Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMimarlık Tarihi alanında ulusal ve uluslararası düzeylerde Mimarlık Tarihi yöntembilimi çerçevesinde araştırma,yorum ve sentez yapabilecek bilimadamı ve eleştirel bakış oluşturabilecek, mimarlık tarihi konusunda kuram geliştirebilecek akademisyen yetiştiren bir programdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliDoktor Mimar
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Lisansüstü düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık tarihi ve kuramı alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
  2. Mimarlık tarihi ve kuramı ile mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalık kazanır.
  3. Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında mesleki uygulama yetkinliği için gerekli bilişsel ve uygulama becerilerini geliştirir.
  4. Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
  5. Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanındaki bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
  6. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanma becerisi kazanır.
  7. Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
  8. 8. Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretme yetisi kazanır: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
  9. Mimarlık tarihi alanında yeni bilgi üretilmesini dolayısıyla da yeni ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar.
  10. Öğrencilerin mimarlık tarihinin ve tarihi yapıların önem ve gerekliliğini kavramalarına, çeşitli ortamlarda ilişki kurdukları kişilere ve topluma bunu aktarmalarını sağlar.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
MIM6001 Seminer02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6000 Doktora Tezi010030
MIM6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5501 Antikite ve Bizans Dönemi Mimarlığı30037.5
MIM5509 Mimarlık Tarihi Temel Metinleri30037.5
MIM5511 Osmanlı Mimarlığının Sorunları30037.5
MIM5502 Avrupa Mimarlığı30037.5
MIM6503 Mimarlık Tarihinde Yöntembilim30037.5
MIM6502 Mimarlık Tarihinde Yerel Gelenekler30037.5
MIM6501 Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarlığı30037.5
MIM6509 Türkiye'de Mimarlık Tarihi Kuramları30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5508 Mimari Bezeme30037.5
MIM5504 Dünya Mimarlık ve Sanatında Türkler30037.5
MIM5512 Osmanlıca 30037.5
MIM5505 Günümüz Dünya Mimarlığı30037.5
MIM5503 Çağdaş Türkiye Mimarlığı30037.5
MIM5514 Yapı Teknolojisi Tarihi30037.5
MIM5510 Modernleşme Dönemi Mimarlığı30037.5
MIM5506 İslam Mimarlığında Köken Sorunları30037.5
MIM5507 İstanbul Mimarisi30037.5
MIM5513 Türkiye'nin Barınma ve Konut Tarihi30037.5
MIM5516 Tarih Boyunca Mimarlık ve Mekan30037.5
MIM5517 Yapı Teknolojisi Tarihine Giriş 30037.5
MIM5133 Mimarlık Fotogrametrisi30037.5
MIM5519 Mimarlık Tarihinde Osmanlı Belgelerinin Çözümlenmesi30037.5
MIM6507 Türkiye'nin Kentsel Tarihi30037.5
MIM6504 Mimarlık, Toplum, Kültür İlişkileri30037.5
MIM6506 Tanzimat Dönemi Mimarlığı30037.5
MIM6505 Mimarlıkta Eleştiri 30037.5
MIM6508 Endüstri Devrimi Sonrasında Mimarlık30037.5
MIM6510 Tasarım ve Mimarlık Tarihinde Üç Boyutlu Düşünce 30037.5
MIM6511 Ünlü Mimarların Seyahat Rotaları Üzerinden Mimarlığı Okumak ve Anlamak30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MIM6503Mimarlık Tarihinde Yöntembilim111--11-11
MIM6502Mimarlık Tarihinde Yerel Gelenekler-1-1-1----
MIM6501Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarlığı111111----
MIM6509Türkiye'de Mimarlık Tarihi Kuramları1111111111
MIM6507Türkiye'nin Kentsel Tarihi111-1-1---
MIM6504Mimarlık, Toplum, Kültür İlişkileri11-11-----
MIM6506Tanzimat Dönemi Mimarlığı-11-1--1--
MIM6505Mimarlıkta Eleştiri 1--11-1-11
MIM6508Endüstri Devrimi Sonrasında Mimarlık1111111111
MIM6510Tasarım ve Mimarlık Tarihinde Üç Boyutlu Düşünce 1111111111
MIM6511Ünlü Mimarların Seyahat Rotaları Üzerinden Mimarlığı Okumak ve Anlamak1111111111
MIM6000Doktora Tezi11--11-1--

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXX