Mimarlık ABD Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMimarlık Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık ABD Konut Üretimi ve Yapım Yönetimi Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıKonut Üretimi ve Yapım Yönetimi programı inşaat sektörünün özellikle konut alanındaki potansiyellerinin analiz edilebilmesi ve bu potansiyellerin arttırılabilmesi için neler yapılabileceğini araştırmayı kendisine temel hedef edinmiş bir programdır. Program disiplinlerarası çalışmaların ön plana çıktığı bir anlayış ile tasarlanmıştır. Bu program sadece ürününün değil, hizmetin de standartlaşması sorununa çözüm getirici, üretim süreci ve süreçteki aktörlerin konumlarını tartışmayı hedeflemektedir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki Profiliİnşaat sektöründe özellikle yapı üretim sürecinde yer alan farklı organizasyonların orta ve üst düzey yönetimlerinde yer alacak aktörler yetiştirmek.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Açık ve net soru geliştirme, soyut düşünceleri ifade için kullanma, karşıt görüşleri değerlendirebilme, iyi sorgulanmış sonuçlara ulaşabilme ve bunları benzer ölçüt ve standartlarla test edebilme becerisi
 2. Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygulama becerisi
 3. Konut üretimi ve yapım yönetimi alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerisi
 4. Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütebilme ve kategorik sonuçları çıkarabilme becerisi
 5. Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız, sorumluluk alarak, bir projeyi tanımlama ve yönetebilme becerisi
 6. Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarında çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunma ve lider olabilme becerisi
 7. Yapım yönetiminde organizasyon, planlama, pazarlama, finansal yönetim, risk yönetimi, kalite, tesis yönetimi konularında derinlemesine bilgi sahibi olmak
 8. Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşma becerisi
 9. Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşünerek, değişime öncülük edebilme becerisi
 10. İngilizce dilinde yayımlanmış bilimsel metinleri okuyup anlayabilme becerisi
 11. Dili ve sembolleri etkileşimli olarak kullanarak bilimsel metin üretebilme becerisi
 12. Konut üretimi ve yapım yönetimi alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanabilme becerisi
 13. Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirebilme ve karmaşık durumları ele alarak, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretebilme becerisi
 14. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme becerisi
 15. Kamu sağlığı, güvenliği ve refahı için, mülkiyet haklar, imar ve iskan yönetmelikleri, kullanıcı hakları gibi bina yapımını ve mimari çalışmaları etkileyen konularda proje paydaşlarının yasal sorumluluklarını anlama

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 1 30037.5
SEC0002 Seçmeli 2 30037.5
SEC0003 Seçmeli 3 30037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MIM5001 Seminer02007.5
MIM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
MIM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5305 Konut Üretiminin Evrimi30037.5
MIM5308 Piyasa Ekonomisi ve Yapım Endüstrisi İlişkisi30037.5
MIM5314 Yapım Firmalarında Stratejik Planlama30037.5
MIM5317 Yapımda Risk Yönetimi30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MIM5304 Konut Üretiminde Teknoloji Seçimi30037.5
MIM5306 Konut ve İmar Tarihi30037.5
MIM5307 Maliyet Planlaması ve Yönetimi30037.5
MIM5309 Yapı Sektöründe İş Hukuku ve İş Güvenliği30037.5
MIM5310 Yapı Üretimi Meslek Pratiği30037.5
MIM5311 Yapılı Çevrenin İyileştirmesi 30037.5
MIM5312 Yapım Ekonomisi30037.5
MIM5313 Yapım Firmalarında Organizasyonel Sorunlar30037.5
MIM5315 Yapım Projelerinde Sözleşme Yönetimi30037.5
MIM5316 Yapımda Kalite Yönetimi30037.5
MIM5318 Konut Piyasasında Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi30037.5
MIM5319 Bilgi ve İletişim Toplumunda Konut Üretimi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415
MIM5305Konut Üretiminin Evrimi111-----11-----
MIM5314Yapım Firmalarında Stratejik Planlama-1---11-----11-
MIM5317Yapımda Risk Yönetimi1-1---1--1---1-
MIM5308Piyasa Ekonomisi ve Yapım Endüstrisi İlişkisi--1-----1----1-
MIM5304Konut Üretiminde Teknoloji Seçimi111-----11-----
MIM5316Yapımda Kalite Yönetimi1-1---1--11----
MIM5311Yapılı Çevrenin İyileştirmesi 1---1---1---1--
MIM5312Yapım Ekonomisi1-1-111-11-1-1-
MIM5307Maliyet Planlaması ve Yönetimi1-----1--1---1-
MIM5309Yapı Sektöründe İş Hukuku ve İş Güvenliği1-----------111
MIM5315Yapım Projelerinde Sözleşme Yönetimi--1---11-1---1-
MIM5313Yapım Firmalarında Organizasyonel Sorunlar111--11--------
MIM5310Yapı Üretimi Meslek Pratiği111--1---------
MIM5306Konut ve İmar Tarihi------------111
MIM5318Konut Piyasasında Pazarlama İletişimi ve Marka Yönetimi111-11111-1-11-
MIM5001Seminer-11---11-------
MIM5000Yüksek Lisans Tezi111111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XX
PÇ-11XXX
PÇ-12XXXX
PÇ-13XXXXX
PÇ-14XXXXX
PÇ-15XXXXXXX