Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Program DirektörüKadriye TEZCAN AKMEHMET
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Kültür Yönetimi Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıSanat Yönetimi, sanat eserinin tanımlanması, yönetilmesi ve kamuya sunulma süreçlerini değerlendiren bir alan olarak ortaya çıkmıştır. Sanat eserinin kuramsal ve uygulamalı tanımlaması, sanat kurumları işletmeciliği, sergileme yöntemleri, tanıtım, iletişim ve pazarlama yöntemlerinden sorumludur. Sanat Yönetimi Programı hem bir sanat hem de bir yönetim alanıdır. Ama sanat eserini üretmez, onun yerine ortaya çıkan eseri tanımlar, yönetir ve kamuya sunar. Sanat Yönetimi sanat eserinin sergilenme şekli, sanatçı ile kurum arasındaki diyalog ve kültürel bir etkinlik olarak kamuyla paylaşım sürecinde bir aracılık rolü üstlenmektedir. Özellikle küratörlük alanının kurumlar bünyesindeki pozisyonu, kültür yöneticilerinin, sanat merkezleri ve müzelerdeki konumları, Sanat Yönetimi Bölümlerinden mezun yönetici adaylarının varlığını daha da önemli hale getirmektedir.
Program Eğitim AmaçlarıTüm sanat disiplinlerinden haberdar olan, sanat tarihini iyi bilen, ulusal ve uluslar arası sanat kurumlarını takip eden, işleyişini ve yönetimini bilen, üstlendiği görevde sanatsal, kültürel, maddi ve manevi kaygılar güderek çalışan, sanat galerileri, bienal, trienal, sanat fuarı, müze gibi plastik sanatlardaki uygulamaları bilen, tiyatro, opera, bale gibi sahne sanatlarındaki görsel tasarımdan sorumlu olan, reklam ajanslarında tasarımları planlayabilen, festival ve organizasyonlarda görev alabilen sanat yöneticileri, eleştirmenler ve sanat yönetmenleri yetiştirmektir.
Mezunların Mesleki ProfiliKültür ve Sanat Kurumları, Müzeler, Galeriler, Bienaller, İnisiyatifler, Sanat Organizasyonları, Sergiler, Festivaller vb. yerlerde organizatör, küratör, danışman, yönetici veya rehber olarak çalışabilirler. Ayrıca tüm sanat ve tasarım alanında faaliyet gösteren alanlarda iş imkânları bulabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Temel kültür ve sanat kavramlarını kullanabilme
  2. Kültür ve sanat ortamındaki değişim ve dönüşümü değerlendirebilme
  3. Konusuyla İlgili bilgi ve beceriye sahip olma
  4. Proje geliştirebilme, sunabilme ve uygulayabilme
  5. Ürünün onu izleyecek veya kullanacak olanlar üzerindeki etkisini kurgulayabilme
  6. Farklı bilgi ve becerileri, farklı bir yapı oluşturabilmek için kullanabilme
  7. Uygulama aşamasında gerek duyulan diğer meslek dallarıyla organize davranış biçimi geliştirebilme
  8. Kullandığı malzemenin olanaklarını bilme
  9. Günlük yaşamla sanatı birleştirebilme becerisi
  10. Malzemeyi etkin ve verimli kullanabilme

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
MDB1051 İngilizce 130033
SYP1041 Sanat Tarihine Giriş 20023
SYP1061 Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri 30034
SYP1071 Sanat Yönetimi 130034
SYP1092 Bilgi Yönetimi20022
SYP2111 İşletmeye Giriş20023
TDB1031 Türkçe 120002
29 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
MDB1052 İngilizce 230033
SYP1062 Araştırma Yazma Yöntemleri22033
SYP1072 Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 20023
SYP1082 Sanat Yönetimi 230034
SYP1112 Sanat ve Kültür Kurumları İşletmeciliği 20023
SYP1422 Sanatçı Hakları 30034
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2161 Desen 1 24048
SYP1392 Sanat Pedagojisi30034
SYP2151 Sanat Kurumlarının Gelişim Süreci20023
SYP2161 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 130033
SYP2171 Türk Sanatı 120023
SYP2561 Sanat ve Eleştiri20022
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-130034
SEC0002 Seçmeli 1-120023
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP2162 aa Desen 2 24048
SYP2142 Türk Sanatı 220024
SYP2182 Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat20023
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SEC0003 Mesleki Seçmeli 2-130034
SEC0004 Mesleki Seçmeli 3-130034
SEC0005 Seçmeli 2-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP3211 Atölye 1340510
SYP3221 Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 20023
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
SEC0006 Mesleki Seçmeli 4-130034
SEC0007 Mesleki Seçmeli 5-130034
SEC0008 Mesleki Seçmeli 6-130034
SEC0009 Seçmeli 3-120022
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP3252 Atölye 224048
SYP3352 Türk Sanatında Motif ve Tasarım30034
SYP3342 Müzeler ve Müzecilik 30034
SEC0010 Mesleki Seçmeli 7-130034
SEC0011 Mesleki Seçmeli 8-130034
SEC0012 Mesleki Seçmeli 9-130034
SEC0013 Seçmeli 4-120022
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
SYP4421 Sanatta Sponsorluk30034
SYP4491 Sanat Yönetiminde Uygulama 8801212
SEC0014 Mesleki Seçmeli 10-130034
SEC0015 Mesleki Seçmeli 11-130034
SEC0016 Mesleki Seçmeli 12-130034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
SYP4000 Bitirme Çalışması 080412
SYP4412 Etkinlik Yönetimi22034
SEC0017 Mesleki Seçmeli 13-130034
SEC0018 Mesleki Seçmeli 14-130034
SEC0019 Mesleki Seçmeli 15-130034
30 Toplam:
239 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP1432 Reklam Ajanslarında Sanat Yönetimi 30034
SYP2110 Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği 130034
SYP2140 Gösteri ve Sergileme Teknikleri 1 30034
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP2510 Plastik Sanatlarda Sanat Yönetimi30034
SYP2770 Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği 230034
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP2550 Sahne Sanatlarında Sanat Yönetimi 30034
SYP2440 Kurumsal İletişim30034
SYP2772 Gösteri ve Sergileme Teknikleri 2 30034
Mesleki Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3352 Batı Mitolojisi 30034
SYP2441 Sanat ve Matematik30034
BSP2441 Modern Sanat Manifestoları30034
SYP3250 Resim Atölyesi30034
Mesleki Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP3341 Sinemada Sanat Yönetimi 30034
SYP4541 Organizasyon Yönetimi 130034
FVP3702 Fotoğraf ve Sanat30034
Mesleki Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4474 Türk Tezhip Sanatı30034
FVP3161 Tv Program Türleri30034
BSP2422 Serigrafi Baskı Teknikleri30034
Mesleki Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3301 Doğu Mitolojisi 30034
FVP3452 Video Montaj 30034
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
Mesleki Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FVP3251 Kurgu Tekniği ve Estetiği30034
SYP3200 Sanat Yönetiminde Medya Planlama30034
SYP4492 Müze Mevzuatı 30034
Mesleki Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4641 Organizasyon Yönetimi 230034
SYP3372 Deneysel Fotoğraf30034
SYP3660 Sanat Yapıtlarının Pazarlanması30034
Mesleki Seçmeli 10 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4321 Sosyal Sorumluluk ve Tasarım 30034
SYP4472 Kamusal Pratikler 30034
FVP4411 Foto-Grafik Tasarım30034
SYP3621 Koleksiyon Yönetimi 30034
Mesleki Seçmeli 11 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4331 Sergileme ve Fuar Tasarımı30034
SYP4200 Sanat ve Yemek30034
SYP3282 Küratöryal Araştırmalar 30034
Mesleki Seçmeli 12 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4411 Dekor ve Kostüm Tasarımı 1 30034
SYP4341 Portfolyo Tasarımı30034
FVP4421 Video Klip Yapımı 30034
SYP4521 Müze İletişimi30034
Mesleki Seçmeli 13 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4410 Endüstriyel Tasarım Tarihi30034
SYP4512 Müze ve Galerilerde Eğitim30034
SYP3980 Sanat Yönetiminde Araştırma30034
Mesleki Seçmeli 14 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4471 Dekor ve Kostüm Tasarımı 230034
SYP4462 Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 30034
SYP4460 Örgütsel Davranış30034
Mesleki Seçmeli 15 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP4211 Işık ve Ses Bilgisi30034
FVP2452 Yapım ve Yönetmenlik30034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP2982 Mesleki İngilizce 120023
SYP2380 Perspektif 120023
SYP2480 İletişim ve İkna20023
SYP1021 Uygarlık Tarihi 20023
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP2570 Mesleki İngilizce 230034
SYP2670 1980’den Günümüze Türkiye’de Sanat30034
SYP3580 Perspektif 230034
SYP3570 Kültürel Miras Yönetimi30034
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
BSP2541 Sanat Terminolojisi 20022
SYP3680 Yeni Medya Sanatı ve Kökenleri20022
SYP3690 Dijital Resimleme Teknikleri20022
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SYP3662 Müzayede Yönetimi 20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SYP3542 Sanat Yapıtı ve Tarihsel Okuma 20022
DNS2911 Yoga ve Doğru Duruş Teknikleri20022
SYP3362 Kültür Politikaları20022
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
MDB1005 Temel Macarca 130033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
MDB1016 Temel Arapça 230033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
MDB1017 Temel Farsça 130033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
MDB1019 Temel Rusça 130033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
MDB1201 Temel Romence 130033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
BSP1101Temel Tasarım 1 11111111111111
SYP1041Sanat Tarihine Giriş 11111111111111
SYP1092Bilgi Yönetimi11111111111111
SYP2111İşletmeye Giriş11111111111111
MDB1051İngilizce 111111111111111
TDB1031Türkçe 1---1------1111
SYP1061Dijital Ortamda Tasarım Yöntemleri 11111111111111
SYP1071Sanat Yönetimi 1-1-1-1--------
SYP1072Ortaçağ’dan Endüstri Devrimine Avrupa Sanatı 11111111111111
BSP1102Temel Tasarım 2 11111111111111
SYP1112Sanat ve Kültür Kurumları İşletmeciliği 11111111111111
SYP1422Sanatçı Hakları 11111111111111
TDB1032Türkçe 2---1------1111
MDB1052İngilizce 211111111111111
SYP1082Sanat Yönetimi 2-1-1--1-------
SYP1062Araştırma Yazma Yöntemleri--1111111-111-
BSP2161Desen 1 11111111111111
SYP2161Kültür Yönetimi ve Etkenleri 111111111111111
SYP2151Sanat Kurumlarının Gelişim Süreci11111111111111
SYP1392Sanat Pedagojisi11111111111111
SYP2561Sanat ve Eleştiri11111111111111
SEC0001Mesleki Seçmeli 1-111111111111111
SEC0002Seçmeli 1-111111111111111
SYP2171Türk Sanatı 111---1--------
SYP2182Aydınlanma Döneminden Postmodernizme Sanat11111111111111
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 211111111111111
SEC0003Mesleki Seçmeli 2-111111111111111
BSP2162Desen 2 11111111111111
SEC0004Mesleki Seçmeli 3-111111111111111
SEC0005Seçmeli 2-111111111111111
SYP2142Türk Sanatı 211--1---------
SYP3211Atölye 111111111111111
SYP3221Batılılaşma Döneminden Günümüze Türk Sanatı 11111111111111
SYP3241Halkla İlişkiler 11111111111111
SEC0006Mesleki Seçmeli 4-111111111111111
SEC0007Mesleki Seçmeli 5-111111111111111
SEC0008Mesleki Seçmeli 6-111111111111111
SEC0009Seçmeli 3-111111111111111
SYP3252Atölye 211111111111111
SYP3342Müzeler ve Müzecilik 11111111111111
SEC0010Mesleki Seçmeli 7-111111111111111
SEC0011Mesleki Seçmeli 8-111111111111111
SEC0012Mesleki Seçmeli 9-111111111111111
SEC0013Seçmeli 4-111111111111111
SYP3352Türk Sanatında Motif ve Tasarım1111111111----
SYP4491Sanat Yönetiminde Uygulama 11111111111111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1-1--------1111
SEC0014Mesleki Seçmeli 10-111111111111111
SYP4421Sanatta Sponsorluk-----11-------
SYP4000Bitirme Çalışması 11111111111111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2-1--------1111
SYP4412Etkinlik Yönetimi---1--1-------
SYP2140Gösteri ve Sergileme Teknikleri 1 11111111111111
SYP2110Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği 111111111111111
SYP1432Reklam Ajanslarında Sanat Yönetimi -1-1----------
SYP2770Sanat Yönetimi ve Çağdaş Sanat Pratiği 211111111111111
SYP2510Plastik Sanatlarda Sanat Yönetimi--11--1-------
SYP2772Gösteri ve Sergileme Teknikleri 2 11111111111111
SYP2440Kurumsal İletişim11111111111111
SYP2550Sahne Sanatlarında Sanat Yönetimi -1-1--1-------
SYP2441Sanat ve Matematik11111111111111
BSP3352Batı Mitolojisi 11111111111111
BSP2441Modern Sanat Manifestoları1-1---1-------
SYP3250Resim Atölyesi-1----1-------
FVP3702Fotoğraf ve Sanat11111111111111
SYP3341Sinemada Sanat Yönetimi 1----11-------
SYP4541Organizasyon Yönetimi 1------11------
SYP4474Türk Tezhip Sanatı-1----1-------
FVP3161Tv Program Türleri-1-1---1------
BSP2422Serigrafi Baskı Teknikleri---1-1--------
BSP3282Disiplinlerarası Sanat11111111111111
BSP3301Doğu Mitolojisi 11111111111111
FVP3452Video Montaj ---1--1-------
SYP4492Müze Mevzuatı 11111111111111
SYP4472Kamusal Pratikler 11111111111111
SYP3282Küratöryal Araştırmalar 11111111111111
SYP4200Sanat ve Yemek11111111111111
SYP4521Müze İletişimi11111111111111
SYP3980Sanat Yönetiminde Araştırma11111111111111
SYP4512Müze ve Galerilerde Eğitim11111111111111
SYP4462Sanat Yapıtı Üzerinden Toplumsal Yapı İncelemeleri 11111111111111
SYP1021Uygarlık Tarihi 11111111111111
SYP2982Mesleki İngilizce 111111111111111
SYP2570 Mesleki İngilizce 211111111111111
SYP26701980’den Günümüze Türkiye’de Sanat11111111111111
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma11111111111111
SYP3362Kültür Politikaları11111111111111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce11111111111111
SYP3542Sanat Yapıtı ve Tarihsel Okuma 11111111111111
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme------1-------
GRA4120Deneysel Tipografi1-1-1----1----
EUT2022NFT'ye Giriş11111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXXXX
PÇ-10XXXXXX