Dans Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMüzik ve Sahne Sanatları Bölümü
Program DirektörüAyrin Ersöz
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Dans Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program Tanımı- YTÜ´nin bilim ve sanatta öncü üniversite vizyonu ile özdeş, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda danscı ve koreograf yetiştirmek. - Müziğin bilimsel, yapısal, estetik, toplumsal, tarihsel, teknolojik boyutlarına ilişkin bilgi ve becerileri kazandırmak. - Geleneksel yöntemlerle çağdaş anlayış ve teknolojiyi bütünleştirebilecek araştırmacı, yaratıcı, yenilikçi, paylaşımcı, etik değerlere saygılı, disiplinlerarası çalışma düşüncesini özümsemiş, alanındaki gelişmeleri dikkatle izleyen, dansçı, koreograf ve dans eğitmenleri yetiştirmek. - Meslek adaylarını, bilim ve sanatta öncü bir üniversite vizyonu uyarınca, nitelikli ve sürekli geliştirilen bir eğitim planlaması doğrultusunda yetiştirmek. - Eğitim sürecinde mesleki deneyim kazanmak. - Mesleki sorumluluklara sahip olmak. - Etik ve estetik değerleri haiz bir mesleki konum edinmek. - Sosyal dönüşümlere uygun meslekî stratejiler geliştirebilmek. - Kimlik değerlerini tanıyan ve önemseyen bir sanat bilinci taşımak. - Ululararası platformda geçerli olabilecek mesleki üretim yapmak. - Sanat ile kuramını birlikte üretebilecek bilince sahip olabilmek. - Akademik yetileri haiz bir profil sunabilmek.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliDans Anasanat Dalı mezunları, dansçı, koreograf ve dans eğitmeni olarak şehir tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi bünyesinde kurulan Modern Dans Topluluğu,özel dans okullarında ve orta öğretim kurumlarında seçmeli ders olarak dans dersi eğitmeni olarak istihdam edilirler. Bunun dışında akademik kariyer yapmakta olan mezunlarımız üniversitelerde kurulan Tiyatro ve Oyunculuk bölümlerinde dans, hareket ve doğaçlama derslerini vermek üzere istihdam edilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Sanat kültürü ve estetik konularına ilişkin bilgiye ve dans alaninda, kuram ve uygulama bütünlüğü sağlama becerisine sahip olurlar.
  2. Dans alanına ilişkin yöntem ve teknikleri kullanarak alana özgü kuramsal, tarihsel, estetik ve teknik bilgiye sahip olurlar.
  3. Dans alanının ilişkili olduğu disiplinler konusunda bilgi sahibi olurlar ve alanının içindeki alt disiplinlerin etkileşimini değerlendirebilirler.
  4. Sanatsal eleştiri yöntemleri konusunda bilgi sahibi olarak çok boyutlu algılayabilme tasarlayabilme, uyugulayabilme becerisini geliştirirler.
  5. Dans ile ilgili özgün yapıtları toplumla paylaşabilir, sonuçlarını değerlendirebilirler ve kendi çalışmalarını eleştirel yöntemler kullanarak sorgulayabilirler.
  6. Dans ile ilgili İngilizce kaynakları izler ve kendi alanlarında yabancı meslektaşlarıyla iletişim kurabilirler./
  7. Dans alanı konusunda ulusal ve uluslar arası değerlerin farkına vararak soyut ve somut kavramları yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilirler.
  8. Dansın temel kavramlarını, koreografi yöntemlerini ve 21.yy ‘ın çağdaş dans yönelimlerini yetkin bir şekilde özümseyebilir ve yaratıcı ürünler olarak ortaya koyabilirler
  9. Çağdaş dans alanında yetkin teknik bilgiye sahip olurlar.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1101 Temel Tasarım 1 24048
DNS1211 Beden ve Hareket Farkındalığı22034
DNS1321 Temel Bale Kavramları22034
DNS1411 Doğaçlama 120023
DNS1421 Anatomi ve Kineziyoloji20023
MDB1051 İngilizce 130033
SYP1611 Uygarlık ve Sanat Tarihi 120023
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP1102 aa Temel Tasarım 2 24048
DNS1222 aa Çağdaş Dans Tekniklerine Giriş32045
DNS1322 aa Bale 122036
DNS1422 Doğaçlama-220023
MDB1052 İngilizce 230033
SYP1612 Uygarlık ve Sanat Tarihi 220023
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS2451 Dansta Müzik ve Ritim 20024
DNS2621 aa Çağdaş Dans Teknikleri 1 24047
DNS2631 aa Bale 222035
DNS2641 Dans Kompozisyonu22034
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SEC0001 Mesleki Seçmeli 1-120024
SEC0002 Mesleki Seçmeli 1-220024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS2542 Mesleki İngilizce 120023
DNS2622 aa Çağdaş Dans Teknikleri 224047
DNS2632 aa Bale 322035
DNS2642 Dans Prodüksyonu30034
DNS2662 Müzik Teorileri20023
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-320024
SEC0004 Mesleki Seçmeli 1-420024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS3251 aa Çağdaş Dans Teknikleri 3 42057
DNS3551 Mesleki İngilizce 2 20024
DNS3631 aa Bale 4 32047
DNS3641 Performans30038
SEC0005 Mesleki Seçmeli 2-120024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BSP3282 Disiplinlerarası Sanat30034
DNS3362 aa Bale 5 22035
DNS3622 aa Çağdaş Dans Teknikleri – 4 44067
DNS3642 Koreografi Yöntemleri 22034
DNS3652 Repertuar20024
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0006 Mesleki Seçmeli 2-220024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
DNS4271 aa Çağdaş Dans Teknikleri 5 44067
DNS4371 aa Bale 622034
DNS4531 Dünya Dans Formları 22037
DNS4651 Videodans 20026
SEC0007 Mesleki Seçmeli 3-120024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
DNS4000 Bitirme Çalışması 0120610
DNS4282 aa Çağdaş Dans Teknikleri 6 44067
DNS4382 aa Bale 722034
SEC0008 Mesleki Seçmeli 3-220024
SEC0009 Sosyal Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Mesleki Seçmeli 1 Desleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS2651 Dans Tarihi 1 20024
DNS2652 Dans Tarihi 2 20024
DNS2681 Dans Eleştirisi 1 20024
DNS2682 Dans Eleştirisi 2 20024
DTP2751 Toplumsal Cinsiyet ve Müzik20024
DTP4762 Türkiye Müzikleri20024
MTP3181 Enstrüman ve Beden 120024
MTP4181 aa Enstrüman ve Beden 220024
Mesleki Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS3701 Dans Araştırması-120024
DNS3702 Dans Araştırması-220024
DNS3711 Beden Kuramları20024
DNS3722 Çağdaş Dansta Kuram ve Uygulama İlişkisi 20024
DNS3732 Sahne Sanatlarında Kültürlerarasılık 20024
MTP4251 Halk Müziği Bilgileri 120024
MTP4252 Halk Müziği Bilgileri 220024
Mesleki Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
DNS4711 Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-1 20024
DNS4712 Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-2 20024
DNS4721 16. yy'dan Günümüze İstanbul'da Dans20024
MTP4740 Yeni Dramaturji30034
DNS4741 Dramaturji20024
DNS4752 Günümüzde Avangard: Dijital performans20024
DTP4652 Müzik Fiziği20024
Sosyal Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789
DNS1421Anatomi ve Kineziyoloji11111111-
DNS1411Doğaçlama 1111111111
DNS1321Temel Bale Kavramları111111111
DNS1211Beden ve Hareket Farkındalığı111111111
BSP1101Temel Tasarım 1 111111111
TDB1031Türkçe 1---------
SYP1611Uygarlık ve Sanat Tarihi 1111111111
MDB1051İngilizce 1111111111
DNS1322Bale 1111111111
DNS1222Çağdaş Dans Tekniklerine Giriş111111111
DNS1422Doğaçlama-2111111111
BSP1102Temel Tasarım 2 111111111
TDB1032Türkçe 2---------
SYP1612Uygarlık ve Sanat Tarihi 2111111111
MDB1052İngilizce 2111111111
DNS2631Bale 2111111111
DNS2621Çağdaş Dans Teknikleri 1 111111111
DNS2451Dansta Müzik ve Ritim 111111111
DNS2641Dans Kompozisyonu111111111
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma111111111
DNS2622Çağdaş Dans Teknikleri 2111111111
DNS2542Mesleki İngilizce 1111111111
DNS2632Bale 3111111111
DNS2642Dans Prodüksyonu111111111
DNS2662Müzik Teorileri111111111
DNS3251Çağdaş Dans Teknikleri 3 111111111
DNS3551Mesleki İngilizce 2 111111111
DNS3641Performans111111111
DNS3631Bale 4 111111111
DNS3362Bale 5 111111111
DNS3622Çağdaş Dans Teknikleri – 4 111111111
DNS3642Koreografi Yöntemleri 111111111
DNS3652Repertuar111111111
BSP3282Disiplinlerarası Sanat111111111
MDB3032İş Hayatı için İngilizce111111111
DNS4271Çağdaş Dans Teknikleri 5 111111111
DNS4531Dünya Dans Formları 111111111
DNS4651Videodans 111111111
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1-1-------
DNS4371Bale 6111111111
DNS4000Bitirme Çalışması 111111111
DNS4282Çağdaş Dans Teknikleri 6 111111111
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2-1-------
DNS4382Bale 7111111111
DNS2651Dans Tarihi 1 111111111
DNS2652Dans Tarihi 2 111111111
DNS2681Dans Eleştirisi 1 111111111
DNS2682Dans Eleştirisi 2 111111111
MTP3181Enstrüman ve Beden 1111111111
MTP4181Enstrüman ve Beden 2111111111
DTP2751Toplumsal Cinsiyet ve Müzik111111111
DTP4762Türkiye Müzikleri111111111
DNS3701Dans Araştırması-1111111111
DNS3702Dans Araştırması-2111111111
MTP4251Halk Müziği Bilgileri 1111111111
MTP4252Halk Müziği Bilgileri 2111111111
DNS3711Beden Kuramları111111111
DNS3722Çağdaş Dansta Kuram ve Uygulama İlişkisi 111111111
DNS3732Sahne Sanatlarında Kültürlerarasılık 111111111
DNS4711Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-1 111111111
DNS4712Sosyal Kültürel Teoriler Eşliğinde Gösteri Sanatlari Analizi-2 111111111
DNS472116. yy'dan Günümüze İstanbul'da Dans111111111
DTP4652Müzik Fiziği111111111
DNS4741Dramaturji111111111
DNS4752Günümüzde Avangard: Dijital performans111111111
MTP4740Yeni Dramaturji111111111
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler111111111
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 111111111
ITB3010Sosyoloji111111111
ITB3020Felsefeye Giriş111111111
ITB3150Tarih ve Sinema111111111
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik111111111
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın111111111
ITB3330Çevre ve Ekoloji 111111111
ITB3550İnsan Hakları 111111111
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 111111111
ITB2030Bilim Felsefesi----1-1--
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları----1-1--
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları----1-1--
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler----1-1--
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim----1-1--
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu----1-1--
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ----1-1--
ITB3320İktisadi Suçlar ----1-1--
ITB3390Uygarlık Tarihi----1-1--
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı----1-1--
ITB3560Siyaset Felsefesi----1-1--
ITB3570Eğitim Felsefesi----1-1--
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) ----1-1--
ITB3610Yazarlık Teknikleri----1-1--
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci 11-11---1
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri----1-1--
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş----1-1--
DNS1240Yoga ve Anatomi----1-1--
PDR2021Özel Eğitim ----1-1--
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler----1-1--
TRO2281Türk Dili Tarihi----1-1--
EGT1022Sosyal Antropoloji----1-1--
EGT4041Eğitim Yönetimi----1-1--
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi----1-1--
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ----1-1--
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ----1-1--
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ----1-1--
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ----1-1--
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ----1-1--
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ----1-1--
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ----1-1--
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ----1-1--
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ----1-1--
MEM4501Seramikler----1-1--
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler----1-1--
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı----1-1--
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği----1-1--
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri----1-1--
ISL2560Halkla İlişkiler----1-1--
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ----1-1--
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme------1--
ISL2901Doğrudan Pazarlama----1-1--
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ----1-1--
SBP2031Şehir Ekonomisi----1-1--
----1-1--
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ----1-1--
ISL2170Muhasebe Organizasyonu----1-1--
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı----1-1--
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ----1-1--
SBP2082Şehir Sosyolojisi----1-1--
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2----1-1--
SYP3241Halkla İlişkiler ----1-1--
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ----1-1--
MIM2421Mimarlık Tarihi----1-1--
MIM2411Arkeoloji----1-1--
MIM1412Uygarlık tarihi----1-1--
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi----1-1--
ITB2020Bilim Tarihi----1-1--
MDB1052İngilizce 2----1-1--
INS2462Trafik Güvenliği----1-1--
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş----1-1--
MDB4021Almanca Dil Becerileri----1-1--
MDB4031İleri Almanca ----1-1--
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ----1-1--
ITB3250Psikolojiye Giriş----1-1--
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri----1-1--
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1----1-1--
FEL2270Batı Felsefesi 1----1-1--
FEL2280Batı Felsefesi 2----1-1--
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1----1-1--
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2----1-1--
FEL3330Felsefe Okumaları 1----1-1--
FEL3340Felsefe Okumaları 2----1-1--
FEL3350Antikçağ Felsefesi----1-1--
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri----1-1--
ITB3360Sanat Tarihi----1-1--
ITB4930Mimarlık Tarihi----1-1--
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans----1-1--
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri----1-1--
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet----1-1--
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon----1-1--
TDB4041Türk Öykü ve Romanı----1-1--
GRA4120Deneysel Tipografi---1-----
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş----1-1--
TDB4051Akademik Türkçe----1-1--
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik----1-1--
TDB4061Yeditepe İstanbul----1-1--
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş----1-1--
FEL4251Bilim Felsefesi----1-1--
BED1013Pilates Temel Eğitimi----1-1--
BED1014Yoga Temel Eğitimi----1-1--
EUT2022NFT'ye Giriş111111111
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)----1-1--
MDB1001Temel Fransızca 1----1-1--
MDB1003Temel İspanyolca 1----1-1--
MDB1004Temel İspanyolca 2----1-1--
MDB1005Temel Macarca 1----1-1--
MDB1007Temel İtalyanca 1----1-1--
MDB1009Temel Yunanca 1----1-1--
MDB1011 Temel Çince 1----1-1--
MDB1013Temel Japonca 1----1-1--
MDB1015 Temel Arapça 1----1-1--
MDB1016Temel Arapça 2----1-1--
MDB1017Temel Farsça 1----1-1--
MDB1019Temel Rusça 1----1-1--
MDB1101Temel Bulgarca 1----1-1--
MDB1201Temel Romence 1----1-1--
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş----1-1--
MDB2003Toplum Önünde Konuşma----1-1--

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXXXX
PÇ-9XXXXX