Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Mimarlık Tarihi ve Kuramı Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMimarlık tarihi alanında uluslararası eşdeğer kurumlarla akademik çalışmalar yapabilecek, araştırma projeleri yürütebilecek, Türkiye mimarlığı ve dünya mimarlığına eleştirel bir bakış çerçevesinde katkılar sunabilecek mimarlık tarihçileri yetiştirmeyi amaçlayan bir programdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMimarlık tarihi ve Kuramı hakkında daha fazla donanımlı Y.Mimar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık tarihi ve kuramı alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
  2. Mimarlık tarihi ve kuramı ile mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
  3. Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanında mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
  4. Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
  5. Mimarlık Tarihi ve Kuramı alanındaki bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
  6. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
  7. Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
  8. Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.
  9. Mimarlık tarihi alanında yeni bilgi üretilmesini dolayısıyla da yeni ve farklı görüşlerin ortaya çıkmasını sağlar.
  10. Öğrencilerin mimarlık tarihinin ve tarihi yapıların önem ve gerekliliğini kavramalarına, çeşitli ortamlarda ilişki kurdukları kişilere ve topluma bunu aktarmalarını sağlar.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
MIM5001 Seminer02007.5
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5511 Osmanlı Mimarlığının Sorunları30037.5
MIM5502 Avrupa Mimarlığı30037.5
MIM5501 Antikite ve Bizans Dönemi Mimarlığı30037.5
MIM5509 Mimarlık Tarihi Temel Metinleri30037.5
MIM6503 Mimarlık Tarihinde Yöntembilim30037.5
MIM6502 Mimarlık Tarihinde Yerel Gelenekler30037.5
MIM6501 Anadolu'da Selçuklu ve Beylikler Dönemi Mimarlığı30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5508 Mimari Bezeme30037.5
MIM5504 Dünya Mimarlık ve Sanatında Türkler30037.5
MIM5512 Osmanlıca 30037.5
MIM5505 Günümüz Dünya Mimarlığı30037.5
MIM5503 Çağdaş Türkiye Mimarlığı30037.5
MIM5514 Yapı Teknolojisi Tarihi30037.5
MIM5510 Modernleşme Dönemi Mimarlığı30037.5
MIM5506 İslam Mimarlığında Köken Sorunları30037.5
MIM5507 İstanbul Mimarisi30037.5
MIM5513 Türkiye'nin Barınma ve Konut Tarihi30037.5
MIM5516 Tarih Boyunca Mimarlık ve Mekan30037.5
MIM5517 Yapı Teknolojisi Tarihine Giriş 30037.5
MIM5133 Mimarlık Fotogrametrisi30037.5
MIM5519 Mimarlık Tarihinde Osmanlı Belgelerinin Çözümlenmesi30037.5
MIM6507 Türkiye'nin Kentsel Tarihi30037.5
MIM6504 Mimarlık, Toplum, Kültür İlişkileri30037.5
MIM6506 Tanzimat Dönemi Mimarlığı30037.5
MIM6505 Mimarlıkta Eleştiri 30037.5
MIM6508 Endüstri Devrimi Sonrasında Mimarlık30037.5
MIM6509 Türkiye'de Mimarlık Tarihi Kuramları30037.5
MIM6510 Tasarım ve Mimarlık Tarihinde Üç Boyutlu Düşünce 30037.5
MIM6511 Ünlü Mimarların Seyahat Rotaları Üzerinden Mimarlığı Okumak ve Anlamak30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MIM5511Osmanlı Mimarlığının Sorunları11-11-----
MIM5502Avrupa Mimarlığı111---11--
MIM5501Antikite ve Bizans Dönemi Mimarlığı111-11----
MIM5509Mimarlık Tarihi Temel Metinleri11--1--111
MIM5508Mimari Bezeme11--1-----
MIM5504Dünya Mimarlık ve Sanatında Türkler11-1--11--
MIM5512Osmanlıca 1---1--1--
MIM5505Günümüz Dünya Mimarlığı1111111111
MIM5503Çağdaş Türkiye Mimarlığı-1--1--1--
MIM5510Modernleşme Dönemi Mimarlığı1-1-1-1-11
MIM5506İslam Mimarlığında Köken Sorunları111---1---
MIM5507İstanbul Mimarisi1111111111
MIM5513Türkiye'nin Barınma ve Konut Tarihi1---11-1--
MIM5516Tarih Boyunca Mimarlık ve Mekan1111111111
MIM5517Yapı Teknolojisi Tarihine Giriş 1111111111
MIM5514Yapı Teknolojisi Tarihi1111111111
MIM5519Mimarlık Tarihinde Osmanlı Belgelerinin Çözümlenmesi1111111111
MIM5133Mimarlık Fotogrametrisi-111-1-111
MIM5001Seminer111-------
MIM5000Yüksek Lisans Tezi1111-11---

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXX
PÇ-3XXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXXX