Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimTürk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Program DirektörüAyşe Melek Özyetgin
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan 46 zorunlu ders ve 16 seçmeli ders (Mesleki Seçimlik 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 kategorilerindeki derslerin her birinden bir ders ve Sosyal Seçmeli 1-2 kategorisindeki derslerin her birinden bir ders) olmak üzere toplam 62 dersten (toplam 147 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları gerekmektedir. Başarı değerlendirmesi ve Başarı notu “Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma” kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.
Program TanımıBölümün kuruluşuna 1999 yılında karar verilmiş, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Eski Türk Dili, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Türk Edebiyatı alanlarında yüksek lisans programları, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ise Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı başlamıştır. Türk Dili ve Türk Edebiyatı anabilim dallarından oluşan bölümde; tarihî dönem Türk dillerine (Eski Türkçe, Karahanlıca, Eski Osmanlıca vb.), Türkçe dilbilgisine; dilbilimine; Osmanlı dönemi Türk edebiyatına; Tanzimat'tan günümüze tüm yönleriyle modern Türk edebiyatına; halk edebiyatına ve mesleki İngilizceye yer verilmektedir. Dört yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler toplam 240 kredi ile mezun olacaktır. Bölümümüz, öğrencilerine çalışmalarında karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıEA1 Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimi ve güncel durumu ile ilgili bilgi sahibi olur; eski Türk dili, yeni Türk dili, çağdaş Türk dilleri, eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı alanlarında yer alan temel bilimsel kavramları ve araştırma yöntemlerini bilir (PÇ2, PÇ4, PÇ5)
EA2 Geçmişten günümüze Türk kültür coğrafyasına ait metinleri tanır, okur ve çözümler (PÇ1, PÇ2, PÇ4)
EA3 Türk dili ve edebiyatı ile ilgili temel kaynaklara ulaşabilir ve onlardan etkin biçimde yararlanabilir (PÇ3, PÇ5, PÇ7)
EA4 Çağın getirdiği güncel dil ve edebiyat alanlarındaki sorunların farkında olur (PÇ2, PÇ6)
EA5 Diğer sosyal bilimler alanlarından faydalanabilme becerisini kazanır (PÇ7, PÇ9)
EA6 Yaşam boyu öğrenme bilinciyle bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanabilecek ve literatürü takip edebilecek donanıma sahip olur (PÇ10, PÇ11)
EA7 Mesleki sorumluluk ve etik bilinci kazanır (PÇ8)
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız, Türk Dili ve Türk Edebiyatı alanlarında uzman olmaktadır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için eğitim planında yer alan 46 zorunlu ders ve 16 seçmeli ders (Mesleki Seçimlik 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 kategorilerindeki derslerin her birinden bir ders ve Sosyal Seçmeli 1, 2 kategorisindeki derslerin her birinden bir ders) olmak üzere toplam 62 dersten (toplam 147 kredi /240 AKTS) başarılı olmaları, 4.00 üzerinden en az 2.00 Ağırlıklı Genel Not Ortalamasına sahip olmaları, öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Başarı değerlendirmesi ve Başarı notu "Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma" kısmında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

Program Eğitim Amaçları

 1. Türk Dili ve Edebiyatının tarihi gelişimi ve güncel durumu ile ilgili bilgi sahibi olur; eski Türk dili, yeni Türk dili, çağdaş Türk dilleri, eski Türk edebiyatı, yeni Türk edebiyatı ve Türk halk edebiyatı alanlarında yer alan temel bilimsel kavramları ve araştırma yöntemlerini bilir
 2. Geçmişten günümüze Türk kültür coğrafyasına ait metinleri tanır, okur ve çözümler
 3. Türk dili ve edebiyatı ile ilgili temel kaynaklara ulaşabilir ve onlardan etkin biçimde yararlanabilir
 4. Çağın getirdiği güncel dil ve edebiyat alanlarındaki sorunların farkında olur
 5. Diğer sosyal bilimler alanlarından faydalanabilme becerisini kazanır
 6. Yaşam boyu öğrenme bilinciyle bilişim ve bilgi teknolojilerini kullanabilecek ve literatürü takip edebilecek donanıma sahip olur
 7. Mesleki sorumluluk ve etik bilinci kazanır

Program Çıktıları

 1. Türk dilini ses bilgisi, yapı-şekil bilgisi, söz dizimi ve anlam bilgisi bakımından inceler; Türkçeyi doğru ve anlaşılır bir şekilde kullanma becerisine sahip olur.
 2. Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirme becerisi kazanır.
 3. Halk bilimi (folklor) alanında derleme ve araştırma yapabilir.
 4. Türk Dili ve Edebiyatı alanında yazılmış temel eserleri tanır; Türk dilinin tarihsel gelişimini temsil eden örnek metinleri okur ve bilimsel çeviri yazı alfabesine aktarır.
 5. Türk Dili ve Edebiyatı Programında kullanılan araştırma metotlarına, bilgi ve teorilerine sahip olur.
 6. Çağdaş ve klasik edebiyat bilgi ve teorilerini, belirli akımlar ve kuramlar çerçevesinde değerlendirme becerisi kazanır.
 7. Türk Dili ve Edebiyatı alanında bireysel ve/veya grup olarak akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapmak için temel bilgi ve beceri sahibi olur.
 8. Türk Dili ve Edebiyatı alanında mesleki sorumluluk ve etik değerleri gözetir.
 9. Öğretim programlarında bulunan alan dışı derslere katılarak bilgi ve becerisini artırır.
 10. Bilgisayar, bilişim ve bilgi teknolojilerini alanı için verimli bir şekilde kullanmayı öğrenir.
 11. Alanındaki literatürü takip edebilmek için en az bir yabancı dil bilir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE1241 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Şiir ve Tiyatro30035
TDE1251 Osmanlı Türkçesine Giriş30035
TDE1211 Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi20024
TDE1271 Eski Türk Edebiyatına Giriş20024
TDE1221 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıla Kadar)20023
ENF1100 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı12003
MDB1051 İngilizce 130033
SEC0001 Mesleki Seçmeli 120023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE1242 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikaye30035
TDE1212 Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi20024
TDE1252 Osmanlı Türkçesi Grameri30034
TDE1272 Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür 20024
TDE1262 Türk Halk Edebiyatına Giriş 30034
TDE1222 Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıldan Sonra)20023
MDB1052 İngilizce 230033
SEC0015 Sosyal Seçmeli 130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2211 Türkiye Türkçesi Tümce Bilgisi30034
TDE2221 Orhon Türkçesi20024
TDE2241 Eski Türk Edebiyatı 13.-14. Yüzyıl30034
TDE2261 Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir30034
TDE2251 Osmanlı Türkçesi I20024
TDE2271 Edebiyat Kuramları 20024
TDE2231 Eski Anadolu Türkçesi 13-14. Yüzyıl20023
TDE2281 Geleneksel Türk Tiyatrosu20023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2222 Uygur Türkçesi30034
TDE2262 Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye30034
TDE2242 Eski Türk Edebiyatı 15. Yüzyıl30034
TDE2232 Eski Anadolu Türkçesi 15. Yüzyıl20023
TDE2212 Metin Şerhi 20023
TDE2252 Osmanlı Türkçesi II20023
SEC0002 Sosyal Seçmeli 230033
SEC0003 Mesleki Seçmeli 220023
SEC0004 Mesleki Seçmeli 320023
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3241 Eski Türk Edebiyatı 16. Yüzyıl30035
TDE3261 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş30035
TDE3211 Karahanlı Türkçesi20024
‎TDE3231‎ Genel Dilbilim Fonetik-Morfoloji20024
TDE3221 Türk Halk Edebiyatı30034
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
SEC0005 Mesleki Seçmeli 420023
SEC0006 Mesleki Seçmeli 520023
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
‎TDE3242‎ Eski Türk Edebiyatı 17. Yüzyıl30035
TDE3262 II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı30035
‎TDE3272‎ Genel Dilbilim Sentaks-Semantik20023
‎TDE3212‎ Harezm-Kıpçak Türkçesi30034
TDE3252 Türk Halk Şiiri20023
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
SEC0007 Mesleki Seçmeli 620024
SEC0008 Mesleki Seçmeli 720024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4251 Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü30034
TDE4271 Çağatayca30034
TDE4241 Eski Türk Edebiyatı 18. Yüzyıl20024
SEC0009 Mesleki Seçmeli 830035
SEC0010 Mesleki Seçmeli 930035
SEC0011 Mesleki Seçmeli 1020024
SEC0012 Mesleki Seçmeli 1120024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4242 Eski Türk Edebiyatı 19. Yüzyıl20024
TDE4262 Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı30035
TDE4000 Bitirme Çalışması08048
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1230035
SEC0014 Mesleki Seçmeli 1320024
SEC0015 Mesleki Seçmeli 1420024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE1305 Türkçenin Güncel Sorunları 20023
TDE1301 Yazılı ve Sözlü Anlatım20023
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2312 Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Alfabeler20023
TDE2302 Batı Edebiyatı 20023
TDE2304 Farsça20023
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3351 Türkçede Polisiye Edebiyat20023
TDE3311 Anadolu ve Rumeli Ağızları Ses ve Biçimbilgisi20023
TDE3331 Türk Mizah Kültürü20023
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3322 Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri20024
TDE3306 Türk Dili Gramerciliği20024
TDE3342 Türk Eğlence Kültürü20024
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4371 Eski Türk Edebiyatının Fikri Kaynakları30035
TDE4381 Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak Tema30035
TDE4373 Osmanlı Paleografyasına Giriş30035
Mesleki Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4318 Eleştirel Okuma30035
TDE4304 Türk Dünyası Edebiyatına Giriş 30035
TDE4306 Dil Semineri Dilde Sadeleşme30035
TDE4310 Kuzey Grubu Türk Dilleri 30035
TDE4320 Modern Türk Edebiyatında Edebi Tartışmalar30035
TDE4342 İstanbul Folkloru30035
TDE4374 Osmanlı Paleografyası30035
Sosyal Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE2310 Halk Bilimi20023
TDE2306 Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası20023
TDE2308 Arapça20023
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3371 Anlatı Çözümlemeleri20023
SYP2131 Türk ve Osmanlı Sanatı 20023
TDE3321 Eski Türkçe Metinlerden Seçmeler20023
TDE3341 Edebî Sanatlar20023
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE3372 Modern Türk Edebiyatında Nesir20024
TDE3308 Azerbaycan Dili ve Edebiyatı20024
TDE3352 Fuzuli20024
TDE3382 Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı20024
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4305 Dil Semineri Sözlükçülük30035
TDE4311 Türk Tiyatro Tarihi30035
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4321 Modern Türk Şiiri20024
TDE4307 Oğuz Grubu Türk Dilleri 20024
TDE4351 Büyük Şark Klâsikleri20024
Mesleki Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4309 Sözlükçülük ve Etimoloji 20024
TDE4331 Modern Türk Edebiyatında Mizah20024
TDE4313 Özbek Edebiyatı 20024
TDE4341 İstanbul Folkloru'na Giriş20024
Mesleki Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4362 Türk Mitolojisi ve Türk Destanları20024
TDE4308 Kırgız Dili20024
TDE4312 Yeni Uygurca 20024
TDE4314 Türkmence20024
TDE4316 Anadolu ve Rumeli Ağızları Sözvarlığı20024
TDE4352 Divan Edebiyatı Tartışmaları20024
TDE4372 Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar20024
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
MDB4031 İleri Almanca 30033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
Mesleki Seçmeli 14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDE4315 Cumhuriyet Devri Türk Tiyatrosu20024
TDE4222 Yeni Türk Yazı Dilleri 20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
---1-1-----
TDE1211Türkiye Türkçesi Ses Bilgisi11--1------
TDE1221Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıla Kadar)11-1-------
TDE1241Tanzimat Dönemi Edebiyatı Şiir ve Tiyatro-1-11------
TDE1251Osmanlı Türkçesine Giriş-1-1--1----
TDE1271Eski Türk Edebiyatına Giriş-1-1-------
ENF1100Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı---------1-
SEC0001Mesleki Seçmeli 1-----------
MDB1051İngilizce 1--------111
TDE1212Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi11--1------
TDE1222Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıldan Sonra)11-1-------
TDE1252Osmanlı Türkçesi Grameri11-1-------
TDE1272Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür ----111----
TDE1262Türk Halk Edebiyatına Giriş -11-1------
TDE1242 Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikaye-1-1-1-----
MDB1052İngilizce 2--------111
TDE3211Karahanlı Türkçesi11-1-------
TDE3241Eski Türk Edebiyatı 16. Yüzyıl1--11------
‎TDE3231‎Genel Dilbilim Fonetik-Morfoloji11----1----
TDE3261II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı'na Giriş---111-----
TDE3221Türk Halk Edebiyatı-1--1-1----
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1--------1--
‎TDE3242‎Eski Türk Edebiyatı 17. Yüzyıl1--11------
TDE3262II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı---111-----
‎TDE3272‎Genel Dilbilim Sentaks-Semantik11--1------
‎TDE3212‎Harezm-Kıpçak Türkçesi11-1-------
TDE3252Türk Halk Şiiri-1-11------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2--------1--
TDE4271Çağatayca-1-11------
TDE4241Eski Türk Edebiyatı 18. Yüzyıl-1-1-------
TDE4251Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü---111-----
TDE4242Eski Türk Edebiyatı 19. Yüzyıl-1-1-------
TDE4262Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı---111----1
TDE4000Bitirme Çalışması11111111-11
TDE2211Türkiye Türkçesi Tümce Bilgisi11--1------
TDE2221Orhon Türkçesi11-1-------
TDE2231Eski Anadolu Türkçesi 13-14. Yüzyıl-1-1--1----
TDE2241Eski Türk Edebiyatı 13.-14. Yüzyıl-1-1-------
TDE2261Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir-1-1-1-----
TDE2251Osmanlı Türkçesi I1--1-------
TDE2271Edebiyat Kuramları -1---11----
TDE2281Geleneksel Türk Tiyatrosu--1-1-1----
TDE2212Metin Şerhi -1-1-------
TDE2222Uygur Türkçesi11-1-------
TDE2262Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye-1-1-1-----
TDE2252Osmanlı Türkçesi II1--1-------
TDE2242Eski Türk Edebiyatı 15. Yüzyıl-1-1-------
TDE2232Eski Anadolu Türkçesi 15. Yüzyıl11-1-------
TDE1301Yazılı ve Sözlü Anlatım1-----11---
TDE1305Türkçenin Güncel Sorunları 1-----1--1-
TDE2304Farsça--------1-1
TDE2302Batı Edebiyatı -1---11----
TDE2312Tarih Boyunca Türklerin Kullandıkları Alfabeler11-1-------
TDE3311Anadolu ve Rumeli Ağızları Ses ve Biçimbilgisi1-----1--1-
TDE3331Türk Mizah Kültürü--1-1-1----
TDE3351Türkçede Polisiye Edebiyat----11-----
TDE3306Türk Dili Gramerciliği-1--1-1----
TDE3342 Türk Eğlence Kültürü--1-1-1----
TDE3322Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri----1-11---
TDE4371Eski Türk Edebiyatının Fikri Kaynakları-1-1--1----
TDE4381Modern Türk Romanında Değişken Bir Unsur Olarak Tema-1---11----
TDE4373Osmanlı Paleografyasına Giriş-1-11------
TDE4304Türk Dünyası Edebiyatına Giriş -1--1-1----
TDE4306Dil Semineri Dilde Sadeleşme11-1-------
TDE4310Kuzey Grubu Türk Dilleri -1-11------
TDE4342İstanbul Folkloru--1-1-1----
TDE4318Eleştirel Okuma-1--111----
TDE4374Osmanlı Paleografyası-1-11------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı--------1--
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler--------1--
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih --------1--
ITB3020Felsefeye Giriş--------1--
TDE2308Arapça--------1-1
TDE2306Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası----1-1-1--
TDE2310Halk Bilimi--1-1-1----
TDE3321Eski Türkçe Metinlerden Seçmeler11-1-------
TDE3341Edebî Sanatlar-1-1-------
TDE3371Anlatı Çözümlemeleri-1---11----
SYP2131Türk ve Osmanlı Sanatı --------1--
TDE3308Azerbaycan Dili ve Edebiyatı11--1------
TDE3352 Fuzuli-1-1--1----
TDE3382Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı-1-11------
TDE3372Modern Türk Edebiyatında Nesir-1-1-1-----
TDE4305Dil Semineri Sözlükçülük-1-11-11---
TDE4311Türk Tiyatro Tarihi-1-1-1-----
TDE4307Oğuz Grubu Türk Dilleri 1-----1--1-
TDE4351Büyük Şark Klâsikleri---1-11----
TDE4321Modern Türk Şiiri---111-----
TDE4309Sözlükçülük ve Etimoloji ---11-1----
TDE4313Özbek Edebiyatı -1-11------
TDE4341İstanbul Folkloru'na Giriş--1-1-1----
TDE4331Modern Türk Edebiyatında Mizah-1--111----
TDE4308Kırgız Dili-1-11------
TDE4312Yeni Uygurca -1-11------
TDE4314Türkmence-1-11------
TDE4316Anadolu ve Rumeli Ağızları Sözvarlığı1-----1--1-
TDE4352Divan Edebiyatı Tartışmaları---1-1-----
TDE4372Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar-1--1-1----
TDE4362Türk Mitolojisi ve Türk Destanları-1-1--1----
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın--------1--
ITB3330Çevre ve Ekoloji --------1--
ITB3550İnsan Hakları --------1--
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler--------1--
ITB3010Sosyoloji--------1--
PDR2021Özel Eğitim --------1--
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler-1------1--
TRO2281Türk Dili Tarihi-1------1--
EGT1022Sosyal Antropoloji--------1--
EGT4041Eğitim Yönetimi--------1--
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi--------1--
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi --------1--
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık --------1--
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi --------1--
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi --------1--
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi --------1--
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi --------1--
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi --------1--
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi --------1--
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi --------1--
MEM4501Seramikler--------1--
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler--------1--
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı--------1--
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği--------1--
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri--------1--
ISL2560Halkla İlişkiler--------1--
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma --------1--
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme--------1--
ISL2901Doğrudan Pazarlama--------1--
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri --------1--
SBP2031Şehir Ekonomisi--------1--
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları--------1--
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları--------1--
ITB3150Tarih ve Sinema--------1--
--------1--
ILT1611Fotoğraf Teknikleri --------1--
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik--------1--
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim--------1--
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu--------1--
ISL2170Muhasebe Organizasyonu--------1--
ITB3610Yazarlık Teknikleri--------1--
ITB3560Siyaset Felsefesi--------1--
ITB3570Eğitim Felsefesi--------1--
ITB3320İktisadi Suçlar --------1--
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler --------1--
ITB3390Uygarlık Tarihi--------1--
ITB2030Bilim Felsefesi--------1--
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı-1------1--
ILT1621Grafik Tasarım Araçları --------1--
SBP2082Şehir Sosyolojisi--------1--
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2--------1--
SYP3241Halkla İlişkiler --------1--
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş --------1--
MIM2421Mimarlık Tarihi--------1--
MIM2411Arkeoloji--------1--
MIM1412Uygarlık tarihi--------1--
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi--------1--
ITB2020Bilim Tarihi--------1--
INS2462Trafik Güvenliği--------1--
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş--------1-1
MDB4021Almanca Dil Becerileri--------1-1
MDB4031İleri Almanca --------1-1
MDB4041Almanca Okuma Konuşma --------1-1
ITB3250Psikolojiye Giriş--------1--
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri--------1--
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1--------1--
FEL2270Batı Felsefesi 1--------1--
FEL2280Batı Felsefesi 2--------1--
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1--------1--
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2--------1--
FEL3330Felsefe Okumaları 1--------1--
FEL3340Felsefe Okumaları 2--------1--
FEL3350Antikçağ Felsefesi--------1--
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri--------1--
ITB3360Sanat Tarihi--------1--
ITB4930Mimarlık Tarihi--------1--
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans--------1--
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri--------1--
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet--------1--
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon--------1--
TDB4041Türk Öykü ve Romanı--------1--
GRA4120Deneysel Tipografi--------1--
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş--------1--
TDB4051Akademik Türkçe--------1--
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri--------1--
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş--------1--
DNS1240Yoga ve Anatomi--------1--
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik--------1--
TDB4061Yeditepe İstanbul--------1--
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş--------11-
FEL4251Bilim Felsefesi--------1--
BED1013Pilates Temel Eğitimi--------1--
BED1014Yoga Temel Eğitimi--------1--
EUT2022NFT'ye Giriş--------1--
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)--------1--
MDB1001Temel Fransızca 1--------1-1
MDB1003Temel İspanyolca 1--------1-1
MDB1004Temel İspanyolca 2--------1-1
MDB1005Temel Macarca 1--------1-1
MDB1007Temel İtalyanca 1--------1-1
MDB1009Temel Yunanca 1--------1-1
MDB1011 Temel Çince 1--------1-1
MDB1013Temel Japonca 1--------1-1
MDB1015 Temel Arapça 1--------1-1
MDB1016Temel Arapça 2--------1-1
MDB1017Temel Farsça 1--------1-1
MDB1019Temel Rusça 1--------1-1
MDB1101Temel Bulgarca 1--------1-1
MDB1201Temel Romence 1--------1-1
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş--------1--
MDB2003Toplum Önünde Konuşma--------1--
TDE4222Yeni Türk Yazı Dilleri -1-11------
TDE4315Cumhuriyet Devri Türk Tiyatrosu-1-1-1-----

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10XX
PÇ-11

Program Eğitim Amaçları ve Program Çıktıları (PÇ) İlişki Matrisi

EA-1EA-2EA-3EA-4EA-5EA-6EA-7
PÇ-1X
PÇ-2XXX
PÇ-3X
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6X
PÇ-7XX
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X