Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı

Programı Sunan Akademik BirimBatı Dilleri ve Edebiyatı Bölümü
Programın TürüDoktora Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Doktora seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Batı Dil. ve Edeb. ABD Diller ve Kültürlerarası Çeviribilim Doktora Programı alanında Doktora Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programları için başvuran bütün adayların genel başarı notu, ALES puanının %50’si, lisans ve/veya yüksek lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunu %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Doktora/sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, tez izleme raporları ve tez çalışmasından oluşur. Program, bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla en az 240 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıProgram, çeviriyi bağımsız ve bilimsel bir araştırma alanı olarak ele almakta ve bu bağlamda kuramsal, tarihsel, eleştirel ve yöntemsel alanlarda bilimsel araştırmalar yapılmasına uygun ortamlar yaratabilmektir. Kültürel süreçlerin araştırılması toplumbilim, yazınbilim, ruhbilim, tarih, siyasetbilim, felsefe gibi farklı disiplinlerarası bir bakış açısı çerçevesinde gerçekleştirilmektedir. Yapılan çalışmalarla çeviribilim alanında bilimsel düşüncenin geliştirilmesi, çeviribilimin uygulama alanına zengin verilerle hizmet edilmesi ve alanın Türkçe terminolojinin oluşturulmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliAlanının uzmanı, bilimsel araştırma yetisiyle donanmış, akademik, mesleki ve etik sorumluluk anlayışını benimsemiş,ulusal ve uluslararası çağdaş sorunlar hakkında bilgili, uluslararası rekabete açık.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, uzmanlık alanlarına bağlı olarak doktora sonrası programlara başvurabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, eskiz, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun en az BB (3.00) olması gerekir.

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 3.00 olması gerekir

(7) Bir dersten CB, CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıDoktora/sanatta yeterlik programlarına tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için; Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi, yeterlik sınavı, tez önerisi, en az 3 tez izleme ara raporu, en az 240 AKTS kredisi ve mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir. sağlanması gerekir.

Program Çıktıları

 1. Diller ve kültürlerarası çeviribilim alanında yer alan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve birikimlerini ileri düzeyde kullanmak ve yeni bilgiler üretmek.
 2. Disiplinlerarası çalışmalarda ilgili temel kavramsal bilgileri ve fikirleri bilimsel yöntemlerle çözümlemek, verileri yorumlayabilmek ve değerlendirebilmek.
 3. Kaynak ve erek dillerin dilbilgisel, sözcüksel ve anlamsal yapılarını ileri düzeyde anlayabilmek, kullanabilmek ve yeniden yaratmak.
 4. Dilin toplumsal, coğrafi, tarihsel, biçemsel değişkelerinin işlevlerini ve anlamlarını tanımlayabilmek, tartışmak ve yeni değişkenler üretmek.
 5. Kaynak ve erek dildeki farklı türdeki metinlerin büyük ölçekli yapılarını, bağlaşıklığını, bağdaşıklığını, sosyal ve kültürel işlevlerini anlayabilmek, çözümleyebilmek ve bu tür metinleri üretebilmek.
 6. Farklı uzmanlık alanlarına ilişkin geliştireceği kuramsal bilgi ve becerisini çeviri edimine aktarabilmek, bu konuda bilimsel yeni yaklaşımlar üretmek.
 7. Çevirinin tüm süreçlerinde çeviri bellekleri, çevrimiçi kaynaklar, terim bankaları, imla ve dilbilgisi kontrolü, internet, terminoloji veri tabanı gibi mevcut teknolojileri etkin bir biçimde, ileri düzeyde kullanabilmek ve bu alandaki gelişmeleri hayat boyu izlemek.
 8. Çevirmenin toplumsal rolüne yönelik bilgi ve becerilerini kullanabilmek; iş hayatının gereksinimlerini ve iş profillerini izleyebilme bilgi ve becerisini kullanabilmek, dış paydaşlarla ortak projeler üretmek ve geliştirmek.
 9. Çeviri sürecinde gerekli kaynaklara erişebilmek ve kaynakları etkin bir şekilde çeviri sürecine dahil edebilmek, yeni kaynaklar oluşturmak.
 10. Çeviri alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütmek.
 11. Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinlerarası çalışmalarda kullanmak.
 12. Çeviriyle ilgili ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
MTF6001 Seminer02007.5
MTF5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MTF6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MTF6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MTF6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
MTF6000 Doktora Tezi010030
40 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6000 Doktora Tezi010030
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6000 Doktora Tezi010030
MTF6003 Uzmanlık Alan Dersi500010
40 Toplam:
305 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6123 Çeviribilim Odağında Temel Yaklaşımlar30037.5
MTF6121 Çeviribilim Odağında Temel Konular30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTF6126 Çeviriye Yapısalcılık ve Sömürgecilik Sonrası Yaklaşımlar30037.5
MTF6127 Çeviri Eğitimine Kuramsal ve Yöntemsel Yaklaşımlar30037.5
BDE6128 Fantastik Yazın Çevirisi 30037.5
BDE6129 Teknik Metin Yazarlığı ve Çevirisi30037.5
MTF6125 Dil Uzmanlarına Yönelik Pozitif Psikolojinin Temelleri30037.5
MTF6100 Kültürlerarası İletişim ve Çeviribilim30037.5
MTF6118 Çeviri Göstergebiliminde Kuram Yöntem ve Uygulamalar30037.5
MTF6119 Çeviri Sosyolojisi ve Dijital Ortam Çeviri Pratikleri30037.5
MTF6117 Türkçede Çeviribilim Terimcesinin Oluşumu30037.5
MTF6120 Yazar Çevirmen İlişkisi 30037.5
MTF6101 Çağdaş Dünya Yazını ve Sanatında Beden İmgesi 30037.5
MTF6102 Çeviri Sosyolojisi ve Yeni Yaklaşımlar30037.5
MTF6103 Popüler Kültür Ürünleri ve Çeviri Eylemi30037.5
MTF6104 Dil Mühendisliği ve Çeviri Eğitimi30037.5
MTF6105 Toplum Çevirmenliği ve Budunyöntembilim30037.5
MTF6106 Çeviride Metinlerarasılık30037.5
MTF6107 Çeviri Göstergebilimi30037.5
MTF6108 Sözlükbilimde Çağdaş Yaklaşımlar30037.5
MTF6109 Dil Bilimleri ve Çeviri30037.5
MTF6110 Sosyal Bilimlerde Kuram Çevirisi30037.5
MTF6111 Çeviribilim Paradigmaları 30037.5
MTF6112 Çeviriye Farklı Yaklaşımlar30037.5
MTF6113 Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi 30037.5
MTF6114 Siyaset Bilimi Çevirileri I30037.5
MTF6115 Siyaset Bilimi Çevirileri II30037.5
MTF6116 İmgebilim ve Çeviribilim 30037.5
MTF6124 Çeviri Tarihi Araştırmaları30037.5
MTF6122 Tiyatro Çevirisi Araştırmaları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
MTF6101Çağdaş Dünya Yazını ve Sanatında Beden İmgesi 111111111111
MTF6102Çeviri Sosyolojisi ve Yeni Yaklaşımlar111111111111
MTF6103Popüler Kültür Ürünleri ve Çeviri Eylemi111111111111
MTF6104Dil Mühendisliği ve Çeviri Eğitimi111111111111
MTF6105Toplum Çevirmenliği ve Budunyöntembilim111111111111
MTF6106Çeviride Metinlerarasılık111111111111
MTF6107Çeviri Göstergebilimi111111111111
MTF6108Sözlükbilimde Çağdaş Yaklaşımlar111111111111
MTF6109Dil Bilimleri ve Çeviri111111111111
MTF6110Sosyal Bilimlerde Kuram Çevirisi111111111111
MTF6111Çeviribilim Paradigmaları 111111111111
MTF6112Çeviriye Farklı Yaklaşımlar111111111111
MTF6113Çeviride Kuram-Uygulama İlişkisi 111111111111
MTF6114Siyaset Bilimi Çevirileri I111111111111
MTF6115Siyaset Bilimi Çevirileri II111111111111
MTF6116İmgebilim ve Çeviribilim 111111111111
MTF6100Kültürlerarası İletişim ve Çeviribilim111111111111
MTF6000Doktora Tezi111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6X
PÇ-7XX
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X