Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği ABD Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıBilişim sistemlerinin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, Öğrencileri bilişim sistemlerini değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, Öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, Öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans programı mezunlarının bilişim sistemleri üzerinde çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar bilişim alanında yüksek eğitim almış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyinde edinilen mühendislik yaklaşımlarında derinleşebilir.
  2. Uygun algoritma ve teknikleri önermek ve kullanmak için gerekli bilgi birikimini sağlayabilir.
  3. Bilgisayar sistemleri ile ilgili Mühendislik problemlerinin tanımlanması ve çözümünde yeni düşünce ve yaklaşımlar önerebilir.
  4. Bilimsel yöntemler kullanarak veri toplayabilme, değerlendirebilme ve yorumlayabilme.
  5. Çok disiplinli takımlarda yer alarak farklı alanlardan gelen bilgileri kendi alanıyla bütünleştirerek çözüm yöntemleri belirleyebilme.
  6. Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade edebilme, en az bir yabancı dilde iletişim kurabilme.
  7. Bilimsel gelişmeleri izleyerek kendini sürekli yenileyebilme.
  8. Endüstri ile ortak projelerde çalışabilir, koordine edebilir.
  9. Proje planlaması ve zaman yönetimi yapabilme, alternatif çözüm yolları belirleyebilme.
  10. Bilimsel araştırma sürecinde uygun araçları belirleyebilme ve bilişim teknolojilerini kullanabilme.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
BLM5002 Dönem Projesi020015
BLM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM5140 Derin Üretici Modeller30037.5
BLM6104 Sistem Simülasyonu30037.5
BLM5113 Sayısal Video İşleme30037.5
BLM6106 Veri Sıkıştırma30037.5
BLM5110 Makine Öğrenmesi30037.5
BLM5114 Şekil Tanıma30037.5
BLM5104 Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme30037.5
BLM5107 İleri İşaret İşleme30037.5
BLM5109 Kollektif Öğrenme 30037.5
BLM5117 Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi 30037.5
BLM5112 Olasılıksal Robotik30037.5
BLM5105 Doğal Dil İşlemeye Kavramsal Bir Bakış 30037.5
BLM5120 Çok Değişkenli Veri Analizi30037.5
BLM5116 Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi30037.5
BLM5121 Web Madenciliği30037.5
BLM5151 Anlamsal Web30037.5
BLM5115 Telsiz Algılayıcı Ağlar ve Uygulamaları30037.5
BLM5103 Bilgisayarla Görme30037.5
BLM5102 Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği30037.5
BLM5111 Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme30037.5
BLM5119 Yazilim Proje Yönetimi30037.5
BLM5118 Yazılım Kalitesi ve Test Teknikleri30037.5
BLM5108 İleri Programlama Dilleri30037.5
BLM6103 Olasılık, Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler30037.5
BLM6101 Bilgisayarda Bulanıklık ve Belirsizlik30037.5
BLM5101 Bilgisayar Güvenliği ve Kriptografi30037.5
BLM6102 İleri Derleyici Tasarımı30037.5
BLM5106 İleri Algoritma Analizi ve Tasarımı30037.5
BLM6104 Sistem Simülasyonu30037.5
BLM5001 Seminer01007.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001Seçmeli 11111111111
SEC0002Seçmeli 21111111111
SEC0003Seçmeli 31111111111
SEC0004Seçmeli 41111111111
SEC0010Seçmeli 101111111111
BLM6104Sistem Simülasyonu1111111111
BLM5113Sayısal Video İşleme1111111111
BLM6106Veri Sıkıştırma1111111111
BLM5110Makine Öğrenmesi1111111111
BLM5114Şekil Tanıma1111111111
BLM5104Biyomedikal İşaret ve Görüntü İşleme1111111111
BLM5107İleri İşaret İşleme1111111111
BLM5109Kollektif Öğrenme 1111111111
BLM5117Veri Tabanı Sistemlerinin Gerçeklenmesi 1111111111
BLM5112Olasılıksal Robotik1111111111
BLM5105Doğal Dil İşlemeye Kavramsal Bir Bakış 1111111111
BLM5116Veri Madenciliği ve Bilgi Keşfi1111111111
BLM5115Telsiz Algılayıcı Ağlar ve Uygulamaları1111111111
BLM5103Bilgisayarla Görme1111111111
BLM5102Bilgisayar Sistemleri ve Ağ Güvenliği1111111111
BLM5111Nesneye Dayalı Tasarım ve Modelleme1111111111
BLM5119Yazilim Proje Yönetimi1111111111
BLM5118Yazılım Kalitesi ve Test Teknikleri1111111111
BLM5108İleri Programlama Dilleri1111111111
BLM6103Olasılık, Rastgele Değişkenler ve Stokastik Prosesler1111111111
BLM6101Bilgisayarda Bulanıklık ve Belirsizlik1111111111
BLM5101Bilgisayar Güvenliği ve Kriptografi1111111111
BLM6102İleri Derleyici Tasarımı1111111111
BLM5106İleri Algoritma Analizi ve Tasarımı1111111111
BLM6104Sistem Simülasyonu1111111111
BLM5121Web Madenciliği1111111111
BLM5151Anlamsal Web1111111111
BLM5120Çok Değişkenli Veri Analizi1111111111
BLM5001 Seminer1111111111
BLM5002Dönem Projesi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9
PÇ-10