Biyomühendislik ABD Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBiyomühendislik Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomühendislik ABD Biyomühendislik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıBiyomühendislik, tıp ve yaşam bilimlerindeki problemlere mühendislik ve temel bilimlerin prensiplerini kullanarak multidisipliner bakış açısıyla çözümler üreten, mühendislik biliminin farklı alanlarındaki gelişmeleri, yeni teknik ve araçları kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan özgün bir mühendislik dalıdır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke sanayi sektörü başta olmak üzere çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında biyomühendis ve yönetici olarak görev almaktadırlar. Mezunlarımızın tercih edildikleri iş alanları ve sektörler giderek artmaktadır. Programı başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenci biyomühendislik bilim alanında veya bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, matematik, fen bilimleri ve mühendislik konularında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirmek
 2. Biyomühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşmak, bilgiyi değerlendirmek, yorumlamak ve uygulamak
 3. Biyomühendislik problemlerini kurgulamak, çözmek için yöntem geliştirmek ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulamak
 4. Yeni ve/veya özgün fikir ve yöntemler geliştirmek; sistem, parça veya süreç tasarımlarında yenilikçi çözümler geliştirmek
 5. Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlamak ve uygulamak; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirmek
 6. Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgiye sahip olmak.
 7. Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlamak ve uygulamak; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları çözümlemek ve yorumlamak
 8. Çok disiplinli takımlarda liderlik yapmak, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirmek ve sorumluluk almak.
 9. Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya alan dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarmak
 10. Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve bir yabancı dil bilgisine sahip olma becerisi
 11. Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetmek
 12. Biyomühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimlemek.
 13. Biyomühendislik alanında birikimli ve duyarlı olabilmek amacıyla yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olmak ve kendini sürekli yenilemek

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Seçmeli 430037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
SEC0007 Seçmeli 730037.5
BYM5001 Seminer02007.5
BYM5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
BYM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
BYM5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM5128 Fitofarmasötikler ve Kozmetik Nanoformülasyon Üretimi Teknolojileri 30037.5
BYM5127 İlaç ve Kozmetik Biyoteknolojisi30037.5
BYM5103 Hücre Kültür Teknikleri 30037.5
BYM6112 Biyoteknoloji Mühendisliği30037.5
BYM6013 Makromoleküler Malzemelerin Biyomühendisliği30037.5
BYM5112 Genetik Mühendisliğinde DNA Teknolojileri30037.5
BYM5109 Biyomühendislikte Laboratuvar Esasları 130037.5
BYM5110 Biyopolimerler30037.5
BYM5118 Yenilenebilir Enerji Teknolojileri30037.5
BYM5101 Biyomalzemeler - Doku Etkileşimleri30037.5
BYM6104 Biyonanoteknoloji30037.5
BYM6106 Kök hücreler ve Rejeneratif Tıp30037.5
BYM6113 İleri Hücre Biyolojisi ve Moleküler Yapı30037.5
BYM6108 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar30037.5
BYM6109 Tıpta Polimerler30037.5
BYM6101 Mol. Hücre Gen. ve Mod. Biyotek. Biyogüvenlik Kont.30037.5
BYM6102 Biyokonjugasyon 30037.5
BYM6107 Nanotıp30037.5
BYM6105 İleri Biyokimya 230037.5
BYM6103 Biyomühendislikte Laboratuvar Esasları 230037.5
BYM6114 Biyomalzeme Mühendisliği30037.5
BYM6110 Biyomühendislikte Malzeme Bilimi30007.5
BYM6201 Karbon Nano Malzemeler ve Biyomedikal Uygulamaları30037.5
BYM5221 Mikro ve Nanoyapılı Biyomedikal Sistemler ve Cihazlar30037.5
BYM6202 Medikal Fizik30037.5
BYM5123 Manyetik Parçacık Görüntüleme30037.5
BYM5113 Hücresel Biyomühendislik30037.5
BYM5117 Lipid Teknolojisi ve Uygulamaları30037.5
BYM5105 Biyoinformatik ve Bilgisayar Biyol. Esasları30037.5
BYM5116 Kriyobiyoloji ve Kriyotıp30037.5
BYM5108 Biyomekanik30037.5
BYM5106 Biyogüvenlik 30037.5
BYM5111 Biyoyakıtlar30037.5
BYM5104 Biyoekonomi 30037.5
BYM5115 İleri Spektroskopi30037.5
BYM5114 İleri Biyokimya-I30037.5
BYM5122 İleri Bor Teknolojisi30037.5
BYM5119 Mühendislikte Kalite Yönetim Sistemleri30037.5
BYM5120 Mühendislikte Kalite Denetimleri30037.5
BYM5220 Biyoseramikler30037.5
BYM5219 Biyomalzemelerin Karakterizasyonu30037.5
BYM5223 Bitki Sekonder Bileşikleri ve Doku Kültüründe Üretim Yöntemleri30037.5
BYM5224 Polimerik İlaç Salım Sistemleri30037.5
BYM5124 Mikrobiyal Biyoteknoloji30037.5
BYM5125 Teranostik Sistemler30037.5
BYM5126 Antikor Üretimi Teknolojileri30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213
BYM5109Biyomühendislikte Laboratuvar Esasları 11111111111111
BYM5110Biyopolimerler1111111111111
BYM5118Yenilenebilir Enerji Teknolojileri 1111111111111
BYM5103 Hücre Kültür Teknikleri 1111111111111
BYM5112Genetik Mühendisliğinde DNA Teknolojileri1111111111111
BYM5113Hücresel Biyomühendislik1111111111111
BYM5117Lipid Teknolojisi ve Uygulamaları1111111111111
BYM5105 Biyoinformatik ve Bilgisayar Biyol. Esasları11111-1---111
BYM5116Kriyobiyoloji ve Kriyotıp1111111111111
BYM5108Biyomekanik1111111111111
BYM5106Biyogüvenlik 11-1--11-1111
BYM5111Biyoyakıtlar1111111111111
BYM5104Biyoekonomi 1111111111111
BYM5115İleri Spektroskopi1111111111111
BYM5114İleri Biyokimya-I1111111111111
BYM5123Manyetik Parçacık Görüntüleme1111111------
BYM6202Medikal Fizik1111111------
BYM5001Seminer1111111-11111
BYM5000Yüksek Lisans Tezi1111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XX
PÇ-2XXX
PÇ-3XX
PÇ-4X
PÇ-5X
PÇ-6XXX
PÇ-7XX
PÇ-8X
PÇ-9XX
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12X
PÇ-13XX