Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Sanat ve Tasarım Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıProgram, disipliner arası bir yaklaşım ile çeşitli disiplinlerden gelen öğrencilerin hem birbirlerinin disiplinleri hem de diğer disiplinlerin bilgisini tanıyarak, kültürel ve sanatsal üretimlerini bu disiplinlerin bilgisini de kullanarak geliştirmelerini ve farklı disiplinlerle çalışabilmelerini sağlayacak disiplinler arası bir vizyon ve teorik altyapı sunmakatadır. Öğrenciler Sanat ve Tasarım Fakültesinin tüm programlarının açtığı seçmeli derslerle kendi eğitim planlarını oluşturarak çalışmalarını geliştirebilmektedir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliProgramın disiplinler arası yapısı sayesinde mezunlar kültür sanat alanının çeşitli kurumlarında ve serbest olarak sanatçı, tasarımcı, küratör, yönetici ve akademisyen gibi çok çeşitli pozisyonlarda üretimlerine devam etmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Temel sanat kavramlarını kullanabilme
  2. Sanat ortamındaki değişim ve dönüşümü değerlendirebilme
  3. Mesleki sunum tekniklerini uygulayabilme
  4. Takım çalışmasına katılabilme
  5. Takım çalışmasını yönetebilme
  6. Sorunlara çok yönlü yaklaşabilme
  7. Sosyal sorunları algılayabilme
  8. Proje üretebilme
  9. Proje yürütebilme
  10. Araştırma yapabilme

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0001 Seçmeli 230037.5
SEC0002 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC005 Seçmeli 430037.5
SEC006 Seçmeli 530037.5
SEC007 Zorunlu 230037.5
SAN5001 Seminer01007.5
SAN5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
SAN5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5303 Atölye Çalışması 130037.5
SAN5304 Atölye Çalışması 230037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN5321 Medya ve Toplumsal Cinsiyet30037.5
SAN5320 İleri Maket Yapım Teknikleri 30037.5
SAN5399 Genişletilmiş Gerçeklik Teknolojileri 30037.5
SAN5301 Medya Sanatı 30037.5
SAN5302 Fotoğrafta Yorum30037.5
SAN5305 Türk Müziği Bibliyografya Bilgisi30037.5
SAN5306 Oryantalizm ve Türk Sanatı 30037.5
SAN5307 Tasarım ve Sanat; 20.yy’dan Seçme Konular30037.5
SAN5308 Dünyada ve Türkiyede Kültür Politikaları Gelişimi30037.5
SAN5309 Çalgı Bilimi30037.5
SAN5310 Görüntü Yapım ve Çözümleme30037.5
SAN5311 20. Yüzyıl Müziği30037.5
SAN5312 Hat Sanatı İncelemeleri 30037.5
SAN5313 İleri Makam Okumaları ve Paleografya30037.5
SAN5314 Sanat Yönetimi 30007.5
SAN5315 Organizasyon Yönetimi 30007.5
SAN5316 Eser Çözümleme30037.5
SAN5317 Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji30037.5
SAN5318 Osmanlı Türk Müzik Metinleri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0001Seçmeli 111111111111111
SAN5303Atölye Çalışması 111111111111111
SAN5304Atölye Çalışması 211111111111111
SAN5302Fotoğrafta Yorum1111---1-1111-
SAN5305Türk Müziği Bibliyografya Bilgisi11111111111111
SAN5309Çalgı Bilimi11111111111111
SAN531120. Yüzyıl Müziği11111111111111
SAN5306Oryantalizm ve Türk Sanatı 11111111111111
SAN5307Tasarım ve Sanat; 20.yy’dan Seçme Konular11111111111111
SAN5308Dünyada ve Türkiyede Kültür Politikaları Gelişimi11111111111111
SAN5312Hat Sanatı İncelemeleri 11111111111111
SAN5310Görüntü Yapım ve Çözümleme11111111111111
SAN5313İleri Makam Okumaları ve Paleografya11111111111111
SAN5301Medya Sanatı 11111111111111
SAN5317Türk Minyatürlerinde İkonografi ve Mitoloji11111111111111
SAN5001Seminer11111111111111
SAN5000Yüksek Lisans Tezi11111111111111
SAN5003Uzmanlık Alan Dersi11111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXXXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXXX