Seramik, Cam ve Çinicilik Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSeramik, Cam ve Çinicilik
Program DirektörüCem Bülent Üstündağ
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Seramik, Cam ve Çinicilik Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (Teknik Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıYıldız Teknik Üniversitesi, Seramik Cam ve Çinicilik Programı 2003 yılında Seramik Programı adıyla Meslek Yüksek Okulu bünyesinde kurulmuştur. Programın ismi 2009 yılında Seramik Cam ve Çinicilik olarak değiştirilmiştir. Seramik Cam ve Çinicilik Programı eğitim öğretim faaliyetlerine Maslak kampüsünde devam ettirmektedir. Seramik Cam ve Çinicilik programının amacı; sanatsal ve teknik bakış açısına sahip, ar-ge, ürün tasarlama ve problem çözme yeteneklerine sahip, teorik ve pratik bilgiyi birleştirme becerisine sahip, sosyal ve çevresel sorumluluk bilincine sahip seramik ve cam sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikli teknik elemanları yetiştirmektir. Yıldız Teknik Üniversitesi Seramik Cam ve Çinicilik Programı teknik ve sanatsal temelli dersleri içeren eğitim sürecine sahiptir. Seramik Cam ve Çinicilik Programına her yıl 20 öğrenci kabul etmektedir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliProgramdan mezun olan öğrenciler Seramik ve Cam sektöründe iş olanakları bulabildikleri gibi tasarım yapan ilgili sektörlerde de iş bulma olanaklarına sahiptirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Seramik Cam ve Çinicilik Programı ile ilgili kimya, malzeme bilimi gibi temel bilimler ve temel mühendislik konularında alanı ile ilgili ön lisans düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak.
  2. Temel düzeyde ofis programları, ilgili bilgisayar yazılımlarını ve donanımlarını kullanabilme becerisine sahip olmak.
  3. Seramik Cam ve Çinicilik Programı ile ilgili uygulamalar, tasarımlar ve hesaplamalar yapabilmek için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilme kabiliyetine sahip olmak
  4. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
  5. Seramik ve cam sektörü için uygun tasarlama, bu formları ve modellerin kalıbını alma, uygun yöntemler kullanarak şekillendirme, dekorlama ve seri olarak üretebilme uygulamalı bilgilerini kazanmak. Seramik ürünlerin sırlanma ve pişirim işlemlerini gerçekleştirmek.
  6. Seramik ve cam sektörü için ürün şekline-dokusuna ve üretim tekniğine uygun desen ve dekor hazırlama ve uygulama becerisine sahip olmak.
  7. Seramik ve cam sektörü için üretilecek ürünler için hangi hammaddelerin kullanılacağını tayin etmek, reçete ve harman hazırlanması için gerekli kompozisyon hesaplarını yapabilmek.
  8. Seramik ve cam üretiminde kullanılan üretim teknikleri, kullanılan malzeme, makine ve ekipman hakkında bilgi sahibi olmak.
  9. İş güvenliği, işçi sağlığı, çevre koruma bilgisi ve kalite bilincine sahip olmak.
  10. Tarihi değerlere saygılı, sosyal sorumluluk, evrensel, toplumsal ve mesleki etik bilincine sahip olmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
TDB1031 Türkçe I20002
MDB1071 Yabancı Dil I20022
BIL1051 Bilgisayar ve Ofis Programları20023
SER1701 Teknik Resim20023
SER1101 Temel Sanat Eğitimi 20023
SER1201 Seramik Temel Tasarımı I42035
SER1301 Kimya20022
SER1401 Malzeme Bilgisi20022
SER1501 Seramiğe Giriş20023
ELEC 001 Sosyal Seçmeli I20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
TDB1032 Türkçe II20002
MDB1072 Yabancı Dil II20022
SER1202 Seramik Temel Tasarımı II42035
SER1302 Seramik ve Cam Hammaddeleri20022
SER1402 Endüstriyel Seramik Şekillendirme Teknikleri30033
ELEC 002 Sosyal Seçmeli II20023
MS001 Mesleki Seçmeli I30034
MS002 Mesleki Seçmeli II30034
SER1001 Mesleki Staj I00003
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SER2301 Seramik Temel Tasarımı III42035
SER2201 Teknik Dekor Uygulamaları I42035
SER2031 Bilgisayar Destekli Tasarım I40044
SER2501 Seramik ve Cam Fırınları30034
SER2691 Cam Üretim Teknolojisi30034
MS003 Mesleki Seçmeli III30034
MS004 Mesleki Seçmeli IV30034
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SER2202 Seramik Temel Tasarımı IV42035
SER2302 Teknik Dekor Uygulamaları II42035
SER2032 Bilgisayar Destekli Tasarım II40044
SER2502 İleri Teknoloji Seramikleri20023
SER2702 Mesleki İngilizce20022
MS005 Mesleki Seçmeli V30034
MS006 Mesleki Seçmeli VI30034
SER2001 Mesleki Staj II00003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
SER1602 Çevre Koruma20023
HAR1162 İlk yardım20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
SER1603 Fotografi20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
MHS1701 Girişimcilik20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
Mesleki Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SER1502 Sanat Tarihi30034
SER1162 Türkiye’de ve Dünyada Seramik Sanatı30034
SER1702 Seramik Süreçleri 30034
SER1802 Elektroseramikler30034
SER1902 Çimento ve Beton30034
SER1052 Dünya ve Türk Seramik Endüstrisi30034
Mesleki Seçimlik II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SER2701 Seramik Tarihi30034
SER2801 Görsel Tasarım30034
SER2901 Malzeme Karakterizasyonu30034
SER2191 Seramik Makineleri30034
SER2121 Refrakterler30034
SER2131 Pazarlama30034
Mesleki Seçimlik III
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SER2602 Sanat ve Estetik30034
SER2802 Serigrafi ve Baskı Teknikleri30034
SER2182 Kaplama ve Emaye Teknolojisi30034
SER2992 Seramik Malzemelerin Fiziksel Özellikleri30034
SER2122 Tuğla ve Kiremit30034
SER2162 Seramik Sırları30034

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
TDB1031Türkçe I-1-1-----1
BIL1051Bilgisayar ve Ofis Programları-1-1----11
SER1701Teknik Resim-11111---1
SER1101Temel Sanat Eğitimi --1111---1
SER1201Seramik Temel Tasarımı I--1111---1
SER1301Kimya1-----1-11
SER1401Malzeme Bilgisi1-----1-11
SER1501Seramiğe Giriş1-1-1-1111
MDB1071Yabancı Dil I--1---1--1
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1----------
SER2202Seramik Temel Tasarımı IV--1111---1
SER2302Teknik Dekor Uygulamaları II-11111-1-1
SER2032Bilgisayar Destekli Tasarım II-11111---1
SER2502İleri Teknoloji Seramikleri1--1--1111
SER2702Mesleki İngilizce---1--11-1
SER2001Mesleki Staj II1111111111
TDB1032Türkçe II---------1
SER1202Seramik Temel Tasarımı II--1111---1
SER1302Seramik ve Cam Hammaddeleri--1-1-1111
SER1402Endüstriyel Seramik Şekillendirme Teknikleri--11111111
SER1001Mesleki Staj I1111111111
MDB1072Yabancı Dil II-1---1--11
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------1
SER2301Seramik Temel Tasarımı III--1111---1
SER2201Teknik Dekor Uygulamaları I-11111-1-1
SER2031Bilgisayar Destekli Tasarım I-11111---1
SER2501Seramik ve Cam Fırınları---1--1111
SER2691Cam Üretim Teknolojisi--11111111
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi-111-----1
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri-111----11
SER1602Çevre Koruma--1-----11
HAR1162İlk yardım---1----11
BSM1762Güzel Sanatlar-111-1--11
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi---1----11
SER1603Fotografi-1-1---11-
MHS1701Girişimcilik---1----11
ISS1061İLETİŞİM---1----11
IKL9010Meslek Etiği------1111
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri----1-1111
SER1604İşletme Yönetimi----111---
BAN1211Genel İşletme --1-1-1--1
SER1502Sanat Tarihi--1111--11
SER1162Türkiye’de ve Dünyada Seramik Sanatı1111111111
SER1702Seramik Süreçleri 1111111111
SER1802Elektroseramikler11111-1111
SER1902Çimento ve Beton1111--1111
SER1052Dünya ve Türk Seramik Endüstrisi-111111111
SER2701Seramik Tarihi-111111111
SER2801Görsel Tasarım-1-11---11
SER2901Malzeme Karakterizasyonu11111-1111
SER2191Seramik Makineleri-111111111
SER2121Refrakterler11-11-1111
SER2131Pazarlama-1-1----11
SER2602Sanat ve Estetik-111111111
SER2802Serigrafi ve Baskı Teknikleri-111111111
SER2182Kaplama ve Emaye Teknolojisi1111111111
SER2992Seramik Malzemelerin Fiziksel Özellikleri1111111111
SER2122Tuğla ve Kiremit1111111111
SER2162Seramik Sırları1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XX
PÇ-8XXX
PÇ-9XXX
PÇ-10X