Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimSiyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Tezli Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıYTÜ Siyaset Bilimi Ve Uluslar arası İlişkiler Yüksek Lisans programı öğrencileri Siyaset Bilimi'nin dört ana alanında (Karşılaştırmalı Siyaset, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Kuramı ve Türkiye Siyaseti) zengin ve çok boyutlu bir bilgi birikimine sahip, alanlarında yetkin katkılarda bulunan üretken akademisyenler olarak yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu ana alanların yanı sıra öğrencilere Orta Doğu, Balkanlar ve Avrupa Siyaseti üzerine bölgesel uzmanlaşma imkanı da tanınmaktadır. Başta siyaset bilimi, tarih, hukuk, ekonomi, felsefe ve sosyoloji olmak üzere diğer disiplinlerle yakın ilişki içinde olan Program, sağlam bir sosyal bilimler formasyonu kazandırmaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliPrograma kabul edilen öğrenciler lisans düzeyinde aldıkları eğitimi derinleştirmek, araştırma ve akademik iletişim becerilerini geliştirmek üzere yüksek lisans derecesi için çalışırlar. Pek çok öğrenci için bu derece özel ya da kamu sektöründeki kariyerleri için önemli bir basamaktır. Diğer bazı öğrenciler için ise yüksek lisans derecesi doktora düzeyindeki akademik çalışmaları için bir temel oluşturur. Bu programdan yüksek lisans derecesi alan öğrenciler arzu ettikleri takdirde yurtdışında ve yurtiçinde ki doktora programlarına başvurabilmektedirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında ki temel kuramsal tartışmalar konusunda öğrencinin bilgi sahibi yapılması;
  2. Ulusal ya da uluslarası temel sorunların çözümünde analitik ve empirik yöntem ve tekniklerin kullanabilme becerisinin kazandırılması;
  3. Ulusal ve uluslararası alanda karşılaşılan siyasal, toplumsal, ekonomik sorunları belirli bir kavramsal çerçeve içerisinde çözümleyebilme ve tartışabilme yetisinin kazandırılması;
  4. Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler disiplinin diğer sosyal bilimlerle (tarih, sosyoloji, hukuk, iktisat, psikoloji, antropoloji) etkileşiminin farkında olarak, olayları inter-disipliner çerçevede değerlendirme ve tartışma bilgi ve becerisinin kazandırılması;
  5. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında kuramsal ya da empirik nitelikli proje, rapor, makale, tez gibi bilimsel çalışmaları, kendi başına ya da başkaları ile birlikte tasarlayıp hazırlayabilme yetisinin kazandırılması;
  6. Özel sektör ya da kamu sektörünün ihtiyacı olan donanımlı mezunların yetiştirilmesi;
  7. Mezunlara istedikleri takdirde doktora eğitimlerine devam edebilecek alt yapının sağlanması;
  8. Öğrencilere sosyal bilimlerde araştırma etiğinin öğretilmesi.
  9. Öğrencilere eleştirel ve analitik düşünme becerisini kazandırmak
  10. Başta Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarında olmak üzere, bilgiyi yenileme becerisini kazandırmak

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
SBU5001 Seminer01007.5
SBU5004 Araştırma Yöntemleri Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
SBU5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
SBU5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU5103 Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kuramsal Tartışmalar30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SBU5100 Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Militarizm30037.5
SBU5101 AB Ülkelerinde Politika, Politik Kültür ve Sosyal Hareketler30037.5
SBU5132 Dijital Diplomasi 30037.5
SBU5102 Din ve Siyaset30037.5
SBU5104 Asya Politikaları ve Güvenliği30037.5
SBU5105 Avrupa'da Soğuk Savaş I30037.5
SBU5106 Avrupa'da Soğuk Savaş II30037.5
SBU5107 Kamu Hukuku30037.5
SBU5108 Güvenlik Konusunda Güncel Tartışmalar30037.5
SBU5109 Uluslararası Politika30037.5
SBU5110 Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular30037.5
SBU5111 Türk Dış Politikası30037.5
SBU5112 Türk Dış Politikası'nda Güncel Konular30037.5
SBU5113 Türkiye’de Sosyal Hareketler ve Siyaset (1960-1980)30037.5
SBU5114 Medya ve Siyaset30037.5
SBU5115 Karşılaştırmalı Siyaset ve Tartışmalar30037.5
SBU5116 Türkiye'de Azınlıklar30037.5
SBU5117 Türkiye ve Ortadoğu30037.5
SBU5118 Uluslararası ve Küresel Örgütler30037.5
SBU5128 Türkiye'de Sivil Toplum ve Devlet30037.5
SBU5119 Türk-Yunan İlişkileri30037.5
SBU5120 Rusya Tarihi30037.5
SBU5121 Kapitalizm ve İnsan30037.5
SBU5122 Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 30037.5
SBU5123 Balkanlar’da ve TR’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu30037.5
SBU5124 Siyaset ve Toplumsal Değişme30037.5
SBU5125 Türk Siyasal Hayatı30037.5
SBU5129 Eleştirel Kuram ve Görsel Kültür30037.5
SBU5130 Amerikan Dış Politikası30037.5
SBU5126 Sosyal ve Politik Kuram30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
SBU5103Uluslararası İlişkiler Kuramları ve Kuramsal Tartışmalar1111111111
SBU5107Kamu Hukuku1111111---
SBU5110Türk Siyasal Hayatında Güncel Konular11111111--
SBU5111Türk Dış Politikası111111----
SBU5112Türk Dış Politikası'nda Güncel Konular11111111--
SBU5113Türkiye’de Sosyal Hareketler ve Siyaset (1960-1980)11111111--
SBU5114Medya ve Siyaset11111111--
SBU5115Karşılaştırmalı Siyaset ve Tartışmalar11111111--
SBU5116Türkiye'de Azınlıklar1111111111
SBU5117Türkiye ve Ortadoğu11111111--
SBU5118Uluslararası ve Küresel Örgütler11111111--
SBU5119Türk-Yunan İlişkileri11111111--
SBU5120Rusya Tarihi1111111111
SBU5121Kapitalizm ve İnsan11111111--
SBU5122Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar 11111111--
SBU5123Balkanlar’da ve TR’de Osmanlı Geçmişi ve Kimlik Sorunu1111111111
SBU5101AB Ülkelerinde Politika, Politik Kültür ve Sosyal Hareketler11111111--
SBU5102Din ve Siyaset11111111--
SBU5124Siyaset ve Toplumsal Değişme1111111111
SBU5125Türk Siyasal Hayatı11111111--
SBU5100Tarihsel ve Kuramsal Açıdan Militarizm11111111--
SBU5104Asya Politikaları ve Güvenliği1111111111
SBU5105Avrupa'da Soğuk Savaş I1111111111
SBU5106Avrupa'da Soğuk Savaş II1111111111
SBU5108Güvenlik Konusunda Güncel Tartışmalar1111111111
SBU5109Uluslararası Politika1111111111
SBU5126Sosyal ve Politik Kuram1111111111
SBU5128Türkiye'de Sivil Toplum ve Devlet1111111111
SBU5001Seminer1111111111
SBU5000Yüksek Lisans Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXX
PÇ-2XXXXXXXX
PÇ-3XXXXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXXXX
PÇ-6XXXXXXXX
PÇ-7XXXXXX
PÇ-8XXXX
PÇ-9XXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX