Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimEğitim Bilimleri Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitimi Bilimleri ABD Eğitim Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıProgramın iki temel görevi yüksek lisans düzeyinde eğitim vermek ve eğitim alanında araştırmalar yapmaktır. Bu doğrultuda anabilim dalının temel amacı, 21. yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, teori ile uygulamayı birleştirerek eğitim yönetimi alanının bilgi birikimine katkıda bulunabilen eğitim liderleri yetiştirmektir. Ayrıca, temel ve uygulamalı araştırmalar yürüterek Türk Eğitim Sisteminin gelişimine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Demokratik ve disiplinli bir eğitim ortamında, 21. yüzyılın eğitim liderlerini yetiştiren ve nitelikli eğitim araştırmaları yürüten bir bölüm olarak tanınmak. Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programının Hedefi Programın amacı eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmektir.
Program Eğitim/Öğretim AmacıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliEğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Programının amacı eğitim yönetiminin gelişmesine hem bilimsel alanda hem de uygulama da katkıda bulunabilecek eğitim yöneticileri ve denetleyicileri yetiştirmektir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Eğitim yönetimi ve denetimi ile ilgili yaklaşımlarını bilmek
 2. Türkiye'de uygulanan yönetim ve denetim uygulamalarını bilmek
 3. Grup içerisinde görev alma ve yönetme bilgi ve becerilerine sahipolmak
 4. Bilgisayarda istatistik programlarını etkin kullanmak
 5. Internette veritabanlarını etkinlikle kullanmak
 6. Verileri yorumlama bilgi ve becerisi edinmek
 7. Bilimsel araştırma tekniklerine ve yazım ilkelerine uygun rapor yazmak
 8. Konusunda İngilizce metinleri anlamak ve yazmak
 9. Orijinal bir konuda Yüksek Lisans Tezi yapmak
 10. Alanında ulusal ve uluslararası dergilerde makale yayınlamak
 11. Alanında ulusal ve uluslararası kongrelerde bildiri sunmak
 12. Araştırmalarında mesleki ve bilimsel etik değerlere uygun davranmak
Müfredat
1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
EGT5001 Seminer01007.5
EGT5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
EGT5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
EGT5000 Yüksek Lisans Tezi010030
40 Toplam:
145 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT5200 Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi30037.5
EGT5101 Türk Eğitim Sistemi30037.5
EGT5202 Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri30037.5
EGT5203 Sosyal Teori ve Eğitim30037.5
EGT5204 Siyaset Kuramlarında Eğitim30037.5
EGT5205 Performans Değerlendirme30037.5
EGT5206 Örgütsel İletişim30037.5
EGT5207 Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler30037.5
EGT5208 Okul Yönetimi30037.5
EGT5209 Okul İşletmeciliği30037.5
EGT5210 İnsan Kaynakları Yönetimi30037.5
EGT5211 Eğitim Planlaması30037.5
EGT5212 Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi30037.5
EGT5213 Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme30037.5
EGT5214 Eğitimde Kalite Uygulamaları30037.5
EGT5215 Eğitimde Fırsat Eşitliği30037.5
EGT5216 Eğitim ve Öğretimde Etik30037.5
EGT5217 Eğitimde Ayrımcılık30037.5
EGT5218 Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi30037.5
EGT5219 Eğitim Hukuku30037.5
EGT5220 Eğitim Ekonomisi30037.5
EGT5221 Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi30037.5
EGT5222 Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri30037.5
EGT5223 Eğitim Politikaları30037.5
EGT5224 Eğitim Örgütlerinde Liderlik30037.5
EGT5225 Eğitim Yönetimine Giriş30037.5
EGT5226 Eğitim Denetimi30037.5
EGT5227 Örgütsel Davranış30037.5
EGT5286 Nitel Araştırma Yöntemi30037.5
EGT5285 Eğitim Yönetiminde Yeni Yaklaşımlar30037.5
EGT5121 Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri30037.5
EGT5108 İleri İstatistik ve Uygulamaları30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
EGT5200Türk Eğitim Tarihinde Eğitim Yönetimi ve Teftişi552114143333
EGT5101Türk Eğitim Sistemi555234244222
EGT5202Türkiye ve AB Eğitim Sistemleri443442353435
EGT5203Sosyal Teori ve Eğitim454453445535
EGT5204Siyaset Kuramlarında Eğitim553343442443
EGT5205Performans Değerlendirme444555542342
EGT5206Örgütsel İletişim553443434434
EGT5207Eğitim Örgütlerinde Önleyici Rehberlik ve Yönetimde Koruyucu Etmenler454344534444
EGT5208Okul Yönetimi555344443434
EGT5209Okul İşletmeciliği544445354453
EGT5210İnsan Kaynakları Yönetimi554534534434
EGT5211Eğitim Planlaması545445454344
EGT5212Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi444543445444
EGT5213Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme443554545554
EGT5214Eğitimde Kalite Uygulamaları445345343442
EGT5215Eğitimde Fırsat Eşitliği453454234535
EGT5216Eğitim ve Öğretimde Etik444534535445
EGT5217Eğitimde Ayrımcılık544445543434
EGT5218Eğitim Örgütlerinde Çatışma Yönetimi554533434445
EGT5219Eğitim Hukuku545453444454
EGT5220Eğitim Ekonomisi244444433454
EGT5221Eğitim Örgütlerinde Değişim Yönetimi344545444445
EGT5222Eğitim Yönetiminde İnsan İlişkileri443543344344
EGT5223Eğitim Politikaları544444444543
EGT5224Eğitim Örgütlerinde Liderlik444554544444
EGT5225Eğitim Yönetimine Giriş344435433345
EGT5226Eğitim Denetimi454544555455
EGT5227Örgütsel Davranış453545444544
EGT5121Bilimsel Araştırma Yöntem Teknikleri454555554455
EGT5108İleri İstatistik ve Uygulamaları544453534535
EGT5001Seminer345555555555
EGT5000Yüksek Lisans Tezi444444444444

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1
PÇ-2
PÇ-3
PÇ-4
PÇ-5
PÇ-6
PÇ-7
PÇ-8
PÇ-9
PÇ-10
PÇ-11
PÇ-12