Biyomühendislik Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBiyomühendislik Bölümü
Program DirektörüMehmet Burçin Pişkin
Programın TürüLisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyomühendislik Lisans Programı alanında Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıYTÜ Lisans programlarında öğrenim görebilmek için, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)’nin yaptığı sınavı kazanmış olmak ve başka bir örgün yükseköğretim programına kayıtlı olmamak gerekir. Yurtdışından kabul edilecek öğrenciler için YTÜ Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Başvuru ve Kayıt Yönergesinde yer alan hükümler uygulanır. En az %30 İngilizce öğretim yapılan lisans programlarına hak kazanan öğrenciler, İngilizce Yeterlilik Sınavına (İYS) girerler. İYS ve hazırlık öğretimi, Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngilizce Öğretmenliği Programı hariç, YTÜ Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Öğretim ve Sınav Yönergesine ve diğer mevzuat hükümlerine göre yürütülür.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıBu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu programa ÖSYM tarafından yerleştirilen dikey geçiş öğrencilerinin işlemleri, 19/2/2002 tarihli ve 24676 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarBu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.00 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DC notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Mezuniyet için kazanılması gereken minimum AKTS, 240’dır. Öğrencilerin aynı zamanda zorunlu stajlarını belirtilen sürede ve özellikte tamamlamaları gerekmektedir.
Program TanımıBiyomühendislik, tıp ve yaşam bilimlerindeki problemlere mühendislik ve temel bilimlerin prensiplerini kullanarak multidisipliner bakış açısıyla çözümler üreten, mühendislik biliminin farklı alanlarındaki gelişmeleri, yeni teknik ve araçları kullanarak insanların yaşam kalitesini yükseltmeyi amaçlayan özgün bir mühendislik dalıdır.
Program Eğitim AmaçlarıPEA1. (PÇ7, PÇ8, PÇ9)
Kendini sürekli geliştirmek amacıyla biyomühendisliğin disiplinlerarası yapısına uygun alanlarda sürdürülebilir şekilde sürekli eğitim etkinliklerine katılır.

PEA2. (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9)
Yurtiçi / yurtdışı üniversitelerde biyomühendislik alanında ya da disiplinlerarası bölümlerde lisansüstü düzeyde eğitimini sürdürür.

PEA3. (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ7, PÇ9, PÇ10, PÇ11)
Ulusal ve uluslararası özel sektör veya kamu kuruluşlarında yönetim, uygulama veya ar-ge kadrosunda çalışır ve özel sektörde girişimci/kurucu olarak görev alır.

PEA4. (PÇ1, PÇ2, PÇ3, PÇ4, PÇ5, PÇ6, PÇ7, PÇ8, PÇ9)
Devlet veya vakıf üniversitelerinde akademisyen olarak görev alır.
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke sanayi sektörü başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda farklı kademelerde biyomühendis olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet KoşullarıBu programdan mezun olabilmek için öğrencilerin; öğretim planında yer alan tüm dersleri, uygulamaları, staj ve benzeri çalışmaları başarı ile ağırlıklı genel not ortalaması en az (2.00) olacak şekilde tamamlamaları gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. PÇ-1.1) Matematik ve fen bilimleri gibi konularda yeterli bilgi birikimi.
 2. PÇ-1.2) İlgili mühendislik disiplinine özgü konularda yeterli bilgi birikimi.
 3. PÇ-1.3) Bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, karmaşık mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme becerisi.
 4. PÇ-2.1) Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi.
 5. PÇ-2.2) Bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini seçme ve uygulama becerisi.
 6. PÇ-3.1) Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi.
 7. PÇ-3.2) Bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi.
 8. PÇ-4.1) Mühendislik uygulamalarında karşılaşılan karmaşık problemlerin analizi ve çözümü için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
 9. PÇ-4.2) Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
 10. PÇ-5.1) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney tasarlama becerisi.
 11. PÇ-5.2) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney yapma becerisi.
 12. PÇ-5.3) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için veri toplama becerisi.
 13. PÇ-5.4) Karmaşık mühendislik problemlerinin veya disipline özgü araştırma konularının incelenmesi için deney sonuçlarını analiz etme ve yorumlama becerisi.
 14. PÇ-6.1) Disiplin içi bireysel çalışma becerisi.
 15. PÇ-6.2) Disiplin içi takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 16. PÇ-6.3) Çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
 17. PÇ-7.1) Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma ve sunum yapabilme becerisi.
 18. PÇ-7.2) En az bir yabancı dil bilgisi.
 19. PÇ-7.3) Etkin rapor yazma ve yazılı raporları anlama becerisi.
 20. PÇ-7.4) Tasarım ve üretim raporları hazırlayabilme becerisi.
 21. PÇ-7.5) Açık ve anlaşılır talimat verme ve alma becerisi.
 22. PÇ-8.1) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliği konusunda farkındalık.
 23. PÇ-8.2) Bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi.
 24. PÇ-9.1) Etik ilkelerine uygun davranma, mesleki ve etik sorumluluk hakkında bilgi.
 25. PÇ-9.2) Mühendislik uygulamalarında kullanılan standartlar hakkında bilgi.
 26. PÇ-10.1) Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi, iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi.
 27. PÇ-10.2) Girişimcilik, yenilikçilik hakkında farkındalık.
 28. PÇ-10.3) Sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgi.
 29. PÇ-11.1) Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ve çağın mühendislik alanına yansıyan sorunları hakkında bilgi.
 30. PÇ-11.2) Mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM1201 Biyomühendisliğe Giriş20022
ENF1170 Temel Bilgisayar Bilimleri22034
FIZ1001 Fizik 130245
KIM1170 Genel Kimya30245
MAT1071 Matematik 132046
MDB1031 İleri İngilizce 130033
TDB1031 Türkçe 120002
SEC0001 Seçmeli 1-130033
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM1312 İş Sağlığı ve Güvenliği 120022
BYM1512 Mühendisler için Organik Kimya30035
BYM1602 Biyomühendislikte Fizikokimya30034
FIZ1002 Fizik 230245
MAT1072 Matematik 232046
MDB1032 İleri İngilizce 230033
TDB1032 Türkçe 220002
SEC0002 Seçmeli 2-130033
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
BYM2101 Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri30035
BYM2311 İş Sağlığı ve Güvenliği 220022
BYM2321 Biyomühendislikte Biyokimya 30034
BYM2711 Biyotermodinamik22035
MAT2411 Diferansiyel Denklemler40045
MDB2051 İngilizce Okuma ve Konuşma20022
SEC0003 Seçmeli 3-130035
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
BYM2002 Staj 100002
BYM2202 Polimer Bilimi ve Teknolojisi30034
BYM2222 Hücre Biyolojisi ve Hücresel Mekanizmalar20235
BYM2302 Biyomalzemeler30035
BYM2812 Biyomühendislikte Akışkanlar Mekaniği30035
MDB3032 İş Hayatı için İngilizce20022
SEC0004 Seçmeli 4-130035
30 Toplam:
3.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3401 Biyomühendislikte Ayırma İşlemleri20235
BYM3511 Genetik Mühendisliği20235
BYM3901 Biyomühendislikte Isı Transferi30035
BYM3911 Biyomühendislikte Kütle Transferi30035
SEC0005 Seçmeli 5-130035
SEC0005 Seçmeli 5-230035
30 Toplam:
3.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3002 Staj 200003
BYM3032 Proje22034
BYM3202 Mühendislik Laboratuvarı00424
BYM3212 Doku Mühendisliği 30034
BYM3782 Biyoreaktör Tasarımı30035
SEC0006 Seçmeli 6-130035
SEC0006 Seçmeli 6-230035
30 Toplam:
4.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4081 Biyomühendislikte Matematiksel Modelleme 22035
BYM4191 Fizyoloji 30034
BYM4241 Biyomühendislik Laboratuvarı 100424
BYM4741 Biyoproses Mühendisliği30035
SEC0007 Seçmeli 7-1 *30034
SEC0007 Seçmeli 7-230034
SEC0007 Seçmeli 7-330034
30 Toplam:
4.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4000 Bitirme Çalışması012069
BYM4382 İmmünoloji 30035
BYM4242 Biyomühendislik Laboratuvarı II00424
SEC0008 Seçmeli 8-1**30034
SEC0008 Seçmeli 8-2**30034
SEC0009 Seçmeli 9-1**30034
30 Toplam:
240 Program Toplam AKTS:
Seçmeli 3 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM2201 Biyomedikal Elektronik 30035
BYM2301 Modern Biyolojiye Giriş30035
BYM2401 Biyomühendislikte Teknik Resim30035
Seçmeli 4 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM2502 Hücre Kültür Sistemleri30035
BYM2602 Biyosensörler30035
BYM2702 Stokiyometri 30035
Seçmeli 5 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3331 Biyomühendislikte Mikrobiyoloji 30035
BYM3651 Biyopolimerlerin Esasları30035
BYM3361 Genetik Kavramlar30035
BYM3521 Biyoenstrümental Teknikler 30035
Seçmeli 6 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM3402 Biyomedikal Fizik30035
BYM3502 Biyomühendislikte Biyofizik30035
BYM3602 Enzim Teknolojisi30035
BYM3802 Yapay Organlar30035
Seçmeli 7 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4691 Biyokimyasal Mühendislik 30034
BYM4521 Biyomühendislikte Tasarım30034
BYM4721 Biyomühendislikte Nanoteknoloji30034
BYM4661 Biyomedikal Malzemeler 30034
BYM4451 Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik30034
BYM4321 Kontrollü Salım Sistemleri30034
BYM4851 Çevre Mikrobiyolojisi30034
BYM4961 İşletmede Mesleki Eğitim 130034
Seçmeli 8 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4102 Veri Analizi ve Görüntüleme30034
BYM4202 Moleküler Biyolojide Modern Teknikler30034
BYM4302 Biyomühendislikte Mesleki İngilizce30034
BYM4502 Viroloji 30034
BYM4972 İşletmede Mesleki Eğitim 230034
BYM4982 İşletmede Mesleki Eğitim 330034
Seçmeli 9 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BYM4672 Biyotransport30034
BYM4472 Biyomühendislikte Proses Dinamiği ve Kontrol 30034
BYM4292 Biyomühendislik Ekonomisi 30034
BYM4992 İşletmede Mesleki Eğitim 430034
Seçmeli 1 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BED1013 Pilates Temel Eğitimi30033
BED1014 Yoga Temel Eğitimi30033
EUT2022 NFT'ye Giriş30033
GRA2024 Sanal Evrene Giriş (Metaverse)30033
MDB1001 Temel Fransızca 130033
MDB1003 Temel İspanyolca 130033
MDB1004 Temel İspanyolca 230033
MDB1005 Temel Macarca 130033
MDB1007 Temel İtalyanca 130033
MDB1009 Temel Yunanca 130033
MDB1011 Temel Çince 130033
MDB1013 Temel Japonca 130033
MDB1015 Temel Arapça 130033
MDB1016 Temel Arapça 230033
MDB1017 Temel Farsça 130033
MDB1019 Temel Rusça 130033
MDB1101 Temel Bulgarca 130033
MDB1201 Temel Romence 130033
MDB2001 Çeviri Becerilerine Giriş30033
MDB2003 Toplum Önünde Konuşma30033
PDR2021 Özel Eğitim 30033
TRO2271 Eski Türk Edebiyatında Motifler30033
TRO2281 Türk Dili Tarihi30033
EGT1022 Sosyal Antropoloji30033
EGT4041 Eğitim Yönetimi30033
EGT2031 İnsan Kaynakları Yönetimi30033
BED3011 Basketbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4021 Egzersiz ve Zihinsel Sağlık 30033
BED3041 Futbol ve Temel Hareket Öğretimi 30033
BED4031 Halk oyunları Temel Figür Eğitimi 30033
BED3051 Hentbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED3012 Korfbol Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4022 Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi 30033
BED3042 Voleybolda Temel Teknik Eğitimi 30033
BED4032 Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi 30033
MEM4501 Seramikler30033
TRO2261 Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler30033
TRO4522 Söylem yapısı ve Tür kuramı30033
SNF2112 Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği30033
TRO4532 Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri30033
ISL2560 Halkla İlişkiler30033
ISL2710 Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma 30033
ISL2630 Takım Kurma ve Geliştirme30033
ISL2901 Doğrudan Pazarlama30033
ISL2760 İşletme Lojistiğinin Temelleri 30033
SBP2031 Şehir Ekonomisi30033
ILT1611 Fotoğraf Teknikleri 30033
DNS1210 Beden ve Hareket Bilinci 30033
MTP4760 16.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans30033
ISL2170 Muhasebe Organizasyonu30033
FEL4251 Bilim Felsefesi30033
SBP2020 Deprem ve Planlama30033
TRO2291 Uygulamalı Söz Sanatı30033
ILT1621 Grafik Tasarım Araçları 30033
SBP2082 Şehir Sosyolojisi30033
SYP2192 Kültür Yönetimi ve Etkenleri 230033
SYP3241 Halkla İlişkiler 30033
MIM1422 Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş 30033
MIM2421 Mimarlık Tarihi30033
MIM2411 Arkeoloji30033
MIM1412 Uygarlık tarihi30033
HRT2941 Haritacılık Bilim Tarihi30033
MDB1052 İngilizce 230033
INS2462 Trafik Güvenliği30033
ITB3250 Psikolojiye Giriş30033
FIZ1110 Bilimsel Araştırma Teknikleri30033
FEL2160 Ahlak Felsefesi Metinleri 130033
FEL2270 Batı Felsefesi 130033
FEL2280 Batı Felsefesi 230033
FEL3230 Çağdaş Felsefe Okumaları 130033
FEL3240 Çağdaş Felsefe Okumaları 230033
FEL3330 Felsefe Okumaları 130033
FEL3340 Felsefe Okumaları 230033
FEL3350 Antikçağ Felsefesi30033
FEL3410 Siyaset Felsefesi Metinleri30033
ITB3360 Sanat Tarihi30033
ITB4930 Mimarlık Tarihi30033
TDB4011 Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri30033
TDB4021 Konuşma Teknikleri ve Hitabet30033
TDB4031 Güzel Konuşma ve Diksiyon30033
TDB4041 Türk Öykü ve Romanı30033
GRA4120 Deneysel Tipografi30033
ITB1680 Çok Sesli Müziğe Giriş30033
TDB4051 Akademik Türkçe30033
DNS1220 Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri30033
DNS1230 Çağdaş Dans Tekniğine Giriş30033
DNS1240 Yoga ve Anatomi30033
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik30033
TDB4061 Yeditepe İstanbul30033
BLM2110 Siber Güvenliğe Giriş30033
ITB2090 Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları30033
ITB3020 Felsefeye Giriş30033
ITB3040 20. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler30033
ITB3150 Tarih ve Sinema30033
ITB3220 Modernite ve Tüketim Toplumu30033
ITB3260 Kültürel Çalışmalar ve Kimlik30033
ITB3270 İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın30033
ITB3330 Çevre ve Ekoloji 30033
ITB3390 Uygarlık Tarihi30033
ITB3420 Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı30033
ITB3580 aa Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) 30033
ITB3610 Yazarlık Teknikleri30033
MDB4011 Almanca Dil Becerilerine Giriş30033
MDB4021 Almanca Dil Becerileri30033
MDB4031 İleri Almanca 30033
Seçmeli 2 Dersleri
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ITB2020 Bilim Tarihi30033
MIM2010 Sürdürülebilirlik30033
MDB1010 Temel Yunanca 230033
CEV3334 Çevre ve İnsan30033
MAT4279 Yükseköğretimde Temel Hak Ve Sorumluluklar30033
ITB2030 Bilim Felsefesi30033
ITB2040 Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları30033
ITB2080 Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın 30033
ITB3010 Sosyoloji30033
ITB3130 Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih 30033
ITB3210 Çağdaş Toplum ve İletişim30033
ITB3310 Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler 30033
ITB3320 İktisadi Suçlar 30033
ITB3550 İnsan Hakları 30033
ITB3560 Siyaset Felsefesi30033
ITB3570 Eğitim Felsefesi30033
ITB4100 Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler30033
MDB4041 Almanca Okuma Konuşma 30033
MDB4051 İş Hayatı için Almanca30033

Diğer Notlar

*KOOP öğrencileri bu gruptan ders almayıp, İşletmede Mesleki Eğitim-1 dersini 8. Yarıyılda seçeceklerdir.

**KOOP öğrencileri bu gruptan ders almayıp, İşletmede Mesleki Eğitim-2, İşletmede Mesleki Eğitim-3 ve İşletmede Mesleki Eğitim-4 derslerini seçeceklerdir.

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112131415161718192021222324252627282930
FIZ1001Fizik 11-----------------------------
BYM1201Biyomühendisliğe Giriş-----------------------1--11--
MAT1071Matematik 11-----------------------------
KIM1170Genel Kimya1-----------------------------
ENF1170Temel Bilgisayar Bilimleri--------1-------------1-------
MDB1031İleri İngilizce 1-----------------1---1--------
TDB1031Türkçe 1----------------1-1-11-1------
MAT1072Matematik 21-----------------------------
FIZ1002Fizik 21-----------------------------
BYM1512Mühendisler için Organik Kimya1------------11---------------
BYM1602Biyomühendislikte Fizikokimya11---------------1------------
MDB1032İleri İngilizce 2-----------------1---1--------
TDB1032Türkçe 2----------------1-1-11-1------
BYM1312İş Sağlığı ve Güvenliği 1---------------1-------1-1--11
BYM2321Biyomühendislikte Biyokimya 1------------11---------------
BYM2711Biyotermodinamik111-----------1---------------
MDB2051İngilizce Okuma ve Konuşma-----------------1---1--------
BYM2101 Moleküler Biyolojinin Temel Prensipleri-----------------1------------
MAT2411Diferansiyel Denklemler11111-------------------------
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1---------------------1--------
BYM2311İş Sağlığı ve Güvenliği 2-----------------------1-1--11
BYM2202Polimer Bilimi ve Teknolojisi-1-----------1---1------------
BYM2222Hücre Biyolojisi ve Hücresel Mekanizmalar1---------111-----------------
BYM2812Biyomühendislikte Akışkanlar Mekaniği-111--------------------------
BYM2302Biyomalzemeler--------------1-11------------
MDB3032İş Hayatı için İngilizce-----------------1---1--------
BYM2002Staj 1-------1-----1----1----11-----
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2---------------------1--------
BYM3901 Biyomühendislikte Isı Transferi-1-1-------------1------------
BYM3911Biyomühendislikte Kütle Transferi111---------------------------
BYM3401Biyomühendislikte Ayırma İşlemleri-------1--111-1--11-----------
BYM3511 Genetik Mühendisliği--1----11--------------1------
BYM3032 Proje-----11------------1-----1----
BYM3202Mühendislik Laboratuvarı----------111-1-111-1---1-----
BYM3212 Doku Mühendisliği -1--------------1-------------
BYM3782Biyoreaktör Tasarımı---1----------1-1-------------
BYM3002Staj 2-------1-----1----1----11-----
BYM4241Biyomühendislik Laboratuvarı 1----------111-1---1-----1-----
BYM4081Biyomühendislikte Matematiksel Modelleme ---11--11---------------------
BYM4741 Biyoproses Mühendisliği-11-------------1-1-----------
BYM4191 Fizyoloji --------------1-1-----1-------
BYM4000Bitirme Çalışması-----1-------------1-111------
BYM4382 İmmünoloji --------------1-1-----1-------
BYM4242Biyomühendislik Laboratuvarı II---------1111-----1-1---1-----
BYM2201Biyomedikal Elektronik 11-11------------1------------
BYM2301Modern Biyolojiye Giriş----------------11------------
BYM2401 Biyomühendislikte Teknik Resim-----------------1------------
BYM2702 Stokiyometri ---11---------1--1------------
BYM2602Biyosensörler-1----------------------------
BYM2502Hücre Kültür Sistemleri-------------1---1------------
BYM3331Biyomühendislikte Mikrobiyoloji --------------1-1-----1-------
BYM3361 Genetik Kavramlar1-----------------------------
BYM3521Biyoenstrümental Teknikler 1-----------1---1-----1-------
BYM3651Biyopolimerlerin Esasları-1------------1-1-------------
BYM3802Yapay Organlar-----------------1------------
BYM3502 Biyomühendislikte Biyofizik1---------------1-----1-------
BYM3402Biyomedikal Fizik11---------------1------------
BYM3602Enzim Teknolojisi--------------1--1----1-------
BYM4691Biyokimyasal Mühendislik -1------------1-1-------------
BYM4521 Biyomühendislikte Tasarım-1------------1-------1-------
BYM4661Biyomedikal Malzemeler -1----------------1-----------
BYM4451 Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik-----------------------1----11
BYM4851Çevre Mikrobiyolojisi--------------1-------------1-
BYM4721Biyomühendislikte Nanoteknoloji-1------------1-------1-------
BYM4321Kontrollü Salım Sistemleri-1------------1-1-------------
BYM4961İşletmede Mesleki Eğitim 1---1-----------1---1--------1-
BYM4302 Biyomühendislikte Mesleki İngilizce--------------1--1------------
BYM4502Viroloji -----------------1------------
BYM4102Veri Analizi ve Görüntüleme----1---1--------1------------
BYM4202Moleküler Biyolojide Modern Teknikler-----------------1------------
BYM4982İşletmede Mesleki Eğitim 3---1-----------1---1--------1-
BYM4972İşletmede Mesleki Eğitim 2---1-----------1---1--------1-
BYM4672 Biyotransport-111------------1-------------
BYM4472Biyomühendislikte Proses Dinamiği ve Kontrol ---1111-1---------------------
BYM4292Biyomühendislik Ekonomisi ----------------------1---1---
BYM4992İşletmede Mesleki Eğitim 4---1-----------1---1--------1-
ITB3150Tarih ve Sinema---------------------1--------
ITB304020. Yüzyılda Siyasal Gelişmeler-Toplumsal Hareketler---------------------1--------
ITB3220Modernite ve Tüketim Toplumu---------------------1--------
ITB3420Osmanlı Devletinin Toplumsal Yapısı---------------------1--------
ITB3330Çevre ve Ekoloji ---------------------1--------
ITB3390Uygarlık Tarihi---------------------1--------
ITB3260Kültürel Çalışmalar ve Kimlik---------------------1--------
ITB2090Demokrasi Kültürünün İlke ve Kurumları---------------------1--------
ITB3020Felsefeye Giriş---------------------1--------
ITB3270İstanbul: Dün, Bugün ve Yarın---------------------1--------
ITB3580Dünya Uygarlıkları (World Civilizations) ---------------------1--------
ITB3610Yazarlık Teknikleri---------------------1--------
MDB4011Almanca Dil Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB4021Almanca Dil Becerileri---------------------1--------
MDB4031İleri Almanca ---------------------1--------
DNS1210Beden ve Hareket Bilinci ---------------------1--------
MTP476016.yüzyıldan Günümüze İstanbulda Dans---------------------1--------
PDR2021Özel Eğitim ---------------------1--------
TRO2271Eski Türk Edebiyatında Motifler---------------------1--------
TRO2281Türk Dili Tarihi---------------------1--------
EGT1022Sosyal Antropoloji---------------------1--------
EGT4041Eğitim Yönetimi---------------------1--------
EGT2031İnsan Kaynakları Yönetimi---------------------1--------
BED3011Basketbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4021Egzersiz ve Zihinsel Sağlık ---------------------1--------
BED3041Futbol ve Temel Hareket Öğretimi ---------------------1--------
BED4031Halk oyunları Temel Figür Eğitimi ---------------------1--------
BED3051Hentbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED3012Korfbol Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4022Tenis Teknik ve Taktik Eğitimi ---------------------1--------
BED3042Voleybolda Temel Teknik Eğitimi ---------------------1--------
BED4032Temel Yüzme Teknikleri Eğitimi ---------------------1--------
MEM4501Seramikler---------------------1--------
TRO2261Türkçe Öğretiminde Edebi Metinler---------------------1--------
TRO4522Söylem yapısı ve Tür kuramı---------------------1--------
SNF2112Türkiye Coğrafya ve Jeopolitiği---------------------1--------
TRO4532Sözbilimsel Yapı Kuramı ve Metin Çözümlemeleri---------------------1--------
ISL2560Halkla İlişkiler---------------------1--------
ISL2710Aile İşletmeleri ve Kurumsallaşma ---------------------1--------
ISL2630Takım Kurma ve Geliştirme-------------111-----1--------
ISL2901Doğrudan Pazarlama---------------------1--------
ISL2760İşletme Lojistiğinin Temelleri ---------------------1--------
SBP2031Şehir Ekonomisi---------------------1--------
---------------------1--------
ILT1611Fotoğraf Teknikleri ---------------------1--------
ISL2170Muhasebe Organizasyonu---------------------1--------
TRO2291Uygulamalı Söz Sanatı---------------------1--------
ILT1621Grafik Tasarım Araçları ---------------------1--------
SBP2082Şehir Sosyolojisi---------------------1--------
SYP2192Kültür Yönetimi ve Etkenleri 2---------------------1--------
SYP3241Halkla İlişkiler ---------------------1--------
MIM1422Sanat ve Mimarlık Tarihine Giriş ---------------------1--------
MIM2421Mimarlık Tarihi---------------------1--------
MIM2411Arkeoloji---------------------1--------
MIM1412Uygarlık tarihi---------------------1--------
HRT2941Haritacılık Bilim Tarihi---------------------1--------
MDB1052İngilizce 2---------------------1--------
INS2462Trafik Güvenliği---------------------1--------
ITB3250Psikolojiye Giriş---------------------1--------
FIZ1110Bilimsel Araştırma Teknikleri---------------------1--------
FEL2160Ahlak Felsefesi Metinleri 1---------------------1--------
FEL2270Batı Felsefesi 1---------------------1--------
FEL2280Batı Felsefesi 2---------------------1--------
FEL3230Çağdaş Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3240Çağdaş Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3330Felsefe Okumaları 1---------------------1--------
FEL3340Felsefe Okumaları 2---------------------1--------
FEL3350Antikçağ Felsefesi---------------------1--------
FEL3410Siyaset Felsefesi Metinleri---------------------1--------
ITB3360Sanat Tarihi---------------------1--------
ITB4930Mimarlık Tarihi---------------------1--------
TDB4011Etkili İletişim Ve Hazırlıksız Sunum Becerileri---------------------1--------
TDB4021Konuşma Teknikleri ve Hitabet---------------------1--------
TDB4031Güzel Konuşma ve Diksiyon---------------------1--------
TDB4041Türk Öykü ve Romanı---------------------1--------
GRA4120Deneysel Tipografi---------------------1--------
ITB1680Çok Sesli Müziğe Giriş---------------------1--------
TDB4051Akademik Türkçe---------------------1--------
DNS1220Beden Farkındalığı ve Nefes Teknikleri---------------------1--------
DNS1230Çağdaş Dans Tekniğine Giriş---------------------1--------
DNS1240Yoga ve Anatomi---------------------1--------
GIM4151 İnovasyon ve Girişimcilik---------------------1--------
TDB4061Yeditepe İstanbul---------------------1--------
BLM2110Siber Güvenliğe Giriş---------------------1--------
FEL4251Bilim Felsefesi---------------------1--------
BED1013Pilates Temel Eğitimi---------------------1--------
BED1014Yoga Temel Eğitimi---------------------1--------
EUT2022NFT'ye Giriş---------------------1--------
GRA2024Sanal Evrene Giriş (Metaverse)---------------------1--------
MDB1001Temel Fransızca 1---------------------1--------
MDB1003Temel İspanyolca 1---------------------1--------
MDB1004Temel İspanyolca 2---------------------1--------
MDB1005Temel Macarca 1---------------------1--------
MDB1007Temel İtalyanca 1---------------------1--------
MDB1009Temel Yunanca 1---------------------1--------
MDB1011 Temel Çince 1---------------------1--------
MDB1013Temel Japonca 1---------------------1--------
MDB1015 Temel Arapça 1---------------------1--------
MDB1016Temel Arapça 2---------------------1--------
MDB1017Temel Farsça 1---------------------1--------
MDB1019Temel Rusça 1---------------------1--------
MDB1101Temel Bulgarca 1---------------------1--------
MDB1201Temel Romence 1---------------------1--------
MDB2001Çeviri Becerilerine Giriş---------------------1--------
MDB2003Toplum Önünde Konuşma---------------------1--------
ITB3210Çağdaş Toplum ve İletişim---------------------1--------
ITB3130Siyasal İdeolojiler: Kuram ve Tarih ---------------------1--------
ITB2080Toplumsal Dönüşüm Süreçlerinde Kadın ---------------------1--------
ITB3010Sosyoloji---------------------1--------
ITB3550İnsan Hakları ---------------------1--------
ITB3560Siyaset Felsefesi---------------------1--------
ITB3320İktisadi Suçlar ---------------------1--------
ITB3310Suç ve Ceza: Kriminolojik Perspektifler ---------------------1--------
ITB2030Bilim Felsefesi---------------------1--------
ITB4100Toplumsal Yapılar ve Tarihsel Dönüşümler---------------------1--------
ITB2040Ekonomi Politikaları ve Uygulamaları---------------------1--------
ITB3570Eğitim Felsefesi---------------------1--------
MDB4041Almanca Okuma Konuşma ---------------------1--------
MDB4051İş Hayatı için Almanca---------------------1--------
ITB2020Bilim Tarihi---------------------1--------

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3XX
PÇ-4XX
PÇ-5XX
PÇ-6XX
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9X
PÇ-10X
PÇ-11X
PÇ-12XX
PÇ-13X
PÇ-14X
PÇ-15X
PÇ-16X
PÇ-17X
PÇ-18X
PÇ-19X
PÇ-20X
PÇ-21XX
PÇ-22X
PÇ-23X
PÇ-24XX
PÇ-25XX
PÇ-26XX
PÇ-27X
PÇ-28X
PÇ-29X
PÇ-30X