Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimÇevre Mühendisliği Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çevre Mühendisliği ABD Çevre Mühendisliği Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıÇevre Mühendisliği Doktora Programı, Çevre Mühendisliği alanında teorik bilgisini arttırmak isteyen uzman mühendisler ve akademisyen olmak isteyenler için tasarlanmış bir programdır. Çevre Mühendisliği Doktora Programı, araştırma ve teori ağırlıklı içeriğiyle, geleceğin alanında saygı duyulan akademisyenlerini ve üst düzey mühendislerini yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBu doktora programı mezunlarının Çevre Mühendisliği alanlarındaki çeşitli sektörlerde araştırma & geliştirme yapmaları beklenmektedir. Mezunlar Çevre Mühendisliği alanında doktora yapmış olarak özel veya kamu sektöründe çalışabilir veya kariyerlerini akademik alanda sürdürebilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

  1. Temel bilimleri, matematik ve mühendislik bilimlerini üst düzeyde anlar ve uygular.
  2. Çevre Mühendisliği problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
  3. Bilime veya teknolojiye yenilik getiren, yeni bir bilimsel yöntem veya teknolojik ürün/süreç geliştiren ya da bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulayan kapsamlı bir çalışma yapma becerisi
  4. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, ulusal ve uluslararası ortamlarda yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
  5. Çevre Mühendisliği alanında en yeni bilgilere ulaşır ve bunları kavrayarak araştırma yapabilmek için gerekli yöntem ve becerilerde üst düzeyde yeterliğe sahip olur
  6. Çevre Mühendisliği alanında fikirlerin ve gelişmelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar
  7. Ulusal ve uluslararası ortamlarda daha geniş bilimsel ve sosyal topluluklarla ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme becerisi
  8. Bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişmeleri değerlendirme, bilimsel tarafsızlık ve etik sorumluluk bilinciyle topluma aktarma becerisi
  9. Disipliniçi ve disiplinlerarası takım çalışmalarında liderlik yapma, inisiyatif kullanma ve sorumluluk alma yetkinliğini geliştirme becerisi
  10. Gereksinim duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
CEV5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
CEV6001 Seminer02017.5
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
CEV6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
CEV6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
CEV6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
CEV6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
CEV6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
CEV6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV5103 Atıkgaz Kontrolü30037.5
CEV5104 Atıksu Biyolojisi30037.5
CEV5107 Çevre Mühendisliğinde Tahmin Modelleri Uygulamaları 30037.5
CEV5108 Çöktürme Havuzlarında İleri Teknikler30037.5
CEV5109 Ekosistem Modellemesi30037.5
CEV5120 Filtrasyon30037.5
CEV5111 Hava Kirliliğinde Partikül Kontrolü30037.5
CEV5112 Hava Kirliliğinin Bitkiler Üzerindeki Etkileri 30037.5
CEV5113 Katı Atık Depolama Teknikleri 30037.5
CEV5114 Katı Atıklardan Enerji ve Madde Kazanımı30037.5
CEV5115 Kimyasal Mikrobiyoloji30037.5
CEV5116 Kirlenmiş Ortamların Biyoremediasyonu30037.5
CEV5117 Özel ve Tehlikeli Atıklar30037.5
CEV5122 Küresel İklim Değişikliği30037.5
CEV5123 Sürdürülebilir Enerji ve Çevre30037.5
CEV5124 Mikroplastik Kirliliği ve Kontrolü30037.5
CEV5125 Atıksuların Yeniden Kullanımı30037.5
CEV5126 Çevresel Sürdürülebilirlik ve Döngüsel Ekonomi30037.5
CEV5127 Aktif Çamur Modellemesi 30037.5
CEV5128 Katı Atık Depo Sahalarında Oluşan Sızıntı Suyu Yönetimi30037.5
CEV5129 Su ve Atıksularda Dirençli Kirleticilerin Kontrolü30037.5
CEV5132 Endüstriyel Atıksu Arıtma Teknolojileri30037.5
CEV5131 Mikrokirleticilerin Çevresel Etkileri ve Yönetimi30037.5
CEV5130 Çevre Mühendisliğinde Genotoksisite Uygulamaları30037.5
CEV5101 Anaerobik Arıtma Prosesleri30037.5
CEV6102 Atıksu Arıtımında Biyofiltreler30037.5
CEV6106 Çevre Nanoteknolojisi30037.5
CEV6103 Atıksu Arıtımında İleri Kimyasal Yöntemler30037.5
CEV6105 Çevre Mühendisliğinde Membran Uygulamaları30037.5
CEV6101 Gaz Transferi ve Havalandırma Sistemleri30037.5
CEV6107 Gözenekli Ortamda Kirlenme30037.5
CEV6108 Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri 30037.5
CEV6110 Kompost Üretim Teknolojileri 30037.5
CEV6200 Membran Biyoreaktörlerin Tasarımı ve İşletilmesi30037.5
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
CEV5102 Atık Yönetim Teknolojileri30037.5
CEV5106 Çevre Mühendisliğinde Optimizasyon Uygulamaları30037.5
CEV5110 Hava Kirliliğinde Dispersiyon Modelleri30037.5
CEV5118 Su Kimyası 30037.5
CEV5119 Çevresel Risk Yönetimi 30037.5
CEV6104 Çevre Biyoteknolojisi30037.5
CEV6109 Kirlilik Taşınım Süreçleri 30037.5
CEV6195 Atmosferik Kirlilik Modellemesi30037.5
CEV6196 Biyolojik Su Arıtma Sistemleri30037.5
CEV6199 İleri Su Arıtma Metodları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
CEV6105Çevre Mühendisliğinde Membran Uygulamaları1111111111
CEV6106Çevre Nanoteknolojisi1111111111
CEV6103Atıksu Arıtımında İleri Kimyasal Yöntemler1111111111
CEV6110Kompost Üretim Teknolojileri 1111111111
CEV6108Hava Kirliliğinde Reseptör Modelleri -1----1---
CEV6101Gaz Transferi ve Havalandırma Sistemleri1111111111
CEV6102Atıksu Arıtımında Biyofiltreler1111111111
CEV6107Gözenekli Ortamda Kirlenme1111111111
CEV5113Katı Atık Depolama Teknikleri 11--1--1-1
CEV5127Aktif Çamur Modellemesi ---1-----1
CEV6109Kirlilik Taşınım Süreçleri 1111111111
CEV6104Çevre Biyoteknolojisi1111111111
CEV6000Doktora Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXX