Gıda Mühendisliği Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimGıda Mühendisliği Bölümü
Program DirektörüMuhammet ARICI
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gıda Mühendisliği Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıGıda Mühendisliği, gıda bilimi ve teknolojisindeki problemlere ziraat, mühendislik ve temel bilimlerin prensiplerini kullanarak multidisipliner bakış açısıyla çözümler üreten, mühendislik biliminin farklı alanlarındaki gelişmeleri, yeni teknik ve araçları kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan özgün bir mühendislik dalıdır.
Program Eğitim/Öğretim AmacıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke sanayi sektörü başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda farklı kademelerde Gıda Mühendisi olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. 1.1.Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi
 2. 1.2.Gıda mühendisliğine özgü konularda yeterli bilgi birikimi
 3. 1.3.Matematik, fen bilimleri ve gıda mühendisliği alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, Gıda Mühendisliği problemlerinde kullanabilme becerisi
 4. 2.1. Karmaşık mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
 5. 2.2. Karmaşık mühendislik problemlerinde uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi
 6. 3.1. Karmaşık bir sistemi, süreci ve ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi
 7. 3.2. Modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
 8. 4.1. Gıda mühendisliği uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi
 9. 4.2. Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
 10. 5.1. Gıda mühendisliği alanına özgü karmaşık problemlerin veya araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi
 11. 5.2. Gıda mühendisliği alanına özgü karmaşık problemlerin veya araştırma konularının incelenmesi için deney yapma ve veri toplama becerisi
 12. 5.3. Gıda mühendisliği alanına özgü karmaşık problemlerin veya araştırma konularının incelenmesi için sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
 13. 6.1. Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 14. 6.2. Çok Disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi
 15. 6.3. Bireysel çalışma becerisi
 16. 7.1. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi
 17. 7.2. En az bir yabancı dil bilgisi
 18. 7.3. Rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi
 19. 7.4. Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi
 20. 7.5. Etkin sunum yapabilme becerisi
 21. 7.6. Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi
 22. 8.1. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci
 23. 8.2. Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
 24. 9.1. Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk bilinci
 25. 9.2. Gıda mühendisliğinde kullanılan standartlar hakkında bilgi
 26. 10.1. İş hayatında proje ve risk yönetimi ile ilgili uygulamalar hakkında bilgi
 27. 10.2. Girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi
 28. 11.1. Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerine etkileri ve çağın problemleri hakkında bilgi
 29. 11.2. Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
FIZ1001 Fizik 130245
GDM1011 Gıda Mühendisliğine Giriş20023
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1071 Matematik 132046
MBG1031 Biyoloji30034
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
FIZ1002 Fizik 230245
GDM1022 Gıda Etiği20023
GDM1042 Gıda Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları22034
GDM1252 Gıda Mühendisliğinde Organik Kimya30035
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM2091 Kütle ve Enerji Denklikleri30035
GDM2101 Gıda Kimyası ve Biyokimyası 120024
GDM2131 Gıda Mühendisliğinde Mesleki İngilizce20024
GDM2151 Gıda Ekonomisi20023
GDM2181 Genel Mikrobiyoloji20235
KIM2301 Analitik Kimya20234
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM2002 Laboratuvar Stajı00002
GDM2042 Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimleri12025
GDM2102 Gıda Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği30035
GDM2112 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
GDM2162 Girişimcilik ve Liderlik20023
GDM2172 Gıda Mühendisliği Termodinamiği30035
GDM2182 Gıda Mikrobiyolojisi30245
GDM2222 Gıda Kimyası ve Biyokimyası 220023
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM3001 İşletme Stajı00002
GDM3051 Mühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemler20024
GDM3211 Enstrümental Analizler20235
GDM3231 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler 130034
GDM3241 Gıda Biyoteknolojisi20023
GDM3251 Isı ve Kütle Aktarımı40045
GDM3261 Reaksiyon Kinetiği20024
SEC0001 Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM3012 Süt ve Ürünleri Teknolojisi30035
GDM3022 Et ve Ürünleri Teknolojisi30035
GDM3032 Gıda Analizleri ve Teknoloji Laboratuvarı 100424
GDM3162 Gıda İşletmelerinde Proses Kontrolü20023
GDM3242 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler 220024
GDM3252 Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji20023
GDM3272 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
SEC0002 Seçmeli 2-120024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM4041 Bitkisel Yağ Teknolojisi30035
GDM4111 Gıda Analizleri ve Teknoloji Laboratuvarı 200424
GDM4121 Gıda Mühendisliğinde Tasarım22034
GDM4151 Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi30034
GDM4191 Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi30035
SEC0003 Seçmeli 3-120024
SEC0004 Seçmeli 3-220024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM4002 Gıda Ambalajlama ve Malzeme30035
GDM4232 Beslenme30035
GDM9000 Bitirme Çalışması080412
SEC0005 Seçmeli 4-120024
SEC0006 Seçmeli 4-220024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
ISS1132 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU30033
ISS1032 İŞ HUKUKU30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
KIM2111 Bilim Tarihi 30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce II30033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM3262 Gıda Makine ve Ekipmanları20024
GDM3282 Gıda Biliminde Moleküler Biyoloji20024
GDM3192 Bilim ve Teknoloji Tarihi20024
GDM3292 Su Ürünleri İşleme Teknolojisi20024
GDM3332 Gıda Endüstri Atıkları Ve Değerlendirmesi20024
GDM3202 Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu20024
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM4183 İşletmede Mesleki Eğitim (Koop) 120024
GDM4185 İşletmede Mesleki Eğitim (Koop) 220024
GDM4141 Gıdaların Fiziksel Özellikleri20024
GDM4171 Fermentasyon Teknolojisi20024
GDM4181 Gıdalardaki Fonksiyonel Bileşikler20024
GDM4091 Gıda Mevzuatı20024
GDM4101 Gıda Ürünlerinin Geliştirilmesi20024
GDM4201 Duyusal Analiz20024
GDM4221 Gıda Pazarlama20024
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
GDM4184 İşletmede Mesleki Eğitim (Koop) 320024
GDM4186 İşletmede Mesleki Eğitim (Koop) 420024
GDM4212 Enzim Bilimi20024
GDM4192 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri20024
GDM4142 Hazır Yemek Teknolojisi20024
GDM4152 Gıda Mühendisliğinde Proje Hazırlama İlkeleri20024
GDM4252 Soğuk Tekniği20024
GDM4182 Özel ve Geleneksel Gıdalar20024
GDM4172 Gıda Mühendisliğinde Güncel Konular20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011121314151617181920212223242526272829
GDM1011 Gıda Mühendisliğine Giriş53221---21-------------------
FIZ1001Fizik 1432222-----------------------
KIM1170Genel Kimya453-5------------------------
MDB1031İleri İngilizce 1-2-34-5321-------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1-----3-2-3-------------------
TDB1031Türkçe 1-2---25----------------------
MBG1031Biyoloji43--3--2--3------------------
MAT1071Matematik 155432------------------------
GDM2131 Gıda Mühendisliğinde Mesleki İngilizce---33-54---------------------
GDM2101Gıda Kimyası ve Biyokimyası 145553554435------------------
GDM2181Genel Mikrobiyoloji43--43-----------------------
KIM2301Analitik Kimya45455443-55------------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler53--4--3---------------------
GDM2151Gıda Ekonomisi1-214---3--------------------
GDM2091Kütle ve Enerji Denklikleri445-1---2-2------------------
GDM1022 Gıda Etiği-----3--35-------------------
FIZ1002Fizik 23-3--2-----------------------
MDB1032İleri İngilizce 2-2-33-531--------------------
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2-----3-2-3-------------------
TDB1032Türkçe 2-2---25----------------------
MAT1072Matematik 255332------------------------
GDM1042Gıda Mühendisliğinde Bilgisayar Uygulamaları42--5------------------------
GDM2042Bilgisayar Destekli Mühendislik Çizimleri-33-33-----------------------
GDM2002Laboratuvar Stajı-4454--43-4------------------
GDM2182Gıda Mikrobiyolojisi444353----4------------------
GDM2172Gıda Mühendisliği Termodinamiği3342---2---------------------
GDM2102Gıda Mühendisliğinde Akışkanlar Mekaniği34412------------------------
GDM2162Girişimcilik ve Liderlik-2--2-45---------------------
GDM3251Isı ve Kütle Aktarımı32354------------------------
GDM3211Enstrümental Analizler45-55------------------------
GDM3231 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler 1-555-------------------------
GDM3241Gıda Biyoteknolojisi23233-----3------------------
GDM3001İşletme Stajı---445-5334------------------
GDM3051Mühendislik Çalışmalarında İstatistiksel Yöntemler-52252-4---------------------
GDM4151Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi34544313133------------------
GDM4191Tahıl ve Ürünleri Teknolojisi24555322134------------------
GDM4041Bitkisel Yağ Teknolojisi-44434-3133------------------
GDM4111Gıda Analizleri ve Teknoloji Laboratuvarı 2-4-344-4--3------------------
GDM4121Gıda Mühendisliğinde Tasarım-55332-3---------------------
GDM9000 Bitirme Çalışması-43-5545-43------------------
GDM4232Beslenme-3---1--255------------------
GDM4002Gıda Ambalajlama ve Malzeme-33-----324------------------
GDM3012Süt ve Ürünleri Teknolojisi-5544---135------------------
GDM3032 Gıda Analizleri ve Teknoloji Laboratuvarı 134545523123------------------
GDM3022Et ve Ürünleri Teknolojisi-45455-41-5------------------
GDM3252Gıda Katkı Maddeleri ve Toksikoloji--33-3----5------------------
GDM3162Gıda İşletmelerinde Proses Kontrolü-552-3--3--------------------
GDM3242 Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler 255453222224------------------
GDM3192Bilim ve Teknoloji Tarihi----2324-52------------------
GDM3202Gıda Hijyeni ve Sanitasyonu-33-4----45------------------
GDM3262 Gıda Makine ve Ekipmanları-335333-2-1------------------
GDM3282 Gıda Biliminde Moleküler Biyoloji--343----32------------------
GDM3292Su Ürünleri İşleme Teknolojisi-34433-----------------------
GDM3332Gıda Endüstri Atıkları Ve Değerlendirmesi-43-4--3-45------------------
GDM4221Gıda Pazarlama123-3--3---------------------
GDM4201Duyusal Analiz--22-3-3-43------------------
GDM4171 Fermentasyon Teknolojisi-3323-----3------------------
GDM4181Gıdalardaki Fonksiyonel Bileşikler-4433--4-23------------------
GDM4091Gıda Mevzuatı-----332555------------------
GDM4101Gıda Ürünlerinin Geliştirilmesi-34-5-433--------------------
GDM4212Enzim Bilimi-3243-----4------------------
GDM4192Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri-32----3-25------------------
GDM4142Hazır Yemek Teknolojisi--332--3--4------------------
GDM4252Soğuk Tekniği34342---2-2------------------
GDM4152Gıda Mühendisliğinde Proje Hazırlama İlkeleri33545545443------------------
GDM4182Özel ve Geleneksel Gıdalar-55--5-3--2------------------
GDM4172Gıda Mühendisliğinde Güncel Konular33344553345------------------

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXX
PÇ-10XXX
PÇ-11XXXXX
PÇ-12
PÇ-13
PÇ-14
PÇ-15
PÇ-16
PÇ-17
PÇ-18
PÇ-19
PÇ-20
PÇ-21
PÇ-22
PÇ-23
PÇ-24
PÇ-25
PÇ-26
PÇ-27
PÇ-28
PÇ-29