Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimMatematik Mühendisliği Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Mühendisliği ABD Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıMatematik Mühendisliği Yüksek Lisans Programının amacı; temel ve uygulamalı matematik bilgisiyle, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Matematik Mühendisliği Yüksek lisans programı; başta Matematik Mühendisliği olmak üzere Matematik, Biyomühendislik, Elektrik Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Fizik, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği lisans derecesi olan öğrencileri kabul etmektedir. Yüksek lisans programının ders sürecinde danışman gözetimi altında öğrencilerin ilgi alanlarına göre ders seçimine gidilir ve araştırma konuları için gerekli olan bilimsel altyapı hazırlanır. Ders sürecinden sonra tez süreci başlar. Bu süreç içinde öğrenci yine ders alabilir, ya da seminerlere katılabilir veya benzer etkinliklerin içinde bulunabilir. Tez sürecinin başlangıç safhasında öğrenciler seminer ve bunların yanında literatür taraması yaparak araştıracakları konuları incelerler. Tez öneri konusu kabul edildikten sonra ilgili konu üzerinde öğrenci danışman gözetimi altında yüksek lisans tezini hazırlar ve jüri önünde savunduktan sonra, jüri değerlendirmesi sonunda yüksek lisans derecesi alır. Matematik Mühendisliği Yüksek Lisans çalışmaları teorik konular üzerinde olabildiği gibi, uygulamalı konularda da olabilir. Uygulamalı konularda çalışan bir öğrenci mühendislik alanları, ya da sosyal alanlardaki diğer tüm bilim dalları ile ilgili bir çalışma yapabilir. Matematik alanında ise teorik çalışmalar yapılabilir.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMatematik Yüksek Mühendisi unvanını alan mezunlar, TÜBİTAK, MTA, Devlet İstatistik Enstitüsü, Milli Prodüktivite Merkezi gibi kamu kurumlarının yanında, sigorta şirketlerinde, endüstriyel kuruluşlarda, kamu veya özel sektöre ait finans kurumlarında ve bilgi işlem birimlerinde, Yazılım Uzmanı / Mühendisi, Veritabanı Uzmanı / Yöneticisi, Sistem Analisti / İş Analisti, İstatistiksel Analist, Bilgi İşlem Elemanı / Sorumlusu veya Matematikçi ve üniversitelerde araştırma görevlisi olarak çalışabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Matematik Mühendisliğinde ileri düzeydeki bilgileri araştırır, uzmanlık düzeyinde geliştirir ve uygular.
  2. Matematik Mühendisliğinde disiplinler arası etkileşimi kavrar.
  3. Problemleri analiz eder ve sentezleyebilme becerisi kazanır.
  4. Karşılaştığı problemlere yönelik en uygun modeli seçebilecek beceriler kazanır.
  5. Karşılaştığı problemleri sistematik bir yaklaşımla modelleyip çözebilir.
  6. Yaptığı çalışmaları ulusal ve/veya uluslararası platformda yayınlar.
  7. Alanında uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında farklı görüşler ortaya koyabilir.
  8. Disiplinler arası çalışmalarda iletişim yetkinliğini kullanabilir.
  9. Projelerde liderlik yapar.
  10. Yaşadığı toplumun bilgi toplumu olmasına ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Zorunlu 130037.5
SEC0004 Seçmeli 330037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
MTM5001 Seminer02007.5
MTM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
MTM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
MTM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM5200 İleri Bilimsel Programlama30037.5
MTM5202 İleri Nümerik Analiz30037.5
MTM5204 Uygulamalı Fonksiyonel Analiz30037.5
MTM6200 İleri Programlama Dilleri30037.5
MTM6201 Lineer Sınır Değer Problemleri30037.5
MTM6202 Çok Değişkenli İstatistik30037.5
MTM6203 Uygulamalı Diferansiyel Denklemler30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
MTM5141 İnterpolasyon ve Yaklaşım Teorisi30037.5
MTM6112 Sürekli Ortamlar Mekaniği30037.5
MTM6101 Sınır Elemanlar Metodu 30037.5
MTM6106 Fizikte Matematiksel Metodlar 30037.5
MTM6110 Hilbert Uzayında Lineer Operatörler Teorisi ve Uygulamaları30037.5
MTM6105 Diferansiyel Operatörler için Ters Saçılma Problemleri30037.5
MTM6102 Algoritma Analizleri ve Veri Yapılarının Matematiksel Temelleri 30037.5
MTM6109 Gruplarla İlgili Cebirsel Yapılar ve Temsilleri 30037.5
MTM6107 Görüntü Sıkıştırma Teknikleri ve Standartları30037.5
MTM5101 Dinamik Sistemler ve Kaos 30037.5
MTM5109 İntegral Dönüşümler ve Uygulamaları30037.5
MTM5125 Sonlu Elemanlar Yöntemi30037.5
MTM5107 İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümü 30037.5
MTM5113 Matematik İstatistik30037.5
MTM5121 Mühendislikte Varyasyonlar Teorisi30037.5
MTM5115 Matematik Mantık ve Problem Çözümü30037.5
MTM5123 Sınırdeğer Problemlerinin Çözümünde Pertürbasyon Yöntemi30037.5
MTM5119 Mühendisler İçin Matematiksel Metodlar30037.5
MTM5133 Yöneylem Araştırmasında Özel Konular30037.5
MTM5129 Veri Madenciliği 30037.5
MTM5105 İleri Veritabanı Sistemlerinde Kullanılan Matematiksel Modeller 30037.5
MTM5131 Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri 30037.5
MTM5111 Lojik ve Veritabanları 30037.5
MTM5117 Mikrodalga Tomografisinde Simülasyon Teknikleri 30037.5
MTM5118 Matematiksel Yöntemler ve Klasik Mekanik Çözümleri 30037.5
MTM5120 Reel ve Dual Kuaterniyonlar30037.5
MTM5122 Proje Yönetimi Stratejileri30037.5
MTM5140 Korunum Yasaları İçin Sonlu Hacimler Metodu30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
MTM5202İleri Nümerik Analiz1111111111
MTM5200İleri Bilimsel Programlama----1-----
MTM5204Uygulamalı Fonksiyonel Analiz1111111111
MTM5109İntegral Dönüşümler ve Uygulamaları1111111111
MTM5125Sonlu Elemanlar Yöntemi1111111111
MTM5107İntegral Denklemlerin Sayısal Çözümü 1111111111
MTM5113Matematik İstatistik1111111111
MTM5121Mühendislikte Varyasyonlar Teorisi1111111111
MTM5115Matematik Mantık ve Problem Çözümü1111111111
MTM5123Sınırdeğer Problemlerinin Çözümünde Pertürbasyon Yöntemi1111111111
MTM5119Mühendisler İçin Matematiksel Metodlar1111111111
MTM5133Yöneylem Araştırmasında Özel Konular1111111111
MTM5129Veri Madenciliği 1111111111
MTM5105İleri Veritabanı Sistemlerinde Kullanılan Matematiksel Modeller 1111111111
MTM5131Yapay Zekanın Matematiksel Temelleri 1111111111
MTM5111Lojik ve Veritabanları 1111111111
MTM5117Mikrodalga Tomografisinde Simülasyon Teknikleri 1111111111
MTM5101Dinamik Sistemler ve Kaos 1111111111
MTM5118Matematiksel Yöntemler ve Klasik Mekanik Çözümleri 1111111111
MTM5120Reel ve Dual Kuaterniyonlar1111111111
MTM5140Korunum Yasaları İçin Sonlu Hacimler Metodu1111111111
MTM5001Seminer1111111111
MTM5000Yüksek Lisans Tezi1111111111
MTM5004Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik-1---111-1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXX
PÇ-7XXXXXXX
PÇ-8XXXXXXX
PÇ-9XXXXX
PÇ-10XXXXXX