Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Program DirektörüSerhat B. Kert
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü öğrencileri mezun olduklarında, bir yandan öğrenenlere bilgisayar okuryazarlığı becerisi kazandırırken, diğer yandan bilgisayarın bir öğrenme aracı olarak diğer derslerde kullanılmasını planlama, buna yönelik materyal geliştirme ve branş öğretmenlerini derslerinde bilgisayar kullanmaya teşvik etme sorumluklarına sahiptirler. Bununla yetinilmeyip, öğrenciler alanları ile ilgili yeni gelişmeleri takip eden, bilgisayar teknolojisinin en son kullanım biçimlerini çalışma alanlarına uygulayan bilgisayar öğretmenleri olarak yetiştirilmektedir.
Program Eğitim AmaçlarıEÖA1 Amaç 1 (PÇ1, PÇ2, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ12, PÇ13)
EÖA2 Amaç 2 (PÇ1, PÇ2, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ13)
EÖA3 Amaç 3 (PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ13)
EÖA4 Amaç 4 (PÇ1, PÇ2, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ13)
EÖA4 Amaç 5 (PÇ3, PÇ4)
EÖA4 Amaç 6 (PÇ1, PÇ2, PÇ8, PÇ9, PÇ10, PÇ11, PÇ13)
Mezunların Mesleki ProfiliBilgisayar Öğretmeni, Öğretim Tasarımcısı, E-öğrenme Uzmanı, Bilgisayar Programcısı
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Eğitim Amaçları

 1. EA1. Kamu veya özel kurumlarda öğretmen olarak ve/veya öğretim teknolojileri alanında çalışır.
 2. EA2. Eğitimini yurt içi/yurt dışı üniversitelerde lisansüstü düzeyde çalışmalarla sürdürür.
 3. EA3. Yaşam boyu öğrenme bilinci içinde; alanı ve mesleği ile ilgili profesyonel gelişim eğitimlerine katılır.
 4. EA4. Alanı ve mesleği ile ilgili eğitimleri düzenler ve/veya verir.
 5. EA5. Mesleğini etik sorumluluk anlayışı ile icra eder.
 6. EA6. Ulusal/uluslararası projelerde görev alır.

Program Çıktıları

 1. Bilişim Teknolojileri Eğitimi alanında, öğrencilerin gelişim ve öğrenme özelliklerine ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri edinir.
 2. Öğretim Teknolojileri alanında, eğitimde teknoloji entegrasyonu ve öğretim tasarımı süreçlerine ilişkin kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgi ve becerileri edinir.
 3. Kendisinin ve birlikte çalıştığı eğitim paydaşlarının mesleki ve yasal hak, yetki ve sorumluluklarını bilir.
 4. Mesleğini evrensel hak ve değerler ile Atatürk ilkeleri doğrultusunda, etik sorumluluk anlayışı ile icra eder.
 5. Öğretmen ve/veya öğretim teknolojileri uzmanı olarak vermesi gereken eğitimleri kazanımlara, hedef kitle özelliklerine ve bireysel farklılıklara dayalı, uygun öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile ölçme-değerlendirme yöntemlerini kullanacak şekilde planlar.
 6. Öğretmen ve/veya öğretim teknolojileri uzmanı olarak vermesi gereken eğitimleri, planlanan öğretim strateji, yöntem ve teknikleri ile sınıf yönetimi ilkelerine uygun bir şekilde uygular.
 7. Öğretmen ve/veya öğretim teknolojileri uzmanı olarak vermesi gereken eğitimlerin süreç ve çıktılarını planlanan ölçme-değerlendirme yöntemlerini uygun bir şekilde kullanarak değerlendirir.
 8. Mesleğini icra ederken, kişisel gelişim ve kariyer gelişimi için gerekli iletişim becerilerini sergiler.
 9. Mesleğini icra ederken, kişisel gelişim ve kariyer gelişimi için gerekli problem çözme becerilerini sergiler.
 10. Mesleğini icra ederken, kişisel gelişim ve kariyer gelişimi için gerekli etkili takım çalışması becerilerini sergiler.
 11. Başarılı bir kişisel gelişim ve kariyer gelişimi için ihtiyaç duyduğu yerli ve yabancı kaynakları kullanır.
 12. Amaca uygun araç, gereç ve yazılımları kullanarak eğitim materyali ve dijital ürün geliştirir.
 13. Teknolojik ve pedagojik boyutları olan ortak çalışmalarda disiplinlerarası yaklaşım becerisi sergiler.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1041 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
BTO1101 Bilişim ve Matematik30035
BTO1111 Eğitimde Bilgi Teknolojileri22035
BTO1121 Öğretim Teknolojilerinin Temelleri20023
EGT1020 Eğitim Felsefesi20023
EGT1051 Eğitime Giriş20023
MDB1131 İleri İngilizce 120023
TRO1901 Türk Dili 130035
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
BTO1102 Algoritma Tasarımı ve Geliştirme22035
BTO1112 Elektronik Devre Elemanları30035
BTO1122 Programlama Öğretimi Yaklaşımları20023
EGT1010 Eğitim Sosyolojisi20023
EGT1030 Eğitim Psikolojisi20023
MDB1132 İleri İngilizce 220023
TRO1902 Türk Dili 230035
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO2101 Bilişim Sistemleri Donanımı30034
BTO2121 Temel Programlama22034
BTO2141 Eğitimde Grafik ve Canlandırma 22034
BTO2161 Öğretim Tasarımı30034
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
SEC0001 Seçmeli 1-120024
SEC0002 Seçmeli 2-120023
SEC0003 Seçmeli 3-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO2102 Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları20023
BTO2122 Bilişim Etiği ve Güvenliği20023
BTO2132 Veri Tabanı Yönetim Sistemleri30033
BTO2162 İleri Programlama22034
EGT2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
EGT2030 Türk Eğitim Tarihi20023
SEC0004 Seçmeli 1-220024
SEC0005 Seçmeli 2-220023
SEC0006 Seçmeli 3-220024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO3101 Eğitimde Modelleme ve Tasarım22035
BTO3121 Web Tabanlı Programlama22035
BTO3131 Bilişim Öğretim Programları20023
EGT3010 Sınıf Yönetimi20023
EGT3020 Eğitimde Ahlak ve Etik20023
SEC0007 Seçmeli 1-320024
SEC0008 Seçmeli 2-320023
SEC0009 Seçmeli 3-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO3102 Bilgisayar Ağları30033
BTO3132 Açık ve Uzaktan Öğrenme30033
BTO3142 İşletim Sistemleri30034
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
SBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
SEC0010 Seçmeli 1-420024
SEC0011 Seçmeli 2-420023
SEC0012 Seçmeli 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO4101 Fiziksel Programlama22035
BTO4121 Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları20024
BTO4301 Öğretmenlik Uygulaması 1260510
EGT4020 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
SEC0013 Seçmeli 1-520024
SEC0014 Seçmeli 3-520024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO4102 Proje Geliştirme ve Yönetimi 30034
BTO4132 Mobil Programlama22035
BTO4302 aa Öğretmenlik Uygulaması 2260510
EGT4010 Okullarda Rehberlik20023
SEC0015 Seçmeli 1-620024
SEC0016 Seçmeli 3-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 - Meslek Bilgisi Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2050 Çocuk Psikolojisi20024
EGT2060 Eğitim Antropolojisi20024
EGT2070 Eğitimde Drama20024
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2090 Karakter ve Değer Eğitimi20024
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2110 Müze Eğitimi20024
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT2140 Eğitim Tarihi20024
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT2160 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
EGT2170 Mikro Öğretim20024
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2190 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT2200 Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT2210 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2220 Eğitim Hukuku20024
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT2250 Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2260 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
Seçmeli 2 - Genel Kültür Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2270 Osmanlı Türkçesine Giriş20023
SBO2930 Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı20023
SBO2920 Zeka ve Akıl Oyunları20023
EGT2270 Bilim ve Araştırma Etiği20023
FBO2010 Bilim Tarihi ve Felsefesi20023
ING2170 Mesleki İngilizce20023
OKL2250 Beslenme ve Sağlık20023
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20023
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme20023
SBO2010 Ekonomi ve Girişimcilik20023
SBO2110 İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi20023
SBO2210 Türk Kültür Coğrafyası20023
SBO2310 Türk Sanatı Tarihi20023
SNF2050 Sanat ve Estetik20023
SNF2070 Geleneksel Türk El Sanatları20023
SNF2080 Türk Halk Oyunları20023
SNF2090 Türk Musikisi20023
TRO2840 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
TRO2850 Kültür Ve Dil20023
TRO2860 Türk İşaret Dili20023
Seçmeli 3 - Alan Eğitimi Seçmeli Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO2110 Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi20024
BTO2120 Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Değerlendirme20024
BTO2130 Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları20024
BTO2140 Eğitsel Oyun ve Oyunlaştırma20024
BTO2150 Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar20024
BTO2160 Eğitsel Video Tasarımı20024
BTO2170 İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi20024
BTO2180 Masaüstü Yayıncılık20024
BTO2190 Medya Okuryazarlığı20024
BTO2210 Öğretimde Materyal Tasarımı20024
BTO2220 Özel Eğitim ve Teknoloji20024
BTO2230 Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi20024
BTO2240 Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
BTO2162İleri Programlama11--111-11111
BTO2132Veri Tabanı Yönetim Sistemleri-1--1---1-11-
BTO2102Bilişimde Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları1-1-1-1---1--
BTO2122Bilişim Etiği ve Güvenliği11111111111--
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri111111111----
EGT2030Türk Eğitim Tarihi111111111----
EGT1051Eğitime Giriş111111111----
BTO1111Eğitimde Bilgi Teknolojileri111111111----
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1111111111----
BTO1101Bilişim ve Matematik111111111----
BTO1121Öğretim Teknolojilerinin Temelleri-1-------11--
EGT1020Eğitim Felsefesi111111111----
TRO1901Türk Dili 1111111111----
MDB1131İleri İngilizce 1111111111----
BTO1102Algoritma Tasarımı ve Geliştirme1-11----11111
EGT1030Eğitim Psikolojisi111111111----
BTO1112Elektronik Devre Elemanları11--111-111-1
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2111111111----
EGT1010Eğitim Sosyolojisi111111111----
TRO1902Türk Dili 2111111111----
BTO1122Programlama Öğretimi Yaklaşımları1111111111111
MDB1132İleri İngilizce 2111111111----
BTO2101Bilişim Sistemleri Donanımı111111111----
BTO2121Temel Programlama11--111111111
BTO2161Öğretim Tasarımı111-1-111-1-1
BTO2141Eğitimde Grafik ve Canlandırma 11111-1-1-111
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri111111111----
BTO3121Web Tabanlı Programlama11--111-11111
EGT3010Sınıf Yönetimi111111111----
BTO3101Eğitimde Modelleme ve Tasarım111111111----
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik111111111----
BTO3131Bilişim Öğretim Programları1111111------
BTO3142İşletim Sistemleri1-1--1-11-1--
BTO3132Açık ve Uzaktan Öğrenme111111111----
BTO3102Bilgisayar Ağları11--1111111--
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi111111111----
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme111111111----
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları111111111----
BTO4121Teknoloji Planlaması ve Uygulamaları-11-1--11111-
BTO4301Öğretmenlik Uygulaması 11111111111111
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma111111111----
BTO4101Fiziksel Programlama111111111----
BTO4102Proje Geliştirme ve Yönetimi 11111--111111
BTO4132Mobil Programlama11--111-11111
EGT4010Okullarda Rehberlik111111111----
BTO4302Öğretmenlik Uygulaması 21111111111111
EGT2050Çocuk Psikolojisi111111111----
EGT2060Eğitim Antropolojisi111111111----
EGT2070Eğitimde Drama111111111----
EGT2080Eğitimde Program Geliştirme111111111----
EGT2100Karşılaştırmalı Eğitim111111111----
EGT2110Müze Eğitimi111111111----
EGT2120Okul Dışı Öğrenme Ortamları111111111----
EGT2140Eğitim Tarihi111111111----
EGT2150Eleştirel ve Analitik Düşünme111111111----
EGT2160Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi111111111----
EGT2170Mikro Öğretim111111111----
EGT2180Öğrenme Güçlüğü111111111----
EGT2190Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama111111111----
EGT2200Eğitimde Proje Hazırlama111111111----
EGT2210Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu111111111----
EGT2220Eğitim Hukuku111111111----
EGT2230Eğitimde Program Dışı Etkinlikler111111111----
EGT2240Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim111111111----
EGT2250Kapsayıcı Eğitim111111111----
EGT2260Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme111111111----
EGT2090Karakter ve Değer Eğitimi111111111----
EGT2270Bilim ve Araştırma Etiği111111111----
OKL2250Beslenme ve Sağlık111111111----
PDR2260Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele111111111----
PDR2270Kariyer Planlama ve Geliştirme111111111----
SBO2010Ekonomi ve Girişimcilik111111111----
SBO2110İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi111111111----
SBO2210Türk Kültür Coğrafyası111111111----
SBO2310Türk Sanatı Tarihi111111111----
SNF2050Sanat ve Estetik111111111----
SNF2070Geleneksel Türk El Sanatları111111111----
SNF2080Türk Halk Oyunları111111111----
SNF2090Türk Musikisi111111111----
TRO2840İnsan İlişkileri ve İletişim111111111----
TRO2850Kültür Ve Dil111111111----
TRO2860Türk İşaret Dili111111111----
FBO2010Bilim Tarihi ve Felsefesi111111111----
ING2170Mesleki İngilizce111111111----
SBO2270Osmanlı Türkçesine Giriş111111-11----
SBO2930Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı111111-11----
SBO2920Zeka ve Akıl Oyunları111111-11----
BTO2210Öğretimde Materyal Tasarımı111111111-111
BTO2110Çoklu Ortam Tasarımı ve Üretimi11111-1-1-111
BTO2160Eğitsel Video Tasarımı111111111----
BTO2190Medya Okuryazarlığı111111111----
BTO2150Eğitim Teknolojilerinde Güncel Uygulamalar111111111----
BTO2130Eğitimde Yapay Zekâ Uygulamaları-1--1-1--111-
BTO2220Özel Eğitim ve Teknoloji1111111111111
BTO2240Teknoloji ve Yetişkin Eğitimi1111111111111
BTO2180Masaüstü Yayıncılık111111111----
BTO2120Eğitim Yazılımı Tasarımı ve Değerlendirme1111111111111
BTO2170İnsan ve Bilgisayar Etkileşimi1111---111111
BTO2230Sınıf İçi Öğrenmelerin Değerlendirilmesi1111111111111
BTO2140Eğitsel Oyun ve Oyunlaştırma11--111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXXX
PÇ-12XXXXXXX
PÇ-13XXXX

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3EA-4EA-5EA-6
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13