İnşaat Mühendisliği Lisans Programı (İngilizce)

Programı Sunan Akademik Birimİnşaat Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüBilge Doran
Programın TürüLisans Programı - İngilizce
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnşaat Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımıİnşaat Mühendisliği binalar, barajlar, su yapıları,otoyollar, demiryolları, köprüler, tüneller, havaalanı ve limanlar gibi mühendislik yapılarının tasarımı, yapımı ve işletmesi ile uğraşan temel bir mühendislik dalıdır.Yukarıda sayılan yapıların malzemelerinin incelenmesi ve imalatı ile zeminlerin iyileştirilmesi ve projelerin planlama ve ekonomik etüdü de inşaat mühendisliği alanına giren diğer konulardır. İnşaat Mühendisliği programının amacı; temel mühendislik bilgilerine, analitik düşünce yapısına ve sistemleri tasarlama ve uygulama becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın ve sürekli öğrenmeye ve kendini geliştirmeye odaklanmış öğrenciler yetiştirmektir.
Program Eğitim AmaçlarıEA1. Mesleki organizasyonlara ve etkinliklere katılır (PÇ1.1, PÇ1.2, PÇ1.3, PÇ2.1, PÇ2.2, PÇ3.1, PÇ3.2, PÇ4.1, PÇ4.2, PÇ8.1, PÇ8.2, PÇ10.1, PÇ10.2, PÇ10.3, PÇ11.1, PÇ11.2)
EA2. Eğitimlerini yurtiçi/yurtdışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde sürdürür (PÇ1.1, PÇ1.2, PÇ1.3, PÇ2.1, PÇ2.2, PÇ3.1, PÇ3.2, PÇ5.1, PÇ5.2, PÇ5.3, PÇ5.4, PÇ6.1, PÇ6.2, PÇ6.3, PÇ7.1, PÇ7.2, PÇ7.3, PÇ7.4, PÇ7.5, PÇ8.1, PÇ8.2, PÇ9.1, PÇ9.2, PÇ10.1, PÇ10.2, PÇ10.3)
EA3. Ulusal ve uluslararası özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetim veya uygulama kadrosunda çalışır (PÇ1.1, PÇ1.2, PÇ1.3, PÇ2.1, PÇ2.2, PÇ3.1, PÇ3.2, PÇ4.1, PÇ4.2, PÇ5.1, PÇ5.2, PÇ5.3, PÇ5.4, PÇ6.1, PÇ6.2, PÇ6.3, PÇ7.1, PÇ7.2, PÇ7.3, PÇ7.4, PÇ7.5, PÇ8.1, PÇ.2, PÇ9.1, PÇ9.2, PÇ10.1, PÇ10.2, PÇ10.3, PÇ11.1, PÇ11.2)
EA4. Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademsiyen olarak görev alır (PÇ1.1, PÇ1.2, PÇ1.3, PÇ2.1, PÇ2.2, PÇ3.1, PÇ3.2, PÇ4.1, PÇ4.2, PÇ5.1, PÇ5.2, PÇ5.3, PÇ5.4, PÇ6.1, PÇ6.2, PÇ6.3, PÇ7.1, PÇ7.2, PÇ7.3, PÇ7.4, PÇ7.5, PÇ8.1, PÇ.2, PÇ9.1, PÇ9.2, PÇ10.1, PÇ10.2, PÇ10.3, PÇ11.1, PÇ11.2)
Mezunların Mesleki Profiliİnşaat mühendisliği bölümü mezunlarının çalışma alanı oldukça geniş olup; yapı mühendisliği, geoteknik mühendisliği, su mühendisliği, kıyı liman mühendisliği, ulaştırma mühendisliği,yapı malzemeleri mühendisliği ve yapım yönetimi alanlarında tasarımcı veya şantiyeci olarak çalışabilmektedir. Bölüm mezunları, kamu ve özel kurum ve kuruluşlarda görev alabilmekte veya kendi işlerini kurabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130246
INS1011 İnşaat Mühendisliğine Giriş20022
INS1911 Teknik Resim ve Tasarı Geometri 22034
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
31 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230246
INS1122 Mühendislik Jeolojisi30035
INS1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
INS1322 Statik40045
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
31 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
HRT3350 Topografya30034
INS2311 Dinamik30035
INS2321 Mukavemet 122036
INS2711 Malzeme Bilimi 30034
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-130034
SEC0002 Seçmeli 1-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2002 Mesleki Staj 100003
INS2222 Akışkanlar Mekaniği 21135
INS2322 aa Mukavemet 222035
INS2512 Yapı Statiği 122035
INS2722 Yapı Malzemeleri 20235
SEC0003 Mesleki Seçmeli 2-130034
SEC0004 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
INS3121 Zemin Mekaniği30245
INS3211 aa Hidrolik21135
INS3441 Karayolu Mühendisliği22035
INS3531 aa Çelik Yapılar 122035
INS3541 aa Yapı Statiği 222034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 3-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
INS3002 Mesleki Staj 200003
INS3112 Temel İnşaatı30034
INS3212 aa Kentsel Altyapı Sistemlerinin Hidroliği 30034
INS3442 Demiryolu Mühendisliği22035
INS3522 Betonarme 122034
SEC0006 Mesleki Seçmeli 4-130034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 4-230034
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4201 Su Kaynakları 22033
INS4511 aa Betonarme 230034
INS4691 aa Betonarme Yapı Tasarımı12025
INS4821 İnşaat Yönetimi 30033
INS4901 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
SEC0008 Mesleki Seçmeli 5-130034
SEC0009 Mesleki Seçmeli 5-230034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 6-1 (Tasarım)12025
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4000 Bitirme Çalışması08048
INS4902 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
SEC0011 Mesleki Seçmeli 5-330034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 5-430034
SEC0013 Mesleki Seçmeli 5-530034
SEC0014 Mesleki Seçmeli 7-1 (Ana Tasarım)12025
SEC0015 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
242 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2921 Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik 30034
INS2931 İstatistik30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2932 Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri30034
INS2942 Sayısal Analiz30034
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS3832 İnşaat Projelerinde Yapı Bilgi Modellemesi30034
INS3012 İşletmede Mesleki Eğitim 230034
INS3122 Toprak Dolgular ve Derin Kazılar30034
INS3222 Kıyı Hidroliğine Giriş 30034
INS3232 Hidrolik Mühendisliğinde Modelleme30034
INS3242 Hidroloji30034
INS3452 İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi30034
INS3592 Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş30034
INS3682 Ahşap Yapılar30034
INS3712 İleri Beton Teknolojisi 30034
INS3782 Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri 30034
INS3822 Bilgisayar Destekli Çizim 30034
INS3892 Yapı Teknolojileri30034
INS4541 Çelik Yapılar 230034
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4852 İnşaat Projelerinde Karar Verme Yöntemlerine Giriş30034
INS4001 İşletmede Mesleki Eğitim 330034
INS3542 Çok Katlı Çelik Yapılar30034
INS3562 Yapı Dinamiği30034
INS3572 Köprüler30034
INS3692 Yapı Statiği 330034
INS4111 Geoteknik Uygulamaları 30034
INS4112 Geoteknik Deprem Mühendisliği 30034
INS4121 Çevre Geotekniği 30034
INS4212 Akarsu Hidroliği 30034
INS4222 Hidroelektrik Tesisler 30034
INS4232 Barajlar30034
INS4251 Sulama-Kurutma 30034
INS4272 Drenaj Tekniği 30034
INS4412 Beton Yollar ve Hava Meydanları30034
INS4421 Karayolu Üstyapıları 30034
INS4431 Tüneller 30034
INS4452 Kentiçi Ulaşım Sistemleri 30034
INS4462 Ulaştırmada Altyapı Tesisleri 30034
INS4482 Demiryolu Planlaması ve İşletimi30034
INS4491 Trafik Mühendisliği30034
INS4512 Öngerilmeli Beton30034
INS4522 Çelik Yapıların Plastik Hesabı30034
INS4532 Yapı Statiğinde Özel Konular30034
INS4562 Betonarme Yüksek Yapılar30034
INS4571 Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30034
INS4572 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri30034
INS4581 Prefabrik Yapılar30034
INS4582 Betonarme 330034
INS4711 Yapılarda Su Yalıtımı 30034
INS4741 Betonun Dayanıklılığı 30034
INS4812 İnşaat Makineleri 30034
INS4822 Proje Yönetimi ve Planlaması 30034
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri (Tasarım)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4131 İstinat Yapıları Tasarımı12025
INS4281 Su Temini ve Atık Su Sistemleri Tasarımı 12025
INS4291 Su Yapıları Tasarımı 12025
INS4471 Karayolu Tasarımı 12025
INS4481 Demiryolu Tasarımı12025
INS4631 Çelik Yapı Tasarımı12025
INS4641 Köprü Tasarımı12025
INS4651 Ahşap Yapı Tasarımı12025
INS4721 Binalarda Isı Yalıtımı Tasarımı 12025
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri ( Ana Tasarım )
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4322 Beton Yol Tasarımı12025
INS4312 Sismik Sönümleyicilerin Dinamik Parametrelerinin Belirlenmesi 12025
INS4632 Betonarme Yapılar ve Temel Tasarımı12025
INS4642 Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi 12025
INS4662 Deniz Yapıları Tasarımı 12025
INS4672 Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı 12025
Seçmeli 1 Dersleri (İng)
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS2011 İnşaat Mühendisliğinde Temel Kavramlar20022
INS2021 İnşaat Mühendisliği Terminolojisi20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
INS4910 Afet Bilgisi ve Farkındalığı30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
INS4002 İşletmede Mesleki Eğitim 430033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV4462 Çevre Hukuku30034
INS3841 İnşaat Mevzuatına Giriş30034
KMM4741 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı30034
INS3001 İşletmede Mesleki Eğitim 130034
CEV1121 Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri30034
CEV1141 Su Arıtma Teknikleri30034
CEV4422 Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm 20024
CEV4522 Entegre Havza Yönetimi 20024
END4982 İş Hukuku30034
HRT3872 CBS ve Veri Tabanı Yönetimi30034
HRT4512 Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri 30034
HRT4901 Uzaktan Algılamaya Giriş 30034
INS3921 Mühendislik Ekonomisi30034
INS3931 Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri30034
ISL4350 Yönetimde Karar Verme Teknikleri30034
KMM4301 Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü30034
MTM2522 Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I 30034
MTM4501 Yöneylem Araştırması30034
MTM4502 Optimizasyon Teknikleri30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
INS3541Yapı Statiği 2-111--------------------------
INS3211Hidrolik--11111--1111-----------------
INS3121Zemin Mekaniği-1-1--------1-----------------
INS3531Çelik Yapılar 1-11----------1----------1-----
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1---------------------1--------
INS3441Karayolu Mühendisliği-111111-----------------------
INS4511Betonarme 2-1-11-1-----------------1-----
INS4201Su Kaynakları -111-1-------1----------------
INS4821İnşaat Yönetimi -111---------------------1--11
INS4691Betonarme Yapı Tasarımı-1111-1------1----------1-----
INS4901İş Sağlığı ve Güvenliği 1----------------1-------11--11
INS1911Teknik Resim ve Tasarı Geometri --1-11111---------------------
FIZ1001Fizik 11-----------------------------
MAT1320Lineer Cebir11----------------------------
MDB1031İleri İngilizce 1-----------------1---1--------
KIM1170Genel Kimya1-----------------------------
INS1011İnşaat Mühendisliğine Giriş--------1-----1------1-1--11--
TDB1031Türkçe 1----------------1-1-11-1------
MAT1071Matematik 11-----------------------------
INS2711Malzeme Bilimi -1----------1-----------1-----
INS2311Dinamik-1-----------1----------------
INS2321Mukavemet 1-1-----------1----------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler11111-------------------------
HRT3350Topografya-11---------------------------
INS1122Mühendislik Jeolojisi11----------------------------
INS1322Statik-1-----------1----------------
FIZ1002Fizik 21-----------------------------
MDB1032İleri İngilizce 2-----------------1---1--------
TDB1032Türkçe 2----------------1-1-11-1------
MAT1072Matematik 21-----------------------------
INS1170Temel Bilgisayar Bilimleri-------11---------------------
INS2722Yapı Malzemeleri -11---------1-----------1-----
INS2322Mukavemet 2-1-----------1----------------
INS2222Akışkanlar Mekaniği -1111----1111-----------------
INS2512Yapı Statiği 1-111--------------------------
INS2002Mesleki Staj 1-------------1------111--1--1-
INS3522Betonarme 1-1-11-1------1----------1-----
INS3212Kentsel Altyapı Sistemlerinin Hidroliği -111-1-------1----------------
INS3112Temel İnşaatı-1-1--------------------------
INS3002Mesleki Staj 2-------------1------111--1--1-
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------------------1--------
INS3442Demiryolu Mühendisliği-111111-----------------------
INS4000Bitirme Çalışması--------1----1-11-1---1-------
INS4902İş Sağlığı ve Güvenliği 2---------------11-------11--11
INS2921Mühendislikte Olasılık ve Güvenilirlik --1---------------------------
INS2931İstatistik--111--------1----------------
INS2942Sayısal Analiz--111-------------------------
INS2932Mühendislikte Matematik Çözüm Yöntemleri--111-------------------------
INS3232Hidrolik Mühendisliğinde Modelleme-1111--11---------------------
INS3222Kıyı Hidroliğine Giriş -111----1-----1-1-------------
INS3242Hidroloji--1-1-----------------------1-
INS3452İnşaat Mühendisliğinde Sistem Analizi11111--11---------------------
INS3892Yapı Teknolojileri-1-----------1----------------
INS3682Ahşap Yapılar-11----------1----------1-----
INS3712İleri Beton Teknolojisi -11-------111-1----1----1-----
INS3782Sürdürülebilir Yapı Malzemeleri --1------------------------1--
INS3122Toprak Dolgular ve Derin Kazılar-1----------------------------
INS3822Bilgisayar Destekli Çizim --1-11111-------------1--1----
INS3592Sonlu Elemanlar Yöntemine Giriş111111-1----------------------
INS4541Çelik Yapılar 2-11----------1----------1-----
INS3832İnşaat Projelerinde Yapı Bilgi Modellemesi--1-11111-------------1--1----
INS3012İşletmede Mesleki Eğitim 2---------------------1--------
INS3562Yapı Dinamiği-1111-1-----------------1-----
INS3572Köprüler-11---------------------1-----
INS3692Yapı Statiği 3-1111--11---------------------
INS3542Çok Katlı Çelik Yapılar-11----------1----------1-----
INS4111Geoteknik Uygulamaları -1----------------------------
INS4272Drenaj Tekniği --11------------------------1-
INS4462Ulaştırmada Altyapı Tesisleri -11-----1-----1-1-1---------1-
INS4482Demiryolu Planlaması ve İşletimi-1111-------------------------
INS4512Öngerilmeli Beton-1-11-11-----1----------1-----
INS4741Betonun Dayanıklılığı -11-----------1-1-------1-----
INS4711Yapılarda Su Yalıtımı -11-----------1-1-------1-----
INS4251Sulama-Kurutma --1-1-----------------------1-
INS4491Trafik Mühendisliği-1111--1---1111----------1--1-
INS4812İnşaat Makineleri -111---------11-1-1-1----1--1-
INS4581Prefabrik Yapılar-1-11-11-----1----------1-----
INS4562Betonarme Yüksek Yapılar-1-11-11----------------1-----
INS4532Yapı Statiğinde Özel Konular-1111--11---------------------
INS4822Proje Yönetimi ve Planlaması -11111111----11---111----1----
INS4232Barajlar--1--------1-1--------------1-
INS4412Beton Yollar ve Hava Meydanları-1111-------------11----1--11-
INS4571Yapı Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları-1111--11---------------------
INS4522Çelik Yapıların Plastik Hesabı-11----------1----------1-----
INS4112Geoteknik Deprem Mühendisliği -1-----------1----1----1------
INS4212Akarsu Hidroliği -111--------------------------
INS4222Hidroelektrik Tesisler --1-1-----------------------1-
INS4421Karayolu Üstyapıları -11111---1111----------11-----
INS4452Kentiçi Ulaşım Sistemleri -11------111111-1-1-----------
INS4121Çevre Geotekniği -1-----------1--1-----1-------
INS4431Tüneller -1111--------11---------------
INS4572Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı İlkeleri-1--1--1------1---------1-----
INS4582Betonarme 3-1111-------------------------
INS4001İşletmede Mesleki Eğitim 3---------------------1--------
INS4131İstinat Yapıları Tasarımı--1--111-----1----------------
INS4471Karayolu Tasarımı -111111---------1-11--------1-
INS4281Su Temini ve Atık Su Sistemleri Tasarımı --1--1-1----------1---------1-
INS4481Demiryolu Tasarımı-111111---------1-11--------1-
INS4631Çelik Yapı Tasarımı-----1-------1----------------
INS4291Su Yapıları Tasarımı --1--1-1-----1--------------1-
INS4651Ahşap Yapı Tasarımı-----1-------1----------------
INS4641Köprü Tasarımı--1-1-------------------1-----
INS4721Binalarda Isı Yalıtımı Tasarımı --1--1-------------1----1-----
INS4642Betonarme Yapıların İncelenmesi ve Güçlendirilmesi --11111111111-1-1-1111111---11
INS4672Toplu Taşıma Aktarma Merkezi Tasarımı --11111111111-1-1-1111111---11
INS4632Betonarme Yapılar ve Temel Tasarımı--11111111111-1-1-1111111---11
INS4662Deniz Yapıları Tasarımı --11111111111-1-1-1111111---11
INS4312Sismik Sönümleyicilerin Dinamik Parametrelerinin Belirlenmesi --11111111111-1-1-1111111---11
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----------------1---1--------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce-----------------1---1--------
INS2011İnşaat Mühendisliğinde Temel Kavramlar-1-------------------1--------
INS2021İnşaat Mühendisliği Terminolojisi-1-------------------1--------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler---------------------1--------
ITB3150Tarih ve Sinema---------------------1--------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---------------------1--------
ITB3010Sosyoloji---------------------1--------
ITB3390Uygarlık Tarihi---------------------1--------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ---------------------1--------
ITB3560Siyaset Felsefesi---------------------1--------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---------------------1--------
ITB3020Felsefeye Giriş---------------------1--------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---------------------1--------
INS2462Trafik Güvenliği---------------------1--------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---------------------1--------
ITB2030Bilim Felsefesi---------------------1--------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------------------1--------
ITB3320İktisadi Suçlar ---------------------1--------
ITB3550İnsan Hakları ---------------------1--------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---------------------1--------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları---------------------1--------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------------------1--------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---------------------1--------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB4021Almanca Dil Becerileri---------------------1--------
MDB4031İleri Almanca ---------------------1--------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ---------------------1--------
MDB4051İş Hayatı için Almanca---------------------1--------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------------------1--------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------------------1--------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------------------1--------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------------------1--------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------------------1--------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------------------1--------
ITB2020Bilim Tarihi---------------------1--------
ITB3250Psikolojiye Giriş---------------------1--------
ITB3360Sanat Tarihi---------------------1--------
ITB3570Eğitim Felsefesi---------------------1--------
ITB4930Mimarlık Tarihi---------------------1--------
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci ---------------------1--------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans---------------------1--------
PDR2021Özel Eğitim ---------------------1--------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler---------------------1--------
TRO2281Türk Dili Tarihi---------------------1--------
EGT1022Sosyal Antropoloji---------------------1--------
EGT4041Eğitim Yönetimi---------------------1--------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi---------------------1--------
MEM4501Seramikler---------------------1--------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------------------1--------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı---------------------1--------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği---------------------1--------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri---------------------1--------
ISL2560Halkla İlişkiler---------------------1--------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ---------------------1--------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-------------111-----1--------
ISL2901Doğrudan Pazarlama---------------------1--------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ---------------------1--------
SBP2031Şehir Ekonomisi---------------------1--------
---------------------1--------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ---------------------1--------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu---------------------1--------
ITB3610Yazarlık Teknikleri---------------------1--------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---------------------1--------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı---------------------1--------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ---------------------1--------
SBP2082Şehir Sosyolojisi---------------------1--------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2---------------------1--------
SYP3241Halkla İlişkiler ---------------------1--------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ---------------------1--------
MIM2421Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MIM2411Arkeoloji---------------------1--------
MIM1412Uygarlık tarihi---------------------1--------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi---------------------1--------
MDB1052İngilizce 2---------------------1--------
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri---------------------1--------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1---------------------1--------
FEL2270Batı Felsefesi 1---------------------1--------
FEL2280Batı Felsefesi 2---------------------1--------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3330Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3340Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3350Antikçağ Felsefesi---------------------1--------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri---------------------1--------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri---------------------1--------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet---------------------1--------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon---------------------1--------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı---------------------1--------
GRA4120Deneysel Tipografi---------------------1--------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş---------------------1--------
TDB4051Akademik Türkçe---------------------1--------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri---------------------1--------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş---------------------1--------
DNS1240Yoga ve Anatomi---------------------1--------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik---------------------1--------
TDB4061Yeditepe İstanbul---------------------1--------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş---------------------1--------
FEL4251Bilim Felsefesi---------------------1--------
INS4002İşletmede Mesleki Eğitim 4---------------------1--------
BED1013Pilates Temel Eğitimi---------------------1--------
BED1014Yoga Temel Eğitimi---------------------1--------
EUT2022NFT'ye Giriş---------------------1--------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)---------------------1--------
MDB1001Temel Fransızca 1---------------------1--------
MDB1003Temel İspanyolca 1---------------------1--------
MDB1004Temel İspanyolca 2---------------------1--------
MDB1005Temel Macarca 1---------------------1--------
MDB1007Temel İtalyanca 1---------------------1--------
MDB1009Temel Yunanca 1---------------------1--------
MDB1011 Temel Çince 1---------------------1--------
MDB1013Temel Japonca 1---------------------1--------
MDB1015 Temel Arapça 1---------------------1--------
MDB1016Temel Arapça 2---------------------1--------
MDB1017Temel Farsça 1---------------------1--------
MDB1019Temel Rusça 1---------------------1--------
MDB1101Temel Bulgarca 1---------------------1--------
MDB1201Temel Romence 1---------------------1--------
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB2003Toplum Önünde Konuşma---------------------1--------
CEV1121Rapor Yazma ve Sunum Teknikleri-1-------------------1--------
HRT4512Mühendisler İçin Coğrafi Bilgi Sistemleri -1----------------------------
CEV1141Su Arıtma Teknikleri-1----------------------------
MTM2522Veri Yönetimi ve Dosya Yapıları I -1----------------------------
MTM4501Yöneylem Araştırması-1----------------------------
MTM4502Optimizasyon Teknikleri-1----------------------------
ISL4350Yönetimde Karar Verme Teknikleri-1----------------------------
KMM4301Proje Yönetimi ve Fizibilite Etüdü-1----------------------------
END4982İş Hukuku-1-------------------1--------
HRT3872CBS ve Veri Tabanı Yönetimi-1----------------------------
HRT4901Uzaktan Algılamaya Giriş -1----------------------------
INS3921Mühendislik Ekonomisi11-----------------------1----
INS3931Tarihi Yapılarda Koruma İlkeleri-1-------------------1--------
CEV4522Entegre Havza Yönetimi -1----------------------------
CEV4422 Atık Yönetimi ve Geri Dönüşüm -1-------------------1--------
INS3841İnşaat Mevzuatına Giriş-1----------------------------
KMM4741 Yeni ve Yenilenebilir Enerji Sistemleri Tasarımı-1----------------------------
INS3001İşletmede Mesleki Eğitim 1-1----------------------------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXXX
PÇ-11XXXXX
PÇ-12XXXX
PÇ-13XXXXX
PÇ-14X
PÇ-15X
PÇ-16X
PÇ-17X
PÇ-18X
PÇ-19X
PÇ-20X
PÇ-21X
PÇ-22XX
PÇ-23XX
PÇ-24XXXX
PÇ-25XXXX
PÇ-26X
PÇ-27X
PÇ-28X
PÇ-29XXX
PÇ-30XXX