Sanat ve Tasarım ASD Sanatta Yeterlik Programı

Programı Sunan Akademik BirimSanat Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sanat ve Tasarım ASD Sanatta Yeterlik Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıSanatta Yeterlik Programı, özgün sanat yapıtları geliştiren ve özgün sunum-performanslar yapabilen , kavramları çağdaş sanat yöntemleri ile sorgulayarak kuramsal düzlemde irdeleyen akademisyen ve sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Sanatta yeterlik eğitimi sonucunda ortaya çıkan sanatta yeterlik eser çalışması raporunun ve sunulan performans, sergi, proje ya da benzeri uygulama içeren çalışmanın; uygulama teknikleri, yöntemleri ya da kuramsal açıdan sanat alanına yenilik getirmesi beklenmektedir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliSanatta Yeterlik Programındaki öğrencilerinin, alanında uygulama ve teorik açıdan ileri seviyeye ulaşmış, birikimlerini sanatsal ve teorik düzeyde paylaşabilien ve aktarabilen, kendi alanı dışındaki disiplinlerle ilişki kurabilen ve bunu sanatına yansıtabilen sanatçılar, akademisyenler ve sanat alanındaki eğitimciler olarak; ilgili ulusal-uluslararası kamu ve özel kurumlarda ya da bağımsız atölyelerinde mesleklerini icra edebilecekleri bir yetkinliğe erişmeleri hedeflenmektedir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Özgün bir sanat eseri veya projesi üretebilir ve / veya eserleri özgün bir yorumla sunabilir,yorumlayabilirler
  2. Ürettikleri veya yorumladıkları eserleri metin ile birleştirebilmek için gereken bilimsel araştırma ve yazım tekniklerini kullanabilirler
  3. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye sahip olurlar ve kendi alanlarında, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlarlar.
  4. Alanı ile ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşır ve sonuçlarını değerlendirebilirler ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilirler
  5. Alanında edindiği bilgi ve becerilerini ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanırlar
  6. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip ederler
  7. Ulusal ve uluslararası sanat etkinliklerini takip ederler
  8. Edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilir ve yeni bilgiler oluşturabilirler
  9. Eser üretir ya da yorumlarken karşılaştıkları sorunları çözmek için yeni ve özgün fikirler üretebilecek esnekliğe sahip olurlar

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 222037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 422037.5
SEC0006 Seçmeli 522037.5
SEC0007 Zorunlu 222037.5
SAN6001 Seminer02017.5
SAN5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
SAN6000 Sanatta Yeterlik Eser Çalışması010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6204 Atölye Çalışması22037.5
SAN6212 Uygulama – Plastik Sanatlar 122037.5
SAN6213 Uygulama - Plastik Sanatlar 222037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SAN6200 Tanıtım Fotoğrafı ve İletişim30037.5
SAN6103 Deneysel Fotograf Atölyesi 30037.5
SAN6201 Sanat Kuramları30037.5
SAN6202 Görsel Düşünme 30037.5
SAN6203 Türkiye’de Çağdaş Sanat 30037.5
SAN6205 Türk Sanatı Tasarım Analizleri 30037.5
SAN6209 Uygulama - Fotograf ve Video 122037.5
SAN6210 Uygulama - Fotograf ve Video 222037.5
SAN6216 Performans Videosu 22037.5
SAN6218 Sanat Eleştirisi30007.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789
SAN6204Atölye Çalışması455434435
SAN6212Uygulama – Plastik Sanatlar 1444554555
SAN6213Uygulama - Plastik Sanatlar 2454545534
SAN6201Sanat Kuramları544455534
SAN6202Görsel Düşünme 544454345
SAN6203Türkiye’de Çağdaş Sanat 544545534
SAN6205Türk Sanatı Tasarım Analizleri 544554545
SAN6103Deneysel Fotograf Atölyesi 434545454
SAN6200Tanıtım Fotoğrafı ve İletişim434453544
SAN6209Uygulama - Fotograf ve Video 1345445555
SAN6210Uygulama - Fotograf ve Video 2454545355
SAN6216Performans Videosu 444455555
SAN6000Sanatta Yeterlik Eser Çalışması555555555

Eğitim Amaçları & Program Çıktıları İlişkisi

Amaçlar

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXXXXX