Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimEmlak ve Emlak Yönetimi
Program DirektörüSeyfullah DEMİRKAYA
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Emlak ve Emlak Yönetimi Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (İktisadi ve İdari Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıEmlak ve Emlak Yönetimi Önlisans Programının amacı; emlak sektörü ile ilişkili temel işletmecilik bilgi ve becerilerine sahip, emlak işletmelerinde ara eleman, yönetici yardımcısı veya orta kademe yönetici olarak çalışabilecek, teknolojik ve bilimsel değişimi takip edebilen ve uygulayabilen, piyasaların ihtiyaç duyduğu donanımlara sahip ve sosyal ilişkilerde başarılı mezunlar yetiştirmektir. Emlak ve Emlak Yönetimi Programında okuyan öğrenciler; tapu ve kadastro bilgisi, ölçme tekniği, harita okuma ve değerlendirme, gayrimenkul mevzuatı, gayrimenkul muhasebesi, gayrimenkul finansmanı ve değerlemesi konularının da içinde bulunduğu ders müfredatından edindikleri mesleki donanımlarını teorik ve uygulamalı eğitimlerle pekiştirerek emlak sektöründe faaliyet gösteren ilgili kurumlarda mesleki eleman olarak istihdam edilmektedirler. Emlak ve Emlak Yönetimi Programı’nda, I. ve/veya II. Eğitim olarak lise öğrenimi sonrasında iki yıllık eğitim verilmektedir. Öğrencilerin mesleği ile ilgili alanlarda 45 iş gününü kapsayan bir stajı tamamlaması zorunludur. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri almak ve geçmek zorundadır. Öğrencilerin mezun olabilmesi için zorunlu derslerin yanı sıra seçimlik dersleri de alıp başarmaları ve en az 2.00 ortalamaya sahip olmaları gerekir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliEmlak ve Emlak Yönetimi Programı’ndan mezun olanlar öğrenciler “emlak danışmanı” unvanına sahip olurlar. Bu unvan ile mezun olan kişilerin çalışma alanları şunlardır; - Emlak Danışmanlığı, - Emlak Değerleme Uzmanlığı, - Emlak Geliştirme Uzmanlığı, - Bankalar, - Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketleri - Bina-Site-Alışveriş Merkezi Yönetimleri - Sigorta Şirketleri - Konut Geliştirme ve Finansmanı Şirketleri - Toplu Konut İdaresi - Yerel Yönetimler - Yapı Denetim Firmaları.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Emlak şirket ve bürolarında, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Şirketlerinde, konut siteleri ve alışveriş merkezlerinde yönetici olarak çalışabilme becerisine sahip olmak,
 2. Mesleki bilgileri sentezleme, analiz etme, yorumlama, mesleki yasal mevzuatı anlayabilme ve uygulama becerisine sahip olmak,
 3. Emlak işletmelerinde ara elaman ve alt ve orta kademe yöneticilik sorumluluğunu üstlenebilmek
 4. Türkiye ve Dünya ekonomisinde emlak sektöründe yaşanan iktisadi sorunları emlak danışmanı gözüyle anlama ve analiz edebilmek
 5. Takım çalışmasına yetkin, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olabilmek,
 6. İş hayatında kullanılan belgeleri tanıyabilme ve mevzuata uygun usul ve esaslara göre düzenleyebilmek,
 7. Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olmak,
 8. Emlak sektöründeki toplumsal sorunların tespit edilmesi ve çözümü konusunda bireysel sorumluluk üstlenebilmek,
 9. Emlak ve Emlak yönetimi alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla uzman olan ve olmayan kişilere aktarabilmek,
 10. İçinde yaşadığı kentte veya bölgede mekânsal organizasyon ve sosyal oluşum süreçlerini analiz ederek emlak sektöründeki gelişmeleri yorumlayabilme becerisine sahip olmak,
 11. Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahip olmak,
 12. Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak,

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
TDB1031 Türkçe I20002
MDB1071 Yabancı Dil I20022
EML1101 Mesleki matematik 30035
EML1121 İletişim20024
EML1011 Temel Hukuk20003
BIL1051 Bilgisayar ve Ofis Programları20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
TRZ1031 Genel Muhasebe20023
ELEC 001 Sosyal Seçmeli I20023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
TDB1032 Türkçe II20002
MDB1072 Yabancı Dil II20022
EML1102 Kadastro ve Tapu Bilgisi22036
EML1112 Harita Bilgisi21034
ELEC 002 Sosyal Seçmeli II20033
ELEC 003 Mesleki Seçmeli I30034
ELEC 004 Mesleki Seçmeli II30034
EML1001 Mesleki Staj I00003
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BAN1221 İktisada Giriş20023
EML2101 Taşınmaz Değerlemesi I30035
EML2111 Emlak Paket Program Kullanımı30035
EML2121 Mesleki Yabancı Dil 20023
EML2171 Mimarlık ve Bina Bilgisi20024
EML2131 Taşınmaz sigortaları20022
ELEC 005 Mesleki Seçmeli III30034
ELEC 006 Mesleki Seçmeli IV30034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EML2182 Yönlendirilmiş Çalışma20023
EML2192 Emlak Pazarlama 30035
EML2122 Bina yönetimi ve site işletmeciliği20023
EML2132 Taşınmaz değerlemesi II30034
EML2142 Taşınmaz Hukuku30034
ELEC 007 Mesleki Seçmeli V30034
ELEC 008 Mesleki Seçmeli VI30034
EML2001 Mesleki Staj II00003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
SER1602 Çevre Koruma20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
HAR1162 İlk yardım20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
MHS1701 Girişimcilik20023
SER1603 Fotografi20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
Mesleki Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EML1122 İmar Mevzuatı ve Belediyecilik30034
EML1132 Emlak Finansmanı30034
EML1142 Sunum teknikleri30034
EML1152 Şehircilik30034
Mesleki Seçimlik II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EML2141 Emlak bilgi sistemi30034
EML2151 Emlak Geliştirme ve Arsa Üretimi30034
EML2161 Yapı ve arazi ölçmeleri I30034
Mesleki Seçimlik III
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EML2152 İnsan kaynakları yönetimi30034
EML2162 Emlak komisyonculuğu teknikleri30034
EML2172 Yapı ve arazi ölçmeleri II30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
EML1121İletişim----1-------
TDB1031Türkçe I-11-1-1-----
MDB1071Yabancı Dil I-1----------
TRZ1031Genel Muhasebe--1--1----1-
EML1101Mesleki matematik -1-1-1----1-
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1-----------1
BAN1211Genel İşletme --1-1--1-1-1
BIL1051Bilgisayar ve Ofis Programları-1-1-1-1-1--
EML1102Kadastro ve Tapu Bilgisi-1----------
EML1001Mesleki Staj I-1---1------
TDB1032Türkçe II------1----1
MDB1072Yabancı Dil II----1-------
ELEC 002Sosyal Seçmeli II---1--------
EML1112Harita Bilgisi---11-1-1-1-
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2-----------1
SER1603Fotografi-1-1-1------
BSM1762Güzel Sanatlar-11-1----1-1
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi---1-1--11--
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri----1-1-1--1
ISS1061İLETİŞİM----1---11-1
SER1602Çevre Koruma--1-1-1-----
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi----1---11-1
HAR1162İlk yardım--1-1---1---
IKL9010Meslek Etiği--1-1--11--1
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri--1-1-------
SER1604İşletme Yönetimi--11-1--1---
BAN1211Genel İşletme ---1-1-1-1-1
MHS1701Girişimcilik--1-1--1-1-1
EML2101Taşınmaz Değerlemesi I---------1--
EML2121Mesleki Yabancı Dil 1-----------
BAN1221İktisada Giriş1--1----1---
EML2171Mimarlık ve Bina Bilgisi1---1---1--1
EML2131Taşınmaz sigortaları---1-----1-1
EML2111Emlak Paket Program Kullanımı1-1--1-1----
EML2182Yönlendirilmiş Çalışma-111------1-
EML2192Emlak Pazarlama --1---------
EML2122Bina yönetimi ve site işletmeciliği--1---------
EML2132Taşınmaz değerlemesi II----------1-
EML2142Taşınmaz Hukuku-1----------
EML2001Mesleki Staj II-1-1------11
EML1142Sunum teknikleri-1-11-------
EML1132Emlak Finansmanı-11-1-------
EML1122İmar Mevzuatı ve Belediyecilik1-1--1-1---1
EML1152Şehircilik-11---1-1--1
EML2151Emlak Geliştirme ve Arsa Üretimi-111-1------
EML2161Yapı ve arazi ölçmeleri I-1111----1-1
EML2141Emlak bilgi sistemi---111--1---
EML2152İnsan kaynakları yönetimi--11-1------
EML2162Emlak komisyonculuğu teknikleri--1-1-1-----
EML2172Yapı ve arazi ölçmeleri II--1--1--11--

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4XX
PÇ-5X
PÇ-6XX
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9XXX
PÇ-10XX
PÇ-11X
PÇ-12XX