Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Atatürk İlk. ve İnk. Tar. ABD Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıAtatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Yüksek Lisans programında öncelikli olarak öğrencilerin Modern Türkiye Tarihi’nin siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel gelişmeleri hakkında bilgi birikimlerini artırması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda programda verilen dersler, öğrencinin eleştirel ve analitik düşünme becerisini artırmaya yöneliktir. Eğitim süresi içerisinde öğrencinin bu beceriyi kendi araştırma alanlarına taşımaları, çalışmalarını farklı disiplinlerin katkılarına açık olarak yürütebilmeleri sağlanmaktadır. Özellikle programda açılan seçmeli dersler, sosyal bilimler alanındaki farklı disiplinler ile işbirliği yapma imkanı tanımaktadır. Programda öğrencilerin demokratik katılıma açık, yurttaşlık bilincine ve sorumluluğuna sahip kişiler olarak modern Türkiye tarihini ve güncel meseleleri sahip oldukları birikim çerçevesinde değerlendirebilmeleri ve bilimsel araştırma bilgisine sahip kişiler olarak yetiştirilmeleri ve bu çerçevede yeni bilimsel araştırma üretmeleri ve paylaşmaları hedeflenmektedir. Bilimsel çalışmalarını devam ettirmek isteyen mezunlar yine aynı alanda yürütülen doktora programını tercih etmektedirler.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliProgramdan mezun olanlar üniversitelerde Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi okutmanı olarak da iş bulabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Mezunlar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında mesleki formasyona sahip uzmanlar olurlar
  2. Mezunlar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında bilimsel araştırmalar yapabilme becerisini kazanırlar
  3. Mezunlar, bilgi ve fikir sahibi haline gelir, eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazanırlar
  4. Mezunlar, Demokratik katılıma yatkın, yurttaş bilinç ve sorumluluğuna sahip bireyler olarak yetişirler
  5. Mezunlar, ulusal ve uluslararası işbirliği ve dayanışma anlayışı içinde toplumun bilimsel ve kültürel kalitesinin artmasına katkıda bulunurlar
  6. Öğretim kadroları ve öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi alanında birbirini tamamlayıcı bütünlüğüne sahip olur
  7. Mezunlar, düşüncelerini yazıya dökebilen ve etkin biçimde aktarabilen, araştırma yetileriyle donanmış ve genel kültür sahibi bireyler olarak yetişir
  8. Mezunlar, yenilikleri izleyen, gelişmeye açık, toplumsal duyarlılığa sahip, eleştirel uslamlamayı içselleştirmiş, çağdaş değerlerin pekiştirilip derinleştirilmesine, ortaklaşa çalışmaya açık ve yatkın olurlar
  9. Mezunlar, hayat boyu öğrenmeye yatkınlık duyarlar
  10. Mezunlar, sosyal bilimlerde araştırma etiğine sahip olurlar

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Zorunlu 230037.5
ATA5001 Seminer02007.5
ATA5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik 20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA5000 Yüksek Lisans Tezi010020
20 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA5000 Yüksek Lisans Tezi010020
20 Toplam:
105 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA5106 Türkiye'de Tarih Yazımı30037.5
ATA5123 XX. Yüzyıl Siyasi Tarihi30037.5
ATA5124 Türkiye’de Siyasal Partiler30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA5100 Osmanlı Türkçesi30037.5
ATA5101 Osmanlı Türkçesine Giriş 30037.5
ATA5102 Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları30037.5
ATA5103 Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme30037.5
ATA5104 Kurtuluş savaşı30037.5
ATA5105 Türkiye’de Kültür ve Siyaset30037.5
ATA5107 Türkiye’de Kimlik Politikaları30037.5
ATA5108 Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet30037.5
ATA5109 Sözlü Tarih30037.5
ATA5111 Türk Modernleşme Tarihi30037.5
ATA5113 Atatürk İlkeleri ve Devrimleri30037.5
ATA5114 Tarih Yazımında Yöntem ve Kaynaklar30037.5
ATA5115 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi I30037.5
ATA5116 Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi II30037.5
ATA5117 Jön Türkler30037.5
ATA5118 Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası30037.5
ATA5119 Devlet Teorileri ve Kemalizm30037.5
ATA5183 Osmanlı İmparatorluğundan Cumhuriyete Savaş ve Toplum30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
ATA5111Türk Modernleşme Tarihi1111111111
ATA5113Atatürk İlkeleri ve Devrimleri1111111111
ATA5114Tarih Yazımında Yöntem ve Kaynaklar1111111111
ATA5115Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi I1111111111
ATA5116Cumhuriyet Dönemi İktisat Tarihi II1111111111
ATA5117Jön Türkler1111111111
ATA5118Cumhuriyet Dönemi Türk Dış Politikası1111111111
ATA5119Devlet Teorileri ve Kemalizm1111111111
ATA5104Kurtuluş savaşı1111111111
ATA5105Türkiye’de Kültür ve Siyaset1111111111
ATA5100 Osmanlı Türkçesi1111111111
ATA5101Osmanlı Türkçesine Giriş 1111111111
ATA5102Osmanlıca Belge Türleri ve Okumaları1111111111
ATA5103Tanzimattan Cumhuriyete Hukukta Modernleşme1111111111
ATA5107Türkiye’de Kimlik Politikaları1111111111
ATA5108Türkiye'de Kadın ve Toplumsal Cinsiyet1111111111
ATA5109Sözlü Tarih1111111111
ATA5001Seminer1111111111
ATA5000Yüksek Lisans Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XX
PÇ-5XXXXX
PÇ-6XXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXXXX