Temel Eğitim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim)

Programı Sunan Akademik BirimSınıf Eğitimi
Programın TürüYüksek Lisans Programı - İkinci Öğretim - Tezsiz
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Temel Eğitim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı (Tezsiz, 2. Öğretim) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıLisans AGNO’sunun %100’ü dikkate alınarak hesaplanır. Tezsiz Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programdan mezun olmak için öğrencilerin; 30 krediden ve 90 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla, en az 10 ders, “Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik” dersi ve dönem projesi dersi alınması ve hazırladığı projeyi başarı ile teslim etmeleri gerekir. Öğrencilerin tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.
Program TanımıTemel Eğitim Anabilim Dalı Sınıf Eğitimi Tezsiz yüksek lisans eğitiminde çağdaş yaklaşımları temele alarak yürüttüğü yüksek lisans programıyla; çağdaş ölçme-değerlendirme yaklaşımlardan haberdar, teknolojik gelişmeler doğrultusunda öğretim faaliyetlerini düzenleyebilen, farklı öğretim yöntem ve stratejilerini öğretim süreçlerinde kullanabilen, alanında yapılan çalışmaları takip edebilen nitelikli bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıSınıf Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının amacı, sınıf eğitimi ve öğretmenlik meslek bilgisi ile ilgili bilgi, beceri ve olumlu tutuma sahip, mesleğin etik kurallarını bilen ve uygulayan, mesleğindeki gelişmelere açık uzmanlar yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki Profili
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunamazlar.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Bilgiyi uygulamaya aktarabilme becerisi.
 2. Eğitim ve ilgili alanlardaki problemleri belirleme, tanımlama, analiz etme ve çözme becerisi.
 3. Araştırma planlama, uygulama ve sonuçlandırma kabiliyeti.
 4. Analitik düşünme kabiliyeti.
 5. Alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip edebilme kabiliyeti.
 6. Eğitim için gerekli olan teknikleri, yöntemleri ve modern araçları kullanma becerisi.
 7. Eğitim-öğretim materyalleri tasarlama, uygulama, analiz etme ve yorumlama becerisi.
 8. Yeniliklere ve gelişen teknolojiye uyum sağlayabilmek için, kendini sürekli yenileme ve araştırmacı özelliğini geliştirme bilinci.
 9. Yazılı ve sözlü etkin iletişim kurabilme kabiliyeti.
 10. Faydalı ve etkili çalışma yapabilme kabiliyeti.
 11. Bilgileri sözlü ve yazılı aktarma kabiliyeti.
 12. Tek ve çok disiplinli takım çalışması yürütme becerisi.
 13. Bireysel ve grup içerisinde çalışma becerisi.
 14. Proje hazırlama ve uygulama becerisi.
 15. Mesleki ve etik sorumluluk bilinci.
 16. Kalite ve çevre bilinci.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
45 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0007 Seçmeli 730037.5
SEC0008 Seçmeli 830037.5
SEC0009 Seçmeli 930037.5
SEC0010 Seçmeli 1030037.5
SNF5002 Dönem Projesi020015
SNF5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik20025
50 Toplam:
95 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SNF5104 Okul Yönetimi ve Etik30037.5
SNF5116 Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İlköğretim Programları30037.5
SNF5114 İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri30037.5
SNF5158 Dinler Tarihi30037.5
SNF5144 İlköğretimde Nicel Araştırma Yöntemleri30037.5
SNF5156 Eğitimin Tarihi, Felsefi ve Sosyolojik Temelleri30037.5
SNF5105 Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi30037.5
SNF5157 Eğitim Düşüncesinin İdeolojik Temelleri30037.5
SNF5208 Eğitime Felsefi Yaklaşımlar 30037.5
SNF5154 Eğitimde Aile Okul ve Toplum30037.5
SNF5103 Çocukta Yaratıcılık Eğitimi30037.5
SNF5143 İlköğretimde Nitel Araştırma Yöntemleri30037.5
SNF5101 İslam Tarihi 30037.5
SNF5146 İlköğretimde Eğitim Teknolojileri30037.5
SNF5137 İlköğretimde Türkçe Öğretimi 30037.5
SNF5153 Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi30037.5
SNF5106 Yaratıcı Drama30037.5
SNF5122 Oyunlarla Matematiksel Modelleme30037.5
SNF5150 İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar30037.5
SNF5161 Çağdaş Gelişim Kuramları 30037.5
SNF5142 İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları 30037.5
SNF5139 İlköğretimde Sanat Eğitimi ve Sorunları 30037.5
SNF5140 İlköğretimde Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitimi30037.5
SNF5147 İlköğretimde Dil ve Okur-Yazarlık Eğitimi30037.5
SNF5124 Okuma Yazma Eğitiminde Sorunlar30037.5
SNF5132 Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı30037.5
SNF5119 Sınıf Yönetimi ve Disiplin30037.5
SNF5126 Meta Analiz30037.5
SNF5148 İlköğretimde Değer Öğretimi30037.5
SNF5151 Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar30037.5
SNF5100 İlköğretimde Tarih Öğretimi30037.5
SNF5120 İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
SNF5136 İslam Ahlakı30037.5
SNF5149 İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri 30037.5
SNF5135 İslam Dini Esasları30037.5
SNF5155 Eğitim ve Toplum sorunları30037.5
SNF5134 İslam Müesseseleri Tarihi30037.5
SNF5121 Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 30037.5
SNF5117 Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitapları 30037.5
SNF5123 Osmanlı Kültür ve Medeniyeti30037.5
SNF5133 İstanbul Dersi30037.5
SNF5113 Tarihi Coğrafya30037.5
SNF5242 İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde yeni yaklaşımlar30037.5
SNF5110 Türk Dünyası Tarihi30037.5
SNF5115 Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Yenileşme Tarihi30037.5
SNF5118 Siyasi Düşünce Tarihi 30037.5
SNF5145 İlköğretimde Matematik Öğretimi Programlarını Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar30037.5
SNF5141 İlköğretimde Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar30037.5
SNF5159 Çevre Eğitimi 30037.5
SNF5152 Harita Kullanımı30037.5
SNF5131 Küreselleşme ve Kalkınma30037.5
SNF5108 Türkiye Coğrafyası Öğretimi30037.5
SNF5130 Matematik Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları30037.5
SNF5129 Matematik Eğitiminde Problem Çözme30037.5
SNF5128 Matematik Eğitiminde Öğretim Programları30037.5
SNF5127 Matematik Eğitimindeki Araştırmalar30037.5
SNF5125 Mukayeseli (Karşılaştırmalı) Eğitim30037.5
SNF5102 Teknolojik Rehber Materyal Uygulamaları30037.5
SNF5112 Temel Dini Kavramlar30037.5
SNF5111 Test Geliştirme ve Yeni Yaklaşımlar30037.5
SNF5109 Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri30037.5
SNF5107 XVII. y.y. Osmanlı Siyasi Tarihi30037.5
SNF5160 Çağdaş Türk Eğitim Tarihi 30037.5
SNF5138 İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
SNF5002Dönem Projesi1111111111111111
SNF5158Dinler Tarihi1111111111111111
SNF5161Çağdaş Gelişim Kuramları 1111111111111111
SNF5160Çağdaş Türk Eğitim Tarihi 1111111111111111
SNF5138İlköğretimde Sosyal Bilgiler Öğretimi1111111111111111
SNF5116Tanzimat’tan Cumhuriyet’e İlköğretim Programları1111111111111111
SNF5144İlköğretimde Nicel Araştırma Yöntemleri1111111111111111
SNF5156Eğitimin Tarihi, Felsefi ve Sosyolojik Temelleri1111111111111111
SNF5105Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi1111111111111111
SNF5157Eğitim Düşüncesinin İdeolojik Temelleri1111111111111111
SNF5154Eğitimde Aile Okul ve Toplum1111111111111111
SNF5103Çocukta Yaratıcılık Eğitimi1111111111111111
SNF5143İlköğretimde Nitel Araştırma Yöntemleri1111111111111111
SNF5101İslam Tarihi 1111111111111111
SNF5146İlköğretimde Eğitim Teknolojileri1111111111111111
SNF5153Erken Çocukluk Gelişimi ve Eğitimi1111111111111111
SNF5106Yaratıcı Drama1111111111111111
SNF5122Oyunlarla Matematiksel Modelleme1111111111111111
SNF5150İlk Okuma Yazma Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar1111111111111111
SNF5142İlköğretimde Öğrenme-Öğretme Yaklaşımları 1111111111111111
SNF5139İlköğretimde Sanat Eğitimi ve Sorunları 1111111111111111
SNF5140İlköğretimde Özel Eğitime Muhtaç Çocukların Eğitimi1111111111111111
SNF5147İlköğretimde Dil ve Okur-Yazarlık Eğitimi1111111111111111
SNF5124Okuma Yazma Eğitiminde Sorunlar1111111111111111
SNF5132Karşılaştırmalı Çocuk Edebiyatı1111111111111111
SNF5119Sınıf Yönetimi ve Disiplin1111111111111111
SNF5126Meta Analiz1111111111111111
SNF5148İlköğretimde Değer Öğretimi1111111111111111
SNF5100İlköğretimde Tarih Öğretimi1111111111111111
SNF5136İslam Ahlakı1111111111111111
SNF5135İslam Dini Esasları1111111111111111
SNF5155Eğitim ve Toplum sorunları1111111111111111
SNF5134İslam Müesseseleri Tarihi1111111111111111
SNF5121Öğrenme ve Öğretme Süreçleri 1111111111111111
SNF5117Sosyal Bilgiler Öğretim Programları ve Ders Kitapları 1111111111111111
SNF5123Osmanlı Kültür ve Medeniyeti1111111111111111
SNF5133İstanbul Dersi1111111111111111
SNF5113Tarihi Coğrafya1111111111111111
SNF5110Türk Dünyası Tarihi1111111111111111
SNF5115Tanzimat’tan Sonra Osmanlı Yenileşme Tarihi1111111111111111
SNF5118Siyasi Düşünce Tarihi 1111111111111111
SNF5145İlköğretimde Matematik Öğretimi Programlarını Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar1111111111111111
SNF5141İlköğretimde Öğretimin Düzenlenmesinde Yeni Yaklaşımlar1111111111111111
SNF5159Çevre Eğitimi 1111111111111111
SNF5152Harita Kullanımı1111111111111111
SNF5131Küreselleşme ve Kalkınma1111111111111111
SNF5108Türkiye Coğrafyası Öğretimi1111111111111111
SNF5130Matematik Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları1111111111111111
SNF5129Matematik Eğitiminde Problem Çözme1111111111111111
SNF5128Matematik Eğitiminde Öğretim Programları1111111111111111
SNF5127Matematik Eğitimindeki Araştırmalar1111111111111111
SNF5125Mukayeseli (Karşılaştırmalı) Eğitim1111111111111111
SNF5102Teknolojik Rehber Materyal Uygulamaları1111111111111111
SNF5112Temel Dini Kavramlar1111111111111111
SNF5111Test Geliştirme ve Yeni Yaklaşımlar1111111111111111
SNF5109Türk Eğitim Sisteminin Sorunları ve Çözüm Önerileri1111111111111111
SNF5107XVII. y.y. Osmanlı Siyasi Tarihi1111111111111111
SNF5104Okul Yönetimi ve Etik1111111111111111
SNF5114İleri Araştırma Yöntem ve Teknikleri1111111111111111
SNF5208Eğitime Felsefi Yaklaşımlar 1111111111111111
SNF5137İlköğretimde Türkçe Öğretimi 1111111111111111
SNF5151Hayat Bilgisi ve Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar1111111111111111
SNF5120İlköğretimde Program Geliştirme ve Değerlendirme1111111111111111
SNF5149İlköğretim Matematik Eğitiminde Öğrenme-Öğretme Yöntem ve Teknikleri 1111111111111111
SNF5242İlköğretim Fen Bilgisi Öğretiminde yeni yaklaşımlar1111111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16