BÖTE ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, BÖTE ABD Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıYıldız Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı, 2011-2012 eğitim-öğretim yılında eğitim-öğretime başlamıştır. Temel amacı, Eğitim Teknoloğu ve bilgisayar destekli öğretim uzmanları yetiştirmek olan Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Türkiye'de çok az sayıda üniversitede yer alan bir programdır. Bu program, hem bu alanda çalışma yapan araştırma görevlileri hem de bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişilerin lisansüstü eğitim ihtiyacını karşılamada önemli bir rol oynamaktadır. Bu program, bu alanında çalışan akademik personelin çalışmalarını gerçekleştirmelerine olanak sağlamak ve bu alanla ilgilenen kişilerin kendilerini yüksek lisans düzeyinde yetiştirmelerine destek vermek amacını taşımaktadır.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı’ndan mezun olanlar Eğitim Teknoloğu, Web Yazılım Geliştirici, Öğretmen ya da Bilişim Uzmanı olarak çalışmaktadırlar.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Türkçe Sözlü ve yazılı iletişim becerilerine sahip olan
 2. Genel kültür bilgisine sahip olan
 3. Bilişim teknolojilerini kullanarak bilgiye ulaşan, bilgiyi analiz ve sentez edip değerlendiren ve yeni durumlara göre adapte ederek kullanan
 4. Eleştirel düşünen, yeni fikirler üreten ve problemleri keşfetme ve çözme becerisine sahip olan,
 5. Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilen
 6. Alanında öz yeterliliğe sahip olan, öğrenme sürecinde bireysel inisiyatif kullanan
 7. Proje yönetim süreçlerini kavramış ve elektronik ortamda proje yürüten
 8. Mesleki ve etik konularda sorumluluk sahibi olan ve toplumsal problemlere çözüm üreten
 9. Öğretmenlik mesleği ve bu mesleği gerçekleştirmeyle ilgili konularda yeterli düzeyde bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan
 10. Bilgisayar donanımı, işletim sistemleri, bilgisayar ağları ve programlama dilleri konularında bilgi, beceri ve yetkinlik sahibi olan
 11. Eğitim teknolojilerinin tasarlanması, planlanması, yürütülmesi ve yönetilmesi sürecini verimli ve etkili kullanan; bu süreçleri inceleyerek gerekli ürünleri, değişiklikleri ve güncellemeleri tasarlayan ve hazırlayan
 12. Öğretim teknolojilerini ve materyallerini, bunların derslerde nasıl kullanılacağını bilen; eğitim yazılımı, e-öğrenme, uzaktan eğitim gibi uygulamalarda rol alan ve gerektiğinde çevresindekilere destek olan
 13. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi alanındaki problemleri tanımlayan, modelleyen ve çözen
 14. Güncel ve Yenilikçi bilişim teknolojilerini (donanım ve yazılım) kullanıp bunları eğitim ve öğretim sürecine entegre eden
 15. Alana özgü kullanılabilecek öğrenme-öğretme yaklaşımları, kuramları, öğrenme-öğretme stratejileri, yöntem ve tekniklerini uygulayan
 16. Bilişim teknolojileri eğitiminde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntem ve tekniklerini belirleyebilen

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
ZOR0001 Zorunlu 130037.5
BTO5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0004 Seçmeli 430037.5
SEC0005 Seçmeli 530037.5
SEC0006 Seçmeli 630037.5
BTO5001 Seminer02007.5
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
BTO5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
BTO5000 Yüksek Lisans Tezi010020
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO5105 Eğitim Teknolojisinin Temelleri30037.5
BTO5109 Öğretim Tasarımı30037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BTO5101 Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyun Tasarımı30037.5
BTO5107 Öğrenme ve Öğretme İlkeleri30037.5
BTO5103 Çoklu Ortam Tasarımı30037.5
BTO5104 E-Portfolyo Geliştirme 30037.5
BTO5106 Eğitimde Görsel Okuryazarlık30037.5
BTO5108 Öğretim Programı ve Teknoloji Entegrasyonu30037.5
BTO5111 Web Tabanlı Öğretim Tasarımı30037.5
BTO5112 Eğitim Teknolojilerinde Özel Konular30037.5
BTO5114 İstatistiksel Veri Analizi30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910111213141516
BTO5109Öğretim Tasarımı1111111111111111
BTO5105Eğitim Teknolojisinin Temelleri1111111111111111
BTO5108Öğretim Programı ve Teknoloji Entegrasyonu1111111111111111
BTO5106Eğitimde Görsel Okuryazarlık1111111111111111
BTO5107Öğrenme ve Öğretme İlkeleri1111111111111111
BTO5103Çoklu Ortam Tasarımı1111111111111111
BTO5111Web Tabanlı Öğretim Tasarımı1111111111111111
BTO5101Bilgisayar Destekli Eğitsel Oyun Tasarımı1111111111111111
BTO5104E-Portfolyo Geliştirme 1111111111111111
BTO5001Seminer1111111111111111
BTO5000Yüksek Lisans Tezi1111111111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1X
PÇ-2X
PÇ-3X
PÇ-4XX
PÇ-5XXXX
PÇ-6X
PÇ-7X
PÇ-8X
PÇ-9XXX
PÇ-10XXXX
PÇ-11XXX
PÇ-12X
PÇ-13XXX
PÇ-14XX
PÇ-15X
PÇ-16XX