Fizik ABD Fizik Yüksek Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimFizik Bölümü
Programın TürüYüksek Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik ABD Fizik Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Fen Bilimleri) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul KoşullarıALES puanının %50’si, lisans AGNO’sunun %10’u ve giriş sınavı notunun %40’ı dikkate alınarak hesaplanır. Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde ALES puanı istenmediği durumlarda genel değerlendirme sisteminde lisans AGNO ve giriş sınavı başarı notunun yüzdelik etkisi, ilgili mevzuat kapsamında belirlenen minimum değerlerden az olmamak kaydıyla ilgili anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü ve ilgili Enstitü Kurulunun onayı ile Senato tarafından belirlenir.
Önceki Öğrenmenin TanınmasıYatay geçişle veya yükseköğretim kurumlarının lisansüstü programlarından ilişik kesilme sebebiyle ayrılmış ve lisansüstü programlarımıza kaydolan öğrencilerin, daha önce lisansüstü seviyesinde almış olduğu dersin başarı notunun başvurduğu program düzeyi için geçerli olan minimum başarı notunu sağlaması durumunda en fazla 3 (üç) ders ilgili anabilim/anasanat dalının tanımlamış olduğu seçmeli ve/veya zorunlu ders yüküne sayılabilir.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve KurallarTezli yüksek lisans programı; a) Program, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, ilgili program tarafından tanımlanan zorunlu dersleri de içerecek şekilde en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve tez çalışmasından oluşur. b) Program bir eğitim-öğretim dönemi 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur.
Program TanımıFizik Yüksek Lisans programının amacı; Genel Fizik, Matematiksel Fizik, Atom ve Molekül Fiziği, Katıhal Fiziği, Nükleer Fizik ve Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği anabilim dallarında yurt dışında veya yurt içindeki herhangi bir Fizik veya yakın bölümde doktora yapacak seviyeye erişmiş olarak yetiştirmek. Bu anabilim dallarının temellerini kavratmak ve bunları ilerletmedeki araştırma tekniklerini öğrenmiş, ülkenin bilim dünyasına katkıda bulunacak zinde beyin güçlerini hazırlamak.
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBölüm mezunları, Ülkemiz ve yabancı ülke endüstrisi başta olmak üzere çeşitli üniversitelerde, kamu ve özel kurum-kuruluşlarda, araştırma enstitülerinde farklı kademelerde Fizikçi olarak görev alabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretimüyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır. F0 notu hariçbaşarısızlık durumunda öğrenciye akademik takvimde belirlenen tarihlerde bütünleme sınavı hakkı tanınır.

 (4) Başarı notları aşağıdaki şekilde tanımlanır:

a)

Yüzlük Değer

Başarı Notu

Sayısal Değer

90-100

AA

4.00

80-89

BA

3.50

70-79

BB

3.00

60-69

CB

2.50

50-59

CC

2.00

40-49

DC

1.50

30-39

DD

1.00

20-29

FD

0.50

0-19

FF

0.00

Devamsız

F0

0.00

b) Ayrıca aşağıdaki harf notlarından;

1) G: Geçer/Başarılı,

2) K: Kalır/Başarısız,

3) M: Muaf,

4) E: Eksik

olarak tanımlanır. 

(5) Bir dersten başarılı sayılabilmek için başarı notunun; en az CB (2.50

 (6) Bir öğrencinin derslerini başarı ile tamamlamış sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.50 olması gerekir. 

(7) Bir dersten CC, DC, DD, FD, FF ve F0 harf notunu alan öğrenci, bu dersten başarısız sayılır. Bu notlar AGNO hesabına katılır.

(8) G (Geçer/Başarılı) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir. K (Kalır/Başarısız) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir. M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek enstitü yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilir. G, K ve M notları AGNO hesabına katılmaz. E (Eksik) notu, öğrencinin devam ettiği ders için öğretim üyesi tarafından otomasyon sistemine girilemeyen notu ifade eder. Bu notlar enstitü yönetim kurulu kararı ile sisteme işlenir.
Mezuniyet KoşullarıTezli Yüksek Lisans Programı, toplam 21 (yirmi bir) krediden az olmamak koşuluyla, en az 7 (yedi) ders, Seminer dersi, Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik dersi ve en az 120 AKTS değerinin sağlanması, mezun olunmak istenilen dönemde tez ve uzmanlık alan dersinin seçilmiş olması gerekmektedir.

Program Çıktıları

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, ilgili program alanında bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilir.
  2. Fizik alanında edindiği bilgileri teknolojiye uygulayabilir.
  3. Deneysel verileri gerektiği biçimde değerlendirebilir.
  4. Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilir, verileri yorumlayabilir, değerlendirebilir ve analiz edebilir.
  5. Teknolojide Fizik ile ilgili problemleri tanımlayabilir. Bunlarla ilgili çözüm önerileri geliştirebilir, uygun deney seti kurabilir, ölçüm yapabilir ve sonuçları değerlendirerek analiz yapabilir.
  6. Fizik ile ilgili sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak kişi ve kurumlara doğru ve etkin aktarabilir.
  7. Alanında özümsedikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
  8. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve öğrenmesini yönlendirebilir.
  9. Toplumsal sorumluluk bilinciyle yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve uygulayabilir.
  10. Kalite yönetimi ve süreçleri ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olur.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0001 Seçmeli 130037.5
SEC0002 Seçmeli 230037.5
SEC0003 Seçmeli 330037.5
SEC0004 Zorunlu 130037.5
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
SEC0005 Seçmeli 430037.5
SEC0006 Seçmeli 530037.5
SEC0007 Seçmeli 630037.5
FIZ5001 Seminer02007.5
FIZ5004 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik20025
35 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ5000 Yüksek Lisans Tezi010020
FIZ5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ5000 Yüksek Lisans Tezi010020
FIZ5003 Uzmanlık Alan Dersi300010
30 Toplam:
125 Program Toplam AKTS:
Zorunlu Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ5104 Elektromagnetik Teori 130037.5
FIZ5112 Kuantum Mekaniği 1 30037.5
FIZ5115 Teorik Klasik Mekanik30037.5
FIZ5101 İleri İstatistik Fizik 130037.5
FIZ6105 Kuantum Mekaniği 230037.5
FIZ6112 İleri İstatistik Fizik 230037.5
Seçmeli Dersler
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
FIZ6101 Çekirdek Teorisi 230037.5
FIZ6194 Nükleer Reaktör Fiziği30037.5
FIZ6195 Nötron Fiziği30037.5
FIZ6103 Galaksi Kümeleri X-ışını Analizleri 20137.5
FIZ6209 Yarıiletken Elektroniği I30037.5
FIZ6106 Organik Elektronik30037.5
FIZ6107 Uygulamalı Katıhal Fiziği 130037.5
FIZ6108 Uygulamalı Katıhal Fiziği 230037.5
FIZ6110 Yarıiletken Fiziği-130037.5
FIZ6111 Yarıiletken Fiziği-230037.5
FIZ6104 İleri Fotonik30037.5
FIZ5405 Radyasyondan Korunma 30037.5
FIZ5707 Radyobiyoloji30037.5
FIZ5404 Radyasyon Fiziği30037.5
FIZ6115 Fizikte İleri Araştırma Konuları30037.5
FIZ6113 Hesaplamalı Yoğun Madde Fiziği30037.5
FIZ6114 Veri Tabanlı Yüksek Enerji Fizik30037.5
FIZ5130 Kuantum Bilgisayarlar ve Programlama30037.5
FIZ6192 Sıvı Hal Fiziği30037.5
FIZ5409 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 130037.5
FIZ5105 Fizikte Sayısal Analiz Yöntemleri 130037.5
FIZ5106 Fizikte Sayısal Analiz Yöntemleri 230037.5
FIZ5107 Fizikte Uygulamalı Matematik Metodlar 130037.5
FIZ5109 İleri Fizikte Matematik Yöntemler30037.5
FIZ5120 Genel İzafiyet Teorisi30037.5
FIZ5103 Çok Parçacık Fiziği30037.5
FIZ5118 Yukarı Atmosfer Fiziği 130037.5
FIZ5126 Kozmolojiye Giriş30037.5
FIZ5102 Çekirdek Teorisi 130037.5
FIZ5116 X-Işını Uygulamaları-I30037.5
FIZ5117 X-Işını Uygulamaları-II30037.5
FIZ5121 Parçacık Fiziğinde Monte Carlo Yöntemi30037.5
FIZ5122 Yüksek Enerji Fiziğinde Bilgisayar Uygulamaları30037.5
FIZ5124 Radyasyon Dozimetrisi30037.5
FIZ5125 Parçacık Dedektörleri30037.5
FIZ5108 İleri Atom ve Molekül Fiziği30037.5
FIZ5111 İnce Film Fiziği 1 30037.5
FIZ5113 Laser Fiziği30037.5
FIZ5114 Manyetik Malzemeler30037.5
FIZ5119 İnce Film Fiziği 2 30037.5
FIZ5123 Fizikte Kimyasal Yöntemler30037.5
FIZ5127 Sıvı Kristallerin Fiziksel Özellikleri I30037.5
FIZ5128 Sıvı Kristallerin Fiziksel Özellikleri II30037.5

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı12345678910
FIZ5101İleri İstatistik Fizik 11111111111
FIZ5104Elektromagnetik Teori 11111111111
FIZ5112Kuantum Mekaniği 1 1111111111
FIZ5115Teorik Klasik Mekanik1111111111
FIZ5118Yukarı Atmosfer Fiziği 11111111111
FIZ5107Fizikte Uygulamalı Matematik Metodlar 11111111111
FIZ5111İnce Film Fiziği 1 1111111111
FIZ5108İleri Atom ve Molekül Fiziği1111111111
FIZ5109İleri Fizikte Matematik Yöntemler1111111111
FIZ5103Çok Parçacık Fiziği1111111111
FIZ5113Laser Fiziği1111111111
FIZ5105Fizikte Sayısal Analiz Yöntemleri 11111111111
FIZ5106Fizikte Sayısal Analiz Yöntemleri 21111111111
FIZ5102Çekirdek Teorisi 11111111111
FIZ5116X-Işını Uygulamaları-I1111111111
FIZ5117X-Işını Uygulamaları-II1111111111
FIZ5114Manyetik Malzemeler1111111111
FIZ5119İnce Film Fiziği 2 1111111111
FIZ5001Seminer1111111111
FIZ5000Yüksek Lisans Tezi1111111111

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXXXXX
PÇ-2XXXXXXX
PÇ-3XXXXXXX
PÇ-4XXXXXXX
PÇ-5XXXXXXX
PÇ-6XXXXXXXX
PÇ-7XXXXXXXX
PÇ-8XXXXXXXX
PÇ-9XXXXXXXX
PÇ-10XXXXXXXX