Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüBanu Diri
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBilgisayar Mühendisliği Lisans programının amacı Bilgisayar Mühendisliği ve Bilişim Sistemleri alanında, uluslararası düzeyde rekabet edebilen, temeli sağlam ve bilgilerini güncelleyebilen, düşünen, araştıran ve üreten mühendisler yetiştirmektir.
Program Eğitim/Öğretim AmacıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisinde, çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Bilgisayar Mühendisi olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Temel bilimleri Bilgisayar Mühendisliği alanında kullanabilme
 2. İstenilen gereksinimleri karşılayacak sistemleri tasarlayabilme
 3. Tasarımları, deneysel yöntemler ile destekleyerek uygulayabilme
 4. Bireysel, disiplin içi ve disiplinler arası takımlarda çalışma
 5. Analitik düşünce ile mevcut sistemleri inceleme, iyileştirme ve geliştirmeye yönelik algoritmik çözümler üretebilme
 6. Mesleki ve etik sorumluluklara sahip olma, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme
 7. Türkçe ve İngilizce etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme
 8. Mühendislik uygulamalarının küresel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik gibi öncelikli konular üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
 9. Yaşam boyu öğrenme gereğini algılamak ve kendi kendine öğrenme becerisi
 10. İş hayatındaki güncel uygulamalar ve eğilimler hakkında bilgi ve farkındalık kazanma
 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
BLM1011 Bilgisayar Bilimlerine Giriş30246
BLM1991 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
FIZ1001 Fizik 130245
MAT1071 Matematik 132046
MAT1320 Lineer Cebir20023
MDB1031 İleri İngilizce 130033
SEC0001 Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM1012 Yapısal Programlamaya Giriş30246
BLM1022 Sayısal Analiz30033
BLM1032 Devre Teorisi30245
BLM1992 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
FIZ1951 Mühendisler için Yarıiletken Fiziği30035
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM2011 İstatistik ve Olasılık Hesapları30034
BLM2021 Alt Seviye Programlama30034
BLM2031 aa Yapısal Programlama30246
BLM2041 aa Bilgisayar Mühendisleri için Sinyaller ve Sistemler30034
BLM2051 Seminer10001
BLM2521 Ayrık Matematik30034
BLM2611 Lojik Devreler30245
SEC0002 Seçmeli 2-120022
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM2012 Nesneye Yönelik Programlama30246
BLM2022 aa Bilgisayar Donanımı30034
BLM2032 aa Elektronik Devreler20234
BLM2042 Sistem Analizi ve Tasarımı20022
BLM2502 Hesaplama Kuramı30034
BLM2512 aa Veri Yapıları ve Algoritmalar30246
SEC0005 Seçmeli 3-130034
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM3011 aa İşletim Sistemleri22034
BLM3021 aa Algoritma Analizi20234
BLM3031 Mikroişlemci Sistemleri20234
BLM3041 Veritabanı Yönetimi30236
BLM3051 Veri İletişimi 30034
SEC0003 Mesleki Seçmeli 1-130035
SEC0006 Seçmeli 1-230033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM3022 Ağ Teknolojileri20234
BLM3002 Genel Staj00003
BLM3010 aa Bilgisayar Projesi22037
BLM3012 Mesleki Hukuk ve Etik20022
BLM3722 aa Yazılım Mühendisliği30034
SEC0004 Mesleki Seçmeli 1-230035
SEC0007 Mesleki Seçmeli 1-330035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BLM4011 aa Bilişim Sistemleri Güvenliği 30246
BLM4021 aa Gömülü Sistemler20234
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0008 Mesleki Seçmeli 1-430035
SEC0011 Mesleki Seçmeli 1-530035
SEC0012 Mesleki Seçmeli 1-630035
SEC0009 Seçmeli 4-102013
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
BLM4002 Mesleki Staj00003
BLM9000 aa Bitirme Çalışması08048
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0013 Mesleki Seçmeli 1-730035
SEC0015 Mesleki Seçmeli 1-830035
SEC0016 Mesleki Seçmeli 1-930035
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
KIM2111 Bilim Tarihi 30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce II30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
ISS1132 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU30033
ISS1032 İŞ HUKUKU30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
MEM4501 Seramikler30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
IKT3322 Ekonomi Politikaları30034
IKT3562 Türk İdare Tarihi30034
ISL1611 İşletme Bilimine Giriş30034
ISL1622 Davranış Bilimi30034
ISL1711 Hukukun Genel Kavramları 30034
ISL3040 Örgütlerde Takım Oluşturma ve Geliştirme30034
ISL3411 Pazarlama30034
ISL3522 Uluslararası Pazarlama30034
ISL3621 Üretim Yönetimi 30034
ISL3631 Kariyer ve Çalışma Psikolojisi30034
ISL3660 İşletmelerde İletişim30034
ISL3912 İnsan Kaynakları Yönetimi (İşletme)30034
ISL3930 Davranışsal Açıdan Kurumsal İtibar30034
ISL4420 Satış Yönetimi30034
ISL4551 Nicel Karar Verme Teknikleri 130034
ISL4611 Örgütsel Etik 30034
ISL4640 aa Girişimcilik30034
ISL4760 Finansal ve Maliyet Muhasebesi30034
ISL4851 aa İşletmelerde İnovasyon Yönetimi30034
ISL4860 Tüketici Davranışı30034
Mesleki Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME3160 Biyoinformatik30035
BME3210 Kardiyovasküler Mekanik30035
BME3360 BiyoMEMS30035
BME3500 Sinir Mühendisliğine Giriş30035
BME3570 Biyosensörler30035
BME3600 Biyomedikal Mühendisliğinde Özel Konular30035
EHM4130 Telekomünikasyon Devreleri30035
EHM4140 Elektronik Tasarım Otomasyonu30035
EHM4210 Algılayıcılar ve Dönüştürücüler30035
EHM4220 Uydu Haberleşmesi30035
EHM4240 Sayısal Elektromagnetik30035
EHM4260 Veri Haberleşmesi30035
EHM4270 Hücresel Haberleşme Sistemleri 130035
EHM4280 Hücresel Haberleşme Sistemleri 230035
EHM4290 Kuantik Alan Teorisi30035
EHM4300 Fiber Optiğe Giriş30035
EHM4310 Mikrodalga Elektroniği30035
EHM4320 Optoelektroniğe Giriş30035
EHM4330 Optik Haberleşme Sistemleri30035
EHM4340 Analog Tümdevreler30035
EHM4350 Sayısal Elektronik Devreleri30035
EHM4360 Endüstriyel Elektronik30035
EHM4380 Tümdevre Tasarımı30035
EHM4390 Güç Elektroniği30035
EHM4800 Yarı iletken Elektroniği30035
EHM4810 Tıp Elektroniği30035
EHM4830 Programlanabilir Lojik Devre Tasarımı30035
EHM4850 Haberleşme Teorisi30035
EHM4860 Sayısal Haberleşme Sistemlerinin Temelleri30035
EHM4870 Mikrodalga Sistemlerinin Bilgisayar Destekli Analizi ve Modellenmesi30035
EHM4880 Elektronik Savunma Sistemlerine Giriş30035
EHM4890 Sayısal Görüntü İletimi ve Yayıncılığı30035
ELM4100 Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Tasarımında Fizibilite30035
ELM4202 Elektrikli Raylı Sistemler30035
ELM4270 Elektrik Enerjisi Kalitesi30035
ELM4280 Elektrik Makinalarında Modern Kontrol Yöntemleri30035
ELM4290 Topraklama30035
ELM4300 Elektrik Enerjisi Ekonomisi30035
ELM4500 Elektrik Tesislerinde Koruma Tekniği30035
ELM4770 Kumanda Tekniği30035
ELM4780 Elektrik Tesislerinde Bilgisayar Destekli Tasarım30035
ELM4790 Özel Elektrik Makinaları ve Uygulamaları30035
ELM4810 Güç Sistemleri Analizi30035
ELM4820 Enerji İletim Hatları30035
ELM4830 Servo Motorlar30035
ELM4850 Elektrik Tesislerinde Harmonikler30035
ELM4870 Gaz İzoleli Şalt Tesisleri 30035
ELM4880 Yüksek Gerilim Kesicileri30035
ELM4890 Yol Aydınlatması30035
ELM4900 Elektrik Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları30035
ELM4930 Elektrik Şalt Tesisleri 30035
ELM4940 Tesis Organizasyonu30035
ELM4950 Asenkron Motor Sürücü Sistemleri ve Uygulamaları30035
ELM4960 Otomatik Kontrol Sistemleri30035
ELM4970 Programlanabilir Lojik Kontrolcular30035
ELM4980 Bilgisayar Destekli Elektromanyetik Devre Analizi30035
ELM4990 Rüzgar Türbinlerinin Tasarımı30035
BLM4992 İşletmede Mesleki Eğitim 130035
BLM4993 İşletmede Mesleki Eğitim 230035
BLM4994 İşletmede Mesleki Eğitim 330035
BLM3110 Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular30035
BLM3120 Bilgiye Erişim Ve Arama Motorları30035
BLM3130 Oyun Geliştirmeye Giriş30035
BLM3520 aa Mobil Programlamaya Giriş30035
BLM3580 Sistem Programlama 30035
BLM3590 aa İstatistiksel Veri Analizi30035
BLM3620 Sayısal İşaret İşleme30035
BLM3720 Bilgisayar Grafiğine Giriş30035
BLM3740 Yöneylem Araştırması30035
BLM3750 aa Dosya Düzenleme30035
BLM3810 Biyoenformatiğe Giriş30035
BLM4110 Örün Servisleri ve Servis Odaklı Mimari30035
BLM4120 Büyük Veri İşleme Ve Analizi30035
BLM4130 aa Biçimsel Diller ve Soyut Makineler30035
BLM4510 aa Yapay Zeka30035
BLM4520 Yapay Sinir Ağlarına Giriş30035
BLM4530 Bulanık Mantık30035
BLM4540 Görüntü İşleme30035
BLM4580 Doğal Dil İşlemeye Giriş 30035
BLM3760 Uzman Sistemlere Giriş30035
BLM4780 aa Veri Tabanı Sistemlerinde Güncel Konular30035
BLM4590 aa Ayrık Olay Simülasyonu30035
BLM3780 aa Veritabanı Sistemlerinin Gerçekleştirilmesi30035
BLM4610 aa Bilgisayar Mimarisi30035
BLM4710 aa Yönetim Bilgi Sistemleri30035
BLM4760 Dağıtık Sistemler 30035
BLM4800 aa Veri Madenciliğine Giriş30035
BLM4830 Robot Teknolojisine Giriş30035
BLM4860 Derleyici Tasarımı30035
BLM4500 aa Geniş Ölçekli Sistemler için İşletim Sistemi Mimarileri30035
BLM4900 aa İleri Ağ Programlama 30035
BLM4920 Gerçek Zamanlı Bilgisayar Sistemleri30035
BLM4770 aa Yazılım Kalite ve Test Süreci30035
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BME4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
BLM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
ELM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi 02013
EHM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013
KOM4991 Çok Disiplinli Tasarım Projesi02013

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
35355335335
35355335335
FIZ1001Fizik 122213212223
MDB1031İleri İngilizce 121111252331
MAT1320Lineer Cebir52223212332
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 111111131111
MAT1071Matematik 152222111411
MDB1032İleri İngilizce 211121252331
FIZ1951Mühendisler için Yarıiletken Fiziği43323223323
BLM1032Devre Teorisi53533221314
MAT1072Matematik 252222111411
BLM1012Yapısal Programlamaya Giriş44455111114
BLM2521Ayrık Matematik55115333544
BLM2611Lojik Devreler45535113345
BLM2022Bilgisayar Donanımı34444224335
BLM2042Sistem Analizi ve Tasarımı35554333344
BLM2032Elektronik Devreler44533123334
BLM2502Hesaplama Kuramı24324241323
BLM2512Veri Yapıları ve Algoritmalar44534222344
BLM2012Nesneye Yönelik Programlama35441311213
BLM3041Veritabanı Yönetimi45454443344
BLM3011İşletim Sistemleri35555333335
BLM3031Mikroişlemci Sistemleri35434223445
BLM3021Algoritma Analizi44535222335
BLM3722Yazılım Mühendisliği15343351355
BLM3002Genel Staj55355553555
BLM3022Ağ Teknolojileri35355335335
TDB1031Türkçe 111111331111
BLM9000Bitirme Çalışması55555555555
TDB1032Türkçe 253434222324
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 211111231111
BLM4002Mesleki Staj55355553555
ITB3020Felsefeye Giriş11111231111
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları22132312221
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma11121352331
MDB3032İş Hayatı için İngilizce11121352111
BLM4800Veri Madenciliğine Giriş44534323445
BLM4610Bilgisayar Mimarisi45533212435
BLM3620Sayısal İşaret İşleme54425222324
BLM4710Yönetim Bilgi Sistemleri25343443442
BLM4770Yazılım Kalite ve Test Süreci44333333254
BLM3810Biyoenformatiğe Giriş44454334335
BLM4760Dağıtık Sistemler 34454223435
BLM3750Dosya Düzenleme33224222323
BLM4580Doğal Dil İşlemeye Giriş 55555535324
BLM3580Sistem Programlama 25555332545
BLM3760Uzman Sistemlere Giriş34555141214
BLM3780Veritabanı Sistemlerinin Gerçekleştirilmesi45445443345
BLM4520Yapay Sinir Ağlarına Giriş35414113324
BLM4860Derleyici Tasarımı45414313434
BLM4590Ayrık Olay Simülasyonu34333142223
BLM4830Robot Teknolojisine Giriş35555312434
BLM4900İleri Ağ Programlama 35355335335
BLM4500Geniş Ölçekli Sistemler için İşletim Sistemi Mimarileri35555333355
BLM3590İstatistiksel Veri Analizi53333353533
BLM4510Yapay Zeka34555141215
BLM3720 Bilgisayar Grafiğine Giriş54425141545
BLM3740Yöneylem Araştırması33335535553
BLM4530Bulanık Mantık35535331535
BLM4920Gerçek Zamanlı Bilgisayar Sistemleri35534222445
BLM4540Görüntü İşleme45544323444

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XX
PÇ-3XX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXX
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11