Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Bilgisayar Ortamında Mimarlık Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıBilgisayar Ortamında Mimarlık yüksek lisans ve doktora programının amacı mimari tasarım ile bilgisayar teknolojileri arasındaki disiplinlerarası platformu araştırmaktır. Sanat ve mimarlığın, elektronik medyanın zenginleştirilmesine, bilgi erişimine ve yaratıcılığa olan katkıları programın başlıca araştırma alanını oluşturur.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliEğitimin sonunda öğrenciye kazandırılması amaçlanan başlıca nitelik, mimari tasarım yetisinin bilgisayar teknolojileri kullanarak geliştirilmesini sağlamaktır.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Eleştirel Düşünme: Akademik ve mesleki genel konularda eleştirel bir düşünce ile yorumlayabilme, karşıt görüşleri değerlendirebilme, kategorik sonuçlara ulaşabilme
  2. Analitik Düşünme: Bilimsel yöntem ve teknolojileri kullanarak sınama, sorunlara uzman bir tavır ve yaratıcı bir düşünce sistematiği ile çözüm üretebilme
  3. Araştırma: Mimari süreçlerde ilgili bilgileri elde etme, değerlendirme, mimari tasarım ve bilgisayar destekli tasarım konusunda bir araştırmayı önerme, mevcut bilgileri arama, ulaşma ve derleyerek elde ettiği sonuçları yeni araştırmaya yol gösterici yönde kullanma
  4. Sunum Teknikleri: Ulusal ve uluslararası platformlarda, mimari tasarımın kuramsal alanlarında, bilgisayar ile sunum ve iletişim teknolojilerini kullanarak etkin sözlü, yazılı ve görsel ürünlerle desteklenmiş iletişim kurabilme
  5. Tasarım: Mimari tasarımın ve ilgili tasarım alanlarının bilgisayar ile desteklenmesi konusunda uzmanlaşma ve ilgili alanda kuramsal ve uygulamaya yönelik çalışmaların akademik düzeyde gerçekleştirebilme, tasarıma ilişkin bir konunun araştırma mantığını ve yöntemini kavrama
  6. Teknolojik yenilikler: Mimari, bilgisayar, iletişim ve ilgili diğer konularda teknolojik yeniliklerden haberdar olma, bilgilenme
  7. Sürdürülebilir Tasarım ve Teknoloji İlişkileri: Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında teknolojik girdileri kavrama, bu teknolojilerle sürdürülebilir tasarım ilişkilerini irdeleme
  8. Disiplinlerarası Çalışma: Farklı disiplinlerle ilişki içinde araştırma, analiz ve yorum yapabilme, disiplinlerarası bir çalışmayı yürütebilme
  9. Etik Bilimsel Davranış: Araştırma ve yayın alanında doğru bilimsel norm ve standartları kullanmak ve etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve davranış biçimini geliştirmek
  10. Ulusal-uluslararası açılım: Program ile ilgili her türlü çalışmalarda kurumlararası açılımları güçlendirme

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 104207.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
MIM5001 Seminer02007.5
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5125 Proje 130037.5
MIM5116 Hesaplamalı Tasarım Temel Kavramları30037.5
MIM6103 Mimarlıkta Bilgi Kuramı 30037.5
MIM6104 Proje 330037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5101 3D Stüdyo Uygulamaları 30037.5
MIM5102 3D Modelleme ve Animasyona Giriş 30037.5
MIM5103 Arayüz Tasarımı 30037.5
MIM5106 Biçim Gramerleri 30037.5
MIM5107 Bilgisayar Ortamında Mimari Sunum Teknikleri30037.5
MIM5108 Bilişim Kavramları 30037.5
MIM5109 Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama 30037.5
MIM5115 Hesaplamalı Tasarım Kuramı30037.5
MIM5126 Proje 230037.5
MIM5132 Hesaplamalı Tasarım Teknolojileri30007.5
MIM6107 Mimari Mekanın Sinema Ortamında Temsili30037.5
MIM6101 İleri 3D Modelleme ve Animasyon30037.5
MIM6105 Tasarımın Mantıksal Modelleri - Algoritma Tasarımı30037.5
MIM6106 Yapım Yönetiminde Bilgisayar Uygulaması 30037.5
MIM6109 Tasarımda Sanal ve Arttırılmış Gerçeklik30037.5
MIM6108 Hesaplamalı Mekan Analizi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MIM5125Proje 1111111111-
MIM5116Hesaplamalı Tasarım Temel Kavramları111111----
MIM5126Proje 2111111111-
MIM51023D Modelleme ve Animasyona Giriş 111111111-
MIM51013D Stüdyo Uygulamaları 111111111-
MIM5103Arayüz Tasarımı 111111111-
MIM5106Biçim Gramerleri 111111111-
MIM5107Bilgisayar Ortamında Mimari Sunum Teknikleri111111111-
MIM5108Bilişim Kavramları 1111-1-1--
MIM5109Grafik Amaçlı Bilgisayar Programlama 11-111111-
MIM5115Hesaplamalı Tasarım Kuramı-11111111-
MIM5132Hesaplamalı Tasarım Teknolojileri111111----
MIM5001Seminer111111-1-1
MIM5000Yüksek Lisans Tezi111111111-

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XX