Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimRehberlik ve Psikolojik Danışma Lisans Programı
Program DirektörüM.Engin Deniz
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıRehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı çerçevesinde öğrenme psikolojisi, gelişim ve ergenlik psikolojisi, psikolojik danışmanlığın temelleri, temel kuramlar, danışmanlık becerileri, bireysel, aile ve grupla psikolojik danışmanlık gibi alanlarda hem kuramsal hem de gözlem ve uygulamaya yönelik eğitim verilmekte, eğitim ve psikolojik danışmanlık alanında akademik araştırmalar uygulamalı olarak yapılmaktadır. Öğrenciler bir yandan temel eğitim bilimleri alanında bilgi sahibi oldukları gibi, çocuklara ve yetişkinlere rehberlik ve psikolojk danışmanlık hizmetleri verecek bilgi, beceri ve donanıma sahip olmakta, okul uygulamalarıyla bu becerilerini pekiştirmektedirler. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık programı, eğitim kurumlarının duyduğu psikolojik danışman ihtiyacını karşılayacak yeterliliklere sahip, bunun yanında sağlık, sosyal yardım ve endüstri kurumlarında da etkin bir biçimde çalışacak yeterlikte psikolojik danışmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliRehberlik ve psikolojik danışmanlık programından mezun olan öğrenciler okullarda rehber/psikolojik danışman, psikolojik danışmanlık ve terapi merkezlerinde psikolojik danışman, insan kaynakları uzmanı veya özel veya devlet sektöründe eğitim uzmanı olarak çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Ülkemizin özellikle son günlerde fazlasıyla ihtiyacını duyduğu Psikolojik Danışma ve Rehberlik uzmanlarını yetiştirecek akademik elemanlar yetiştirilmek
 2. Davranış bilimlerinde araştırma yapabilme yeterliği kazandırmak
 3. Çocuk ve Ergenlik psikolojisi hakkında uzman bireyler yetiştirmek,
 4. Rehberlik ve psikolojik danışma etiğine sahip bireyler yetiştirmek
 5. Terapötik iletişim ve danışma becerisi kazandırmak
 6. Mesleki rehberlik ve Danışma Uygulamasında yetkin hale gelmek
 7. Bireysel ve Grupla Psikolojik danışma yapabilme becerisi kazandırmak
 8. Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları hakkında bilgi ve becerisi kazandırmak
 9. Sosyal yapı ve toplum psikolojisi hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
 10. Öğrenci kişilik hizmetlerinin uygulanmasında yetkin hale gelmelerini sağlamak
 11. İnsan ilişkileri ve iletişim kuramları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT1051 Eğitime Giriş20023
EGT1010 Eğitim Sosyolojisi20023
ATA1041 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 120023
BTO1911 Bilişim Teknolojileri30035
MDB1091 İngilizce 120023
TRO1901 Türk Dili 130035
PDR1201 Psikolojiye Giriş20024
PDR1211 Kültürel Antropoloji20024
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT1020 Eğitim Felsefesi20023
BTO1810 Öğretim Teknolojileri20023
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 220023
MDB1092 İngilizce 220023
TRO1902 Türk Dili 230035
PDR1202 Gelişim Psikolojisi 120024
PDR1212 Fizyolojik Psikoloji20024
PDR1222 Okullarda Rehberlik Ve Psikolojik Danışma20025
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2010 Öğretim İlke ve Yöntemleri20023
PDR2201 Gelişim Psikolojisi 220024
PDR2211 Öğrenme Psikolojisi 20024
PDR2221 Sosyal Psikoloji 20024
PDR2231 Temel İstatistik20024
SEC0001 Seçmeli 1-120024
SEC0002 Seçmeli 2-120023
SEC0003 Seçmeli 3-120024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2020 Eğitimde Araştırma Yöntemleri20023
EGT2030 Türk Eğitim Tarihi20023
PDR2212 Kişilik Kuramları 20022
PDR2222 Yaşam Dönemleri Ve Uyum Sorunları20022
PDR2232 Karakter ve Değer Eğitimi20023
PDR2242 Test Dışı Teknikler 12023
SBO2130 Topluma Hizmet Uygulamaları12023
SEC0004 Seçmeli 1-220024
SEC0005 Seçmeli 2-220023
SEC0006 Seçmeli 3-220024
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3030 Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme20023
EGT3040 Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi20023
PDR3201 Davranış Bozuklukları 120023
PDR3211 Psikolojik Testler 12023
PDR3221 Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri 20023
PDR3231 Psikolojik Danışma Kuramları 20022
PDR3241 Mesleki Rehberlik20022
SEC0007 Seçmeli 1-320024
SEC0008 Seçmeli 2-320023
SEC0009 Seçmeli 3-320024
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT3010 Sınıf Yönetimi20023
EGT3020 Eğitimde Ahlak ve Etik20023
PDR3222 Psikolojik Danışma Becerileri12024
PDR3232 Grupla Psikolojik Danışma 20023
PDR3242 Mesleki Rehberlik Uygulamaları 12022
PDR3252 Manevi Danışmanlık20022
PDR3262 Davranış Bozuklukları 220022
SEC0010 Seçmeli 1-420024
SEC0011 Seçmeli 2-420023
SEC0012 Seçmeli 3-420024
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT4020 Özel Eğitim Ve Kaynaştırma20023
PDR4211 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 112023
PDR4221 Aile Danışmanlığı20022
PDR4231 Meslek Etiği Ve Yasal Konular 20022
PDR4241 RPD'de Program Geliştirme 20022
PDR4301 Okullarda RPD Uygulamaları 1260510
SEC0013 Seçmeli 1-520024
SEC0014 Seçmeli 3-520024
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR4222 Çocuk Hukuku20023
PDR4232 Travma Sonrası Psikolojik Danışma20023
PDR4242 Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Semineri 20023
PDR4252 Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 212023
PDR4302 Okullarda RPD Uygulamaları 2260510
SEC0015 Seçmeli 1-620024
SEC0016 Seçmeli 3-620024
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
EGT2050 Çocuk Psikolojisi20024
EGT2060 Eğitim Antropolojisi20024
EGT2070 Eğitimde Drama20024
EGT2080 Eğitimde Program Geliştirme20024
EGT2100 Karşılaştırmalı Eğitim20024
EGT2110 Müze Eğitimi20024
EGT2120 Okul Dışı Öğrenme Ortamları20024
EGT2130 Açık ve Uzaktan Eğitim20024
EGT2140 Eğitim Tarihi20024
EGT2150 Eleştirel ve Analitik Düşünme20024
EGT2160 Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi20024
EGT2170 Mikro Öğretim20024
EGT2180 Öğrenme Güçlüğü20024
EGT2190 Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama20024
EGT2200 Eğitimde Proje Hazırlama20024
EGT2210 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu20024
EGT2220 Eğitim Hukuku20024
EGT2230 Eğitimde Program Dışı Etkinlikler20024
EGT2240 Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim20024
EGT2250 Kapsayıcı Eğitim20024
EGT2260 Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme20024
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBO2270 Osmanlı Türkçesine Giriş20023
SBO2930 Eğitimde Çizgi Roman Kullanımı20023
SBO2920 Zeka ve Akıl Oyunları20023
EGT2270 Bilim ve Araştırma Etiği20023
BTO2910 Medya Okuryazarlığı20023
ING2170 Mesleki İngilizce20023
OKL2250 Beslenme ve Sağlık20023
PDR2260 Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele20023
PDR2270 Kariyer Planlama ve Geliştirme20023
SBO2010 Ekonomi ve Girişimcilik20023
SBO2110 İnsan Hakları Ve Demokrasi Eğitimi20023
SBO2210 Türk Kültür Coğrafyası20023
SBO2310 Türk Sanatı Tarihi20023
SNF2050 Sanat ve Estetik20023
SNF2070 Geleneksel Türk El Sanatları20023
SNF2080 Türk Halk Oyunları20023
SNF2090 Türk Musikisi20023
TRO2840 İnsan İlişkileri ve İletişim20023
TRO2850 Kültür Ve Dil20023
TRO2860 Türk İşaret Dili20023
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
PDR2280 Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma20024
PDR2290 Krize Müdahale20024
PDR2300 Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma20024
PDR2310 Sosyal Beceri Eğitimi20024
PDR2320 Aile İçi İlişkiler ve İletişim20024
PDR2330 Yakın İlişkiler Psikolojisi20024
PDR2340 Cinsel Sağlık Eğitimi 20024
PDR2350 Çocuk İstismarı ve İhmali20024
PDR2360 Yaratıcı Drama20024
PDR2370 Ana-Baba Eğitimi20024
PDR2380 İnsan Kaynakları Yönetimi20024
PDR2390 Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı1234567891011
PDR1201Psikolojiye Giriş51343333334
EGT1051Eğitime Giriş42111111333
ATA1041Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 111111111412
MDB1091İngilizce 111111111111
PDR1211Kültürel Antropoloji32122111523
TRO1901Türk Dili 112111111113
PDR1212Fizyolojik Psikoloji53333332112
PDR1202Gelişim Psikolojisi 131121313543
PDR1222Okullarda Rehberlik Ve Psikolojik Danışma33333522222
EGT1020Eğitim Felsefesi21111113311
ATA1042 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 211111111111
BTO1810Öğretim Teknolojileri-1------1--
TRO1902Türk Dili 212111111113
PDR2231Temel İstatistik34413122111
PDR2201Gelişim Psikolojisi 233533333333
PDR2221Sosyal Psikoloji 43111112255
PDR2211Öğrenme Psikolojisi 44344424444
EGT2010Öğretim İlke ve Yöntemleri41111111444
SEC0001Seçmeli 1-1-----------
PDR2242Test Dışı Teknikler 33222222222
PDR2222Yaşam Dönemleri Ve Uyum Sorunları41523444511
PDR2212Kişilik Kuramları 51522344525
EGT2030Türk Eğitim Tarihi31111112311
EGT2020Eğitimde Araştırma Yöntemleri44111112444
PDR2232Karakter ve Değer Eğitimi11111111111
SBO2130Topluma Hizmet Uygulamaları21311112533
PDR3221Psikolojik Danışma İlke Ve Teknikleri 55355555325
PDR3241Mesleki Rehberlik55555555555
PDR3201Davranış Bozuklukları 152222222433
PDR3231Psikolojik Danışma Kuramları 52355555555
PDR3211Psikolojik Testler 52242425242
EGT3030Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme41231111352
EGT3040Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi52111111543
PDR3242Mesleki Rehberlik Uygulamaları 55155555553
PDR3232Grupla Psikolojik Danışma 52355555525
EGT3010Sınıf Yönetimi41423111543
EGT3020Eğitimde Ahlak ve Etik52543422545
PDR3222Psikolojik Danışma Becerileri52555555455
PDR3252Manevi Danışmanlık41244235535
PDR3262Davranış Bozuklukları 252552225455
PDR4241RPD'de Program Geliştirme 33333333333
PDR4211Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 152555355355
PDR4231Meslek Etiği Ve Yasal Konular 53554543433
PDR4221Aile Danışmanlığı52445555355
EGT4020Özel Eğitim Ve Kaynaştırma52542223534
PDR4301Okullarda RPD Uygulamaları 133454533253
PDR4242Rehberlik Ve Psikolojik Danışma Semineri 15253535555
PDR4222Çocuk Hukuku32353121453
PDR4232Travma Sonrası Psikolojik Danışma52342234545
PDR4252Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması 253555355355
PDR4302Okullarda RPD Uygulamaları 232454533253
EGT2060Eğitim Antropolojisi31111111514
EGT2070Eğitimde Drama51331131323
EGT2080Eğitimde Program Geliştirme33141111111
EGT2100Karşılaştırmalı Eğitim21111111323
EGT2110Müze Eğitimi21111111211
EGT2120Okul Dışı Öğrenme Ortamları31221111433
EGT2130Açık ve Uzaktan Eğitim21111111311
EGT2140Eğitim Tarihi31111111422
EGT2150Eleştirel ve Analitik Düşünme31111111312
EGT2160Hastanede Yatan Çocukların Eğitimi31321111212
EGT2170Mikro Öğretim21111111111
EGT2180Öğrenme Güçlüğü51341113333
EGT2190Öğretimi Bireyselleştirme ve Uyarlama31111111222
EGT2220Eğitim Hukuku21111111422
EGT2230Eğitimde Program Dışı Etkinlikler21111111322
EGT2240Sürdürülebilir Kalkınma ve Eğitim31111111311
EGT2250Kapsayıcı Eğitim31111111312
EGT2260Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme51121113444
EGT2270Bilim ve Araştırma Etiği45131112411
BTO2910Medya Okuryazarlığı31331111513
PDR2260Bağımlılık ve Bağımlılıkla Mücadele52243134534
PDR2270Kariyer Planlama ve Geliştirme52444544535
PDR2340Cinsel Sağlık Eğitimi 52552555551
PDR2280Çocuk ve Ergenlerle Psikolojik Danışma42534333243
PDR2290Krize Müdahale52454145445
PDR2300Önleyici Rehberlik ve Psikolojik Danışma33424423253
PDR2310Sosyal Beceri Eğitimi52423243225
PDR2330Yakın İlişkiler Psikolojisi21223223314
PDR2380İnsan Kaynakları Yönetimi12112211313
PDR2390Yaşam Boyu Kariyer Gelişimi32122524243
PDR2360Yaratıcı Drama52534242424

Eğitim Amaçları & Program Çıktıları İlişkisi

Amaçlar

TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ (TYYÇ) VE PROGRAM ÇIKTISI (PÇ) İLİŞKİ MATRİSİ

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yettkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXX
PÇ-5XXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XX
PÇ-10XXXXXXX
PÇ-11XXX