Gıda Mühendisliği ABD Gıda Mühendisliği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gıda Mühendisliği ABD Gıda Mühendisliği Doktora Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıGıda bilimi ve teknolojisinin problemleri için ileri düzeyde mühendislik teknikleri uygulayarak multidisipliner bir bakış açısıyla çözümler üreten ve insanların yaşam kalitesini yükseltmek için yeni teknik ve araçları kullanarak ileri düzeyde bilgi birikimi sunan bir programdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu program mezunları ülkemiz ve yabancı ülke sanayi sektörü başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında mühendis ve yönetici olarak görev almaktadırlar. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci mühendislik bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Bir Üst Dereceye GeçişBu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

 1. Doktora düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, gıda bilimi ve uygulamalarına yönelik olarak ileri düzeyde bilgi sahibi olur.
 2. Gıda Mühendisliğinin alt dallarında en son gelişmeleri takip ederek özgün bir araştırma konusunu bağımsız olarak belirleme, tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma; bu süreci yönetme becerisi kazanır
 3. Bilimsel ve/veya teknolojik yeni bir yöntem ya da prosesi geliştirerek yeni bir alana uygulayarak kapsamlı bir çalışma yapma becerisi kazanır.
 4. Akademik çalışmalarının çıktılarını saygın akademik ortamlarda yayınlayarak bilim ve teknoloji literatürüne katkıda bulunur.
 5. Gıda biliminde ortaya atılan fikirlerin ve meydana gelen gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.
 6. Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı ve sözlü olarak akademik sunum yapma ve tartışabilme becerisi kazanır.
 7. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi kazanır.
 8. Disiplin içi ve disiplinler arası ar-ge çalışmalarında ileri düzey sorumluluk alabilmek için bilimsel alt yapı kazanır.
 9. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.
 10. Gıda mühendisliği alanında strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.
 11. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme yeteneği kazanır.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
GDM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
GDM6001 Seminer02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
GDM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
GDM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
GDM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
GDM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
GDM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
GDM6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM6202 İleri Gıda Kimyası30037.5
GDM6201 Gıda Endüstrisinde Matematiksel Uygulamalar ve Modelleme30037.5
GDM5127 İleri Gıda Analizeri30037.5
GDM5109 Gıda Mühendisliğinde İstatiksel Metotlar30037.5
GDM5122 Gıda Mühendisliğinde Temel Prosesler30037.5
GDM6117 Gıda Mühendisliğinde Uygulamalı Deneysel Tasarım ve Modelleme30037.5
GDM6113 İleri Gıda Mikrobiyolojisi30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM6119 Sürdürülebilir Gıda Sistemleri30037.5
GDM5130 İleri Gıda Biyoteknolojisi30037.5
GDM5116 Laktik Asit Bakterileri30037.5
GDM5111 Gıda Toksikolojisi30037.5
GDM5117 Mikotoksijenik Küfler Ve Mikotoksinler30037.5
GDM5107 Fonksiyonel Gıdalar30037.5
GDM5106 Fermente Süt Ürünleri Ve Probiyotikler30037.5
GDM5119 Modern Gıda Muhafaza Yöntemleri30037.5
GDM5114 İleri Meyve Ve Sebze İşleme Teknolojisi30037.5
GDM5115 Kurutma Teknolojisi30037.5
GDM5112 Gıda Ve Beslenme İlkeleri30037.5
GDM5105 Dondurma Teknolojisi30037.5
GDM5104 Biosensörler Ve Gıda Uygulamaları30037.5
GDM5108 Gıda Analizinde Moleküler Teknikler30037.5
GDM5113 İleri Et Ürünleri İşleme Teknolojisi30037.5
GDM5101 Bilgisayar Tabanlı Matematiksel Yöntemler Ve Gıda Uygulamaları30037.5
GDM5110 Gıda Reolojisi-130037.5
GDM5118 Mikrobiyolojik Sayım Yöntemleri30037.5
GDM5121 Gıda Ambalajlamada Yeni Teknikler30037.5
GDM5120 Gıda Mühendisliğinde Nanoteknoloji Uygulamaları30037.5
GDM5125 Gıdaların Mühendislik Özellikleri30037.5
GDM5124 Çikolata ve Şekerleme Ürünleri Teknolojisi30037.5
GDM5123 Bitkisel Gıda Fermentasyonları30037.5
GDM5126 Yağ Rafinasyonunda Yeni Teknikler30037.5
GDM5128 Gıda Biliminde Omik Teknolojiler30037.5
GDM5129 Gıda Kaynaklı Virüsler30037.5
GDM5131 Mikrobiyal Polisakkaritler 30037.5
GDM6116 Gıda Endüstrisinde Reoloji Uygulamaları30037.5
GDM6108 Fungal fermentasyonlar ve mayalar30037.5
GDM6102 Bakteriyel Gıda Patojenleri30037.5
GDM6106 Enzim Bilimi ve Teknolojisi30037.5
GDM6104 Doğal Gıda Katkıları ve Antioksidanlar30037.5
GDM6101 Arıcılık Ürünleri30037.5
GDM6105 Emülsiyon Tipi Et Ürünleri Teknolojisi30037.5
GDM6110 Gıda Reolojisi-230037.5
GDM6114 Peynir Teknolojisi30037.5
GDM6112 Gıdalarda Duyusal Analizler30037.5
GDM6109 Gıda Endüstrisinde Kalite Güvence Sistemleri30037.5
GDM6115 Raf Ömrü ve Depolama Teknikleri30037.5
GDM6111 Gıdalarda Biyokimyasal Reaksiyonlar30037.5
GDM6107 Fırıncılık Ürünleri Teknolojisi30037.5
GDM6199 Gıda Lipidleri30037.5
GDM6118 Biyopolimerler ve Gıda Ambalajlama Uygulamaları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
GDM6113İleri Gıda Mikrobiyolojisi11111111111
GDM6108Fungal fermentasyonlar ve mayalar11111111111
GDM6102Bakteriyel Gıda Patojenleri11111111111
GDM6106Enzim Bilimi ve Teknolojisi11111111111
GDM6104Doğal Gıda Katkıları ve Antioksidanlar11111111111
GDM6101Arıcılık Ürünleri11111111111
GDM6105Emülsiyon Tipi Et Ürünleri Teknolojisi11111111111
GDM6110Gıda Reolojisi-211111111111
GDM6114Peynir Teknolojisi11111111111
GDM6112Gıdalarda Duyusal Analizler11111111111
GDM6109Gıda Endüstrisinde Kalite Güvence Sistemleri11111111111
GDM6115Raf Ömrü ve Depolama Teknikleri11111111111
GDM6111Gıdalarda Biyokimyasal Reaksiyonlar11111111111
GDM6107Fırıncılık Ürünleri Teknolojisi11111111111
GDM6000Doktora Tezi11111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXXXXX
PÇ-11XXXXXX