Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Yapı Fiziği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıYapı Fiziği Yüksek Lisans Tezli Programı, mimaride uygun ortamlar oluşturmak üzere yapı fiziği alanında araştıran, bilgi üreten, kuram, tasarım ve uygulama ilişkisini kurabilen, ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi olabilecek yapı fiziği uzmanı ve akademisyenlerinin yetişmesini hedefleyen bir programdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliÖğrenciye kazandırılması hedeflenen nitelik, yapı fiziği konfor koşullarına yönelik edindiği bilgiyi geliştirme, tasarım, uygulama ve akademik faaliyetlerde kullanabilme becerisidir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yapı Fiziği Konfor Koşulları: Mimari tasarımda yapı fiziği öğelerinin önemi ve etkisi konusunda bilinçlenme. Yapı içi ve yapı dışı görsel, işitsel ve ısısal konfor koşulları ile ilgili sorunlar ve teknolojiler konusunda temel ilkelere sahip olma
 2. Araştırma Becerisi: Fiziksel çevre ile ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme ve kayıt etme becerisi
 3. Tasarım Becerileri: Yapı fiziği ilkelerini yerleşim, bina ve iç mekân tasarımı düzeyinde uygulama becerisi
 4. Sürdürülebilir Tasarım: Kentsel ve mimari tasarımı sürdürülebilirlik bağlamında değerlendirme ve enerji etkin yerleşim-bina tasarlama becerisi
 5. Yapı Fiziğinde Optimizasyon: Uygun fizik ortama yönelik çözümlerin yaratılmasında farklı etkenleri ayırt etme, bilgiyi birleştirme, uygulama ve eleştiri becerisi
 6. Ölçme ve Modelleme: Çevre ve yapı performansının değerlendirilebilmesi için ölçme ve modelleme tekniklerinin bilinmesi, analiz edilmesi ve yorumlanması
 7. Yasal Sorumluluklar: Yapı fiziğine yönelik yönetmelik ve standartları kullanabilme becerisi
 8. Örneklerden Yararlanma: Mimari ve kentsel tasarım projelerinin oluşturulması ve geliştirilmesinde mevcut yerleşim ve yapıları, yapı fiziği açısından değerlendirme ve örneklerden yararlanma becerisi
 9. Yapı Malzemeleri ve Uygulamaları: Yapı malzemelerinin yapı fiziği açısından kullanım ve uygulama ilkelerine sahip olma
 10. Yapı Kabuğu Tasarım ve Uygulamaları: Yapı kabuğunun yapı fiziği açısından tasarım ve uygulamalarının temel ilkelerine sahip olma
 11. Geniş Kapsamlı Tasarım Yapma: Yapı fiziği açısından kapsamlı programı olan bir mimari projeyi şematik tasarım aşamasından detaylı sistem aşamasına kadar geliştirme ve değerlendirme becerisi
 12. Yayın Yapma Becerisi: Temel araştırmaları yürütebilir ve ilgili konferans ve dergilerde makaleler yayınlayabilme becerisi
 13. YL Tezi: Öğrenciye, kuramsal araştırma yapabilme, ölçme, inceleme, simulasyon programlarından yararlanabilme, değerlendirme yapabilme becerisi kazandırılması; bilimsel yöntemleri kullanarak belli bir araştırma konusu üzerinde kuramsal çalışma yapabilme, farklı yönlerden bir konuyu ele alma ve bilimsel çalışmayı belli bir sistematiğe uygun olarak yazma becerilerinin geliştirilmesi.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
MIM5001 Seminer01007.5
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010030
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6819 Yapı Fiziği Ölçme Teknikleri30037.5
MIM6818 Yapı Kabuğu Tasarımı30037.5
MIM6820 Yapı Fiziği Uygulama Eleştirileri30037.5
MIM5105 Aydınlık Düzenleme 130037.5
MIM5112 Gürültü Denetimi 130037.5
MIM5113 Gürültü Denetimi 230037.5
MIM5117 Isısal Konfor30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5803 Yapılarda Edilgen Soğutma İlkeleri30037.5
MIM5104 Aydınlık Düzenleme 230037.5
MIM5110 Güneş Denetim Yöntemleri30037.5
MIM5111 Günışığı ile aydınlatma30037.5
MIM5114 Hacim Akustiği Kuramı30037.5
MIM5118 İklim ve Tasarım Etkenleri30037.5
MIM5119 Kent ve Yapı Akustiğinde Gürültü Modellemeleri30037.5
MIM5120 Mimari Akustik30037.5
MIM5121 Mimari Aydınlatma30037.5
MIM5122 Mimaride Güneş Enerjisi30037.5
MIM5123 Mimaride Renk30037.5
MIM5124 Oditoryum Akustiği30037.5
MIM5127 Renk Kuramları30037.5
MIM5131 Yerleşim Tasarımında Fizik Etkenler30037.5
MIM6807 Günışığı Hesabı30037.5
MIM6813 Kent Aydınlatma30037.5
MIM6814 Müze ve Eski Yapı Aydınlatması30037.5
MIM6802 Aydınlatmada Temel Kavramlar Tarihi30037.5
MIM6817 Uygulamalı Ses Ölçme Teknikleri30037.5
MIM6808 Hacimlerde Anlaşılabilirlik Kuramı30037.5
MIM6805 Etken ve Edilgen Isıtma İlkeleri30037.5
MIM6811 İleri Renk Kuramı30037.5
MIM6809 Işıklık Tasarımı30037.5
MIM6803 Enerji Etkin Tasarım30037.5
MIM6812 Kent akustiği30037.5
MIM6816 Stüdyolarda Akustik Tasarım 30037.5
MIM6815 Sanayide Gürültü Denetimi30037.5
MIM6801 Aydınlatmada Enerji Korunumu30037.5
MIM6810 İleri Akustik Kuramı30037.5
MIM6804 Etken Isıtma Sistemleri30037.5
MIM6806 Güneş Işınımları Tasarım İlişkisi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
11---11111---
MIM5105Aydınlık Düzenleme 11111-11111---
MIM5112Gürültü Denetimi 11111111111---
MIM5113Gürültü Denetimi 21111111111---
MIM5117Isısal Konfor1111111111---
MIM5111Günışığı ile aydınlatma1111111111---
MIM5104Aydınlık Düzenleme 21111111111---
MIM5120Mimari Akustik111--11111---
MIM5114Hacim Akustiği Kuramı111-11111----
MIM5122Mimaride Güneş Enerjisi1111111111---
MIM5123Mimaride Renk111-111111---
MIM5127Renk Kuramları111--1-11----
MIM5124Oditoryum Akustiği111-11111----
MIM5121Mimari Aydınlatma1111111111---
MIM5118İklim ve Tasarım Etkenleri1111111111---
MIM5803Yapılarda Edilgen Soğutma İlkeleri1111111111---
MIM5110Güneş Denetim Yöntemleri1111111111---
MIM5131Yerleşim Tasarımında Fizik Etkenler11111-11111--
MIM5119Kent ve Yapı Akustiğinde Gürültü Modellemeleri1-1--11111---
MIM5001Seminer-----------1-
MIM5000Yüksek Lisans Tezi1111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10X
PÇ-11XXXXX
PÇ-12X
PÇ-13XXXXXX