihi---------------------1--------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---------------------1--------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler---------------------1--------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ---------------------1--------
MDB4051İş Hayatı için Almanca---------------------1--------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------------------1--------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------------------1--------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş---------------------1--------
ITB2030Bilim Felsefesi---------------------1--------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---------------------1--------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------------------1--------
ITB3570Eğitim Felsefesi---------------------1--------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları---------------------1--------
ITB3550İnsan Hakları ---------------------1--------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---------------------1--------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------------------1--------
ITB3250Psikolojiye Giriş---------------------1--------
ITB3560Siyaset Felsefesi---------------------1--------
ITB3360Sanat Tarihi---------------------1--------
ITB2020Bilim Tarihi---------------------1--------
ITB4930Mimarlık Tarihi---------------------1--------
PDR2021Özel Eğitim ---------------------1--------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler---------------------1--------
TRO2281Türk Dili Tarihi---------------------1--------
EGT1022Sosyal Antropoloji---------------------1--------
EGT4041Eğitim Yönetimi---------------------1--------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi---------------------1--------
MEM4501Seramikler---------------------1--------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------------------1--------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı---------------------1--------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği---------------------1--------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri---------------------1--------
ISL2560Halkla İlişkiler---------------------1--------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ---------------------1--------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-------------111-----1--------
ISL2901Doğrudan Pazarlama---------------------1--------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ---------------------1--------
SBP2031Şehir Ekonomisi---------------------1--------
---------------------1--------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ---------------------1--------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu---------------------1--------
ITB3610Yazarlık Teknikleri---------------------1--------
ITB3320İktisadi Suçlar ---------------------1--------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---------------------1--------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı---------------------1--------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ---------------------1--------
SBP2082Şehir Sosyolojisi---------------------1--------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2---------------------1--------
SYP3241Halkla İlişkiler ---------------------1--------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ---------------------1--------
MIM2421Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MIM2411Arkeoloji---------------------1--------
MIM1412Uygarlık tarihi---------------------1--------
MDB1052İngilizce 2-----------------1---1--------
INS2462Trafik Güvenliği---------------------1--------
MDB4021Almanca Dil Becerileri---------------------1--------
MDB4031İleri Almanca ---------------------1--------
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri---------------------1--------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1---------------------1--------
FEL2270Batı Felsefesi 1---------------------1--------
FEL2280Batı Felsefesi 2---------------------1--------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3330Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3340Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3350Antikçağ Felsefesi---------------------1--------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri---------------------1--------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans---------------------1--------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri---------------------1--------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet---------------------1--------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon---------------------1--------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı---------------------1--------
GRA4120Deneysel Tipografi---------------------1--------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş---------------------1--------
TDB4051Akademik Türkçe---------------------1--------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri---------------------1--------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş---------------------1--------
DNS1240Yoga ve Anatomi---------------------1--------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik---------------------1--------
TDB4061Yeditepe İstanbul---------------------1--------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş---------------------1--------
FEL4251Bilim Felsefesi---------------------1--------
BED1013Pilates Temel Eğitimi---------------------1--------
BED1014Yoga Temel Eğitimi---------------------1--------
EUT2022NFT'ye Giriş---------------------1--------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)---------------------1--------
MDB1001Temel Fransızca 1---------------------1--------
MDB1003Temel İspanyolca 1---------------------1--------
MDB1004Temel İspanyolca 2---------------------1--------
MDB1005Temel Macarca 1---------------------1--------
MDB1007Temel İtalyanca 1---------------------1--------
MDB1009Temel Yunanca 1---------------------1--------
MDB1011 Temel Çince 1---------------------1--------
MDB1013Temel Japonca 1---------------------1--------
MDB1015 Temel Arapça 1---------------------1--------
MDB1016Temel Arapça 2---------------------1--------
MDB1017Temel Farsça 1---------------------1--------
MDB1019Temel Rusça 1---------------------1--------
MDB1101Temel Bulgarca 1---------------------1--------
MDB1201Temel Romence 1---------------------1--------
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB2003Toplum Önünde Konuşma---------------------1--------
EGT2131Düşünme ve Problem Çözme---------------------1--------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXXXX
PÇ-14XXXX
PÇ-15XXXXX
PÇ-16XXXX
PÇ-17XXX
PÇ-18XX
PÇ-19XXX
PÇ-20XX
PÇ-21XX
PÇ-22XXX
PÇ-23XXXX
PÇ-24X
PÇ-25XX
PÇ-26XXXX
PÇ-27X
PÇ-28X
PÇ-29XXX
PÇ-30XX