Fotoğraf ve Video Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Program DirektörüMuammer Fevzioğlu BOZKURT
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fotoğraf ve Video Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıFVASD, proje dersleri, servis dersleri ile desteklenerek öğrencilerin fotograf ve video alanına ilişkin yaratıcılıklarını arttırmak ve farklı medyalarla çalışarak tasarım deneyimlerini oluşturmaya yönelik olarak düzenlenmiştir. FVASD'a gerçekleştirilen çalışmalar ve araştırmalar, akademik ve bilimsel ortamlarda sunularak eğitim programının başarısını ortaya koyar.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliTürkiye'de yeni gelişmekte olan medya endüstrisi ve Türkiye'deki üniversite eğitimi açısından popüler konu olan görüntü üretimi konusunda araştırmacı ve akademisyen olan mezunların yanında, medya sektörünün yoğun ihtiyacına da karşılık veren mezunları çeşitli reklam, moda, tanıtım, televizyon ve sinema alanında veya serbest çalışmaktadır veya kendi şirketlerini kurmuştur. FVASD'nın verdiği eğitim ve gerçekleştirilen çalışmalar ulaslararası alanlara yöneliktir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Temel fotoğraf ve video bilgisinin kullanımı
  2. Proje tasarlama, analiz etme ve yorumlama
  3. Film ve fotoraf üretebilme
  4. Takım çalışması yapabilme
  5. Problem belirleyebilme ve çözebilme
  6. Mesleki ve etik anlayışa sahip olma
  7. Etkin iletİşim kurabilme becerisi
  8. Mesleğin küresel ve toplumsal etkilerini bilebilme
  9. Çağdaş konuların bilincinde olma
  10. Çağdaş sanat alanında yeni araçları ve yöntemlerini kullanabilme

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe 120002
MDB1051 İngilizce 130033
FVP1141 Fotoğraf Bilgisi - 120024
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
FVP1121 Desen 112043
FVP1131 Karanlık Oda Teknikleri - I12024
SYP1021 Uygarlık Tarihi 20023
SYP1041 Sanat Tarihine Giriş 20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB1052 İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
FVP1132 Video Bilgisi20022
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
FVP1102 Fotoğraf Bilgisi - 220024
FVP1122 Sayısal Görüntü Teknikleri20024
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1 30034
SEC0002 Mesleki Seçmeli 220023
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2101 Stüdyo 122034
FVP2111 Sayısal Fotoğraf - 112024
FVP2151 Belgesel Fotoğraf20024
FVP2131 Video Uygulama - 122034
FVP2141 Mesleki Temel Eğitim12024
SEC0003 Mesleki Seçmeli 330034
SEC0004 Mesleki Seçmeli 430034
SEC0005 Mesleki Seçmeli 520022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2102 Stüdyo 222035
FVP2112 Sayısal Fotoğraf - 230034
FVP2132 Seminer - 120022
FVP2122 Video Uygulama - 222034
SYP2182 Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat20023
FVP2142 Fotografik Tasarıma Giriş22035
SEC0006 Mesleki Seçmeli 630034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 720023
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3131 Fotoğraf Tarihi 120022
FVP3151 Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 1 24046
FVP3121 İleri Çekim Teknikleri22034
FVP3141 Görüntü İşleme12023
SEC0008 Mesleki Seçmeli 830035
SEC0009 Mesleki Seçmeli 930034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 1020023
SEC0011 Mesleki Seçmeli 1120023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3132 Fotoğraf Tarihi 220023
FVP3142 Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 2 24046
FVP3122 Seminer - 220022
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 1230035
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1330034
SEC0014 Mesleki Seçmeli 1430034
SEC0015 Mesleki Seçmeli 1520022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4301 Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 3240416
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
FVP4111 Basım-Çoğaltım20024
SEC0016 Mesleki Seçmeli 1630034
SEC0017 Mesleki Seçmeli 1730034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4000 Bitirme Çalışması0120612
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
SEC0018 Mesleki Seçmeli 1830035
SEC0019 Mesleki Seçmeli 1930034
SEC0020 Mesleki Seçmeli 2030034
SEC0021 Sosyal Seçmeli 130033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
ISS1132 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU30033
ISS1032 İŞ HUKUKU30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP1422 Senaryo Teknikleri30034
FVP1402 Görme Biçimleri 30034
FVP1412 Desen 230034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP2572 Batılılaşma Döneminde Osmanlı Resim Sanatı 20023
SYP1072 Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 20023
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2441 Analog Fotoğraf30034
FVP2401 Görsel Kültür30034
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2471 Fotografik Optik ve Görsel Algı30034
FVP2451 Türk Fotoğraf Tarihi30034
FVP2431 Fotoğrafta Yorum 30034
FVP2411 Sinema ve Tv Tarihi30034
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2901 Medya Kuramları20022
BSP2541 Sanat Terminolojisi 20022
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2472 Fotoğraf Teknikleri30034
FVP2442 Portre Fotoğrafı30034
FVP2462 Siyah-Beyaz Fotoğraf30034
FVP2452 Yapım ve Yönetmenlik30034
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP2152 Senaryo 20023
FVP2912 Mesleki Terminoloji 120023
BSP2362 Güncel Sanat Terminolojisi 20023
BSP2262 Mesleki İngilizce 1 20023
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3721 Aydınlatma Estetiği 30035
FVP3702 Fotoğraf ve Sanat30034
FVP3711 Deneysel Fotograf30035
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3441 Görsel Öyküleme30034
BSP2441 Modern Sanat Manifestoları30034
FVP3431 Doğa Fotoğrafı 30034
FVP3421 Endüstri Fotoğrafı30034
FVP3411 Belgesel Yapım30034
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP3221 Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 20023
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı 20023
Mesleki Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3911 Mesleki Terminoloji 220023
BSP3361 Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri 20023
BSP3261 Mesleki İngilizce 2 20023
Mesleki Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3722 Sinema Göstergebilimi30034
FVP3742 Konu ve Işık30035
Mesleki Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3402 İletişim Kuramları Ve Etik 30034
FVP3442 Still Life Fotoğraf 30034
Mesleki Seçmeli 14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3142 Kurgu Teknikleri ve Estetiği 30034
FVP3472 Kısa Film30034
FVP3452 Video Montaj 30034
FVP3462 Haber Röportaj30034
Mesleki Seçmeli 15 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3932 Fotografik Çözümleme20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Mesleki Seçmeli 16 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4551 Sunu Hazırlama 30034
FVP4401 Sunuş Yöntemleri 30034
FVP4411 Foto-Grafik Tasarım30034
Mesleki Seçmeli 17 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4451 Fotoğraf Kuramı30034
FVP4441 Görsel Antropoloji30034
FVP4421 Video Klip Yapımı 30034
FVP4431 Sayısal Karanlık Oda 30034
Mesleki Seçmeli 18 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4542 Temel Kamera30035
FVP4461 Güncel Fotoğraf Pratikleri30035
FVP4702 İletişim ve Tanıtım 30035
FVP4822 Tanıtım Fotoğrafı 30035
FVP4712 Kavramsal Fotoğraf 30035
Mesleki Seçmeli 19 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4472 Fotoğrafta Eski Teknikler 30034
FVP4442 Moda Fotoğrafı30034
Mesleki Seçmeli 20 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP4482 Mimari Fotoğraf30033
FVP4452 Yapı Fotoğrafı 30034
FVP4462 Video Sanatı30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
11111111111
11111111111
11111111111
SYP1021Uygarlık Tarihi 11111111111
BSP1101Temel Tasarım 1 11111111111
FVP1131 Karanlık Oda Teknikleri - I11111111111
FVP1141 Fotoğraf Bilgisi - 111111111111
SYP1041Sanat Tarihine Giriş 1111----11-
TDB1031Türkçe 1-1-1111-1-1
MDB1051İngilizce 111111111111
FVP1121Desen 111111111111
BSP1102Temel Tasarım 2 11111111111
FVP1102Fotoğraf Bilgisi - 211111111111
FVP1122Sayısal Görüntü Teknikleri11111111111
FVP1132Video Bilgisi11111111111
TDB1032Türkçe 2-1-1111-1-1
MDB1052İngilizce 211111111111
FVP3121İleri Çekim Teknikleri11111111111
FVP3151 Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 1 11111111111
FVP3141Görüntü İşleme11111111111
SEC0008Mesleki Seçmeli 811111111111
SEC0009Mesleki Seçmeli 911111111111
FVP3131Fotoğraf Tarihi 1111--1--111
FVP4301 Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 311111111111
FVP4111Basım-Çoğaltım11111111111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1----------1
SEC0016Mesleki Seçmeli 1611111111111
SEC0017Mesleki Seçmeli 1711111111111
FVP3142 Fotoğraf ve Video Uygulamaları - 2 11111111111
FVP3122Seminer - 211111111111
BSP3282Disiplinlerarası Sanat11111111111
SEC0012Mesleki Seçmeli 1211111111111
SEC0013Mesleki Seçmeli 1311111111111
SEC0014Mesleki Seçmeli 1411111111111
FVP3132 Fotoğraf Tarihi 2111--1--111
FVP4000Bitirme Çalışması11111111111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2----------1
SEC0020Mesleki Seçmeli 2011111111111
FVP2151 Belgesel Fotoğraf11111111111
FVP2101Stüdyo 111111111111
FVP2141Mesleki Temel Eğitim11111111111
FVP2131Video Uygulama - 111111111111
FVP2111Sayısal Fotoğraf - 111111111111
SEC0003Mesleki Seçmeli 311111111111
SEC0004Mesleki Seçmeli 411111111111
FVP2142Fotografik Tasarıma Giriş11111111111
FVP2102Stüdyo 211111111111
FVP2112Sayısal Fotoğraf - 211111111111
FVP2122Video Uygulama - 211111111111
FVP2132Seminer - 111111111111
SYP2182Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat11------11-
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler11111111111
ITB3010Sosyoloji11111111111
ITB3020Felsefeye Giriş11111111111
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler11111111111
ITB3150Tarih ve Sinema11111111111
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim11111111111
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu11111111111
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik11111111111
ITB3330Çevre ve Ekoloji 11111111111
ITB3550İnsan Hakları 11111111111
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme---1-------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans-1-11111111
GRA4120Deneysel Tipografi11-11---11-
EUT2022NFT'ye Giriş1----111111
FVP1412Desen 211111111111
FVP1402Görme Biçimleri 11111111111
SYP1072Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 11111111111
SYP2572Batılılaşma Döneminde Osmanlı Resim Sanatı 11111111111
FVP2401Görsel Kültür11111111111
FVP2441 Analog Fotoğraf11111111111
FVP2431Fotoğrafta Yorum 11111111111
FVP2411Sinema ve Tv Tarihi11111111111
FVP2451 Türk Fotoğraf Tarihi1111-1-1111
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma11111111111
BSP2541Sanat Terminolojisi 11111111111
FVP2442Portre Fotoğrafı11111111111
FVP2462Siyah-Beyaz Fotoğraf11111111111
FVP2452Yapım ve Yönetmenlik11111111111
FVP2472Fotoğraf Teknikleri111-11--11-
BSP2262Mesleki İngilizce 1 11111111111
BSP2362Güncel Sanat Terminolojisi 11111111111
FVP2152 Senaryo ---1111111-
FVP2912 Mesleki Terminoloji 111111111111
FVP3711Deneysel Fotograf-111----111
FVP3702Fotoğraf ve Sanat1111-111111
FVP3721 Aydınlatma Estetiği 1-1-11-1-1-
FVP3431 Doğa Fotoğrafı 1111-1--111
FVP3421Endüstri Fotoğrafı11111111111
FVP3411Belgesel Yapım11111111111
FVP3441Görsel Öyküleme1111111111-
SYP2131Türk ve Osmanlı Sanatı 11111111111
SYP3221Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 11111111111
BSP3261Mesleki İngilizce 2 11111111111
BSP3361Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri 11111111111
FVP3911 Mesleki Terminoloji 211111111111
FVP3722 Sinema Göstergebilimi11111111111
FVP3742Konu ve Işık11111111111
FVP3402İletişim Kuramları Ve Etik 11111111111
FVP3442Still Life Fotoğraf 11111111111
FVP3452Video Montaj 11111111111
FVP3462Haber Röportaj11111111111
FVP3142 Kurgu Teknikleri ve Estetiği 111-11--11-
FVP3472Kısa Film1111111111-
MDB3032İş Hayatı için İngilizce11111111111
FVP3932Fotografik Çözümleme11111111111
FVP4401Sunuş Yöntemleri 11111111111
FVP4411Foto-Grafik Tasarım11111111111
FVP4551 Sunu Hazırlama 11--111111-
FVP4421Video Klip Yapımı 11111111111
FVP4431Sayısal Karanlık Oda 11111111111
FVP4451 Fotoğraf Kuramı111--1-1111
FVP4702İletişim ve Tanıtım 11111111111
FVP4822 Tanıtım Fotoğrafı 11111111111
FVP4712Kavramsal Fotoğraf 11111111111
FVP4542Temel Kamera1-1--1-1-1-
FVP4472Fotoğrafta Eski Teknikler 1111-1--111
FVP4442Moda Fotoğrafı11111111111
FVP4452Yapı Fotoğrafı 11111111111
FVP4462Video Sanatı11111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7X
PÇ-8XX
PÇ-9XX
PÇ-10XXX