Elektrik Müh. ABD Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimElektrik Mühendisliği
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik Müh. ABD Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıElektrik Mühendisliği Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği Yüksek Lisans Programının amacı; Elektrik Makinalarının ve Güç Elektroniğin geliştirilmesi için farklı tekniklere ilişkin teorik bilgileri sağlamak, öğrencileri Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği alanında değerlendirme ve tasarlama konusunda donanımlı hale getirmek, öğrencilerin analitik, kritik ve problem çözme yeteneklerini geliştirmek, öğrencileri endüstriyel kariyer ve ileri araştırma için hazırlamaktır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu lisansüstü programından mezun olanların Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği alanında çeşitli sektörlerde danışma veya araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Elektrik Makinaları ve Güç Elektroniği alanında Yüksek Mühendis olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Elektrik Mühendisliği, elektrik makinaları ve güç elektroniği alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
 2. Elektrik Mühendisliği, elektrik makinaları ve güç elektroniği alanında uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir.
 3. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.
 4. Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkında olup, gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.
 5. Elektrik Mühendisliği, elektrik makinaları ve güç elektroniği problemlerini kurgular, çözmek için yöntem geliştirir ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygular.
 6. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirir; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirir.
 7. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümler ve yorumlar.
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.
 9. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.
 10. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarır.
 11. Elektrik Mühendisliği, elektrik makinaları ve güç elektroniği uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.
 12. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
ELM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
ELM5001 Seminer01007.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
ELM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
ELM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM6110 Güç Elektroniğinde Kontrol ve Koruma Teknikleri30037.5
ELM6101 Alternatif Akım Makinalarında Vektör Kontrolu30037.5
ELM6106 Elektrik Makinelerinin Genelleştirlmiş Teorisi30037.5
ELM5120 Elektrik Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yöntemi30037.5
ELM5117 Güç Elektroniği Devrelerinin Tasarımı ve Simülasyonu30037.5
ELM5106 Manyetik Sistemler ve Eşdeğer Devreleri30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ELM6109 Güç Elektroniğinde Güç Faktörünü Düzeltme Yöntemleri30037.5
ELM6102 Alternatif Akım Makinalarının Dinamiği30037.5
ELM6103 Alternatif Akım Makinalarının Doğrudan Moment Kontrolü30037.5
ELM6104 Anahtarlamalı Güç Kaynaklarının Tasarımı30037.5
ELM6105 DC-DC Dönüştürücülerin Analizi30037.5
ELM6112 Doğru Akım Makinelerini Dinamiği30037.5
ELM6108 Güç Elektroniğinde Endüktans ve Transformatör Tasarımı30037.5
ELM6111 Güç Elektroniğinde Yumuşak Anahtarlama Teknikleri30037.5
ELM6113 Rezonanslı Güç Dönüştürücüleri30037.5
ELM5122 Hava ve Kara Araçları için Elektrik Güç Sistemleri 30037.5
ELM5101 Anahtarlamalı Relüktans Motorları30037.5
ELM5102 Asenkron Motor Kontrolunda Harmonik Analizi30037.5
ELM5104 Doğru Akım Motor Kontrol Sistemleri30037.5
ELM5105 Güç Elektroniğinde Mikrodenetleyici ile Kontrol Yöntemleri30037.5
ELM5107 Özel Elektrik Makinaları00037.5
ELM5108 Senkron Makinanın Bilgisayar Destekli Tasarımı00037.5
ELM5110 Çok Fazlı Transformatörler30037.5
ELM5113 Elektrik Makinalarının Bilgisayar Destekli Tasarımı ve Analizi 30037.5
ELM5114 Elektrik Makinalarında Kullanılan Matematiksel Yöntemler ve Uygulamaları30037.5
ELM5115 Fırçasız Servomotorlar ve Kontrolü 30037.5
ELM5116 Kablosuz Enerji Transferi Teori ve Teknikleri 30037.5
ELM5119 Endüstride Kestirimci Bakım ve Uygulamaları30037.5
ELM5121 Elektriksel Enerji Depolama Sistemleri30037.5
ELM5301 Alternatif Akım Motor Kontrol Sistemleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
ELM5106Manyetik Sistemler ve Eşdeğer Devreleri111111111111
ELM5120Elektrik Mühendisliğinde Sonlu Elemanlar Yöntemi11--1-------
ELM5101Anahtarlamalı Relüktans Motorları111111111111
ELM5102Asenkron Motor Kontrolunda Harmonik Analizi111111111111
ELM5110Çok Fazlı Transformatörler111111111111
ELM5104Doğru Akım Motor Kontrol Sistemleri1111111-1111
ELM5107Özel Elektrik Makinaları111111111111
ELM5108Senkron Makinanın Bilgisayar Destekli Tasarımı111111111111
ELM5105Güç Elektroniğinde Mikrodenetleyici ile Kontrol Yöntemleri111111111111
ELM5001Seminer111111111111
ELM5000Yüksek Lisans Tezi111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X