Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı

Programı Sunan Akademik BirimBankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı
Program DirektörüTekin Özübek
Programın TürüÖn Lisans Programı
Kazanılan Derecenin SeviyesiBu program, Ön Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
Kazanılan DereceBu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Bankacılık ve Sigortacılık Ön Lisans Programı alanında Ön Lisans Derecesi (İktisadi ve İdari Programlar) almaya hak kazanmaktadırlar.
Eğitim TürüTam zamanlı
Kayıt Kabul Koşulları Bu programa 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Yükseköğretim Kurulu ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde öğrenci alınır. Kayıt yaptıracak öğrencilerin bir başka örgün yükseköğretim kurumunda kayıtlı olmamaları şarttır.
Önceki Öğrenmenin Tanınması Bu programa yapılacak olan geçişler, 24/4/2010 tarihli ve 27561 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine ve Senato tarafından belirlenen esaslara göre yapılır.
Kazanılan Derece Gereklilikleri Ve Kurallar Önlisans derecesi ile Tekniker ünvanı kazanılmaktadır
Program TanımıProgram ulusal ve uluslararası düzeyde bankacılık ve sigortacılık sektörlerinde yardımcı personel olarak çalışabilecek, emrinde çalışanları denetleyebilecek, ve teorik ve pratik bilgisi yeterli teknik eleman yetiştirmeyi amaçlamaktadır
Program Eğitim AmaçlarıAmaçlar
Mezunların Mesleki ProfiliBankacılık ve sigortacılık programından mezun olan öğrenciler bankaların merkez departmanlarında ve subelerinde, sigorta ve bireysel emeklilik şirketlerinin merkez departmanlarında ve acentelerinde, ve reasürans şirketlerinde çalışma imkanına sahip olmaktadırlar. Bunun yanında, sermaye piyasası aracı kurumları, factoring ve leasing şirketleri gibi finansal kuruluşlarda ve işletmelerin finans ve muhasebe departmanlarında çalışabilirler.
Bir Üst Dereceye Geçiş ÖSYM tarafından düzenlenmekte olan Dikey Geçiş sınavından öngörülen puanı alanlar fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği gibi bölümlerine geçiş yapabilirler.
Sınavlar, Değerlendirme Ve Notlandırma

Başarı değerlendirmesi

a) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının değerlendirilmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl içi notu ile yarıyıl sonu sınavında sağladığı yüz tam not üzerinden verilen yarıyıl sonu notu dikkate alınır.

b) Başarının ölçülmesinde yarıyıl içi notunun ağırlığı % 60 ve yarıyıl sonu sınavının ağırlığı % 40’dır.

Başarı notu

(1) Başarı notu aşağıda belirtildiği şekilde tespit edilir.

Bunun tespitinde bağıl değerlendirme yöntemi kullanılır.
a) Başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır.

Başarı Notu
Katsayı
Açıklama
AA
4.00
Mükemmel
BA
3.50
Pekiyi
BB
3.00
İyi
CB
2.50
Orta
CC
2.00
Yeterli
DC
1.50
Koşullu Başarılı
DD
1.00
Başarısız
FD
0.50
Başarısız
FF
0.00
Başarısız
F0
0.00
Devamsız
G: Geçer
K: Kalır
İ: İzinli
M: Muaf
E: Eksik

2) Bir dersten (DC) harf notunu alan öğrenci, bu dersi koşullu başarmış (koşullu başarılı) kabul edilir. Bu nedenle bir dersten (DC) harf notunu alan öğrencinin bu dersten başarılı sayılabilmesi için AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir. Sorumlu olduğu öğretim planında koşullu başarılı dersi/dersleri bulunan öğrencinin mezun olabilmesi için tüm derslere ait AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir ve AGNO hesabına katılır.

3) G (Geçer) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarılı/yeterli olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

4) K (Kalır) notu, alınan dersten veya eğitim-öğretim faaliyetlerinden başarısız/yetersiz olma durumu gösterir ve AGNO hesabına katılmaz.

5) İ (İzinli) notu, bu Yönetmeliğin ilgili maddesi uyarınca öğrenimine ara verme izni alan ve bu nedenle derse ait koşulları yerine getirmeme durumunu gösterir ve bir nota dönünceye kadar AGNO hesabına katılmaz. Dersin alındığı yarıyılı takip eden dersin bulunduğu yarıyıl sonuna kadar tamamlanmayan dersler için İ notu otomatik olarak FF’ye dönüşür.

6) M (Muaf) notu, öğrencinin daha önce almış olduğu ve/veya denklikleri kabul edilerek ilgili yönetim kurulu kararları ile muaf olunan dersler için verilen nottur ve AGNO hesabına katılmaz.

Mazeret, Bütünleme ve Mezuniyet sınavları

(1) Mazeret sınavı, yarıyıl içi sınavı için yapılır. Yarıyıl içinde iki sınav yapılması durumunda öğrenci sadece bunlardan biri için mazeret sınavına girebilir. Öğrencinin bir dersten mazeret sınavına alınıp alınmayacağı ve mazeret sınavlarının nasıl yapılacağı, Senato tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Yarıyıl sonu sınavı için mazeret sınav hakkı verilmez.
(2) Bütünleme sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim-öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Bütünleme sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.

b) Öğrenciler koşullu başarılı ve başarısız olduğu (F0 hariç) derslerden bütünleme sınavına girebilir. Bütünleme sınavında alınan not, o dersin yarıyıl sonu sınav notu yerine geçer. Bütünleme sınavı sonunda ara sınav, yarıyıl içi çalışmaları ve bütünleme sınav notunun ağırlıkları dikkate alınarak harfli başarı notu belirlenir.

c) Bir dersin bütünleme sınavına girmeyen öğrencilere E (Eksik) notu verilir ve bu dersin harf notu, yarıyıl sonu harf notu olarak kalır. Bütünleme harf notları yarıyıl not ortalamasına katılır.
(3) Mezuniyet sınavına ilişkin esaslar şunlardır:
a) Mezuniyet sınavına girebilmek için ilgili dersin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur. Mezuniyet sınavlarına giremeyen öğrencilere bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez.
b) Mezuniyetlerine en fazla iki dersi kalan öğrencilere; bütünleme sınavından sonra ve akademik takvimde belirtilen sürede yapılmak üzere, başarısız dersleri için mezuniyet sınavı yapılır. Genel not ortalamaları 2.00 olmadığı için mezun olamayan öğrenciler, seçecekleri koşullu başarılı en fazla iki dersten mezuniyet sınavına girebilir.
c) Mezuniyet sınavında başarılı olabilmek için en az CC notu almak zorunludur. Sınavda alınan not, o dersin başarı notu yerine geçer. Ara sınav ve yarıyıl içi çalışmalar değerlendirmeye katılmaz

Mezuniyet Koşulları Bu programın ders, uygulama, staj gibi tüm gereklerini “Yıldız Teknik Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” hükümlerine göre başarıyla tamamlamak ve Genel Ağırlıklı Not Ortalamasının (GANO) en az 2,00 olması ve en az 120 AKTS kredisini tamamlaması gerekmektedir.

Program Çıktıları

 1. Bankacılık ve sigortacılığın temel ilke ve kavramlarına hakim olmak.
 2. Bankacılık ve sigortacılık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri gerçek hayatta kullanabilme becerisine sahip olmak.
 3. Finansal sistemi tanımak ve bu sistemde görev alabilme kapasitesine sahip olmak.
 4. Ekonomik ve sektörel gelişme ve verileri analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.
 5. Finansal tabloları hazırlama, analiz etme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.
 6. Bankacılık ve sigortacılığın temel işlemlerini gerçekleştirme bilgi ve becerisine sahip olmak.
 7. Tüm banka ve sigorta ürün ve hizmetlerini etkin bir şekilde pazarlama bilgi ve becerisine sahip olmak.
 8. Mesleki sorumluluk üstlenme yetkinliğine sahip olmak.
 9. Bankacılık ve sigortacılık alanına yönelik güncel tartışmalar hakkında bilgi sahibi olmak
 10. Bankacılık ve sigortacılık sektörüne ilişkin yasal düzenlemeleri takip edebilecek temel hukuk bilgisine sahip olmak
 11. Mesleğin gerektirdiği temel düzeydeki yabancı dil bilgisine sahip olmak.
 12. Mesleğin gerektirdiği temel düzeyde bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma bilgi ve becerisine sahip olmak.

Müfredat

1.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1031 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 120002
TDB1031 Türkçe I20002
MDB1071 Yabancı Dil I20022
MHS1011 Genel Muhasebe I22036
BAN1211 Genel İşletme 20023
BIL1061 Bilgisayar ve Ofis Programları I20023
EML1011 Temel Hukuk20003
BAN1221 İktisada Giriş20023
BAN1231 İstatistik20023
SS1 Sosyal Seçmeli I20023
30 Toplam:
1.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ATA1032 Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 220002
TDB1032 Türkçe II20002
MDB1072 Yabancı Dil II20022
MHS1102 Genel Muhasebe II 22034
MHS1032 Ticaret Hukuku 20022
BIL1062 Bilgisayar ve Ofis Programları II20023
BAN1302 Banka İşletmeciliği20022
BAN1222 Makro İktisat20023
BAN1312 Sigorta İşletmeciliği20022
SS2 Sosyal Seçmeli II20023
MS1 Mesleki Seçmeli I20022
BAN1001 Mesleki Staj - I00003
30 Toplam:
2.Yıl - Güz Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BAN2021 Finansal Hizmetler Ekonomisi - I20023
BAN2041 Bankacılık Hukuku20022
BAN2211 Bireysel Ve Kurumsal Bankacılık20023
BAN2081 Uluslararası İktisat20023
BAN2221 Hayat Ve Hayat Dışı Sigortalar20023
MHS2131 Mali Tablolar Analizi 22034
MS2 Mesleki Seçmeli II20024
MS3 Mesleki Seçmeli III20024
MS4 Mesleki Seçmeli IV20024
30 Toplam:
2.Yıl - Bahar Yarıyılı
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BAN2022 Para Teorisi Ve Politikası20023
BAN2032 Finansal Hizmetler Ekonomisi - II20023
BAN2314 Finansal Yönetim20022
BAN2324 Uluslararası Bankacılık20022
BAN2222 Risk Yönetimi20023
BAN2232 Hasar20022
BAN2092 Sigorta Hukuku20022
MS5 Mesleki Seçmeli V20024
MS6 Mesleki Seçmeli VI20024
MS7 Mesleki Seçmeli VII20022
BAN2001 Mesleki Staj - II00003
30 Toplam:
120 Program Toplam AKTS:
Sosyal Seçimlik
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
ISS1061 İLETİŞİM20023
MHS1701 Girişimcilik20023
BSM1762 Güzel Sanatlar20023
BIL1102 Bilgi ve İletişim Teknolojisi20023
SER1601 Araştırma Yöntem ve Teknikleri20023
SER1602 Çevre Koruma20023
ELT1062 Toplam Kalite Yönetimi20023
HAR1162 İlk yardım20023
IKL9010 Meslek Etiği20023
MKN1051 Teknolojinin Bilimsel İlkeleri20023
SER1604 İşletme Yönetimi20023
BAN1211 Genel İşletme 20023
SER1603 Fotografi20023
Mesleki Seçimlik I
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
TRZ1022 Pazarlama İlkeleri20022
MHS1022 Ticari Matematik 20022
Mesleki Seçimlik II
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BAN2303 Yönetim Ve Organizasyon20024
MHS2151 Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi 20024
Mesleki Seçimlik III
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BAN2313 Finansal Ürün Ve Hizmetlerin Pazarlaması20024
BAN2323 Mesleki Yabancı Dil - I20024
Mesleki Seçimlik IV
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BAN2333 Demografi Ve Hayat Tabloları20024
BAN2343 Sermaye Piyasaları20024
Mesleki Seçimlik V
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BAN2334 Reasürans Teknikleri20024
BAN2304 Mesleki Yabancı Dil - II20024
Mesleki Seçimlik VI
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BAN2344 Sigorta Muhasebesi20024
BAN2354 Banka Muhasebesi20024
Mesleki Seçimlik VII
KoduÖnk. Ders Adı Ders Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS
BAN2112 Yönlendirilmiş Çalışma 20022
MHS2022 Türk Vergi Sistemi20022

Ders & Program Çıktıları Matrisi

Program Çıktıları
Kodu Ders Adı123456789101112
BAN1211Genel İşletme --11---1----
BAN1221İktisada Giriş--11-1--1-1-
BAN1231İstatistik11-11-------
TDB1031Türkçe I-------1---1
MHS1011Genel Muhasebe I-11-11-1----
MDB1071Yabancı Dil I111---1--1--
ATA1031Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 1------------
BIL1061Bilgisayar ve Ofis Programları I----1-1-----
EML1011Temel Hukuk-----1-1--11
BAN1302Banka İşletmeciliği111--1--1---
BAN1222Makro İktisat--11-1--1---
BAN1312Sigorta İşletmeciliği111--1--1---
TDB1032Türkçe II------------
MHS1102Genel Muhasebe II 111--1-1----
BAN1001Mesleki Staj - I-11111111--1
MDB1072Yabancı Dil II--1--1-1-1-1
ATA1032Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 2------------
MHS1032Ticaret Hukuku 1-1--1--1-1-
BIL1062Bilgisayar ve Ofis Programları II--1----1-1-1
BAN2021Finansal Hizmetler Ekonomisi - I1111111-111-
BAN2041Bankacılık Hukuku111--1-111--
BAN2211Bireysel Ve Kurumsal Bankacılık1111-11-1---
BAN2081Uluslararası İktisat-1-1-1-11---
BAN2221Hayat Ve Hayat Dışı Sigortalar1111-1111---
MHS2131Mali Tablolar Analizi -11-11-1----
BAN2022Para Teorisi Ve Politikası1-11-1------
BAN2032Finansal Hizmetler Ekonomisi - II11111111111-
BAN2314Finansal Yönetim111111-1----
BAN2324Uluslararası Bankacılık--111--11---
BAN2222Risk Yönetimi1111-1--1---
BAN2232Hasar111111111111
BAN2092Sigorta Hukuku111--1-111--
BAN2001Mesleki Staj - II-11111111--1
ISS1061İLETİŞİM------11---1
MHS1701Girişimcilik-11--1111---
BSM1762Güzel Sanatlar-------1---1
SER1603Fotografi---------1-1
BIL1102Bilgi ve İletişim Teknolojisi------1---11
SER1601Araştırma Yöntem ve Teknikleri----1-1-1--1
SER1602Çevre Koruma----1-11--1-
ELT1062Toplam Kalite Yönetimi---1---1----
HAR1162İlk yardım------11-1-1
IKL9010Meslek Etiği--------1-11
MKN1051Teknolojinin Bilimsel İlkeleri------1--1-1
SER1604İşletme Yönetimi-----1-1---1
BAN1211Genel İşletme ------1----1
TRZ1022Pazarlama İlkeleri---1--11----
MHS1022Ticari Matematik -1-111-1----
BAN2303Yönetim Ve Organizasyon-11----1----
MHS2151Dış Ticaret İşlemleri Yönetimi -11--1--1---
BAN2313Finansal Ürün Ve Hizmetlerin Pazarlaması1111-11-1---
BAN2323Mesleki Yabancı Dil - I-----111--1-
BAN2333Demografi Ve Hayat Tabloları11-111-11---
BAN2343Sermaye Piyasaları--111---1---
BAN2334Reasürans Teknikleri11---1-11---
BAN2304Mesleki Yabancı Dil - II-----111--1-
BAN2344Sigorta Muhasebesi11--11-11---
BAN2354Banka Muhasebesi11--11-1----
BAN2112Yönlendirilmiş Çalışma -111---11---
MHS2022Türk Vergi Sistemi1-1--1-1---1

Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikleri Çerçevesi (TYYÇ) ve Program Çıktısı (PÇ)İlişki Matrisi

BİLGİBECERİLERYETKİNLİKLER
KuramsalUygulamalıKavramsal/BilişselUygulamalıBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliğiÖğrenme Yetkinliğiİletişim ve Sosyal YetkinlikAlana Özgü Yetkinlik
PÇ-1XXXX
PÇ-2XXXXX
PÇ-3XXXXX
PÇ-4XXXX
PÇ-5XXXX
PÇ-6XX
PÇ-7XXX
PÇ-8X
PÇ-9XX
PÇ-10XXX
PÇ-11X
PÇ-12X