İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı

Programı Sunan Akademik Birimİşletme Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme ABD İşletme Yönetimi Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program Tanımıİşletme doktora programı, öğrencilerin işletmeciliğin temel alanlarına ilişkin kuramsal ve uygulamaya dönük bilgileri edinebilmelerine ve bağımsız olarak araştırma yürütebilmelerine olanak tanımaktadır. Öğrencileri akademik hayata kazandırmayı amaçlayan program kavramsal, kuramsal ve uygulamaya dönük araştırmaları ön plana çıkararak, öğrencilerinin tartışarak ve uygulayarak öğrenebilecekleri bir ortam yaratmayı amaçlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profiliİşletme Yönetimi doktora eğitimini başarıyla tamamlayan öğrenciler üniversitelerde öğretim üyesi olarak istihdam edilebilirler. Bunun yanı sıra, kamu ve özel teşebbüslerde de araştırmacı kadrosunda ve yönetici kademesinde çalışma olanakları bulabilmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Temel İşletme bilgilerinin kullanımı
  2. Bilimsel araştırma yöntemlerini etkin bir biçimde kullanabilme
  3. Analitik düşünme, problemi teşhis etme ve olası çözüm alternatifleri geliştirebilme
  4. Güncel bilimsel yayınları takip etme ve değerlendirebilme
  5. Ders konusuna ilişkin veriler hakkında tartışma, yordama ve yorum becerisini geliştirme
  6. Dersle ilgili alanın, İşletmeciliğin diğer alanlarıyla ilişkisini kurabilme, küresel ve toplumsal etkilerinin bilincinde olma
  7. Sürekli öğrenme ve gelişimi teşvik etme
  8. İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilme
  9. Doktora uzmanlık alanı çerçevesinde dersin yordama ve tartışma becerilerini geliştirmeye katkısı
  10. Dersin doktora uzmanlık alanındaki terminoloji ve yaklaşımları kazandırmaya katkısı

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
ISL5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
ISL6001 Seminer02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ISL6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ISL6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ISL6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ISL6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ISL6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
ISL6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISL6100 İleri Üretim Sistemleri30037.5
ISL6155 Dijital Pazarlama30037.5
ISL6101 Pazarlama Stratejisi30037.5
ISL6102 Tüketim Teorisi30037.5
ISL6103 Üretim Stratejilerinin Esasları30037.5
ISL6104 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri30037.5
ISL6105 İnovasyon Yönetimi30037.5
ISL6107 Global Pazarlama30037.5
ISL6108 Marka Değeri Yönetimi30037.5
ISL6110 İlişkisel Pazarlama30037.5
ISL6111 Stratejik Perakende Yönetimi30037.5
ISL6113 Stratejik Pazarlama İletişimi30037.5
ISL6117 Satış Gücü Yönetimi30037.5
ISL6119 Ürün Yönetimi30037.5
ISL6120 Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi 30037.5
ISL6161 Pozitif Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular30037.5
ISL6162 İnsan Kaynaklarında Seçilmiş Konular30037.5
ISL6158 Örgütlerde Davranışa Anlam Vermek 30037.5
ISL6159 Davranışsal Finansta Güncel Konular 30037.5
ISL6199 Reklam Hukukunda Seçilmiş Güncel Konular 30037.5
ISL6121 Yönetim Düşüncesinin Evrimi30037.5
ISL6122 Örgütsel Davranışta Çağdaş Yaklaşımlar30037.5
ISL6123 Örgüt Kültürü: Teori ve Uygulamaları 30037.5
ISL6124 Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme30037.5
ISL6125 Kişilerarası İlişkiler ve Örgütsel İletişim30037.5
ISL5135 İş Hukuku (Doktora) 30037.5
ISL6127 Ortaklıklar Hukuku 30037.5
ISL6128 Sayısal Karar Verme Teknikleri00007.5
ISL6129 Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Stratejileri30037.5
ISL6130 Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi30037.5
ISL6131 Sektör ve Rekabet Analizi 30037.5
ISL6132 Uluslar arası Ortamda Strateji ve Yönetim30037.5
ISL6133 Çalışma Hayatında Etik30037.5
ISL6134 Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi 30037.5
ISL6136 Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik 30037.5
ISL6137 Finansal Ekonomide Özel Konular30037.5
ISL6138 İşletme Finansı 30037.5
ISL6139 Finansal Piyasalar ve Kurumlar Teori ve Uygulama30037.5
ISL6140 Uluslararası Finansal Yönetim 30037.5
ISL6141 Türkiye‘de Sermaye Piyasası 30037.5
ISL6142 İleri Düzeyde Sermaye Piyasası Analizleri30037.5
ISL6143 Uygulamalı Finansal Ekonometri30037.5
ISL6144 Risk Yönetimi ve Türev Ürünler30037.5
ISL6145 Firma Değerleme 30037.5
ISL6146 Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 30037.5
ISL6147 İşletme Kararlarında Finansal Analiz30037.5
ISL6148 Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları 30037.5
ISL6149 İç Denetim 30037.5
ISL6150 Davranışsal Finans30037.5
ISL6151 Endüstri İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi 30037.5
ISL6152 Stratejik Yönetim Muhasebesi 30037.5
ISL6153 Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi 30037.5
ISL6154 Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar 30037.5
ISL6106 Örgüt Kuramı30037.5
ISL6109 Örgütsel Davranışta Temel Yaklaşımlar30037.5
ISL6114 Muhasebe Teorisinde Seçilmiş Konular 30037.5
ISL6115 Finans Teorisinde Seçilmiş Konular 30037.5
ISL6118 Pazarlama Kuramı30037.5
ISL6135 Yönetim Alanında Yönlendirilmiş Okumalar 30037.5
ISL6157 Pazarlama Araştırması30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0003Seçmeli 31-1-1-1---
ISL6121Yönetim Düşüncesinin Evrimi1-111--1--
ISL6122Örgütsel Davranışta Çağdaş Yaklaşımlar1-11-1-1--
ISL6123Örgüt Kültürü: Teori ve Uygulamaları 1-1-111---
ISL6124Örgütsel Değişim ve Örgüt Geliştirme1-11-11---
ISL6125Kişilerarası İlişkiler ve Örgütsel İletişim1-1--1-1--
ISL5135İş Hukuku (Doktora) -1111-----
ISL6127Ortaklıklar Hukuku -1-1111---
ISL6128Sayısal Karar Verme Teknikleri-11-11----
ISL6129Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve İşletme Stratejileri--11111---
ISL6130Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi11111-----
ISL6132Uluslar arası Ortamda Strateji ve Yönetim1-1111----
ISL6134Girişimcilik ve Yenilikçilik Yönetimi --11111---
ISL6135Yönetim Alanında Yönlendirilmiş Okumalar 11-111----
ISL6136Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma ve Sürdürülebilirlik --1111----
ISL6137Finansal Ekonomide Özel Konular-1--1-11--
ISL6138İşletme Finansı -1-11--1--
ISL6139Finansal Piyasalar ve Kurumlar Teori ve Uygulama-1-1111---
ISL6140Uluslararası Finansal Yönetim 1--1-1-1--
ISL6141Türkiye‘de Sermaye Piyasası 1--1-11---
ISL6142İleri Düzeyde Sermaye Piyasası Analizleri1-11--1---
ISL6143Uygulamalı Finansal Ekonometri1--1-1-1--
ISL6144Risk Yönetimi ve Türev Ürünler-1-11--1--
ISL6145Firma Değerleme -1-1-11---
ISL6146Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 1-11-1----
ISL6147İşletme Kararlarında Finansal Analiz11--1-1---
ISL6148Uluslararası Bağımsız Denetim Standartları -1-11-1---
ISL6149İç Denetim 1-11-11---
ISL6150Davranışsal Finans-1--11-1--
ISL6151Endüstri İşletmelerinde Stratejik Maliyet Yönetimi 1-1--1-1--
ISL6152Stratejik Yönetim Muhasebesi 1--1-1-1--
ISL6153Yatırım Analizi ve Portföy Yönetimi -1--1-11--
ISL6154Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar -1-1--11--
ISL6100İleri Üretim Sistemleri1-1-11----
ISL6155Dijital Pazarlama----1111--
ISL6101Pazarlama Stratejisi1---11-1--
ISL6102Tüketim Teorisi11--11----
ISL6103Üretim Stratejilerinin Esasları1-11-11-11
ISL6105İnovasyon Yönetimi1-11-11-11
ISL6107Global Pazarlama1--1-1-1--
ISL6108Marka Değeri Yönetimi1---11-1--
ISL6110İlişkisel Pazarlama--111--1--
ISL6111Stratejik Perakende Yönetimi1---11-1--
ISL6113Stratejik Pazarlama İletişimi1--11--1--
ISL6117Satış Gücü Yönetimi1-1-11----
ISL6119Ürün Yönetimi1-1-1--1--
ISL6131Sektör ve Rekabet Analizi 111--1-1--
ISL6133Çalışma Hayatında Etik1111111111
ISL6104Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri-11-1-1--1
ISL6106Örgüt Kuramı11-111----
ISL6109Örgütsel Davranışta Temel Yaklaşımlar1--11--111
ISL6114Muhasebe Teorisinde Seçilmiş Konular 1-1-1--1-1
ISL6115Finans Teorisinde Seçilmiş Konular 1-1--11--1
ISL6118Pazarlama Kuramı1----1-111
ISL6120Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi --11-11--1
ISL6161Pozitif Örgütsel Davranışta Seçilmiş Konular1-11111111
ISL6000Doktora Tezi11111--1-1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10