Matematik Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Bölümü
Program DirektörüSalim Yüce
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıÖğrencileri çağdaş, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak yetiştirmek. Üretken, ekip çalışmasında uyumlu, akademik ve öğretim çalışmalarını yürütebilecek donanıma sahip, öğrencilerle sürekli bir iletişim içerisinde bulunabilen, zamanı en verimli biçimde kullanabilen öğretim üyelerine sahip olmaktır.
Program Eğitim/Öğretim AmacıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlarımız çağın gerektirdiği güncel matematik bilgi ve donanıma sahip ve matematik alanında kullanılan yazılımları bilen, girişimci, kendine güvenen, takım ruhuna sahip, matematik alanında sağlam bir temel ve güçlü bilgi ile donatılmış, matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler olarak hayata atılırlar. Ve bu bilgilerini bankacılık, sigortacılık, eğitim, bilişim teknolojileri vb. gibi alanlarda kullanabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır.

Program Çıktıları

 1. Temel matematik kuramlarına ve uygulamalarına hakim olmak
 2. Matematik alanındaki edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilmek
 3. Sorunları tanımlayabilmek, analiz edebilmek ve matematiksel modelleme kurarak çözüm üretebilmek
 4. Disiplinlerarası yaklaşımla matematiği gerçek yaşamda uygulayabilmek ve uygulama konusunda kendi potansiyellerini keşfedebilmek
 5. Çeşitli kaynaklara başvurma ve kullanma becerisini geliştirmek
 6. Teorik matematik ve uygulamalı matematik alanlarında akademik çalışma yapabilme yeteneği kazanmak
 7. Kuramsal ve teknik bilgilerini gerek detaylı olarak uzman kişilere, gerekse basit ve anlaşılır bir şekilde uzman olmayan kişilere rahatça aktarabilmek
 8. Araştırma yaparak yeni kavramlar öğrenme, hayat boyu öğrenme ve kendini yenileme anlayışını kazanabilmek
 9. Matematik alanlarında yaygın olarak kullanılan yazılımlara aşina olmak ve en az birini etkin bir şekilde kullanabilmek
 10. Elde ettiği çözümleri uygularken toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket edebilmek
 11. Evrensel anlamda birikimli ve duyarlı olarak tüm süreçleri etkin şekilde değerlendirebilmek ve kalite yönetimi konusunda yeterli bilince sahip olmak
 12. Soyut düşünce yapısına hakim olarak, somut olaylar ile soyut kavramları ilişkilendirmek ve çözümlere bu yaklaşımlarla ulaşmak
 13. Yazılı, sözlü ve görsel araçlarla etkin iletişim kurma yeteneği kazanmak

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1141 Matematik Analiz 142057
MAT1151 Lineer Cebir 140045
MAT1161 Soyut Matematik30033
MAT1171 Bilgisayar Programlamaya Giriş32045
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ1002 Fizik 230245
MAT1142 Matematik Analiz 242057
MAT1152 Lineer Cebir 240045
MAT1162 Sayılar Teorisine Giriş30035
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0001 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120002
MAT2041 Matematik Analiz 342057
MAT2091 Cebir 140046
MAT2131 Lineer Programlama30035
MAT2141 Analitik Geometri 130035
MAT2171 Diferansiyel Denklemler 140045
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
MAT2042 Matematik Analiz 442057
MAT2092 Cebir 240046
MAT2142 Analitik Geometri 230035
MAT2172 Diferansiyel Denklemler 230034
MAT2192 Olasılık ve İstatistik40046
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT3151 Diferansiyel Geometri 130036
MAT3161 Soyut Cebir30036
MAT3171 Topolojiye Giriş40046
MAT3181 Sayısal Analiz I40046
SEC0002 Mesleki Seçimlik 1-130036
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT3152 Diferansiyel Geometri 230036
MAT3172 Kısmi Diferansiyel Denklemler40046
MAT3182 Reel Analize Giriş40046
SEC0003 Mesleki Seçimlik 1-230036
SEC0004 Mesleki Seçimlik 1-330036
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT4041 Fonksiyonel Analize Giriş 40046
MAT4111 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 140046
SEC0005 Mesleki Seçimlik 1-430036
SEC0006 Mesleki Seçimlik 1-530036
SEC0007 Mesleki Seçimlik 1-630036
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MAT9000 Bitirme Çalışması08049
SEC0008 Mesleki Seçimlik 1-730036
SEC0009 Mesleki Seçimlik 1-830036
SEC0010 Mesleki Seçimlik 1-930036
SEC0011 Sosyal Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçimlik 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM2511 Algoritmalar ve Veri Yapıları30036
IST2022 Matematiksel İstatistik22036
MTM2602 Yapay Zekaya Giriş30036
END3961 aa Sistem Analizi30036
END3991 Yöneylem Araştırması 230036
MTM3561 Sigorta Matematiğine Giriş30036
MTM3671 Çizge Kuramı ve Algoritmalar30036
IST4131 Ekonometri30036
MTM4531 Sistem Analizi ve Dizayn30036
MTM4581 Oyunlar Teorisine Giriş 30036
MTM4641 Veri Madenciliğine Giriş30036
MTM4661 Nesneye Yönelik İleri Programlama30036
MTM4552 Görüntü İşleme 30036
MTM4622 Yapay Zeka30036
MAT9901 İşletmede Mesleki Eğitim 130036
MAT9902 İşletmede Mesleki Eğitim 230036
MAT9903 İşletmede Mesleki Eğitim 330036
MAT3210 Bulanık Mantığa Giriş30036
MAT3320 Hilbert Uzaylarına Giriş30036
MAT3220 Kodlama Teorisine Giriş30036
MAT3330 Değişmeli Cebir 30036
MAT3230 Matematiksel İstatistik 30036
MAT3340 Bulanık Gruplar30036
MAT3240 Yöneylem Araştırması30036
MAT3350 Boole Cebirine Giriş30036
MAT3250 Ayrık Matematik30036
MAT4340 Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 230036
MAT3260 Şifrelemeye Giriş30036
MAT4350 Normlu Uzaylarda Sayısal Bölgeler30036
MAT3270 Sayısal Analiz 230036
MAT4360 Dönüşümler ve Geometriler 30036
MAT3280 İntegral Denklemlere Giriş30036
MAT4370 Yüzeyler Teorisi30036
MAT3290 Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar30036
MAT4380 Tensör Cebiri30036
MAT3310 Oyunlar Teorisi30036
MAT4390 Kontrol Teoriye Giriş30036
MAT4410 Halkalar ve Modüller30036
MAT4240 Sigorta Matematiği30036
MAT4420 Klasik Matris Gruplarına Giriş 30036
MAT4250 Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri30036
MAT4430 Riesz Uzaylarına Giriş30036
MAT4260 Veri Yapıları30036
MAT4440 Pozitif Operatörlere Giriş30036
MAT4280 Optimizasyon Teknikleri30036
MAT4450 Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi 30036
MAT4290 Sistem Analizi 30036
MAT4320 Finans ve Yönetim Matematiği30036
MAT4460 Düzlemsel Kinematik30036
MAT4330 Mesleki İngilizce30036
MAT4470 Öklid Dışı Geometri30036
MAT4520 Bilgisayar Programlama 130036
MAT4480 Galois Teorisi30036
MAT4530 Lineer Fark Denklemleri30036
MAT4490 Cebirsel Geometriye Giriş 30036
MAT4540 Matematik Tarihi30036
MAT4510 Lineer Operatörlere Giriş30036
MAT4570 Sayılar Teorisinde Özel Sayılar ve Temel Denklemler30036
MAT4550 Graf Teoriye Giriş30036
MAT4560 Bilgisayar Programlama 230036
MTM3552 Yazılım Mühendisliği30036
MTM3571 İşletim Sistemleri30036
MTM4521 Nesneye Yönelik Programlama30036
MTM4602 Web Programlama30036
MTM4692 Uygulamalı SQL30036
Sosyal Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
KIM2111 Bilim Tarihi 30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
MAT1141Matematik Analiz 14544454424352
MAT1151Lineer Cebir 14544454424352
FIZ1001Fizik 14544454424355
MDB1031İleri İngilizce 14544454424355
MAT1161Soyut Matematik4544454424355
TDB1031Türkçe 14544454424355
MAT1171Bilgisayar Programlamaya Giriş4554435455555
FIZ1002Fizik 24544454424355
MAT1152Lineer Cebir 24544454424352
MDB1032İleri İngilizce 24544454424355
TDB1032Türkçe 24544454424355
MAT1142Matematik Analiz 24544454424352
MAT1162Sayılar Teorisine Giriş4544454454355
MAT2041Matematik Analiz 34544454424352
MAT2171Diferansiyel Denklemler 14544454424352
MAT2091Cebir 14544454424342
MAT2131Lineer Programlama4545455533343
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 14555455554355
MAT2042Matematik Analiz 44544454424352
MAT2172Diferansiyel Denklemler 24544454424352
MAT2092Cebir 24543454424352
MAT2142Analitik Geometri 24544454424355
MAT2192Olasılık ve İstatistik4544454424352
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 24555455554355
MAT3181Sayısal Analiz I4555555445454
MAT3151Diferansiyel Geometri 14544454442435
MAT3171Topolojiye Giriş5544454444353
MAT3161Soyut Cebir4544454454355
MAT3172Kısmi Diferansiyel Denklemler4544454424352
MAT3152Diferansiyel Geometri 24544454424355
MAT3182Reel Analize Giriş4544454454355
MAT4111Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 14544454414352
MAT4041Fonksiyonel Analize Giriş 4544454424352
MAT9000Bitirme Çalışması4544454454355
MAT3210Bulanık Mantığa Giriş4544454454355
MAT3320Hilbert Uzaylarına Giriş4544454454355
MAT3220Kodlama Teorisine Giriş4544454454355
MAT3330Değişmeli Cebir 4544454454355
MAT3230Matematiksel İstatistik 4544454454355
MAT3240Yöneylem Araştırması4544454454355
MAT3250Ayrık Matematik4544454454355
MAT3350Boole Cebirine Giriş4544454454355
MAT3260Şifrelemeye Giriş4544454454355
MAT3340Bulanık Gruplar4544454454355
MAT3270Sayısal Analiz 24544454454355
MAT3280İntegral Denklemlere Giriş4444454454355
MAT3290Bilgisayar Destekli Matematiksel Hesaplamalar4544454454355
MAT3310Oyunlar Teorisi4544454454353
MAT4340Kompleks Fonksiyonlar Teorisi 24544454454355
MAT4350Normlu Uzaylarda Sayısal Bölgeler4544454454355
MAT4360Dönüşümler ve Geometriler 4544454454355
MAT4370Yüzeyler Teorisi4544454454355
MAT4380Tensör Cebiri4544454454355
MAT4390Kontrol Teoriye Giriş4544454454355
MAT4410Halkalar ve Modüller4544454454355
MAT4520Bilgisayar Programlama 14554435455555
MAT4530Lineer Fark Denklemleri4544454454355
MAT4540Matematik Tarihi4544454454355
MAT4240Sigorta Matematiği4544454454355
MAT4320Finans ve Yönetim Matematiği4544454454355
MAT4420Klasik Matris Gruplarına Giriş 4544454454355
MAT4510Lineer Operatörlere Giriş4544454454355
MAT4430Riesz Uzaylarına Giriş4544454454355
MAT4440Pozitif Operatörlere Giriş4544454454355
MAT4450Dual Sayılar ve Kuaterniyonlar Teorisi 4544454454355
MAT4460Düzlemsel Kinematik4544454454355
MAT4470Öklid Dışı Geometri4544454444355
MAT4550Graf Teoriye Giriş4544454454355
MAT4480Galois Teorisi4544454454355
MAT4490Cebirsel Geometriye Giriş 4544454454355
MAT4260Veri Yapıları4544454454355
MAT4560Bilgisayar Programlama 24544454424352
MAT4280Optimizasyon Teknikleri4544454454355
MAT4290Sistem Analizi 4544454454355
MAT4250Adi Diferansiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri4544454454355
MAT4330Mesleki İngilizce2223441331113
MTM4692Uygulamalı SQL5454445544454
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler1122513514325
ITB2030Bilim Felsefesi1233435533444
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 1122514515525
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları1122423414515
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler1134425325544
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim1122524415425
ITB3330Çevre ve Ekoloji 1122313415524
ITB3550İnsan Hakları 1122513515535
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın1111513515525
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu1111413514525
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı1111414515525
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 1111413413425
ITB3560Siyaset Felsefesi1111313414425
ITB3390Uygarlık Tarihi1111514415515
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi 2213412313424
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 2213412313424
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 2213412313424
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 2213412313424
ITB3010Sosyoloji4544454424355
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik1111314415525
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş1112321311411
ITB3020Felsefeye Giriş--223--3-2451
ITB3150Tarih ve Sinema----2----344-

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXXXX
PÇ-11XXX
PÇ-12XXX
PÇ-13XXXXX