İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik Birimİş Sağlığı ve Güvenliği
Program DirektörüFatih Yılmaz
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İş Sağlığı ve Güvenliği Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (İktisadi ve İdari Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıYasalar çerçevesinde işletmelerde çalıştırılması zorunlu olan, iş güvenliği teknikeri ve iş güvenliği uzmanlarını yetiştiren bir programdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliMezunlar kamu ve özel sektöre ait tüm sanayi işletmeleri ve şantiyelerde iş güvenliği uzmanı olarak görev yapabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Temel mühendislik, hukuk, yönetim, iş güvenliği ve işçi sağlığı konularında alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak
  2. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme,ve çözüm önerileri geliştirebilme becerisine sahip olmak.
  3. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli olan modern teknikleri, araçları ve bilişim teknolojilerini etkin kullanabilmek
  4. Mesleki ile ilgili uygulamalarda öngörülmeyen durumlarla karşılaştığında çözüm üretebilmek, takım çalışmalarında sorumluluk alabilmek veya bireysel çalışma yapabilme becerisini kazanmak
  5. Tarihi değerlere saygılı,sosyal sorumluluk ve mesleki etik bilincine sahip olmak
  6. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olmak
  7. Sanayi ve hizmet sektöründeki ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazanmak
  8. Etkili iletişim kurma tekniklerine hâkim olmak
  9. Yaşam boyu öğrenme ve kendini sürekli yenileme bilincine sahip olmak
  10. Mesleğin gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TDB1031 Türkçe I20002
MDB1071 Yabancı Dil I20022
ISS1041 MAKİNA VE TEÇHİZAT I20023
BIL1061 Bilgisayar ve Ofis Programları I20023
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
ISS1011 GENEL KİMYA20022
BAN1231 İstatistik20023
EML1011 Temel Hukuk20003
BAN1211 Genel İşletme 20023
ISS1171 TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ20022
ISS1051 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 30032
SS 1 Sosyal Seçmeli I20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
TDB1032 Türkçe II20002
MDB1072 Yabancı Dil II20022
ISS1042 MAKİNA VE TEÇHİZAT II20023
BIL1062 Bilgisayar ve Ofis Programları II20023
ISS1012 ERGONOMİ20022
ISS1052 KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ 20022
ISS1032 İŞ HUKUKU30033
ISS1132 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU30033
ISS1092 ACİL DURUM YÖNETİMİ12022
SS 2 Sosyal Seçmeli II20023
ISS1001 MESLEKİ STAJ 100003
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISS2171 YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ22033
ISS2161 İLK YARDIM 12023
ISS2071 YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ12023
ISS2151 ELEKTRİK TEHLİKELERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ12023
ISS2181 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI20023
ISS2231 OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ20023
MS 1 Mesleki Seçmeli I20024
MS 2 Mesleki Seçmeli II20024
MS 3 Mesleki Seçmeli III20024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISS2142 RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE METODOLOJİSİ22034
ISS2062 İŞ HİJYENİ20024
ISS2172 UYARI İŞARETLERİ VE ETİKETLEME 20024
ISS2152 MESLEK HASTALIKLARI VE İŞÇİ SAĞLIĞI12023
MS 4 Mesleki Seçmeli IV20024
MS 5 Mesleki Seçmeli V20024
MS 6 Mesleki Seçmeli VI20024
ISS2001 MESLEKİ STAJ 200003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SER1603 Fotografi20023
ISS1061 İLETİŞİM20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
SER1602 Çevre Koruma20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
HAR1162 İlk yardım20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
MHS1701 Girişimcilik20023
Mesleki Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISS2011 BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ20024
ISS2091 SOSYAL GÜVENLİK20024
Mesleki Seçimlik II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISS2221 PSİKO-SOSYAL RİSK ETMENLERİ 20024
ISS2211 TAŞIMA VE DEPOLAMA İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ20024
Mesleki Seçimlik III
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISS2051 ÇEVRE KORUMA 20024
ISS2301 HASAR ANALİZİ20024
Mesleki Seçimlik IV
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISS2042 YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA20024
ISS2182 İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU20024
Mesleki Seçimlik V
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISS2092 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 20024
ISS2292 KAYIT VE RAPORLAMA20024
Mesleki Seçimlik VI
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISS2162 SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK20024
ISS2202 ENDÜSTRİYEL KONTROL 20024

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
ISS1011GENEL KİMYA1111111111
ISS1171TEKNOLOJİNİN BİLİMSEL İLKELERİ1111111111
ISS1051İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNE GİRİŞ 1111111111
ISS1041MAKİNA VE TEÇHİZAT I1111111111
TDB1031Türkçe I1111111111
MDB1071Yabancı Dil I111--1----
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1--------1-
BAN1211Genel İşletme -11--1---1
BAN1231İstatistik--111-1---
BIL1061Bilgisayar ve Ofis Programları I--1-1-1---
EML1011Temel Hukuk--1--1--11
ISS1032İŞ HUKUKU1111111111
ISS1132İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HUKUKU1111111111
ISS1092ACİL DURUM YÖNETİMİ1111111111
ISS1042MAKİNA VE TEÇHİZAT II1111111111
ISS1012ERGONOMİ1111111111
ISS1052KİMYASALLAR VE TEHLİKELERİ 1111111111
TDB1032Türkçe II-------11-
ISS1001MESLEKİ STAJ 11111111111
MDB1072Yabancı Dil II-1-11-----
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2--------1-
BIL1062Bilgisayar ve Ofis Programları II-1-1-1---1
ISS2152MESLEK HASTALIKLARI VE İŞÇİ SAĞLIĞI1111111111
ISS2142RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE METODOLOJİSİ1111111111
ISS2062İŞ HİJYENİ1111111111
ISS2172UYARI İŞARETLERİ VE ETİKETLEME 1111111111
ISS2001MESLEKİ STAJ 21111111111
ISS2161İLK YARDIM 1111111111
ISS2071YANGINDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ1111111111
ISS2151ELEKTRİK TEHLİKELERİ VE İŞ GÜVENLİĞİ1111111111
ISS2181İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİM METODLARI1111111111
ISS2231OHSAS 18001 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ1111111111
ISS2171YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ1111111111
ISS1061İLETİŞİM1111111111
BSM1762Güzel Sanatlar1111111111
SER1603Fotografi1111111111
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi---11-1--1
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri---11-11-1
SER1602Çevre Koruma----1-1-1-
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi---1-1--11
HAR1162İlk yardım---11--1-1
IKL9010Meslek Etiği---11-1--1
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri---1--1-1-
SER1604İşletme Yönetimi------1-11
BAN1211Genel İşletme -----1111-
MHS1701Girişimcilik---1-1-1-1
ISS2011BİNA YÖNETİM SİSTEMLERİ1111111111
ISS2091SOSYAL GÜVENLİK1111111111
ISS2211TAŞIMA VE DEPOLAMA İŞLERİNDE İŞ GÜVENLİĞİ1111111111
ISS2221PSİKO-SOSYAL RİSK ETMENLERİ 1111111111
ISS2051ÇEVRE KORUMA 1111111111
ISS2301HASAR ANALİZİ1111111111
ISS2042YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA1111111111
ISS2182İŞ GÜVENLİĞİ YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU1111111111
ISS2092TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 1111111111
ISS2292KAYIT VE RAPORLAMA1111111111
ISS2162SOSYAL SORUMLULUK VE ETİK1111111111
ISS2202ENDÜSTRİYEL KONTROL 1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXX
PÇ-2XXXXXX
PÇ-3XXXX
PÇ-4XXX
PÇ-5XXX
PÇ-6XXXX
PÇ-7XXX
PÇ-8XX
PÇ-9XXX
PÇ-10XXX