Türkçe Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü
Program DirektörüAli Fuat Arıcı
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türkçe Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıTürkçe Eğitimi Programı, Türkçe Eğitimi alanındaki eğitim ve öğretim etkinlilerini yürütebilecek bilgi, beceri, tutum ve deneyime sahip, eleştiren, düşünebilen, özgüveni yüksek ve alanıyla ilgili yenilikleri takip edebilecek öğretmenler yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız özel ya da devlet ilköğretim okullarında Türkçe öğretmeni ve yönetici olarak istihdam edilmektedir. Bununla birlikte öğrenciler, Türkçe Eğitimi bilim dalı veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora yaparak yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı, ilköğretim okullarında da öğretmen olarak görev yapabildikleri gibi Türkçe Eğitimi bilgisine dayalı diğer iş alanlarında da görev almaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Dilin tanımı, işlevleri, dil bilgisi ve dil biliminin temel kavramları, Dünya dillerinin nitelikleri, Türk dilinin bu diller arasındaki yerini kavrar.(Alan Bilgisi)
 2. Türk dilinin tarihi dönemleri, ses ve ses olayları, ekler, kelime türetme yolları, kelime grupları, cümle, cümlenin öğeleri, cümle türlerini tanımlar ve Osmanlı Türkçesini okuma yazma becerisi kazanır. (Alan Bilgisi)
 3. Edebiyat bilgi ve kuramlarına yönelik teorik bilgileri kazanır. (Alan Bilgisi)
 4. Göktürk ve Uygur edebiyatları, Eski Türk edebiyatı, Tasavvuf ve Halk edebiyatları, Yeni Türk edebiyatı, Dünya edebiyatı ve çocuk edebiyatının gelişim aşamalarını kavrar. (Alan Bilgisi)
 5. Türk tiyatrosunun gelişimini kavrayarak tiyatro-drama uygulamaları yapar. (Alan Bilgisi)
 6. Okuma, dinleme, konuşma, yazma eğitimine yönelik bilgi ve becerilerin düzeye uygun biçimde aktarılmasında ve uygulanmasında gerekli öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
 7. Yabancılara, Türk soylulara ve ikidillilere Türkçe öğretimine ilişkin öğretim yöntem ve teknikleri kullanır ve edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
 8. Türkçe eğitimine yönelik özel öğretim yöntemleri, dil bilgisi öğretim yöntem ve teknikleri ile Türkçe öğretim programlarını uygun biçimde kullanır ve uygulamaya yönelik etkinlikler hazırlar. (Alan Bilgisi)
 9. Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği sınıf yönetimi, ölçme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, eğitim felsefesi ve eğitim sosyolojisi, teknoloji ve materyal kullanımı, öğretim ilke ve yöntemleri, eğitim kurumlarının faaliyetlerini düzenleyen kanun ve yönetmelikler hakkında yeterli bilgiyi hatırlar. (Meslek Bilgisi)
 10. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi´nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir. (Genel Kültür)
 11. Türkçe eğitiminde alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir. (Genel Kültür)
 12. Türkçe eğitimi ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. (Meslek Bilgisi)
 13. Atatürk’ün Türk dili ve ulusal değerlerle ilgili düşünce ve görüşlerini yansıtan özgün etkinliklerin düzenler. (Genel Kültür)
 14. Ailelerle, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilir, ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur. (Genel Kültür)
 15. Türkçe öğretiminde yaşamboyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve öğretmenlik mesleğine ilişkin becerileri edinir. (Meslek Bilgisi)
 16. Özel ihtiyaçlı ve özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere göre öğretimi planlayabilir ve uygulama yetkinliğine sahip olur. (Meslek Bilgisi)
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1041 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
BTO1911 Bilişim Teknolojileri30035
EGT1020 Eğitim Felsefesi20023
EGT1051 Eğitime Giriş20023
MDB1091 İngilizce 120023
TRO1901 Türk Dili 130035
TRO1911 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 120023
TRO1921 Osmanlı Türkçesi 120023
TRO1931 Türk Dil Bilgisi 120022
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
EGT1010 Eğitim Sosyolojisi20023
EGT1030 Eğitim Psikolojisi20023
TRO1902 Türk Dili 230035
TRO1912 Edebiyat Bilgi ve Kuramları 220023
MDB1092 İngilizce 220023
TRO1922 Osmanlı Türkçesi 220023
TRO1932 Türk Dil Bilgisi 220023
TRO1942 Dil Eğitiminin Temel Kavramları20024
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO1810 Öğretim Teknolojileri20023
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
TRO2901 Çocuk Edebiyatı20022
TRO2911 Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları20023
TRO2921 Türk Halk Edebiyatı 120023
TRO2931 Yeni Türk Edebiyatı 120023
TRO2941 Türk Dil Bilgisi 320023
TRO2951 Eski Türk Edebiyatı 120023
SEC0001 Seçmeli Ders 1-120024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-120023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2902 Türkçe Öğretim Programları20023
EGT2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
EGT2030 Türk Eğitim Tarihi20023
TRO2912 Türk Halk Edebiyatı 220022
TRO2922 Yeni Türk Edebiyatı 220023
TRO2932 Türk Dil Bilgisi 420023
TRO2942 Eski Türk Edebiyatı 220022
SEC0001 Seçmeli Ders 1-220024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-220023
SEC0003 Seçmeli Ders 3-220024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3010 Sınıf Yönetimi20023
EGT3020 Eğitimde Ahlak ve Etik20023
SBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
TRO3901 Dinleme Egitimi30034
TRO3911 Okuma Eğitimi30034
TRO3921 Dilbilim20032
SEC0001 Seçmeli Ders 1-320024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-320023
SEC0003 Seçmeli Ders 3-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
TRO3902 Yazma Eğitimi30035
TRO3912 Konuşma Eğitimi30035
TRO3922 Metindilbilim20023
SEC0001 Seçmeli Ders 1-420024
SEC0002 Seçmeli Ders 2-420023
SEC0003 Seçmeli Ders 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4020 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
TRO4301 Öğretmenlik Uygulaması 1260510
TRO4901 Dil Bilgisi Öğretimi20022
TRO4911 Tiyatro Ve Drama Uygulamaları20023
SEC0001 Seçmeli Ders 1-520024
SEC0003 Seçmeli Ders 3-520024
SEC0003 Seçmeli Ders 3-520024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4010 Okullarda Rehberlik20023
TRO4302 Öğretmenlik Uygulaması 2260510
TRO4902 Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi30035
TRO4912 Dünya Edebiyatı20034
SEC0001 Seçmeli Ders 1-620024
SEC0003 Seçmeli Ders 3-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 - Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2050 Çocuk Psikolojisi20024
EGT2210 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2220 Eğitim Hukuku20024
EGT2060 Eğitim Antropolojisi20024
EGT2070 Eğitimde Drama20024
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2200 Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT2160 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
EGT2250 Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2090 Karakter ve Değer Eğitimi20024
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2170 Mikro Öğretim20024
EGT2110 Müze Eğitimi20024
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2190 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT2260 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
EGT2130 Açık ve Uzaktan Eğitim20024
Seçmeli 2 - Genel Kültür Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2270 Osmanlı Türkçesine Giriş20023
SBO2930 Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı20023
SBO2920 Zeka ve Akıl Oyunları20023
EGT2270 Bilim ve Araştırma Etiği20023
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20023
OKL2250 Beslenme ve Sağlık20023
FBO2010 Bilim Tarihi ve Felsefesi20023
SBO2010 Ekonomi ve Girişimcilik20023
SNF2070 Geleneksel Türk El Sanatları20023
SBO2110 İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi20023
TRO2840 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme20023
TRO2850 Kültür Ve Dil20023
ING2170 Mesleki İngilizce20023
SNF2050 Sanat ve Estetik20023
SNF2080 Türk Halk Oyunları20023
TRO2860 Türk İşaret Dili20023
SNF2090 Türk Musikisi20023
SBO2310 Türk Sanatı Tarihi20023
Seçmeli 3 - Alan Eğitimi Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2910 Dil Edinimi20024
TRO2920 Eleştirel Okuma20024
TRO2810 Türkçe Öğretiminde Materyal Tasarımı20024
TRO2820 Türkçe Öğretiminde Sınav Hazırlama Ve Değerlendirme20024
TRO2830 Yaratıcı Yazma20024
TRO2920 Eleştirel Okuma20024
TRO2930 İki Dilli Türk Çocuklarına Türkçe Öğretimi20024
TRO2940 İlk Okuma Yazma Öğretimi20024
TRO2950 Kelime Öğretimi20024
TRO2960 Medya Okuryazarlığı20024
TRO2970 Ses Eğitimi Ve Diksiyon20024
TRO2980 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024
TRO2990 Türkçe Ders Kitabı İncelemeleri20024
TRO2900 Anlambilim20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
TRO1911Edebiyat Bilgi ve Kuramları 14213213412221245
TRO1931Türk Dil Bilgisi 11222421331311435
TRO1921Osmanlı Türkçesi 12314211312123411
EGT1051Eğitime Giriş2221421233423223
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 11345213221312322
BTO1911Bilişim Teknolojileri1433222232121323
EGT1020Eğitim Felsefesi1523231-32232231
TRO1901Türk Dili 11412322345111213
MDB1091İngilizce 12242122131221221
TRO1932Türk Dil Bilgisi 23133321154321212
TRO1912Edebiyat Bilgi ve Kuramları 22523215321213343
TRO1942Dil Eğitiminin Temel Kavramları1452131422143112
TRO1922Osmanlı Türkçesi 22423323213421221
EGT1030Eğitim Psikolojisi3222131211234122
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 22323321232223222
EGT1010Eğitim Sosyolojisi1213222243322332
TRO1902Türk Dili 22132133512253244
MDB1092İngilizce 22113211312222143
TRO2921Türk Halk Edebiyatı 13135532232232222
TRO2931Yeni Türk Edebiyatı 13252225122341111
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri2144311442333223
TRO2941Türk Dil Bilgisi 33114132114333343
TRO2901Çocuk Edebiyatı2222313333333441
BTO1810Öğretim Teknolojileri1243233333454323
TRO2911Türkçe Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları2143212212233223
TRO2951Eski Türk Edebiyatı 11324322311331133
SEC0001Seçmeli Ders 1-12143532334311411
SEC0002Seçmeli Ders 2-11122533435432221
TRO2912Türk Halk Edebiyatı 22221211331113111
TRO2942Eski Türk Edebiyatı 22112332225313232
TRO2922Yeni Türk Edebiyatı 22221132233341222
TRO2932Türk Dil Bilgisi 41243444421423433
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri1224222312212132
EGT2030Türk Eğitim Tarihi1332121123222113
SEC0001Seçmeli Ders 1-23223232335323322
SEC0003Seçmeli Ders 3-23422221414132345
SEC0002Seçmeli Ders 2-21512331231322451
TRO2902Türkçe Öğretim Programları2134121322322214
TRO3911Okuma Eğitimi1433312321124321
TRO3901Dinleme Egitimi1253423224233323
EGT3010Sınıf Yönetimi1321322432343232
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları2533212243152332
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik3233421234322123
TRO3921Dilbilim1442112222441332
SEC0001Seçmeli Ders 1-32454223243224223
SEC0003Seçmeli Ders 3-32152222222221321
SEC0002Seçmeli Ders 2-32423122321444332
TRO3912Konuşma Eğitimi1121112111132111
TRO3902Yazma Eğitimi2222222211121111
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme2121232123212321
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi1212122131211121
TRO3922Metindilbilim1124132233434342
SEC0001Seçmeli Ders 1-43323411111211231
SEC0003Seçmeli Ders 3-41233233254414222
SEC0002Seçmeli Ders 2-42322221232422333
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma1213212133223321
TRO4911Tiyatro Ve Drama Uygulamaları2531223334323432
TRO4301Öğretmenlik Uygulaması 12122433243332523
TRO4901Dil Bilgisi Öğretimi2321212333322212
SEC0001Seçmeli Ders 1-51212112221332112
SEC0003Seçmeli Ders 3-51451222113223112
SEC0003Seçmeli Ders 3-51122312321221222
TRO4302Öğretmenlik Uygulaması 21212131211211212
EGT4010Okullarda Rehberlik3112112122212212
TRO4902Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi2111121223121211
TRO4912Dünya Edebiyatı2321121112121211
SEC0001Seçmeli Ders 1-61132212212222232
SEC0003Seçmeli Ders 3-62222221121111121

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX
PÇ-11XXXXXXXX
PÇ-12XXXXXXX
PÇ-13XXXXX
PÇ-14XXXXXXXX
PÇ-15XXXXXXXX
PÇ-16XXX