Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimŞehir ve Bölge Planlama Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Şehir ve Bölge Planlama ABD Kentsel Mekan Organizasyonu-Tasarım Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıDünyada yaygınlık kazanan stratejik planlama eyleminin mekâna yansımasının kentsel tasarım disiplini çerçevesinde başarılması hedefiyle tasarlanan programdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliYüksek Lisans derecesini alan mezunlar ilgi alanlarına göre özel ya da kamu kurum ve kuruluşlarında iş bulabilmektedirler. Mezunların bir kısmı ise planlama ya da ilgili alanlarda doktora eğitimlerine devam etmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Analitik düşünme: Kentsel mekân organizasyonu ve tasarım alanında niceliksel ve niteliksel analiz yapabilme
  2. Eleştirel düşünme: Yaratıcı düşünceyi geliştirebilme, kavramsallaştırma yapabilme
  3. Süreç yönetimini başarabilme: Kentsel mekân organizasyonu ve tasarım alanında analiz-sentez ve planlama süreçleri geliştirebilme, karar verebilme, inisiyatif kullanabilme ve ekip çalışması yapabilme
  4. Seçeneklere açık olma: Kentsel mekân organizasyonu ve tasarım alanındaki farklı kuramları ve uygulamaları dikkate alabilme; toplumun değişik kesimlerinin görüş ve taleplerini değerlendirebilme; tasarım ilkelerinden ödün vermeden esnek olabilme, günceli izleme; planlamada seçenek kurgulayabilme
  5. Meslek alanını uygulayabilmek için gereken bilgi ve becerilere sahip olma: Kenti ve kentsel tasarım alanlarını algılayabilme, planlama ve tasarım yapabilme
  6. Şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararı kavramlarını özümseme ve doğal, kültürel, mekânsal ve sosyo-ekonomik sürdürülebilirlik kavramlarını kullanarak kentsel mekân organizasyonu ve tasarım alanında uygulayabilme
  7. Kentsel mekân organizasyonu ve tasarımı alanındaki (planlama tarihi, kuramı ve planlamanın yasal, kurumsal ve politik bağlamı içinde) geçmiş ve güncel tüm temel kavramları özümseyebilme
  8. Teknoloji kullanabilme: Meslek alanıyla ilgili konulardaki güncel teknolojiyi kullanabilme
  9. Etik değerlere saygı: Araştırmalarında evrensel bilim alanının; meslek alanı uygulamalarında ise mesleki etik norm ve standartların gerektirdiği değerlere uygun davranabilme
  10. Eğitimin yaşam boyu devam eden bir süreç olduğunu kavrama ve meslektaşlarıyla kurumsal birlikteliği sürdürebilme

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBPKMO1 Seçmeli 130037.5
SBPKMO2 Seçmeli 230037.5
SBPYLO1 Seçmeli 330037.5
SBPYLO2 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBPKMO3 Seçmeli 430037.5
SBPKMO4 Seçmeli 530037.5
SBP5404 Planlama, Tasarım, Uygulama İlişkileri 30037.5
SBP5001 Seminer01007.5
SBP5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
SBP5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
SBP5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5402 Kamusal Açık Mekanların Evrimi 30037.5
SBP5406 Kent Arkeolojisi30037.5
SBP5408 Kentsel Morfoloji30037.5
SBP5410 Kentsel Mekan Tasarımı30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP5012 Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi30037.5
SBP5401 Algılama ve Kentsel İmaj Kuramları 30037.5
SBP5411 Kentsel Tasarım Yöntemleri30037.5
SBP5013 Konutun Evrimi30037.5
SBP5407 Kentsel Mekan Organizasyonunda Biçim30037.5
SBP5403 Kentsel Ulaşım Alanları Planlaması ve Tasarımı 30037.5
SBP5203 Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım30037.5
SBP5405 Planlamada Fizibilite (Finansman, Fizibilite ve Değerleme Yöntemleri)30037.5
SBP5518 Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi 20037.5
SBP5305 Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları30037.5
SBP5308 Toplum, Kimlik ve Mekan 30037.5
SBP5014 Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler30037.5
SBP5204 Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları30037.5
SBP5306 Koruma Felsefesi ve Kuramı 30037.5
SBP5207 Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları 30037.5
SBP5307 Koruma Politikaları ve Uygulamaları 30037.5
SBP5205 Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü 30037.5
SBP5304 Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar30037.5
SBP5206 Mia Tasarımı30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SBPKMO1Seçmeli 11111111111
SBPKMO2Seçmeli 21111111111
SBPYLO1Seçmeli 31111111111
SBPYLO2Zorunlu 11111111111
SBPKMO3Seçmeli 41111111111
SBPKMO4Seçmeli 51111111111
SBP5404Planlama, Tasarım, Uygulama İlişkileri 1111111111
SBP5402Kamusal Açık Mekanların Evrimi 1111111111
SBP5406Kent Arkeolojisi1111111111
SBP5408Kentsel Morfoloji1111111111
SBP5401Algılama ve Kentsel İmaj Kuramları 1111111111
SBP5407Kentsel Mekan Organizasyonunda Biçim1111111111
SBP5403Kentsel Ulaşım Alanları Planlaması ve Tasarımı 1111111111
SBP5405Planlamada Fizibilite (Finansman, Fizibilite ve Değerleme Yöntemleri)1111111111
SBP5205Küreselleşme ve Kent Merkezlerinin Dönüşümü 1111111111
SBP5304Avrupa’da Kurumsal Yapı ve Mekansal Politikalar1111111111
SBP5206Mia Tasarımı1111111111
SBP5013Konutun Evrimi1111111111
SBP5012Kentsel Doku ve Yapı Tipolojileri Analizi1111111111
SBP5014Planlamada Yasal Yönetsel Sistemler1111111111
SBP5518Stratejik Çevre Etki Değerlendirmesi 1111111111
SBP5306Koruma Felsefesi ve Kuramı 111111111-
SBP5207Tarihi Kentlerde Büyüme ve Dönüşüm Sorunları 1111111111
SBP5307Koruma Politikaları ve Uygulamaları 1111111111
SBP5308Toplum, Kimlik ve Mekan 1111111111
SBP5305Kentsel Yeniden Canlandırma Politikaları1111111111
SBP5204Konut Alanlarının Dönüşümü ve Planlama Politikaları1111111111
SBP5203Kentsel Kıyı Mekanlarında Dönüşüm ve Tasarım1111111111
SBP5001Seminer1111111111
SBP5000Yüksek Lisans Tezi1111111111
SBP5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXX
PÇ-3XXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXX
PÇ-7XXXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX