Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi ABD Türkçe Eğitimi Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıTürkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekte olan iki yıllık (4 yarıyıl) tezli bir programdır. Program ana dili olarak Türkçe öğretiminde mesleki bilgi ve beceriye sahip bilim uzmanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Program bünyesinde yetişecek bilim uzmanları alandaki nitelikli öğretmen ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Türkçe öğretimi ile ilgili bilgi birikimine katkı sağlayacaktır. Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından yürütülen programı tamamlayan bilim uzmanları alanda öncülük edebilecek donanıma sahip olacaklardır.
Program Eğitim AmaçlarıTürkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı'nın hedefi, öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği bütün nitelikleri bilgi, beceri ve karakter bakımından taşıyan; ülkesine, milletine, insani ve ahlaki değerlere kıymet veren, Türkçe Eğitimi alanındaki kazanımlarıyla öğrencilerin dil becerilerini geliştirmeye yetkin, kendini geliştirmeyi alışkanlık hâline getirmiş, kültürlü ve toplumsal sorunlara duyarlı, bilimsel çözümler üreten, alanında yetkin Türkçe eğitimi uzmanları yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMilli Eğitim Bakanlığı'na bağlı özel ve devlet okullarında "Türkçe öğretmeni " kadrosunda ilköğretim 6-7 ve 8. sınıf Türkçe derslerine girmektedirler. Dershanelerde yine Türkçe öğretmeni olarak çalışmaktadırlar. Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler.
Bir Üst Dereceye GeçişYüksek Lisans programını bitiren bir öğrenci her hangi bir üniversitede doktora programına katılabilme hakkına sahip olmaktadır. Ayrıca bir üniversitede öğretim elemanı olarak çalışabilir. Bunun için gerekli olan yüksek lisans okuyor veya tamamlamış olma şartı yerine getirilmiştir.
Sınavlar, Değerlendirme Ve NotlandırmaYüksek Lisans Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Yüksek Lisans için en az 70 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. Doktora Her öğrencinin dönem başında derslere kayıt yaptırması ve dönem sonu sınavına girebilmesi için derslerin en az %70`ine devam etmiş olması gereklidir. Öğrenciler her ders için en az 1 yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından Doktora için en az 75 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar.
Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; minimum 21 kredilik 7 ders (en az biri program zorunlu olmak koşuluyla), bir “Seminer” dersi, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi almaları, yayın şartını sağlamaları, tez çalışmalarını başarı ile savunmuş olmaları gerekir. Tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, minimum 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir. Derslerini tamamlayıp tez aşamasına geçen öğrencilerin mezun olana kadar her dönem danışman öğretim üyeleri tarafından açılan “Uzmanlık Alan Dersi” ve “Yüksek Lisans Tezi” derslerini seçmeleri gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Türk dili ve edebiyatı başta olmak üzere, Türk kültür ve sanatını geliştirmek; Türk dilinin ve bu dille yaratılmış olan edebiyat eserlerinin özelliklerini edinebilmek ve edinilen bu özellikleri yapılacak çalışmalara aktarabilmek.
 2. Alandaki çağdaş bilgilerlerin edinilmesine zemin hazırlamak, bilimsel araştırmalarda ve mesleki faaliyetlerde çağdaş yöntem ve teknolojilerden yararlanabilmek.
 3. Yaratılacak değerlerin evrensel boyutlarda bilimsel temelinin oluşması için çaba harcamak.
 4. Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin kazanılıp benimsenmesi için ortam oluşturmak, bütün bu faaliyetleri yurt ve ulus sevgisi temeline dayandırmak ve aynı nitelikleri taşıyan bireylerin yetişmesi için çaba harcamak.
 5. Öğretmen yetiştirirken çağdaş bir görüntü çizebilmek.
 6. Mezuniyet sonrasında edindiklerini uygulayabilme yetisine kavuşan bireyler yetiştirebilmek, mezunlarımızın istihdam edildiği kuruluşlarla işbirliği ve etkileşim içerisinde bulunabilmek.
 7. Yapılacak çalışmalarda sürekli gelişip yenileşmeyi sağlayabilmek.
 8. Türk edebiyatının temel eserlerini tarihi akış içerisinde incelemek, özelliklerini görmek ve bunları yorumlayarak sonuçlara gitmek. Türkçe’nin dil olarak yapısını ve genel özelliklerini öğrenmek, bunları dili kullanırken davranış haline dönüştürmek.
 9. Dilin ve edebiyatın Türk kültürünün temeli olduğunu bilmek ve bu temeli koruyup kollamak için çalışmak.
 10. Dilin ve edebiyatın eğitim öğretimde malzeme olarak kullanılışını öğrenmek ve bunlarla ilgili uygulamalar yapmak.
 11. Türkçe eğitimiyle ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
 12. Türkçe eğitiminin gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme yetkinliğine sahip olmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0004 Zorunlu 130037.5
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Zorunlu 230037.5
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
TEB5001 Seminer01007.5
TEB5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TEB5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
TEB5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TEB5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
TEB5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TEB5102 Yabancılara Türkçe Öğretimi30037.5
TEB5111 Türkçe Öğretiminde Edebî Türler30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TEB5100 Anlama Teknikleri30037.5
TEB5103 İlköğretimde Metin Hazırlama30037.5
TEB5104 Türkçe Öğretim Programları30037.5
TEB5114 Söylem Araştırmalarına Giriş30037.5
TEB5106 Anlatma Teknikleri30037.5
TEB5116 Metin Dilbilimine Giriş 30037.5
TEB5112 Türkçe Öğretimi Kaynakça İncelemeleri30037.5
TEB5113 Türkçe Eğitiminin Problemleri ve Çıkış Yolları 30037.5
TEB5115 Türkçe Eğitiminde Bilimsel Araştırma Süreçlerine Giriş 30037.5
TEB5123 Türkçenin Ana Kaynaklarının Öğretimi30037.5
TEB5124 Türkçe Öğretiminde Metinbilimsel Uygulamalar30037.5
TEB5125 Akademik Yazma Becerileri30037.5
SBT6105 Temel Dil Becerilerinin Geliştirilmesi Ve Ölçülmesi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
TEB5102Yabancılara Türkçe Öğretimi1-----------
TEB5001Seminer111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX
PÇ-11XXXXXX
PÇ-12XXXXXXX