Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Rölöve-Restorasyon Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıRölöve-Restorasyon yüksek lisans programının amacı koruma ve restorasyon konularında disiplinlerarası ilişkiyi araştırmak ve irdelemektir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliRölöve-Restorasyon yüksek lisans programınından mezun olan öğrenciye kazandırılması amaçlanan nitelik, koruma ve restorasyom konularında disiplinler arasındaki ilişki kurma becerisini geliştirmektir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, koruma, restorasyon temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.
  2. Koruma ve restorasyon ile mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.
  3. Koruma ve Restorasyon alanında mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.
  4. Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.
  5. Mimari Koruma ve Restorasyon alanında, çalışma ve öğrenim ortamlarında sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.
  6. Mimari Koruma ve Restorasyon alanındaki bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.
  7. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
  8. Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
  9. Mimari Koruma ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, etik sorumlulukları dikkate alarak kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.
  10. Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MIM5001 Seminer02007.5
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6603 Dünya Mirası Alanlarında Koruma ve Restorasyon30037.5
MIM5604 Koruma Projesi 130037.5
MIM5605 Koruma Projesi 230037.5
MIM6607 Risk Durumlarında Kültürel Mirasın Koruma ve Yönetimi30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM6610 Yöresel Mimari30037.5
MIM5603 Koruma Kavramları30037.5
MIM5606 Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 130037.5
MIM5607 Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 230037.5
MIM5601 Geleneksel Yapım Teknikleri 130037.5
MIM5602 Geleneksel Yapım Teknikleri 230037.5
MIM5611 Tarihi Çevre Değerlendirme 130037.5
MIM5612 Tarihi Çevre Değerlendirme 230037.5
MIM5609 Restorasyonda Araştırma30037.5
MIM5610 Restorasyonda Belgeleme Yöntemleri30037.5
MIM5608 Osmanlı Mimarlığı30037.5
MIM6611 19. Yüzyıl Osmanlı Kentlerinde Dönüşüm30037.5
MIM6507 Türkiye'nin Kentsel Tarihi30037.5
MIM6601 Anadolu Uygarlıkları30037.5
MIM6608 Sayısal Analiz30037.5
MIM6609 Tarihsel Bahçeler30037.5
MIM6604 Kazı Bilgisi30037.5
MIM6602 Bozulma Nedenleri30037.5
MIM6606 Restorasyonda Strüktür Sorunları30037.5
MIM6605 Osmanlı Mimarisinde Malzeme30037.5
MIM6612 Koruma Alanında Güncel Sorunlar30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SEC0006Seçmeli 511111--1-1
MIM5604Koruma Projesi 11111111111
MIM5605Koruma Projesi 21111111111
MIM5607Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 21111111111
MIM5608Osmanlı Mimarlığı1111111111
MIM5602Geleneksel Yapım Teknikleri 21111111111
MIM5611Tarihi Çevre Değerlendirme 11111111111
MIM5612Tarihi Çevre Değerlendirme 21111111111
MIM5609Restorasyonda Araştırma1111111111
MIM5606Koruma ve Restorasyon Teknolojisi 11111111111
MIM5603Koruma Kavramları1111111111
MIM5601Geleneksel Yapım Teknikleri 11-11--1--1
MIM5610Restorasyonda Belgeleme Yöntemleri11111----1
MIM5001Seminer1111111111
MIM5000Yüksek Lisans Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXX