Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik BirimKontrol ve Otomasyon Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüŞeref Naci Engin
Programın TürüLisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıYTÜ Senatosu’nun 2.12.2003 tarih ve 25304 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış yönetmelik değişikliği (ÖİDB, http://www.ogi.yildiz.edu.tr) gereğince ÖSS sınavını kazanmış ve başka bir Yükseköğretim Kurumu'nda kayıtlı olmamak şartıyla lisans programına öğrenci alınmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıEA1 Elektrik, elektronik, makine ve bilişim tabanlı tüm sanayi sektörlerinde yer alan şirketlerin araştırma, geliştirme, tasarım ve üretim bölümlerinde kontrol ve otomasyon mühendisliğinin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip mühendisler olarak çalışırlar (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7)
EA2 Yurt içi ve yurt dışı üniversitelerin lisansüstü programlarında eğitim ve araştırmalarını başarı ile tamamlayarak akademik kurum veya araştırma kuruluşlarında görev alırlar (PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ11)
EA3 Lider, iletişim becerileri kuvvetli ve girişimci bireyler olarak kontrol ve otomasyon mühendisliğiyle ilgili alanlarda şirketler kurarlar (PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11)
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Kontrol ve Otomasyon Mühendisi olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
FIZ1001 Fizik 130246
KOM1021 Lineer Cebir ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları30036
KOM1061 Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş 20024
KOM1991 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
31 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IST1990 Olasılık ve İstatistik30035
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
KOM1012 Algoritma Tasarımı ve Programlamaya Giriş20235
KOM1062 Ayrık Matematik30035
KOM1992 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ENF1180 Programlama Dilleri30034
KOM2711 İşaretler ve Sistemler, Kontrol mühendisliğinde uygulamarı40046
KOM2721 Elektrik Devre Temelleri 30035
KOM2731 Kontrol Sistemleri Ölçme ve Algılayıcılar 30034
KOM2751 Analog Elektronik30034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler 40045
SEC0001 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM2002 Genel Staj00003
KOM2072 Devre Analizi ve Sentezi 40045
KOM2702 Sayısal Devreler30034
KOM2712 Sistem Dinamiği, Modelleme ve Benzetimi30034
KOM2722 Nümerik Analiz30034
SEC0002 Seçmeli 2-120023
SEC0003 Seçmeli 2-220023
SEC0004 Sosyal Seçmeli 1-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3751 Kontrol Sistemleri30034
KOM3761 Elektrik Makineleri30034
KOM3771 Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 130034
KOM3781 Ayrık-Zamanlı Kontrol Sistemleri 30034
SEC0005 Seçmeli 3-112023
SEC0006 Mesleki Seçmeli 1-130034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 1-230034
SEC0008 Sosyal Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3002 Mesleki Staj00003
KOM3712 Kontrol Sistemleri Tasarımı30034
KOM3752 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 230034
KOM3722 Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları 130034
KOM3772 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuvarı 100213
SEC0009 Mesleki Seçmeli 1-330034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 1-430034
SEC0014 Sosyal Seçmeli 1-230034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM4221 aa Kontrol Laboratuvarı 00213
KOM4321 Tasarım Projesi12025
KOM4421 aa Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı 200213
KOM4521 Çok Değişkenli Kontrol Teorisi 30034
SEC0011 Mesleki Seçmeli 2-130034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 2-230034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 2-330034
SEC0006 Seçmeli 4-102013
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM9000 aa Bitirme Çalışması080411
SEC0015 Mesleki Seçmeli 2-430034
SEC0016 Mesleki Seçmeli 2-530034
SEC0017 Mesleki Seçmeli 2-630034
SEC0018 Mesleki Seçmeli 2-730034
SEC0019 Sosyal Seçmeli 2-230033
30 Toplam:
241 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB3032 İş Hayatı İçin İngilizce20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM2512 Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları20023
KOM2522 Dinamik 20023
KOM2532 Elektromanyetik Alan Teorisi20023
KOM2542 Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim 20023
KOM2552 Makine Öğrenmesine Giriş20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3511 Analog Elektronik Laboratuvarı10223
KOM3521 Sayısal Elektronik Laboratuvarı 10223
KOM3531 Kontrol Sistemlerinde Ölçme ve Algılayıcılar Lab.10223
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM3580 Uçuş Bilimi30034
KOM3510 Mekatronik 30034
KOM3520 Sayısal Sistem Tasarımı30034
KOM3530 Sayısal İşaret İşleme30034
KOM3540 Fizyolojik Sistemlerin Modellenmesi30034
KOM3550 Nesneye Dayalı Programlama30034
KOM3560 Endüstriyel Elektronik 30034
KOM3570 Endüstriyel Sistemlerde Görüntü İşleme30034
KOM3590 Elektrik Güç Sistemleri 30034
KOM3610 Güç Elektroniği30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME2132 Discrete Mathematics30035
KOM4992 İşletmede Mesleki Eğitim 130034
KOM4993 İşletmede Mesleki Eğitim 230034
KOM4994 İşletmede Mesleki Eğitim 330034
EHM3161 İleri Elektronik Uygulamaları30034
EHM3171 Devre Sentezi30034
MKT4846 Otonom Araçlara Giriş30034
EHM3191 Haberleşme Elektroniği30034
EHM3731 Haberleşme Ağları30034
KOM4720 Akıllı Kontrol Sistemlerine Giriş30034
KOM4510 Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde Özel Problemler30034
KOM4520 Robotik Görme Temelleri30034
KOM4530 Scada-İnsan Makine Arayüzü 30034
KOM4540 Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon 30034
KOM4550 Fonksiyonel Emniyete Giriş30034
KOM4560 Optimal Kontrole Giriş 30034
KOM4570 Sistem Tanıma30034
KOM4740 Gömülü Kontrol Sistemleri 30034
KOM4580 Doğrusal Olmayan Sistemlere Giriş30034
KOM4590 Endüstriyel Haberleşme Sistemleri 30034
KOM4610 Servo Sistemler ve Sürücüler 30034
KOM4620 Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemleri30034
KOM4630 Süreç Kontrolü30034
KOM4640 Elektrik Güç Sistemleri Otomasyonu30034
KOM4650 Robot Sistemleri 30034
KOM4660 Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı 30034
KOM4670 Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları 230034
KOM4680 Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemlerine Giriş 30034
KOM4690 Biyomedikal Sistemlerde Geribeslemeli Kontrol30034
KOM4710 Dayanıklı Kontrole Giriş30034
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30035
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30035
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30034
ISL3531 Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL3972 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4640 Girişimcilik30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4851 İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB1013 Temel Japonca 130033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
KOM4995 İşletmede Mesleki Eğitim 430033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
MDB1015 Temel Arapça 130033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
BME4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
----------------1----1--------
KOM1061Kontrol ve Otomasyon Müh. Giriş -----------------------1--11-1
KOM1021Lineer Cebir ve Kontrol Mühendisliği Uygulamaları1-----------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1---------------------1--------
MAT1071Matematik 11-----------------------------
FIZ1001Fizik 11-----------------------------
MDB1031İleri İngilizce 1-----------------1---1--------
TDB1031Türkçe 1----------------1-1-11-1------
KOM1991İş Sağlığı ve Güvenliği 1----------------------------11
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----------------11-----------
MDB3032İş Hayatı İçin İngilizce-----------------11-----------
KOM1062Ayrık Matematik11----------------------------
MDB1032İleri İngilizce 2-----------------1---1--------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------------------1--------
TDB1032Türkçe 2----------------1-1-11-1------
MAT1072Matematik 21-----------------------------
KOM1012Algoritma Tasarımı ve Programlamaya Giriş-------11---------------------
KOM1992İş Sağlığı ve Güvenliği 2----------------------------11
IST1990Olasılık ve İstatistik1-1---------------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler 1-----------------------------
KOM2711İşaretler ve Sistemler, Kontrol mühendisliğinde uygulamarı--1---------------------------
KOM2721Elektrik Devre Temelleri --1---------1-----------------
KOM2731Kontrol Sistemleri Ölçme ve Algılayıcılar -----11-----------------------
KOM2751Analog Elektronik-----1------1-----------------
ENF1180Programlama Dilleri-------11---------------------
KOM2522Dinamik 1-11--------------------------
KOM2512Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler ve Uygulamaları1-11--------------------------
KOM2532Elektromanyetik Alan Teorisi1-11--------------------------
KOM2542Bilgisayar Destekli Tasarım ve Üretim 1-11---11---------------------
KOM2552Makine Öğrenmesine Giriş1-11---11---------------------
KOM2702Sayısal Devreler---11-------------------------
KOM2072Devre Analizi ve Sentezi ---11-------1-----------------
KOM2722Nümerik Analiz--11--------------------------
KOM2002Genel Staj------------------1-1--1------
KOM2712Sistem Dinamiği, Modelleme ve Benzetimi---111------------------------
KOM3531Kontrol Sistemlerinde Ölçme ve Algılayıcılar Lab.----------111-----------------
KOM3511Analog Elektronik Laboratuvarı----------111-----------------
KOM3521Sayısal Elektronik Laboratuvarı ----------111-----------------
KOM3510Mekatronik ---111------------------------
KOM3520Sayısal Sistem Tasarımı---1111-----------------------
KOM3610Güç Elektroniği---1111-----------------------
KOM3560Endüstriyel Elektronik ---1111-----------------------
KOM3590Elektrik Güç Sistemleri ---1111-----------------------
KOM3550Nesneye Dayalı Programlama---111------------------------
KOM3570Endüstriyel Sistemlerde Görüntü İşleme---111------------------------
KOM3530Sayısal İşaret İşleme---111------------------------
KOM3540Fizyolojik Sistemlerin Modellenmesi---1111-----------------------
KOM3751Kontrol Sistemleri-1----------------------------
KOM3761Elektrik Makineleri-------1----1-----------------
KOM3771Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 1-1-----11---------------------
KOM3781Ayrık-Zamanlı Kontrol Sistemleri ---11-------1-----------------
KOM3712Kontrol Sistemleri Tasarımı---11-------------------------
KOM3752Endüstriyel Otomasyon Sistemleri 2-----1111---------------------
KOM3772Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuvarı 1----------1--11---------------
KOM3722Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları 1-------111--------------------
KOM3002Mesleki Staj-----------------------11---1-
KOM4321Tasarım Projesi-----11---------1-11---111----
KOM4421Endüstriyel Otomasyon Sistemleri Laboratuarı 2---------11--11---------------
KOM4521Çok Değişkenli Kontrol Teorisi -1----------------------------
KOM4221Kontrol Laboratuvarı -----11---11--1---------------
KOM9000Bitirme Çalışması---1111---------1-11----------
KOM4740Gömülü Kontrol Sistemleri -1-11-------------------------
KOM4650Robot Sistemleri -1-11-------------------------
KOM4610Servo Sistemler ve Sürücüler -1-11-------------------------
KOM4690Biyomedikal Sistemlerde Geribeslemeli Kontrol-1-11-------------------------
KOM4510Kontrol ve Otomasyon Mühendisliğinde Özel Problemler-111--------------------------
KOM4660Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı -1-11-------------------------
KOM4520Robotik Görme Temelleri-1-11-------------------------
KOM4590Endüstriyel Haberleşme Sistemleri -1-11-------------------------
KOM4530Scada-İnsan Makine Arayüzü -1-11-------------------------
KOM4540Ulaşım Sistemlerinde Otomasyon -1-11-------------------------
KOM4550Fonksiyonel Emniyete Giriş-1-11-------------------------
KOM4560Optimal Kontrole Giriş -1-11-------------------------
KOM4680Doğrusal Olmayan Kontrol Sistemlerine Giriş -1-11-------------------------
KOM4640Elektrik Güç Sistemleri Otomasyonu-1-11-------------------------
KOM4620Gerçek Zamanlı Kontrol Sistemleri-1-11-------------------------
KOM4570Sistem Tanıma-1-11-------------------------
KOM4580Doğrusal Olmayan Sistemlere Giriş-1-11-------------------------
KOM4630Süreç Kontrolü-1-11-------------------------
KOM4670Mikrokontrolörler ve Endüstriyel Uygulamaları 2-1-11-1-----------------------
KOM4710Dayanıklı Kontrole Giriş-1-11-------------------------
KOM4992İşletmede Mesleki Eğitim 1-1-11-------------------------
KOM4993İşletmede Mesleki Eğitim 2-1-11-------------------------
KOM4994İşletmede Mesleki Eğitim 3-1-11-------------------------
EHM3161İleri Elektronik Uygulamaları-------1----1-----------------
EHM3171Devre Sentezi-11---------------------------
EHM3191Haberleşme Elektroniği---1---------1----------------
EHM3731Haberleşme Ağları-111----1---------------------
MKT4846Otonom Araçlara Giriş---11--11---------------------
BME2132Discrete Mathematics1-----------------------------
IKT3322Ekonomi Politikaları----------------1----1--------
IKT3562Türk İdare Tarihi----------------1----1--------
ISL1611İşletme Bilimine Giriş----------------1----1--------
ISL1711Hukukun Genel Kavramları ----------------1-------------
ISL1622Davranış Bilimi----------------1-------------
ISL3411Pazarlama----------------1----1--------
ISL3621Üretim Yönetimi ----------------1----1--------
ISL3522Uluslararası Pazarlama----------------1----1--------
ISL3912İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)----------------1----1--------
ISL4551Nicel Karar Verme Teknikleri 1----------------1----1--------
ISL3040Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme----------------1----1--------
ISL3660İşletmelerde İletişim----------------1----1--------
ISL3930Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar---------------------1--------
ISL4420Satış Yönetimi----------------1----1--------
ISL4611Örgütsel Etik ----------------1----1--------
ISL4640Girişimcilik----------------1----1--------
ISL4760Finansal ve Maliyet Muhasebesi----------------1-------------
ISL4851İşletmelerde İnovasyon Yönetimi----------------1----1--------
ISL4860Tüketici Davranışı----------------1----1--------
ISL3972İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku----------------1----1--------
ISL3631Kariyer ve Çalışma Psikolojisi----------------1----1--------
ISL3531Davranışsal Açıdan Sürdürülebilirlik----------------1----1--------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler----------------1----1--------
ITB2030Bilim Felsefesi----------------1----1--------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ----------------1----1--------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları----------------1----1--------
ITB3010Sosyoloji----------------1----1--------
ITB3020Felsefeye Giriş----------------1----1--------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler----------------1----1--------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ----------------1----1--------
ITB3150Tarih ve Sinema----------------1----1--------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim----------------1----1--------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu----------------1----1--------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik----------------1----1--------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın----------------1----1--------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ----------------1----1--------
ITB3390Uygarlık Tarihi----------------1----1--------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı----------------1----1--------
ITB3550İnsan Hakları ----------------1----1--------
ITB3560Siyaset Felsefesi----------------1----1--------
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci ----------------1----1--------
ITB2020Bilim Tarihi----------------1----1--------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları----------------1----1--------
ITB3250Psikolojiye Giriş----------------1----1--------
ITB3360Sanat Tarihi----------------1----1--------
ITB3570Eğitim Felsefesi----------------1----1--------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans-------------1-11---1111--1---
KOM4995İşletmede Mesleki Eğitim 4----------------1-------------
PDR2021Özel Eğitim ----------------1----1--------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler----------------1----1--------
TRO2281Türk Dili Tarihi----------------1----1--------
EGT1022Sosyal Antropoloji----------------1----1--------
EGT4041Eğitim Yönetimi----------------1----1--------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi----------------1----1--------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ----------------1----1--------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ----------------1----1--------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ----------------1----1--------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ----------------1----1--------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ----------------1----1--------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ----------------1----1--------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ----------------1----1--------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ----------------1----1--------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ----------------1----1--------
MEM4501Seramikler----------------1----1--------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler----------------1----1--------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı----------------1----1--------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği----------------1----1--------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri----------------1----1--------
ISL2560Halkla İlişkiler----------------1----1--------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ----------------1----1--------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-------------111-----1--------
ISL2901Doğrudan Pazarlama----------------1----1--------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ----------------1----1--------
SBP2031Şehir Ekonomisi----------------1----1--------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ----------------1----1--------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu----------------1----1--------
ITB3610Yazarlık Teknikleri----------------1----1--------
ITB3320İktisadi Suçlar ----------------1----1--------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ----------------1----1--------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı----------------1----1--------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ----------------1----1--------
SBP2082Şehir Sosyolojisi----------------1----1--------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2----------------1----1--------
SYP3241Halkla İlişkiler ----------------1----1--------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ----------------1----1--------
MIM2421Mimarlık Tarihi----------------1----1--------
MIM2411Arkeoloji----------------1----1--------
MIM1412Uygarlık tarihi----------------1----1--------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi----------------1----1--------
MDB1052İngilizce 2----------------1----1--------
INS2462Trafik Güvenliği----------------1----1--------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş----------------1----1--------
MDB4021Almanca Dil Becerileri----------------1----1--------
MDB4031İleri Almanca ----------------1----1--------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ----------------1----1--------
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri----------------1----1--------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1----------------1----1--------
FEL2270Batı Felsefesi 1----------------1----1--------
FEL2280Batı Felsefesi 2----------------1----1--------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1----------------1----1--------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2----------------1----1--------
FEL3330Felsefe Okumaları 1----------------1----1--------
FEL3340Felsefe Okumaları 2----------------1----1--------
FEL3350Antikçağ Felsefesi----------------1----1--------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri----------------1----1--------
ITB4930Mimarlık Tarihi----------------1----1--------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri----------------1----1--------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet----------------1----1--------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon----------------1----1--------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı----------------1----1--------
GRA4120Deneysel Tipografi----------------1----1--------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş----------------1----1--------
TDB4051Akademik Türkçe----------------1----1--------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri----------------1----1--------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş----------------1----1--------
DNS1240Yoga ve Anatomi----------------1----1--------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik----------------1----1--------
TDB4061Yeditepe İstanbul----------------1----1--------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş----------------1----1--------
FEL4251Bilim Felsefesi----------------1----1--------
MDB1013Temel Japonca 1----------------1----1--------
BED1013Pilates Temel Eğitimi----------------1----1--------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)----------------1----1--------
MDB1003Temel İspanyolca 1----------------1----1--------
MDB1005Temel Macarca 1----------------1----1--------
MDB1009Temel Yunanca 1----------------1----1--------
MDB1015 Temel Arapça 1----------------1----1--------
MDB1017Temel Farsça 1----------------1----1--------
MDB1101Temel Bulgarca 1----------------1----1--------
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş----------------1----1--------
BED1014Yoga Temel Eğitimi----------------1----1--------
EUT2022NFT'ye Giriş----------------1----1--------
MDB1001Temel Fransızca 1----------------1----1--------
MDB1004Temel İspanyolca 2----------------1----1--------
MDB1007Temel İtalyanca 1----------------1----1--------
MDB1011 Temel Çince 1----------------1----1--------
MDB1016Temel Arapça 2----------------1----1--------
MDB1019Temel Rusça 1----------------1----1--------
MDB1201Temel Romence 1----------------1----1--------
MDB2003Toplum Önünde Konuşma----------------1----1--------
KOM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----
EHM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----
ELM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi -----1111------1--11-11--1----
BLM4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----
BME4991Çok Disiplinli Tasarım Projesi-----1111------1--11-11--1----

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXXX
PÇ-11XXXXXXX
PÇ-12XXXXXXX
PÇ-13XXXXXXX
PÇ-14XXXXXX
PÇ-15XXXX
PÇ-16XXXX
PÇ-17XXXX
PÇ-18XXXXXX
PÇ-19XXX
PÇ-20XXX
PÇ-21XXXX
PÇ-22XXX
PÇ-23XXX
PÇ-24XXXX
PÇ-25XXXX
PÇ-26XXXXXX
PÇ-27XXXX
PÇ-28XXXX
PÇ-29XXXX
PÇ-30XXXX